دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
sinister 3

sinister 3

By Ma a Bachma Published Ap 19, 2020 Sha e Sha e Twee Email 0 Comme

Sig i Welcome! Log i o you accou you use ame you passwo d Fo go you passwo d? Ge help P ivacy Policy Passwo d ecove y Recove you passwo d you email A passwo d will be e-mailed o you.

/* cus om css */ . di_52{ mi -heigh : 0; } /* cus om css */ . di_54, . di_54 . dc-colum s{ mi -heigh : 0; }. di_54, . di_54 . dc-colum s{ display: block; }. di_54 . dc-colum s{ wid h: 100%; } /* i li e dc_css a */ . di_54{ paddi g- op:25px !impo a ; } . di_54 . d_block_w ap{ ex -alig :lef } /* cus om css */ . di_56{ ve ical-alig : baseli e; }. di_56 > .wpb_w appe , . di_56 > .wpb_w appe > . dc-eleme s{ display: block; }. di_56 > .wpb_w appe > . dc-eleme s{ wid h: 100%; }. di_56 > .wpb_w appe > .vc_ ow_i e { wid h: au o; }. di_56 > .wpb_w appe { wid h: au o; heigh : au o; } /* i li e dc_css a */ . di_57{ ma gi -bo om:30px !impo a ; } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px) { . di_57{ ma gi -bo om:20px !impo a ; } } /* cus om css */ . db-b eadc umbs{ ma gi -bo om: 11px; fo -family: 'Ope Sa s', 'Ope Sa s Regula ', sa s-se if; fo -size: 12px; colo : #747474; li e-heigh : 18px; }. db-b eadc umbs a{ colo : #747474; }. db-b eadc umbs a:hove { colo : #000; }. db-b eadc umbs . db-b ead-sep{ li e-heigh : 1; ve ical-alig : middle; }. db-b eadc umbs . db-b ead-sep-svg svg{ heigh : au o; }. db-b eadc umbs . db-b ead-sep-svg svg, . db-b eadc umbs . db-b ead-sep-svg svg *{ fill: #c3c3c3; }.si gle- db_ empla es.au ho - empla e . db_b eadc umbs{ ma gi -bo om: 2px; }. db_ca ego y_b eadc umbs{ ma gi : 21px 0 9px; }.sea ch- esul s . db_b eadc umbs{ ma gi -bo om: 2px; }. di_57 . db-b ead-sep{ fo -size: 8px; ma gi : 0 5px; }. di_57, . di_57 a{ colo : #ff3535; }. di_57 . db-b ead-sep-svg svg, . di_57 . db-b ead-sep-svg svg *{ fill: #ff3535; }. d- heme-w ap . di_57{ ex -alig : lef ; }. di_57{ fo -weigh :600 !impo a ; } HomeE e ai me { "@co ex ": "h p://schema.o g", "@ ype": "B eadc umbLis ", "i emLis Eleme ": [{ "@ ype": "Lis I em", "posi io ": 1, "i em": { "@ ype": "WebSi e", "@id": "h ps://bes oppe s.com/", " ame": "Home" } },{ "@ ype": "Lis I em", "posi io ": 2, "i em": { "@ ype": "WebPage", "@id": "h ps://bes oppe s.com/ca ego y/e e ai me /", " ame": "E e ai me " } } ] } /* cus om css */ . di_59, . di_59 . dc-colum s{ mi -heigh : 0; }. di_59, . di_59 . dc-colum s{ display: block; }. di_59 . dc-colum s{ wid h: 100%; } /* cus om css */ . di_61{ ve ical-alig : baseli e; }. di_61 > .wpb_w appe , . di_61 > .wpb_w appe > . dc-eleme s{ display: block; }. di_61 > .wpb_w appe > . dc-eleme s{ wid h: 100%; }. di_61 > .wpb_w appe > .vc_ ow_i e { wid h: au o; }. di_61 > .wpb_w appe { wid h: au o; heigh : au o; } /* i li e dc_css a */ . di_62{ ma gi -bo om:0px !impo a ; } /* cus om css */ . db_si gle_ca ego ies{ ma gi : 0 0 10px 0; li e-heigh : 1; fo -family: 'Ope Sa s', 'Ope Sa s Regula ', sa s-se if; }. db_si gle_ca ego ies a{ poi e -eve s: au o; fo -size: 10px; display: i li e-block; ma gi : 0 5px 5px 0; li e-heigh : 1; colo : #fff; paddi g: 3px 6px 4px 6px; whi e-space: ow ap; posi io : ela ive; ve ical-alig : middle; }. db_si gle_ca ego ies a:hove . db-ca -bg{ opaci y: 0.9; }. db_si gle_ca ego ies a:hove . db-ca -bg:befo e{ opaci y: 1; }. db-ca ego y i:las -of- ype{ display: o e; }. db-ca - ex { display: i li e-block; ve ical-alig : middle; ma gi - igh : 10px; }. db-ca -sep{ fo -size: 14px; ve ical-alig : middle; posi io : ela ive; }. db-ca -sep-svg{ li e-heigh : 0; }. db-ca -sep-svg svg{ wid h: 14px; heigh : au o; }. db-ca -bg{ posi io : absolu e; backg ou d-colo : #222; bo de : 1px solid #222; wid h: 100%; heigh : 100%; op: 0; lef : 0; z-i dex: -1; }. db-ca -bg:befo e{ co e : ''; wid h: 100%; heigh : 100%; lef : 0; op: 0; posi io : absolu e; z-i dex: -1; opaci y: 0; -webki - a si io : opaci y 0.3s ease; a si io : opaci y 0.3s ease; }. db-ca -s yle2 . db-ca -bg{ backg ou d-colo : gba(34, 34, 34, 0.85); }. di_62 . db-e y-ca ego y{ paddi g: 0px; colo : #000000 !impo a ; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;li e-heigh :1 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_62 . db-ca -bg{ bo de -wid h: 0px; backg ou d-colo : gba(255,255,255,0) !impo a ; }. di_62 . db-ca -bg:befo e{ backg ou d-colo : gba(255,255,255,0); }. di_62 . db-e y-ca ego y:hove { colo : #dd3333 !impo a ; }. di_62 . db-ca -sep{ fo -size: 14px; }. di_62 . db-ca - ex { ma gi - igh : 10px; }. d- heme-w ap . di_62{ ex -alig : lef ; } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px){ . di_62 . db-e y-ca ego y{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; } } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px){ . di_62 . db-e y-ca ego y{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; } } E e ai me MOVIES /* i li e dc_css a */ . di_63{ ma gi - op:10px !impo a ; ma gi -bo om:16px !impo a ; } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px) { . di_63{ ma gi - op:5px !impo a ; ma gi -bo om:10px !impo a ; } } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px) { . di_63{ ma gi - op:5px !impo a ; ma gi -bo om:10px !impo a ; } } /* cus om css */ . db_ i le{ ma gi -bo om: 19px; }. db_ i le. db-co e -ho iz-ce e { ex -alig : ce e ; }. db_ i le. db-co e -ho iz-ce e . db- i le-li e{ ma gi : 0 au o; }. db_ i le. db-co e -ho iz- igh { ex -alig : igh ; }. db_ i le. db-co e -ho iz- igh . db- i le-li e{ ma gi -lef : au o; ma gi - igh : 0; }. db- i le- ex { display: i li e-block; posi io : ela ive; ma gi : 0; wo d-w ap: b eak-wo d; fo -size: 30px; li e-heigh : 38px; fo -weigh : 700; }. db-fi s -le e { posi io : absolu e; -webki -use -selec : o e; use -selec : o e; poi e -eve s: o e; ex - a sfo m: uppe case; colo : gba(0, 0, 0, 0.08); fo -size: 6em; fo -weigh : 300; op: 50%; -webki - a sfo m: a sla eY(-50%); a sfo m: a sla eY(-50%); lef : -0.36em; z-i dex: -1; -webki - ex -fill-colo : i i ial; }. db- i le-li e{ display: o e; posi io : ela ive; }. db- i le-li e:af e { co e : ''; wid h: 100%; posi io : absolu e; backg ou d-colo : #4db2ec; op: 0; lef : 0; ma gi : au o; }. db-si gle- i le . db- i le- ex { fo -size: 41px; li e-heigh : 50px; fo -weigh : 400; }. di_63 . db- i le- ex { colo : #000000; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:36px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_63 . db- i le-li e:af e { heigh : 2px; bo om: 40%; }. di_63 . db- i le-li e{ heigh : 50px; }. d- heme-w ap . di_63{ ex -alig : lef ; }. di_63 . db-fi s -le e { lef : -0.36em; igh : au o; } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px){ . di_63 . db- i le- ex { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:30px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; } } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px){ . di_63 . db- i le- ex { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:24px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; } } Si is e 3 : Release Da e, Cas , Plo , T aile , A d Eve y hi g You Mus K ow! Is Si is e 3 ca celed? /* i li e dc_css a */ . di_64{ paddi g- igh :10px !impo a ; } /* cus om css */ . db-pos -me a{ ma gi -bo om: 16px; colo : #444; fo -family: 'Ope Sa s', 'Ope Sa s Regula ', sa s-se if; fo -size: 11px; fo -weigh : 400; clea : o e; ve ical-alig : middle; li e-heigh : 1; }. db-pos -me a spa , . db-pos -me a i, . db-pos -me a ime{ ve ical-alig : middle; }. db_si gle_au ho { li e-heigh : 30px; }. db_si gle_au ho a{ ve ical-alig : middle; }. db_si gle_au ho . db-block-i e { display: flex; alig -i ems: ce e ; }. db_si gle_au ho . db-au ho - ame-w ap{ display: flex; }. db_si gle_au ho . db-au ho - ame{ fo -weigh : 700; ma gi - igh : 3px; }. db_si gle_au ho . db-au ho -by{ ma gi - igh : 3px; }. db_si gle_au ho . db-au ho -pho o img{ display: block; }. di_64{ display: i li e-block; }. di_64 . db-au ho - ame-w ap{ alig -i ems: baseli e; }. di_64 .ava a { wid h: 26px; heigh : 26px; ma gi - igh : 6px; bo de - adius: 50%; }. di_64 . db-au ho - ame{ colo : #000; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:capi alize !impo a ; }. di_64 . db-au ho - ame:hove { colo : #008d7f; }. di_64 . db-au ho -by{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; ex - a sfo m:capi alize !impo a ; } By A ki a Gup a /* cus om css */ . db_si gle_da e{ li e-heigh : 30px; }. db_si gle_da e a{ ve ical-alig : middle; }. db_si gle_da e . db-da e-ico -svg{ posi io : ela ive; li e-heigh : 0; }. db_si gle_da e svg{ heigh : au o; }. db_si gle_da e svg, . db_si gle_da e svg *{ fill: #444; }. di_65{ display: i li e-block; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; ex - a sfo m:capi alize !impo a ; }. di_65 svg{ wid h: 14px; }. di_65 . db-da e-ico { ma gi - igh : 5px; } July 16, 2021 10:32 AM EDT /* i li e dc_css a */ . di_66{ ma gi - op:20px !impo a ; } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px) { . di_66{ ma gi - op:10px !impo a ; ma gi -bo om:15px !impo a ; } } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px) { . di_66{ ma gi - op:15px !impo a ; ma gi -bo om:20px !impo a ; } } /* cus om css */ . db_si gle_pos _sha e{ ma gi -bo om: 23px; }. db-sha e-classic{ posi io : ela ive; heigh : 20px; ma gi -bo om: 15px; } . d-pos -sha i g-classic { posi io : ela ive; heigh : 20px; } . d-pos -sha i g { ma gi -lef : -3px; ma gi - igh : -3px; fo -family: 'Ope Sa s', 'Ope Sa s Regula ', sa s-se if; z-i dex: 2; whi e-space: ow ap; opaci y: 0; } . d-pos -sha i g. d-social-show-all { whi e-space: o mal; } . d-js-loaded . d-pos -sha i g { -webki - a si io : opaci y 0.3s; a si io : opaci y 0.3s; opaci y: 1; } . d-pos -sha i g-classic + . d-pos -sha i g { ma gi - op: 15px; /* espo sive po ai pho e */ } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-classic + . d-pos -sha i g { ma gi - op: 8px; } } . d-pos -sha i g- op { ma gi -bo om: 30px; } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g- op { ma gi -bo om: 20px; } } . d-pos -sha i g-bo om { bo de -s yle: solid; bo de -colo : #ededed; bo de -wid h: 1px 0; paddi g: 21px 0; ma gi -bo om: 42px; } . d-pos -sha i g-bo om . d-pos -sha i g { ma gi -bo om: -7px; } . d-pos -sha i g-visible, . d-social-sha i g-hidde { display: i li e-block; } . d-social-sha i g-hidde ul { display: o e; } . d-social-show-all . d-pulldow -fil e -lis { display: i li e-block; } . d-social- e wo k, . d-social-ha dle { posi io : ela ive; display: i li e-block; ma gi : 0 3px 7px; heigh : 40px; mi -wid h: 40px; fo -size: 11px; ex -alig : ce e ; ve ical-alig : middle; } . d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps- o ex . d-social-ha dle . d-social-bu -ico { bo de - op- igh - adius: 2px; bo de -bo om- igh - adius: 2px; } . d-social- e wo k { colo : #000; ove flow: hidde ; } . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op-lef - adius: 2px; bo de -bo om-lef - adius: 2px; } . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - op- igh - adius: 2px; bo de -bo om- igh - adius: 2px; } . d-social- e wo k:hove { opaci y: 0.8 !impo a ; } . d-social-ha dle { colo : #444; bo de : 1px solid #e9e9e9; bo de - adius: 2px; } . d-social-ha dle . d-social-bu - ex { fo -weigh : 700; } . d-social-ha dle . d-social-bu - ex :befo e { backg ou d-colo : #000; opaci y: 0.08; } . d-social-sha e- ex { ma gi - igh : 18px; } . d-social-sha e- ex :befo e, . d-social-sha e- ex :af e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 50%; -webki - a sfo m: a sla eY(-50%); a sfo m: a sla eY(-50%); lef : 100%; wid h: 0; heigh : 0; bo de -s yle: solid; } . d-social-sha e- ex :befo e { bo de -wid h: 9px 0 9px 11px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #e9e9e9; } . d-social-sha e- ex :af e { bo de -wid h: 8px 0 8px 10px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #fff; } . d-social-bu - ex , . d-social-bu -ico { display: i li e-block; posi io : ela ive; } . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 13px; paddi g- igh : 13px; li e-heigh : 40px; z-i dex: 1; } . d-social-bu -ico i { posi io : ela ive; op: -1px; ve ical-alig : middle; } . d-social-bu - ex { ma gi -lef : -6px; paddi g-lef : 12px; paddi g- igh : 17px; li e-heigh : 40px; } . d-social-bu - ex :befo e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 12px; lef : 0; wid h: 1px; heigh : 16px; backg ou d-colo : #fff; opaci y: 0.2; z-i dex: 1; } . d-social-ha dle i, . d-social-facebook i, . d-social- eddi i, . d-social-li kedi i, . d-social- umbl i, . d-social-s umbleupo i, . d-social-vk i, . d-social-vibe i { fo -size: 14px; } . d-social- eleg am i { fo -size: 16px; } . d-social-mail i, . d-social-li e i, . d-social-p i i { fo -size: 15px; } . d-social-ha dle . d-ico -sha e { op: -1px; lef : -1px; } . d-social- wi e . d-ico - wi e { fo -size: 12px; } . d-social-pi e es . d-ico -pi e es { fo -size: 13px; } . d-social-wha sapp . d-ico -wha sapp { fo -size: 18px; } . d-social- eddi . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 12px; } . d-social- eddi . d-ico - eddi { lef : -1px; } . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 12px; } . d-social- eleg am . d-ico - eleg am { lef : -1px; } . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-s umbleupo . d-ico -s umbleupo { lef : -2px; } . d-social-digg . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-digg . d-ico -digg { lef : -2px; fo -size: 17px; } . d-social-vk . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-vk . d-ico -vk { lef : -2px; } . d-social- ave . d-ico - ave { lef : -1px; fo -size: 16px; } . d-social-expa d- abs i { op: -2px; lef : -1px; fo -size: 16px; } @media (mi -wid h: 767px) { . d-social-li e, . d-social-vibe { display: o e; } } . d-ps-bg . d-social- e wo k { colo : #fff; } . d-ps-bg . d-social-facebook . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-facebook . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #516eab; } . d-ps-bg . d-social- wi e . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- wi e . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #29c5f6; } . d-ps-bg . d-social-pi e es . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #ca212a; } . d-ps-bg . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #7bbf6a; } . d-ps-bg . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- eddi . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #f54200; } . d-ps-bg . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-bg . d-social-digg . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-bg . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-p i . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #333; } . d-ps-bg . d-social-li kedi . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #0266a0; } . d-ps-bg . d-social- umbl . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- umbl . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #3e5a70; } . d-ps-bg . d-social- eleg am . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #179cde; } . d-ps-bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #ee4813; } . d-ps-bg . d-social-vk . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-vk . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #4c75a3; } . d-ps-bg . d-social-li e . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-li e . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #00b900; } . d-ps-bg . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-vibe . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #5d54a4; } . d-ps-bg . d-social- ave . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- ave . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #3ec729; } . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k { colo : #fff; } . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { li e-heigh : 38px; bo de -wid h: 1px; bo de -s yle: solid; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de -lef -wid h: 0; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { backg ou d-colo : #000; opaci y: 0.08; } . d-ps-bo de . d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - igh -wid h: 0; } . d-ps-bo de . d-ps-paddi g . d-social- e wo k. d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { bo de - igh -wid h: 1px; } . d-ps-bo de -g ey . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -g ey . d-social-bu - ex { bo de -colo : #e9e9e9; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-facebook . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-facebook . d-social-bu - ex { bo de -colo : #516eab; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- wi e . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- wi e . d-social-bu - ex { bo de -colo : #29c5f6; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-pi e es . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { bo de -colo : #ca212a; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { bo de -colo : #7bbf6a; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eddi . d-social-bu - ex { bo de -colo : #f54200; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-digg . d-social-bu - ex { bo de -colo : #000; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-p i . d-social-bu - ex { bo de -colo : #333; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li kedi . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { bo de -colo : #0266a0; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- umbl . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- umbl . d-social-bu - ex { bo de -colo : #3e5a70; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eleg am . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { bo de -colo : #179cde; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { bo de -colo : #ee4813; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vk . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vk . d-social-bu - ex { bo de -colo : #4c75a3; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li e . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li e . d-social-bu - ex { bo de -colo : #00b900; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu - ex { bo de -colo : #5d54a4; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu - ex { bo de -colo : #3ec729; } . d-ps-ico -bg . d-social-bu -ico { heigh : 100%; bo de -colo : a spa e !impo a ; } . d-ps-ico -bg . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { colo : #fff; } . d-ps-ico -bg . d-social-facebook . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #516eab; } . d-ps-ico -bg . d-social- wi e . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -bg . d-social-pi e es . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #ca212a; } . d-ps-ico -bg . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -bg . d-social- eddi . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #f54200; } . d-ps-ico -bg . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ico -bg . d-social-digg . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-ico -bg . d-social-p i . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #333; } . d-ps-ico -bg . d-social-li kedi . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #0266a0; } . d-ps-ico -bg . d-social- umbl . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -bg . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #179cde; } . d-ps-ico -bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #ee4813; } . d-ps-ico -bg . d-social-vk . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -bg . d-social-li e . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #00b900; } . d-ps-ico -bg . d-social-vibe . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -bg . d-social- ave . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #3ec729; } . d-ps-ico -bg . d-social-bu - ex { ma gi -lef : -3px; } . d-ps-ico -bg . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :af e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 50%; -webki - a sfo m: a sla eY(-50%); a sfo m: a sla eY(-50%); lef : calc(100% + 1px); wid h: 0; heigh : 0; bo de -s yle: solid; bo de -wid h: 9px 0 9px 11px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #000; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { paddi g-lef : 20px; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-ico -a ow. d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :af e { lef : 100%; } . d-ps-ico -a ow . d-social-facebook . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #516eab; } . d-ps-ico -a ow . d-social- wi e . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -a ow . d-social-pi e es . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #ca212a; } . d-ps-ico -a ow . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -a ow . d-social- eddi . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #f54200; } . d-ps-ico -a ow . d-social-mail . d-social-bu -ico :af e , . d-ps-ico -a ow . d-social-digg . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #000; } . d-ps-ico -a ow . d-social-p i . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #333; } . d-ps-ico -a ow . d-social-li kedi . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #0266a0; } . d-ps-ico -a ow . d-social- umbl . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -a ow . d-social- eleg am . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #179cde; } . d-ps-ico -a ow . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #ee4813; } . d-ps-ico -a ow . d-social-vk . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -a ow . d-social-li e . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #00b900; } . d-ps-ico -a ow . d-social-vibe . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -a ow . d-social- ave . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #3ec729; } . d-ps-ico -a ow . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico :af e { display: o e; } . d-ps-ico -colo . d-social-facebook . d-social-bu -ico { colo : #516eab; } . d-ps-ico -colo . d-social- wi e . d-social-bu -ico { colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -colo . d-social-pi e es . d-social-bu -ico { colo : #ca212a; } . d-ps-ico -colo . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico { colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -colo . d-social- eddi . d-social-bu -ico { colo : #f54200; } . d-ps-ico -colo . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ico -colo . d-social-digg . d-social-bu -ico { colo : #000; } . d-ps-ico -colo . d-social-p i . d-social-bu -ico { colo : #333; } . d-ps-ico -colo . d-social-li kedi . d-social-bu -ico { colo : #0266a0; } . d-ps-ico -colo . d-social- umbl . d-social-bu -ico { colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -colo . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { colo : #179cde; } . d-ps-ico -colo . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { colo : #ee4813; } . d-ps-ico -colo . d-social-vk . d-social-bu -ico { colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -colo . d-social-li e . d-social-bu -ico { colo : #00b900; } . d-ps-ico -colo . d-social-vibe . d-social-bu -ico { colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -colo . d-social- ave . d-social-bu -ico { colo : #3ec729; } . d-ps- ex -colo . d-social-bu - ex { fo -weigh : 700; } . d-ps- ex -colo . d-social-facebook . d-social-bu - ex { colo : #516eab; } . d-ps- ex -colo . d-social- wi e . d-social-bu - ex { colo : #29c5f6; } . d-ps- ex -colo . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { colo : #ca212a; } . d-ps- ex -colo . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { colo : #7bbf6a; } . d-ps- ex -colo . d-social- eddi . d-social-bu - ex { colo : #f54200; } . d-ps- ex -colo . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps- ex -colo . d-social-digg . d-social-bu - ex { colo : #000; } . d-ps- ex -colo . d-social-p i . d-social-bu - ex { colo : #333; } . d-ps- ex -colo . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { colo : #0266a0; } . d-ps- ex -colo . d-social- umbl . d-social-bu - ex { colo : #3e5a70; } . d-ps- ex -colo . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { colo : #179cde; } . d-ps- ex -colo . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { colo : #ee4813; } . d-ps- ex -colo . d-social-vk . d-social-bu - ex { colo : #4c75a3; } . d-ps- ex -colo . d-social-li e . d-social-bu - ex { colo : #00b900; } . d-ps- ex -colo . d-social-vibe . d-social-bu - ex { colo : #5d54a4; } . d-ps- ex -colo . d-social- ave . d-social-bu - ex { colo : #3ec729; } . d-ps- ex -colo . d-social-expa d- abs . d-social-bu - ex { colo : #b1b1b1; } . d-ps- o ex . d-social-bu -ico { wid h: 40px; } . d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { display: o e; } . d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 17px; paddi g- igh : 17px; } . d-ps-paddi g . d-social-ha dle . d-social-bu -ico { wid h: 40px; } . d-ps-paddi g . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 16px; } . d-ps-paddi g . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 13px; } . d-ps-paddi g . d-social-vk . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 14px; } . d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 13px; } . d-ps- ou ded . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op-lef - adius: 100px; bo de -bo om-lef - adius: 100px; } . d-ps- ou ded . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - op- igh - adius: 100px; bo de -bo om- igh - adius: 100px; } . d-ps- ou ded. d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op- igh - adius: 100px; bo de -bo om- igh - adius: 100px; } . d-ps- ou ded . d-social-expa d- abs { bo de - adius: 100px; } . d-ps-ba . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(0, 0, 0, 0.31); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(0, 0, 0, 0.31); } . d-ps-ba . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-ba . d-social-digg . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.28); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.28); } . d-ps-ba . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-p i . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.2); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.2); } . d-ps-big . d-social-bu -ico { display: block; li e-heigh : 60px; } . d-ps-big . d-social-bu -ico . d-ico -sha e { wid h: au o; } . d-ps-big . d-social-ha dle . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-big . d-social-sha e- ex . d-social-bu -ico { wid h: 90px; } . d-ps-big . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { wid h: 60px; } @media (max-wid h: 767px) { . d-ps-big . d-social-sha e- ex { display: o e; } } . d-ps-big . d-social-facebook i, . d-ps-big . d-social- eddi i, . d-ps-big . d-social-mail i, . d-ps-big . d-social-li kedi i, . d-ps-big . d-social- umbl i, . d-ps-big . d-social-s umbleupo i { ma gi - op: -2px; } . d-ps-big . d-social-facebook i, . d-ps-big . d-social- eddi i, . d-ps-big . d-social-li kedi i, . d-ps-big . d-social- umbl i, . d-ps-big . d-social-s umbleupo i, . d-ps-big . d-social-vk i, . d-ps-big . d-social-vibe i, . d-ps-big . d-social-sha e- ex i { fo -size: 22px; } . d-ps-big . d-social- eleg am i { fo -size: 24px; } . d-ps-big . d-social-mail i, . d-ps-big . d-social-li e i, . d-ps-big . d-social-p i i { fo -size: 23px; } . d-ps-big . d-social- wi e i, . d-ps-big . d-social-expa d- abs i { fo -size: 20px; } . d-ps-big . d-social-wha sapp i, . d-ps-big . d-social- ave i { fo -size: 26px; } . d-ps-big . d-social-pi e es . d-ico -pi e es { fo -size: 21px; } . d-ps-big . d-social- eleg am . d-ico - eleg am { lef : 1px; } . d-ps-big . d-social-s umbleupo . d-ico -s umbleupo { lef : -2px; } . d-ps-big . d-social-digg . d-ico -digg { lef : -1px; fo -size: 25px; } . d-ps-big . d-social-vk . d-ico -vk { lef : -1px; } . d-ps-big . d-social- ave . d-ico - ave { lef : 0; } . d-ps-big . d-social-bu - ex { ma gi -lef : 0; paddi g- op: 0; paddi g-lef : 17px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k, . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-ha dle { heigh : 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k { wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-sha e- ex . d-social-bu -ico { li e-heigh : 40px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex { display: block; li e-heigh : 1; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social- e wo k, . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-ha dle { heigh : 90px; fo -size: 13px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social- e wo k { mi -wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu -ico { bo de -bo om-lef - adius: 0; bo de - op- igh - adius: 2px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g. d-ps-ba . d-social-bu -ico { -webki -box-shadow: o e; box-shadow: o e; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu - ex { display: block; paddi g-bo om: 17px; li e-heigh : 1; bo de - op-lef - adius: 0; bo de - op- igh - adius: 0; bo de -bo om-lef - adius: 2px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs i { li e-heigh : 90px; } . d-ps- ogap { ma gi -lef : 0; ma gi - igh : 0; } . d-ps- ogap . d-social- e wo k, . d-ps- ogap . d-social-ha dle { ma gi -lef : 0; ma gi - igh : 0; bo de - adius: 0; } . d-ps- ogap . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps- ogap . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - adius: 0; } . d-ps- ogap . d-social-expa d- abs { bo de - adius: 0; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { heigh : 100%; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :befo e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 0; lef : 0; wid h: 100%; heigh : 100%; backg ou d-colo : gba(0, 0, 0, 0.31); } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { paddi g-lef : 17px; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-mail . d-social-bu -ico :befo e, . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-digg . d-social-bu -ico :befo e { backg ou d-colo : gba(255, 255, 255, 0.2); } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-p i . d-social-bu -ico :befo e { backg ou d-colo : gba(255, 255, 255, 0.1); } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-s yle1 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle3 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle5 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle14 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle16 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex { display: o e !impo a ; } } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-s yle2 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle4 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle6 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle15 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle17 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle18 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle19 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle20 . d-social-sha e- ex { display: o e !impo a ; } } Facebook Twi e Pi e es Wha sApp /* i li e dc_css a */ /* pho e */ @media (max-wid h: 767px) { . di_67{ ma gi - igh :-20px !impo a ; ma gi -lef :-20px !impo a ; } } /* cus om css */ . db_si gle_fea u ed_image{ ma gi -bo om: 26px; }. db_si gle_fea u ed_image. db-sfi-s e ch{ opaci y: 0; }. db_si gle_fea u ed_image. db-sfi-s e ch, . db_si gle_fea u ed_image . db-block-i e { -webki - a si io : all 0.3s ease-i -ou ; a si io : all 0.3s ease-i -ou ; }. db_si gle_fea u ed_image img{ display: block; wid h: 100%; }. db_si gle_fea u ed_image video{ max-wid h: 100%; }. db_si gle_fea u ed_image . db-cap io - ex { z-i dex: 1; ex -alig : lef ; fo -size: 11px; fo -s yle: i alic; fo -weigh : o mal; li e-heigh : 17px; colo : #444; }. db_si gle_fea u ed_image. db-co e -ho iz-ce e . db-cap io - ex { ex -alig : ce e ; }. db_si gle_fea u ed_image. db-co e -ho iz- igh . db-cap io - ex { ex -alig : igh ; }. db- o-fea u ed-img{ backg ou d-colo : #f1f1f1; wid h: 100%; heigh : 500px; }. db- o-fea u ed-audio{ heigh : 59px; }. di_67 . d-audio-playe { fo -size: 12px; }. di_67 . db-cap io - ex { ma gi : 6px 0 0; }. di_67:hove . db-block-i e :befo e{ opaci y: 0; } /* cus om css */ . db_si gle_co e { ma gi -bo om: 0; *zoom: 1; }. db_si gle_co e :befo e, . db_si gle_co e :af e { display: able; co e : ''; li e-heigh : 0; }. db_si gle_co e :af e { clea : bo h; }. db_si gle_co e . db-block-i e > *: o (.wp-block-quo e): o (.alig wide): o (. d-a-ad){ ma gi -lef : au o; ma gi - igh : au o; }. db_si gle_co e a{ poi e -eve s: au o; }. db_si gle_co e . d-spo -id- op_ad . dc-placeholde - i le:befo e{ co e : 'A icle Top Ad' !impo a ; }. db_si gle_co e . d-spo -id-i li e_ad0 . dc-placeholde - i le:befo e{ co e : 'A icle I li e Ad 1' !impo a ; }. db_si gle_co e . d-spo -id-i li e_ad1 . dc-placeholde - i le:befo e{ co e : 'A icle I li e Ad 2' !impo a ; }. db_si gle_co e . d-spo -id-i li e_ad2 . dc-placeholde - i le:befo e{ co e : 'A icle I li e Ad 3' !impo a ; }. db_si gle_co e . d-spo -id-bo om_ad . dc-placeholde - i le:befo e{ co e : 'A icle Bo om Ad' !impo a ; }. db_si gle_co e .id_ op_ad, . db_si gle_co e .id_bo om_ad{ clea : bo h; ma gi -bo om: 21px; ex -alig : ce e ; }. db_si gle_co e .id_ op_ad img, . db_si gle_co e .id_bo om_ad img{ ma gi -bo om: 0; }. db_si gle_co e .id_ op_ad .adsbygoogle, . db_si gle_co e .id_bo om_ad .adsbygoogle{ posi io : ela ive; }. db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-lef , . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz- igh , . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-ce e { ma gi -bo om: 15px; }. db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-lef img, . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz- igh img, . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-ce e img{ ma gi -bo om: 0; }. db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-ce e { ex -alig : ce e ; }. db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-ce e img{ ma gi - igh : au o; ma gi -lef : au o; }. db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-lef { floa : lef ; ma gi - op: 9px; ma gi - igh : 21px; }. db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz- igh { floa : igh ; ma gi - op: 6px; ma gi -lef : 21px; }. db_si gle_co e . dc-a-ad . dc-placeholde - i le{ wid h: 300px; heigh : 250px; }. db_si gle_co e . dc-a-ad . dc-placeholde - i le:befo e{ posi io : absolu e; op: 50%; -webki - a sfo m: a sla eY(-50%); a sfo m: a sla eY(-50%); ma gi : au o; display: able; wid h: 100%; }. di_68, . di_68 > p, . di_68 . db-block-i e > p{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:16px !impo a ;li e-heigh :1.8 !impo a ; }. di_68 h1{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_68 h2{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_68 h3: o (. ds-locke - i le){ fo -family:Rubik !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_68 h4{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_68 h5{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_68 h6{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_68 li{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ; }. di_68 li:befo e{ ma gi - op: 1px; li e-heigh : 15px !impo a ; }. di_68 . db-block-i e blockquo e p{ fo -family:Rubik !impo a ; }@media (max-wid h: 767px) { . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-lef , . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz- igh , . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-ce e { ma gi : 0 au o 26px au o; } }@media (max-wid h: 767px) { . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz-lef { ma gi - igh : 0; } }@media (max-wid h: 767px) { . db_si gle_co e .id_ad_co e -ho iz- igh { ma gi -lef : 0; } }@media (max-wid h: 767px) { . db_si gle_co e . d-a-ad { floa : o e; ex -alig : ce e ; } . db_si gle_co e . d-a-ad img { ma gi - igh : au o; ma gi -lef : au o; } . db_si gle_co e . dc-a-ad { floa : o e; } }@media p i { .si gle . d-heade - empla e-w ap, .si gle . d-foo e - empla e-w ap, .si gle . d_block_w ap: o (. db_b eadc umbs): o (. db_si gle_ca ego ies): o (. db-si gle- i le): o (. db_si gle_au ho ): o (. db_si gle_da e ): o (. db_si gle_comme s_cou ): o (. db_si gle_pos _views): o (. db_si gle_fea u ed_image): o (. db_si gle_co e ) { display: o e; } .si gle. d-a ima io -s ack- ype0 .pos img { opaci y: 1 !impo a ; } } Sco De ickso ’s Supe a u al ho o  movie SINISTER is u de so ma y umo s fo i s hi d sequel. S ill, people a e u su e abou he hi d sequel as he e is o official s a eme made by he c ea o s. This supe a u al movie was p oduced by Jaso Blum (F eaky) a d w i e by C. Robe Ca gill a d Sco De ickso himself. I 2012, Si is e film fi s hi he hea es a d eceived a ave age 6.2/10 a i g by Ro e oma oes. Also go 6.8 sco es ou of 10 o IMDB. This movie s ill comes up wi h he wo sequels i which he ho o d ama depic ed so well. The whole a a ive we a ou d he eal c ime w i e Elliso Oswal , who discove ed g isly mu de s i his ow house’s a ic, pu i g his family’s life i da ge . Does Si is e 3 eve happe ? Is his ques io s ill u clea i he media as he e is a y hi d sequel of Si is e is abou o come o o ? If we alked abou Si is e ’s las sequels, we could say ha i 2012 his ho o movie looked like a f esh a d o e of he bes ho o f a chises i Hollywood’s wo ld. Si is e o e aises he s a da d of his movie a d is highly admi ed by he fa s. Acco di g o he official sou ces, i was es ima ed as i he budge of o ly $3 millio , a d he movie was able o collec $77 millio domes ically a d wo ldwide. The fa s’ expec a io s became oo high fo i s ex sequel o ge mo e exci i g a d ho o h ille s. Bu i 2015, Si is e 2 was eleased, i fully shive ed he fa ’s a d c i ics’ Expec a io s. Si is e 2 eceived so ma y ega ive eviews f om he audie ce a d he c i ics. Alo g wi h ha , i ashly flopped i he hea es. I he $10 millio budge , he movie’s seco d sequel o ly collec ed $27 millio as a sum-up of bo h he domes ic a d wo ldwide collec io s. As by he s a eme of he c i ic’s co se sus, he seco d sequel was o sca y a ymo e.  Af e he seco d sequel c ash, he p oduce of si is e 2, Jaso Blum, s a ed ha he e would be o Si is e 3 as hey did ’ do good wi h Si is e 3. Addi io ally, o ma y people will go fo Si is e 3 as hey a e highly disappoi ed by he seco d sequel. He eve apologized o his audie ce by defe di g himself as hey (Jaso Blum a d Sco De ickso ) have o pla s fo Si is e 3 bu migh become wi h a ‘I sidious‘ hyb id.  I has al eady bee six yea s si ce Si is e 2 elease. No upda es have bee disclosed f om he p oduc io eam o a y s eami g cha el. Si is e 3 Cas : Till ow, i has bee obvious ha he e is o Si is e 3. Bu we ca o ally app ecia e you exci eme fo he ex seaso . So le ’s assume if he e is a Si is e 3. He e is whom you ca a icipa e: E ha Hawke as Elliso Oswal James Ra so e as The Depu yNicholas Ki g as BughuulCla e Foley as AshleyJulie Ryla ce (Pe y Maso ) as T acyMicheal Hall D’Add io as T evo Vic o ia Leigh as S epha ie Si is e 1 a d Si is e 2 Recap: Si is e 1 came up wi h a p e y good s o yli e ha caugh he eyes of he audie ce. Elliso Oswal a d his family shif ed o a ew house whe e a family had bee mu de ed by ha gi g hem o a ee i he house’s backya d. The w i e decided o plo he same s o y of a family fo his ex book. The s o y became mo e ho o a d suspicious whe ew wis s a d u s evealed S eve so ’s fif h family membe (a 10-yea -old gi l), who disappea ed du i g he mu de . The w i e la e fou d a box called a eel ha cove ed he g is igh ’s whole i cide . O he o he ha d, Si is e 2 was o fou d o have a good s o yli e by he audie ce who did ’ see i sca y. The a a ive was a bi simila o he fi s o e. I his, a 9-yea -old gi l’s igh ma e evealed he mu de mys e y of a family ha hu g up wi h cove ed sack as seemed as Sca ec ows a d bu ed alive i he co field. Howeve , he la e s o y was u w apped by he c i ics, which was behi d he c ashi g of his seco d sequel i he hea es. If we ge a y upda es abou he happe i g of i s hi d sequel, we will ge back o you wi h he la es ews. Bu scie ific s udies co clude ha  Si is e  is he sca ies movie eve . He e you ca wa ch Si is e Seaso 2 aile o k ow he p ecise s o yli e: Till he , S ay u ed wi h us fo mo e upda es a d, mo e impo a ly, S ay safe! /* cus om css */ . db_si gle_ ags{ ma gi -bo om: 2px; fo -family: 'Ope Sa s', 'Ope Sa s Regula ', sa s-se if; fo -weigh : 600; }. db_si gle_ ags spa , . db_si gle_ ags a{ fo -size: 11px; }. db_si gle_ ags spa { ex - a sfo m: uppe case; }. db_si gle_ ags a:hove { backg ou d-colo : #4db2ec; bo de -colo : #4db2ec; colo : #fff; }. db_si gle_ ags ul{ display: i li e-block; ma gi : 0; lis -s yle- ype: o e; fo -size: 0; }. db_si gle_ ags li{ display: i li e-block; ma gi -lef : 0; }. di_71 spa { ma gi - igh : 4px; paddi g: 2px 8px 3px; colo : #fff; backg ou d-colo : #222; }. di_71 a{ ma gi - igh : 4px; paddi g: 1px 7px 2px; bo de : 1px solid #ededed; colo : #111; }. di_71 a:hove { backg ou d-colo : #008d7f; bo de -colo : #008d7f; } /* la dscape */ @media (mi -wid h: 1019px) a d (max-wid h: 1140px){ . di_71 a{ bo de : 1px solid #ededed; } } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px){ . di_71 a{ bo de : 1px solid #ededed; } } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px){ . di_71 a{ bo de : 1px solid #ededed; } } Tags e flix /* cus om css */ . d_block_sepa a o { wid h: 100%; alig -i ems: ce e ; ma gi -bo om: 38px; paddi g-bo om: 10px; }. d_block_sepa a o spa { posi io : ela ive; display: block; ma gi : 0 au o; wid h: 100%; heigh : 1px; bo de - op: 1px solid #EBEBEB; }. d_sepa a o _alig _lef spa { ma gi -lef : 0; }. d_sepa a o _alig _ igh spa { ma gi - igh : 0; }. d_sepa a o _dashed spa { bo de - op-s yle: dashed; }. d_sepa a o _do ed spa { bo de - op-s yle: do ed; }. d_sepa a o _double spa { heigh : 3px; bo de -bo om: 1px solid #EBEBEB; }. d_sepa a o _shadow > spa { posi io : ela ive; heigh : 20px; ove flow: hidde ; bo de : 0; colo : #EBEBEB; }. d_sepa a o _shadow > spa > spa { posi io : absolu e; op: -30px; lef : 0; igh : 0; ma gi : 0 au o; heigh : 13px; wid h: 98%; bo de - adius: 100%; } /* i li e dc_css a */ . di_73{ ma gi - op:28px !impo a ; ma gi -bo om:20px !impo a ; } Sha e Facebook Twi e Pi e es Wha sApp /* i li e dc_css a */ . di_76{ ma gi -bo om:30px !impo a ; } /* i li e dc_css a */ . di_77{ ma gi -bo om:43px !impo a ; } /* cus om css */ . db_si gle_ ex _p ev{ *zoom: 1; }. db_si gle_ ex _p ev:befo e, . db_si gle_ ex _p ev:af e { display: able; co e : ''; li e-heigh : 0; }. db_si gle_ ex _p ev:af e { clea : bo h; }. db- ex -pos { fo -family: 'Robo o', sa s-se if; wid h: 48%; floa : lef ; a sfo m: a sla eZ(0); -webki - a sfo m: a sla eZ(0); mi -heigh : 1px; li e-heigh : 1; }. db- ex -pos spa { display: block; fo -size: 12px; colo : #747474; ma gi -bo om: 7px; }. db- ex -pos a{ fo -size: 15px; colo : #222; li e-heigh : 21px; -webki - a si io : colo 0.2s ease; a si io : colo 0.2s ease; }. db- ex -pos a:hove { colo : #4db2ec; }. db-pos - ex { ma gi -lef : 2%; ex -alig : igh ; }. db-pos -p ev{ ma gi - igh : 2%; }. di_77 . db- ex -pos a{ colo : #000000; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;li e-heigh :1.4 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_77 . db- ex -pos :hove a{ colo : #dd3333; }. di_77 . db- ex -pos spa { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:11px !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; } /* la dscape */ @media (mi -wid h: 1019px) a d (max-wid h: 1140px){ } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px){ } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px){ . di_77 . db- ex -pos a{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; } } P evious a icleThe 20 Famous T ios Of All Time, Ra ked !Nex a icleThe Ki g’s Ma : Release Da e, Cas , Plo , T aile , A d O he De ails Tha You Mus K ow! /* i li e dc_css a */ /* pho e */ @media (max-wid h: 767px) { . di_78{ jus ify-co e :ce e !impo a ; ex -alig :ce e !impo a ; } } /* cus om css */ . db-au ho -box . db-au ho -pho o, . db-au ho -box . db-au ho -i fo{ display: able-cell; ve ical-alig : op; }. db-au ho -box . db-au ho -pho o img{ display: block; }. db-au ho -box . db-au ho -cou e s spa { display: i li e-block; backg ou d-colo : #222; ma gi : 0 10px 0 0; paddi g: 5px 10px 4px; fo -family: 'Robo o', sa s-se if; fo -size: 11px; fo -weigh : 700; li e-heigh : 1; colo : #fff; }. db-au ho -box . db-au ho - ame, . db-au ho -box . db-au ho -u l{ display: block; }. db-au ho -box . db-au ho - ame{ ma gi : 7px 0 8px; fo -family: 'Ope Sa s', 'Ope Sa s Regula ', sa s-se if; fo -size: 15px; li e-heigh : 21px; fo -weigh : 700; colo : #222; }. db-au ho -box . db-au ho - ame:hove { colo : #4db2ec; }. db-au ho -box . db-au ho -u l{ ma gi -bo om: 6px; fo -size: 11px; fo -s yle: i alic; li e-heigh : 21px; colo : #444; }. db-au ho -box . db-au ho -u l:hove { colo : #4db2ec; }. db-au ho -box . db-au ho -desc { fo -size: 12px; }. db-au ho -box . db-au ho -social{ ma gi - op: 4px; }. db-au ho -box . db-social-i em{ posi io : ela ive; display: i li e-block; -webki - a si io : all 0.2s; a si io : all 0.2s; ex -alig : ce e ; -webki - a sfo m: a sla eZ(0); a sfo m: a sla eZ(0); }. db-au ho -box . db-social-i em:las -child{ ma gi - igh : 0 !impo a ; }. db-au ho -box . db-social-i em i{ colo : #000; -webki - a si io : all 0.2s; a si io : all 0.2s; }. db-au ho -box . db-social-i em:hove i{ colo : #000; }. di_78{ paddi g: 20px; bo de : 1px solid #ededed; }. di_78 . db-au ho -i fo{ wid h: au o; paddi g-bo om: 0; paddi g-lef : 20px; }. di_78 . db-au ho -pho o{ wid h: 120px; a sfo m: a sla eZ(0); -webki - a sfo m: a sla eZ(0); poi e -eve s: au o; }. di_78 . db-au ho - ame{ ma gi : 5px 0 10px 0; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:capi alize !impo a ; }. di_78 . db-social-i em i{ fo -size: 15px; ve ical-alig : middle; li e-heigh : 15px; }. di_78 . db-social-i em i. d-ico - wi e , . di_78 . db-social-i em i. d-ico -li kedi , . di_78 . db-social-i em i. d-ico -pi e es , . di_78 . db-social-i em i. d-ico -blogge , . di_78 . db-social-i em i. d-ico -vimeo{ fo -size: 12px; }. di_78 . db-social-i em{ mi -wid h: 15px; heigh : 15px; ma gi : 10px 20px 10px 0; }. di_78 . db-au ho -u l{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:11px !impo a ;li e-heigh :1 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; }. di_78 . db-au ho -desc { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1.4 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; }. di_78 . db-au ho -pho o:hove :befo e{ opaci y: 0; } /* la dscape */ @media (mi -wid h: 1019px) a d (max-wid h: 1140px){ . di_78{ bo de : 1px solid #ededed; } } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px){ . di_78{ paddi g: 15px; bo de : 1px solid #ededed; }. di_78 . db-au ho -pho o{ wid h: 80px; a sfo m: a sla eZ(0); -webki - a sfo m: a sla eZ(0); }. di_78 . db-au ho -i fo{ paddi g-bo om: 0; paddi g-lef : 15px; }. di_78 . db-au ho - ame{ ma gi : 3px 0 8px 0; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:capi alize !impo a ; }. di_78 . db-au ho -desc { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:11px !impo a ;li e-heigh :1.4 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; } } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px){ . di_78{ bo de : 1px solid #ededed; }. di_78 . db-au ho -pho o{ display: i li e-block; wid h: 90px; a sfo m: a sla eZ(0); -webki - a sfo m: a sla eZ(0); }. di_78 . db-au ho -i fo{ display: i li e-block; wid h: 100%; paddi g- op: 20px; paddi g-lef : 0; } } A ki a Gup a . d_block_ empla e_8.widge > ul > li { ma gi -lef : 0 !impo a ; } . d_block_ empla e_8 . d-block- i le { fo -size: 20px; fo -weigh : 800; ma gi - op: 0; ma gi -bo om: 18px; li e-heigh : 29px; posi io : ela ive; ove flow: hidde ; ex -alig : lef ; } . d_block_ empla e_8 . d-block- i le > * { posi io : ela ive; paddi g- igh : 20px; colo : #000; } . d_block_ empla e_8 . d-block- i le > *:befo e, . d_block_ empla e_8 . d-block- i le > *:af e { co e : ''; display: block; heigh : 4px; posi io : absolu e; op: 50%; ma gi - op: -2px; wid h: 2000px; backg ou d-colo : #f5f5f5; } . d_block_ empla e_8 . d-block- i le > *:befo e { lef : 100%; } . d_block_ empla e_8 . d-block- i le > *:af e { igh : 100%; } @media (max-wid h: 767px) { . d_block_ empla e_8 . d- ela ed- i le a { fo -size: 15px; } } . d_block_ empla e_8 . d- ela ed- i le a:befo e { display: o e; } . d_block_ empla e_8 . d- ela ed- i le a:fi s -child:af e { display: o e; } . d_block_ empla e_8 . d- ela ed- i le a:las -child:af e { lef : 100%; igh : au o; } . d_block_ empla e_8 . d- ela ed- i le . d-cu -simple-i em { colo : #4db2ec; } . di_79 . d-block- i le > *:befo e, . di_79 . d-block- i le > *:af e { backg ou d-colo : #85c442 !impo a ; } /* i li e dc_css a */ /* pho e */ @media (max-wid h: 767px) { . di_79{ ma gi -bo om:40px !impo a ; } } /* cus om css */ . di_79 . d_module_w ap{ paddi g-lef : 2.5px; paddi g- igh : 2.5px; }. di_79 . d_block_i e { ma gi -lef : -2.5px; ma gi - igh : -2.5px; }. di_79 . d_module_flex_1{ paddi g-bo om: 0px; ma gi -bo om: 0px; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module-co ai e :befo e{ bo om: -0px; bo de -wid h: 0 0 1px 0; bo de -s yle: o e; bo de -colo : #eaeaea; bo de -colo : #eaeaea; }. di_79 . d_module_flex_4{ paddi g-bo om: 13px; ma gi -bo om: 13px; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-module-co ai e :befo e{ bo om: -13px; bo de -wid h: 0 0 1px 0; bo de -s yle: o e; bo de -colo : #eaeaea; bo de -colo : #eaeaea; }. di_79 . d_module_w ap:las -child{ ma gi -bo om: 0 !impo a ; paddi g-bo om: 0 !impo a ; }. di_79 . d_module_w ap:las -child . d-module-co ai e :befo e{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module-co ai e { bo de -colo : #eaeaea; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-module-co ai e { bo de -colo : #eaeaea; }. di_79 . d_module_flex_1 .e y- humb{ backg ou d-posi io : ce e 50%; }. di_79 . d_module_flex_4 .e y- humb{ backg ou d-posi io : ce e 50%; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-image-co ai e { flex: 0 0 30%; wid h: 30%; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-image-w ap{ paddi g-bo om: 120%; }.ie10 . di_79 . d_module_flex_1 . d-image-co ai e , .ie11 . di_79 . d_module_flex_1 . d-image-co ai e { flex: 0 0 au o; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-video-play-ico{ wid h: 20px; heigh : 20px; fo -size: 20px; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-video-play-ico{ op: 50%; lef : 50%; a sfo m: a sla e(-50%, -50%); }. di_79 . d_module_flex_1 . d-pos -vid- ime{ display: block; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-pos -vid- ime{ display: block; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module-me a-i fo{ posi io : absolu e; bo om: 0; lef : 0; wid h: 100%; ex -alig : ce e ; paddi g: 15px 10px; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-ca ego y-pos-image . d-pos -ca ego y{ op: au o; bo om: 0; lef : 50%; a sfo m: a sla eX(-50%); -webki - a sfo m: a sla eX(-50%); }. di_79 . d_module_flex_1 . d-image-co ai e { ma gi -lef : au o; ma gi - igh : au o; }. di_79. d-h-effec -up-shadow . d_module_flex_1:hove . d-ca ego y-pos-image . d-pos -ca ego y{ a sfo m: a sla e(-50%, -2px); -webki - a sfo m: a sla e(-50%, -2px); }. di_79 . d_module_flex_1 .e y- i le{ ma gi : 10px 0 0 0; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-audio-playe { fo -size: 13px; opaci y: 1; visibili y: visible; heigh : au o; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-audio-playe { fo -size: 12px; opaci y: 1; visibili y: visible; heigh : au o; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-pos -ca ego y{ paddi g: 0px; display: i li e-block; backg ou d-colo : gba(255,255,255,0); colo : #ffffff; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:11px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-au ho -pho o .ava a { wid h: 20px; heigh : 20px; ma gi - igh : 6px; bo de - adius: 50%; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-au ho -pho o .ava a { wid h: 20px; heigh : 20px; ma gi - igh : 6px; bo de - adius: 50%; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-pos -ca ego y{ display: i li e-block; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-exce p { display: o e; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-exce p { display: o e; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-au ho -da e{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-au ho -da e{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-pos -au ho - ame{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-pos -au ho - ame{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-pos -da e, . di_79 . d_module_flex_1 . d-pos -au ho - ame spa { display: o e; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-pos -da e, . di_79 . d_module_flex_4 . d-pos -au ho - ame spa { display: o e; }. di_79 . d_module_flex_1 .e y- eview-s a s{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-ico -s a , . di_79 . d_module_flex_1 . d-ico -s a -emp y, . di_79 . d_module_flex_1 . d-ico -s a -half{ fo -size: 15px; }. di_79 . d_module_flex_4 .e y- eview-s a s{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-ico -s a , . di_79 . d_module_flex_4 . d-ico -s a -emp y, . di_79 . d_module_flex_4 . d-ico -s a -half{ fo -size: 15px; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module-comme s{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_4 . d-module-comme s{ display: o e; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module- humb a:af e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 0; lef : 0; wid h: 100%; heigh : 100%; backg ou d: -webki -li ea -g adie (0deg, gba(0,0,0,0.7), gba(0,0,0,0.3) 35%, gba(0,0,0,0) 50%, gba(0,0,0,0));backg ou d: li ea -g adie (0deg, gba(0,0,0,0.7), gba(0,0,0,0.3) 35%, gba(0,0,0,0) 50%, gba(0,0,0,0)); }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module- i le a{ colo : #ffffff; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-pos -ca ego y:hove { backg ou d-colo : gba(255,255,255,0) !impo a ; }. di_79. d_wi h_ajax_pagi a io . d- ex -p ev-w ap a:hove , . di_79 . d-load-mo e-w ap a:hove { backg ou d-colo : #85c442 !impo a ; bo de -colo : #85c442 !impo a ; bo de -colo : #85c442 !impo a ; }. di_79 . d-block- i le a, . di_79 . d-block- i le spa { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:17px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }h ml: o ([class*='ie']) . di_79 .e y- humb:af e { backg ou d: gba(112,204,63,0.3); }@media (mi -wid h: 767px) { . di_79 . d_module_w ap { wid h: 33.33333333%; floa : lef ; } }@media (mi -wid h: 767px) { . di_79 . d_module_w ap: h-child(3 +1) { clea : bo h; } }@media (mi -wid h: 767px) { . di_79 . d_module_w ap: h-las -child(- +3) { ma gi -bo om: 0 !impo a ; paddi g-bo om: 0 !impo a ; } . di_79 . d_module_w ap: h-las -child(- +3) . d-module-co ai e :befo e { display: o e; } }@media (mi -wid h: 1141px) { h ml: o ([class*='ie']) . di_79 .e y- humb:af e { co e : ''; wid h: 100%; heigh : 100%; posi io : absolu e; op: 0; lef : 0; opaci y: 0; a si io : opaci y 1s ease; -webki - a si io : opaci y 1s ease; mix-ble d-mode: colo ; } h ml: o ([class*='ie']) . di_79 . d-module-co ai e :hove .e y- humb:af e { opaci y: 1; } } /* la dscape */ @media (mi -wid h: 1019px) a d (max-wid h: 1140px){ . di_79 . d_module_w ap{ paddi g-lef : 2px; paddi g- igh : 2px; }. di_79 . d_block_i e { ma gi -lef : -2px; ma gi - igh : -2px; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module-me a-i fo{ paddi g: 12px 8px; }. di_79 . d_module_flex_1 .e y- i le{ ma gi : 8px 0 0 0; } } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px){ . di_79 . d_module_w ap{ paddi g-lef : 1.5px; paddi g- igh : 1.5px; }. di_79 . d_block_i e { ma gi -lef : -1.5px; ma gi - igh : -1.5px; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module-me a-i fo{ paddi g: 10px 5px; }. di_79 . d_module_flex_1 .e y- i le{ ma gi : 6px 0 0 0; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:11px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_79 . d-block- i le a, . di_79 . d-block- i le spa { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; } } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px){ . di_79 . d_module_w ap{ paddi g-lef : 0px; paddi g- igh : 0px; }. di_79 . d_block_i e { ma gi -lef : -0px; ma gi - igh : -0px; }. di_79 . d_module_flex_1{ paddi g-bo om: 1.5px; ma gi -bo om: 1.5px; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-module-co ai e :befo e{ bo om: -1.5px; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-image-w ap{ paddi g-bo om: 110%; }.ie10 . di_79 . d_module_flex_1 . d-image-co ai e , .ie11 . di_79 . d_module_flex_1 . d-image-co ai e { flex: 0 0 au o; }. di_79 . d_module_flex_1 .e y- i le{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:17px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_79 . d_module_flex_1 . d-pos -ca ego y{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; } } va block_ di_79 = ew dBlock(); block_ di_79.id = " di_79"; block_ di_79.a s = '{"image_alig ":"ce e ","me a_i fo_alig ":"bo om","colo _ove lay":"eyJ0eXBlIjoiZ3JhZGllb QiLCJjb2xvcjEiOiJyZ2JhKDAsMCwwLDApIiwiY29sb3IyIjoicmdiYSgwLDAsMCwwLjcpIiwibWl4ZWRDb2xvc MiOl 7ImNvbG9yIjoicmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIiwicGVyY2VudGF ZSI6MzV9LHsiY29sb3IiOiJyZ2JhKDAsMCwwLDApIiwicGVyY2VudGF ZSI6NTB9XSwiY3NzIjoiYmFja2dyb3VuZDogLXdlYm pdC1saW5lYXI Z3JhZGllb QoMGRlZyxyZ2JhKDAsMCwwLDAuNykscmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIDM1JSxyZ2JhKDAsMCwwLDApIDUwJSxyZ2JhKDAsMCwwLDApKT iYWN Z3JvdW5kOiBsaW5lYXI Z3JhZGllb QoMGRlZyxyZ2JhKDAsMCwwLDAuNykscmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIDM1JSxyZ2JhKDAsMCwwLDApIDUwJSxyZ2JhKDAsMCwwLDApKTsiLCJjc3NQYXJhbXMiOiIwZGV LHJ YmEoMCwwLDAsMC43KSxyZ2JhKDAsMCwwLDAuMykgMzUlLHJ YmEoMCwwLDAsMCkgNTAlLHJ YmEoMCwwLDAsMCkifQ==","image_ma gi ":"0","modules_o _ ow":"33.33333333%","colum s":"33.33333333%","me a_i fo_alig 1":"image","limi ":"3","modules_ca ego y":"above","show_au ho 2":" o e","show_da e2":" o e","show_ eview2":" o e","show_com2":" o e","show_exce p 2":" o e","show_exce p 1":" o e","show_com1":" o e","show_ eview1":" o e","show_da e1":" o e","show_au ho 1":" o e","me a_i fo_ho iz1":"co e -ho iz-ce e ","modules_space1":"eyJhbGwiOiIwIiwicGhvbmUiOiIzI 0=","colum s_gap":"eyJhbGwiOiI1IiwicG9ydHJhaXQiOiIzIiwibGFuZHNjYXBlIjoiNCIsI Bob25lIjoiMCJ9","image_heigh 1":"eyJhbGwiOiIxMjAiLCJwaG9uZSI6IjExMCJ9","me a_paddi g1":"eyJhbGwiOiIxNXB4IDEwcHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjEwcHggNXB4IiwibGFuZHNjYXBlIjoiMTJweCA4cHgifQ==","a _ i le1":"eyJhbGwiOiIxMHB4IDAgMCAwIiwicG9ydHJhaXQiOiI2cHggMCAwIDAiLCJsYW5kc2NhcGUiOiI4cHggMCAwIDAifQ==","ca _bg":" gba(255,255,255,0)","ca _bg_hove ":" gba(255,255,255,0)"," i le_ x ":"#ffffff","all_u de li e_colo 1":"","f_ i le1_fo _family":"712","f_ i le1_fo _li e_heigh ":"1.2","f_ i le1_fo _size":"eyJhbGwiOiIxNSIsI Bvc RyYWl0IjoiMTEiLCJwaG9uZSI6IjE3I 0=","f_ i le1_fo _weigh ":"500","f_ i le1_fo _ a sfo m":"","f_ca 1_fo _ a sfo m":"uppe case","f_ca 1_fo _size":"eyJhbGwiOiIxMSIsI Bob25lIjoiMTMifQ==","f_ca 1_fo _weigh ":"500","f_ca 1_fo _family":"712","modules_ca ego y_paddi g1":"0","ca ego y_id":"","ajax_pagi a io ":" ex _p ev","f_mo e_fo _family":"","f_mo e_fo _ a sfo m":"","f_mo e_fo _weigh ":"","so ":" a dom_pos s"," dc_css":"eyJhbGwiO siZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJkaXNwbGF5IjoiI 0sI Bvc RyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsI Bob25lIjp7Im1hcmdpbi1ib3R0b20iOiI0MCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","cus om_ i le":"Rela ed A icles","block_ empla e_id":" d_block_ empla e_8","image_size":"","ca _ x ":"#ffffff","bo de _colo ":"#85c442","f_heade _fo _family":"712","f_heade _fo _size":"eyJhbGwiOiIxNyIsI Bvc RyYWl0IjoiMTUifQ==","f_heade _fo _ a sfo m":"uppe case","f_heade _fo _weigh ":"500","mix_ ype_h":"colo ","mix_colo _h":" gba(112,204,63,0.3)","pag_h_bg":"#85c442","pag_h_bo de ":"#85c442","block_ ype":" d_flex_block_4","sepa a o ":"","cus om_u l":""," i le_ ag":"","mc1_ l":"","mc1_ i le_ ag":"","mc1_el":"","mc4_ l":"","mc4_ i le_ ag":"","mc4_el":"","pos _ids":"","ca ego y_ids":""," ag_slug":"","au o s_id":"","i s alled_pos _ ypes":"","offse ":"","show_modified_da e":""," ime_ago":""," ime_ago_add_ x ":"ago","el_class":""," d_ajax_fil e _ ype":""," d_ajax_fil e _ids":""," d_fil e _defaul _ x ":"All"," d_ajax_p eloadi g":"","h_effec ":"","modules_bo de _size1":"","modules_bo de _s yle1":"","modules_bo de _colo 1":"#eaeaea","modules_divide 1":"","modules_divide _colo 1":"#eaeaea","image_alig me 1":"50","image_ adius1":"","hide_image":"","video_ico 1":"","video_ico _pos1":"ce e ","video_popup":"yes","video_ ec":"","spo _heade ":"","video_ ec_ i le":"","video_ ec_colo ":"","video_ ec_disable":"","show_vid_ ":"block","vid_ _ma gi ":"","vid_ _paddi g":"","video_ i le_colo ":"","video_ i le_colo _h":"","video_bg":"","video_ove lay":"","vid_ _colo ":"","vid_ _bg_colo ":"","f_vid_ i le_fo _heade ":"","f_vid_ i le_fo _ i le":"Video pop-up a icle i le","f_vid_ i le_fo _se i gs":"","f_vid_ i le_fo _family":"","f_vid_ i le_fo _size":"","f_vid_ i le_fo _li e_heigh ":"","f_vid_ i le_fo _s yle":"","f_vid_ i le_fo _weigh ":"","f_vid_ i le_fo _ a sfo m":"","f_vid_ i le_fo _spaci g":"","f_vid_ i le_":"","f_vid_ ime_fo _ i le":"Video du a io ex ","f_vid_ ime_fo _se i gs":"","f_vid_ ime_fo _family":"","f_vid_ ime_fo _size":"","f_vid_ ime_fo _li e_heigh ":"","f_vid_ ime_fo _s yle":"","f_vid_ ime_fo _weigh ":"","f_vid_ ime_fo _ a sfo m":"","f_vid_ ime_fo _spaci g":"","f_vid_ ime_":"","me a_wid h1":"","me a_ma gi 1":"","me a_i fo_bo de _ adius1":"","modules_ca ego y_ma gi 1":"","modules_ca _bo de 1":"","modules_ca ego y_ adius1":"0","show_ca 1":"i li e-block","au ho _pho o":"","au ho _pho o_size1":"","au ho _pho o_space1":"","au ho _pho o_ adius1":""," eview_space1":""," eview_size1":"2.5"," eview_dis a ce1":"","a _exce p 1":"","exce p _middle":"","show_audio1":"block","hide_audio":"","a _audio1":"","a _audio_size1":"1.5","m_paddi g2":"","modules_space2":"26","modules_bo de _size2":"","modules_bo de _s yle2":"","modules_bo de _colo 2":"#eaeaea","modules_divide 2":"","modules_divide _colo 2":"#eaeaea","image_size3":"","image_alig me 2":"50","image_wid h2":"","image_heigh 2":"","image_ adius2":"","hide_image3":"","video_ico 2":"","video_popup3":"yes","video_ ec3":"","video_ ec_ i le3":"","video_ ec_colo 3":"","show_vid_ 3":"block","vid_ _ma gi 3":"","vid_ _paddi g3":"","me a_i fo_ho iz2":"co e -ho iz-lef ","me a_wid h2":"","me a_ma gi 2":"","me a_paddi g2":"","me a_i fo_bo de _ adius2":"","a _ i le2":"","modules_ca ego y3":"","modules_ca ego y_ma gi 2":"","modules_ca ego y_paddi g2":"","modules_ca _bo de 2":"","modules_ca ego y_ adius2":"0","show_ca 2":"i li e-block","au ho _pho o3":"","au ho _pho o_size2":"","au ho _pho o_space2":"","au ho _pho o_ adius2":""," eview_space2":""," eview_size2":"2.5"," eview_dis a ce2":"","a _exce p 2":"","exce p _middle3":"","show_audio2":"block","hide_audio3":"","a _audio2":"","a _audio_size2":"1","pag_space":"","pag_paddi g":"","pag_bo de _wid h":"","pag_bo de _ adius":"","p ev_ dico ":""," ex _ dico ":"","pag_ico s_size":"","f_heade _fo _heade ":"","f_heade _fo _ i le":"Block heade ","f_heade _fo _se i gs":"","f_heade _fo _li e_heigh ":"","f_heade _fo _s yle":"","f_heade _fo _spaci g":"","f_heade _":"","f_ajax_fo _ i le":"Ajax ca ego ies","f_ajax_fo _se i gs":"","f_ajax_fo _family":"","f_ajax_fo _size":"","f_ajax_fo _li e_heigh ":"","f_ajax_fo _s yle":"","f_ajax_fo _weigh ":"","f_ajax_fo _ a sfo m":"","f_ajax_fo _spaci g":"","f_ajax_":"","f_mo e_fo _ i le":"Load mo e bu o ","f_mo e_fo _se i gs":"","f_mo e_fo _size":"","f_mo e_fo _li e_heigh ":"","f_mo e_fo _s yle":"","f_mo e_fo _spaci g":"","f_mo e_":"","f_ i le1_fo _heade ":"","f_ i le1_fo _ i le":"A icle i le 1","f_ i le1_fo _se i gs":"","f_ i le1_fo _s yle":"","f_ i le1_fo _spaci g":"","f_ i le1_":"","f_ca 1_fo _ i le":"A icle ca ego y ag 1","f_ca 1_fo _se i gs":"","f_ca 1_fo _li e_heigh ":"","f_ca 1_fo _s yle":"","f_ca 1_fo _spaci g":"","f_ca 1_":"","f_me a1_fo _ i le":"A icle me a i fo 1","f_me a1_fo _se i gs":"","f_me a1_fo _family":"","f_me a1_fo _size":"","f_me a1_fo _li e_heigh ":"","f_me a1_fo _s yle":"","f_me a1_fo _weigh ":"","f_me a1_fo _ a sfo m":"","f_me a1_fo _spaci g":"","f_me a1_":"","f_ex1_fo _ i le":"A icle exce p 1","f_ex1_fo _se i gs":"","f_ex1_fo _family":"","f_ex1_fo _size":"","f_ex1_fo _li e_heigh ":"","f_ex1_fo _s yle":"","f_ex1_fo _weigh ":"","f_ex1_fo _ a sfo m":"","f_ex1_fo _spaci g":"","f_ex1_":"","f_ i le2_fo _ i le":"A icle i le 2","f_ i le2_fo _se i gs":"","f_ i le2_fo _family":"","f_ i le2_fo _size":"","f_ i le2_fo _li e_heigh ":"","f_ i le2_fo _s yle":"","f_ i le2_fo _weigh ":"","f_ i le2_fo _ a sfo m":"","f_ i le2_fo _spaci g":"","f_ i le2_":"","f_ca 2_fo _ i le":"A icle ca ego y ag 2","f_ca 2_fo _se i gs":"","f_ca 2_fo _family":"","f_ca 2_fo _size":"","f_ca 2_fo _li e_heigh ":"","f_ca 2_fo _s yle":"","f_ca 2_fo _weigh ":"","f_ca 2_fo _ a sfo m":"","f_ca 2_fo _spaci g":"","f_ca 2_":"","f_me a2_fo _ i le":"A icle me a i fo 2","f_me a2_fo _se i gs":"","f_me a2_fo _family":"","f_me a2_fo _size":"","f_me a2_fo _li e_heigh ":"","f_me a2_fo _s yle":"","f_me a2_fo _weigh ":"","f_me a2_fo _ a sfo m":"","f_me a2_fo _spaci g":"","f_me a2_":"","f_ex2_fo _ i le":"A icle exce p 2","f_ex2_fo _se i gs":"","f_ex2_fo _family":"","f_ex2_fo _size":"","f_ex2_fo _li e_heigh ":"","f_ex2_fo _s yle":"","f_ex2_fo _weigh ":"","f_ex2_fo _ a sfo m":"","f_ex2_fo _spaci g":"","f_ex2_":"","mix_colo ":"","mix_ ype":"","fe_b igh ess":"1","fe_co as ":"1","fe_sa u a e":"1","fe_b igh ess_h":"1","fe_co as _h":"1","fe_sa u a e_h":"1","shadow_shadow_heade ":"","shadow_shadow_ i le":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offse _ho izo al":"","shadow_shadow_offse _ve ical":"","shadow_shadow_sp ead":"","shadow_shadow_colo ":"","me a_bg":""," i le_ x _hove ":"","all_u de li e_heigh 1":"","ca _ x _hove ":"","ca _bo de 1":"","ca _bo de _hove 1":"","au ho _ x ":"","au ho _ x _hove ":"","da e_ x ":"","ex_ x ":"","com_bg":"","com_ x ":"","audio_b _colo ":"","audio_ ime_colo ":"","audio_ba _colo ":"","audio_ba _cu _colo ":"","me a_bg2":""," i le_ x 2":""," i le_ x _hove 2":"","all_u de li e_heigh 2":"","all_u de li e_colo 2":"#000","ca _bg2":"","ca _bg_hove 2":"","ca _ x 2":"","ca _ x _hove 2":"","ca _bo de 2":"","ca _bo de _hove 2":"","au ho _ x 2":"","au ho _ x _hove 2":"","da e_ x 2":"","ex_ x 2":"","com_bg2":"","com_ x 2":"","audio_b _colo 2":"","audio_ ime_colo 2":"","audio_ba _colo 2":"","audio_ba _cu _colo 2":"","pag_ ex ":"","pag_h_ ex ":"","pag_bg":"","pag_bo de ":"","b _ i le":"","ajax_pagi a io _i fi i e_s op":"","css":""," d_colum _ umbe ":1,"heade _colo ":"","colo _p ese ":"","bo de _ op":"","class":" di_79"," dc_css_class":" di_79"," dc_css_class_s yle":" di_79_ a d_s yle"}'; block_ di_79. d_colum _ umbe = "1"; block_ di_79.block_ ype = " d_flex_block_4"; block_ di_79.pos _cou = "3"; block_ di_79.fou d_pos s = "1826"; block_ di_79.heade _colo = ""; block_ di_79.ajax_pagi a io _i fi i e_s op = ""; block_ di_79.max_ um_pages = "609"; dBlocksA ay.push(block_ di_79); Rela ed A icles Mos Usi g Top 10 La dli e Pho e i 2011 E e ai me Bes 10 Sca y Movie Recomme da io s fo Eve y Ki d of Ho o C eep o View o Hallowee E e ai me B ockhamp o u veils Six h S udio Album ‘Road u e : New Ligh , New Machi e’ A$AP Rocky, Cha lie Wilso , a d Mo e! va db_logi _si g_i _sho code="o "; . di_80 . d-block- i le > *:befo e, . di_80 . d-block- i le > *:af e { backg ou d-colo : #008d7f !impo a ; } /* cus om css */ . db_si gle_comme s i pu [ ype= ex ]{ mi -heigh : 34px; heigh : au o; }. db_si gle_comme s .comme s, . db_si gle_comme s .comme - espo d:las -child, . db_si gle_comme s .fo m-submi { ma gi -bo om: 0; }.is-visually-hidde { bo de : 0; clip: ec (0 0 0 0); heigh : 1px; ma gi : -1px; ove flow: hidde ; paddi g: 0; posi io : absolu e; wid h: 1px; }. db-comm-layou 3 fo m, . db-comm-layou 5 fo m{ display: flex; flex-w ap: w ap; }. db-comm-layou 3 . d-fo m-comme , . db-comm-layou 5 . d-fo m-comme , . db-comm-layou 3 .fo m-submi , . db-comm-layou 5 .fo m-submi { flex: 0 0 100%; o de : 1; }. db-comm-layou 3 . d-fo m-au ho , . db-comm-layou 3 . d-fo m-email, . db-comm-layou 3 . d-fo m-u l{ flex: 0 0 32%; }. db-comm-layou 5 . d-fo m-au ho , . db-comm-layou 5 . d-fo m-email{ flex: 0 0 49%; }. db-comm-layou 5 . d-fo m-u l{ flex: 0 0 100%; }. di_80 ci e a:hove { colo : #008d7f; }. di_80 .comme -li k{ display: i li e-block; }. di_80 .comme - eply-li k:hove , . di_80 #ca cel-comme - eply-li k:hove , . di_80 .logged-i -as a:hove { colo : #000000; }. di_80 .comme { bo de -bo om-s yle: dashed; }. di_80 .comme .child e { bo de - op-s yle: dashed; }. di_80 . d-comme s- i le a, . di_80 . d-comme s- i le spa { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:17px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_80 ci e{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:capi alize !impo a ; }. di_80 .comme -li k, . di_80 .comme -edi -li k{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:11px !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; }. di_80 .comme -co e p{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; }. di_80 .comme - eply-li k{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_80 .comme - eply- i le{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_80 i pu [ ype= ex ], . di_80 ex a ea{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; }. di_80 .comme -fo m .submi { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_80 .comme -fo m-cookies-co se label, . di_80 .logged-i -as, . di_80 .logged-i -as a, . di_80 . d-closed-comme s{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; }@media (mi -wid h: 767px) { . db-comm-layou 2 fo m, . db-comm-layou 4 fo m { ma gi : 0 -10px; } . db-comm-layou 2 .logged-i -as, . db-comm-layou 4 .logged-i -as, . db-comm-layou 2 .comme -fo m-i pu -w ap, . db-comm-layou 4 .comme -fo m-i pu -w ap, . db-comm-layou 2 .fo m-submi , . db-comm-layou 4 .fo m-submi , . db-comm-layou 2 .comme - espo d p, . db-comm-layou 4 .comme - espo d p { paddi g: 0 10px; } . db-comm-layou 2 . d-fo m-au ho , . db-comm-layou 2 . d-fo m-email { floa : lef ; wid h: 33.3333%; } . db-comm-layou 2 . d-fo m-u l { wid h: 33.3333%; } . db-comm-layou 2 . d-fo m-u l { floa : lef ; } . db-comm-layou 4 . d-fo m-au ho , . db-comm-layou 4 . d-fo m-email { floa : lef ; wid h: 50%; } . db-comm-layou 3 . d-fo m-au ho , . db-comm-layou 5 . d-fo m-au ho , . db-comm-layou 3 . d-fo m-email { ma gi - igh : 2%; } }@media (max-wid h: 767px) { . db-comm-layou 3 . d-fo m-au ho , . db-comm-layou 3 . d-fo m-email, . db-comm-layou 3 . d-fo m-u l, . db-comm-layou 5 . d-fo m-au ho , . db-comm-layou 5 . d-fo m-email { flex: 0 0 100%; } } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px){ . di_80 . d-comme s- i le a, . di_80 . d-comme s- i le spa { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_80 ci e{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:capi alize !impo a ; }. di_80 .comme - eply- i le{ fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:13px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; } } /* cus om css */ . di_82{ ve ical-alig : baseli e; }. di_82 > .wpb_w appe , . di_82 > .wpb_w appe > . dc-eleme s{ display: block; }. di_82 > .wpb_w appe > . dc-eleme s{ wid h: 100%; }. di_82 > .wpb_w appe > .vc_ ow_i e { wid h: au o; }. di_82 > .wpb_w appe { wid h: au o; heigh : au o; } . di_83 . d-block- i le > *:befo e, . di_83 . d-block- i le > *:af e { backg ou d-colo : #008d7f !impo a ; } /* i li e dc_css a */ /* pho e */ @media (max-wid h: 767px) { . di_83{ ma gi -bo om:40px !impo a ; } } /* cus om css */ . di_83 . d-image-w ap{ paddi g-bo om: 100%; }. di_83 .e y- humb{ backg ou d-posi io : ce e 50%; }. di_83 . d-image-co ai e { flex: 0 0 30%; wid h: 30%; display: block; o de : 1; }.ie10 . di_83 . d-image-co ai e , .ie11 . di_83 . d-image-co ai e { flex: 0 0 au o; }. di_83 . d-module-co ai e { flex-di ec io : ow; bo de -colo : #eaeaea !impo a ; }. di_83 . d-module-me a-i fo{ flex: 1; paddi g: 0 0 0 15px; display: flex; flex-di ec io : colum ; jus ify-co e : ce e ; bo de -colo : #eaeaea; }. di_83 . d-ca ego y-pos-above . d-pos -ca ego y{ alig -self: flex-s a ; }. di_83 . d_module_w ap{ paddi g-lef : 20px; paddi g- igh : 20px; paddi g-bo om: 12px; ma gi -bo om: 12px; }. di_83 . d_block_i e { ma gi -lef : -20px; ma gi - igh : -20px; }. di_83 . d-module-co ai e :befo e{ bo om: -12px; bo de -colo : #eaeaea; }. di_83 .e y- humb, . di_83 .e y- humb:befo e, . di_83 .e y- humb:af e { bo de - adius: 0px; }. di_83 . d-pos -vid- ime{ display: block; }. di_83 . d-pos -ca ego y{ paddi g: 0px; display: i li e-block; backg ou d-colo : gba(255,255,255,0); colo : #000000; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:11px !impo a ;li e-heigh :1 !impo a ;fo -weigh :400 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_83 . d-au ho -pho o .ava a { wid h: 20px; heigh : 20px; ma gi - igh : 6px; bo de - adius: 50%; }. di_83 . d-exce p { display: o e; ma gi : 0px; colum -cou : 1; colum -gap: 48px; }. di_83 . d-audio-playe { opaci y: 1; visibili y: visible; heigh : au o; fo -size: 13px; }. di_83 . d- ead-mo e{ display: o e; }. di_83 . d-au ho -da e{ display: o e; }. di_83 . d-pos -au ho - ame{ display: o e; }. di_83 . d-pos -da e, . di_83 . d-pos -au ho - ame spa { display: o e; }. di_83 .e y- eview-s a s{ display: o e; }. di_83 . d-ico -s a , . di_83 . d-ico -s a -emp y, . di_83 . d-ico -s a -half{ fo -size: 15px; }. di_83 . d-module-comme s{ display: o e; }. di_83 . d_module_w ap: h-las -child(1){ ma gi -bo om: 0; paddi g-bo om: 0; }. di_83 . d_module_w ap: h-las -child(1) . d-module-co ai e :befo e{ display: o e; }. di_83 . d-pos -ca ego y:hove { backg ou d-colo : gba(255,255,255,0) !impo a ; colo : #008d7f; }. di_83 . d-module- i le a{ colo : #000000; }. di_83 . d_module_w ap:hove . d-module- i le a{ colo : #008d7f !impo a ; }. di_83. d_wi h_ajax_pagi a io . d- ex -p ev-w ap a:hove , . di_83 . d-load-mo e-w ap a:hove { backg ou d-colo : #008d7f !impo a ; bo de -colo : #008d7f !impo a ; bo de -colo : #008d7f !impo a ; }. di_83 .e y- i le{ ma gi : 8px 0 0 0; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_83 . d-block- i le a, . di_83 . d-block- i le spa { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:17px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; }. di_83 . d-edi o -da e, . di_83 . d-edi o -da e . d-pos -au ho - ame a, . di_83 . d-edi o -da e .e y-da e, . di_83 . d-module-comme s a{ fo -family:Rubik !impo a ; }h ml: o ([class*='ie']) . di_83 . d-module-co ai e :hove .e y- humb:befo e{ opaci y: 0; } /* la dscape */ @media (mi -wid h: 1019px) a d (max-wid h: 1140px){ . di_83 . d_module_w ap{ paddi g-bo om: 10px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-bo om: 10px !impo a ; ma gi -bo om: 10px !impo a ; }. di_83 . d-module-co ai e :befo e{ bo om: -10px; }. di_83 . d_module_w ap: h-las -child(1){ ma gi -bo om: 0 !impo a ; paddi g-bo om: 0 !impo a ; }. di_83 . d_module_w ap . d-module-co ai e :befo e{ display: block !impo a ; }. di_83 . d_module_w ap: h-las -child(1) . d-module-co ai e :befo e{ display: o e !impo a ; } } /* po ai */ @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h: 1018px){ . di_83 . d-module-me a-i fo{ paddi g: 0 0 0 10px; }. di_83 . d_module_w ap{ paddi g-bo om: 7.5px; ma gi -bo om: 7.5px; paddi g-bo om: 7.5px !impo a ; ma gi -bo om: 7.5px !impo a ; }. di_83 . d-module-co ai e :befo e{ bo om: -7.5px; }. di_83 . d_module_w ap: h-las -child(1){ ma gi -bo om: 0 !impo a ; paddi g-bo om: 0 !impo a ; }. di_83 . d_module_w ap . d-module-co ai e :befo e{ display: block !impo a ; }. di_83 . d_module_w ap: h-las -child(1) . d-module-co ai e :befo e{ display: o e !impo a ; }. di_83 .e y- i le{ ma gi : 5px 0 0 0; fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:11px !impo a ;li e-heigh :1.2 !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; }. di_83 . d-block- i le a, . di_83 . d-block- i le spa { fo -family:Rubik !impo a ;fo -size:15px !impo a ;fo -weigh :500 !impo a ; ex - a sfo m:uppe case !impo a ; } } /* pho e */ @media (max-wid h: 767px){ . di_83 . d_module_w ap{ wid h: 100%; floa : lef ; paddi g-bo om: 12px; ma gi -bo om: 12px; paddi g-bo om: 12px !impo a ; ma gi -bo om: 12px !impo a ; }. di_83 . d-module-co ai e :befo e{ bo om: -12px; }. di_83 . d_module_w ap: h-las -child(1){ ma gi -bo om: 0 !impo a ; paddi g-bo om: 0 !impo a ; }. di_83 . d_module_w ap . d-module-co ai e :befo e{ display: block !impo a ; }. di_83 . d_module_w ap: h-las -child(1) . d-module-co ai e :befo e{ display: o e !impo a ; } } va block_ di_83 = ew dBlock(); block_ di_83.id = " di_83"; block_ di_83.a s = '{"modules_o _ ow":"eyJwaG9uZSI6IjEwMCUifQ==","image_floa ed":"floa _ igh ","image_wid h":"30","image_heigh ":"100","show_b ":" o e","show_exce p ":" o e","modules_ca ego y":"above","show_da e":" o e","show_ eview":" o e","show_com":" o e","show_au ho ":" o e","me a_paddi g":"eyJhbGwiOiIwIDAgMCAxNXB4IiwicG9ydHJhaXQiOiIwIDAgMCAxMHB4I 0=","a _ i le":"eyJhbGwiOiI4cHggMCAwIDAiLCJwb3J0cmFpdCI6IjVweCAwIDAgMCJ9","f_ i le_fo _family":"712","f_ i le_fo _size":"eyJhbGwiOiIxNSIsI Bvc RyYWl0IjoiMTEifQ==","f_ i le_fo _weigh ":"500","f_ i le_fo _li e_heigh ":"1.2"," i le_ x ":"#000000","ca _bg":" gba(255,255,255,0)","ca _bg_hove ":" gba(255,255,255,0)","f_ca _fo _family":"712","f_ca _fo _ a sfo m":"uppe case","f_ca _fo _weigh ":"400","f_ca _fo _size":"11","modules_ca ego y_paddi g":"0","all_modules_space":"eyJhbGwiOiIyNCIsI Bvc RyYWl0IjoiMTUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIyMCJ9","ca ego y_id":"","ajax_pagi a io ":"","so ":""," i le_ x _hove ":"#008d7f"," dc_css":"eyJwaG9uZSI6eyJ YXJ aW4 Ym90dG9 IjoiNDAiLCJkaXNwbGF5IjoiI 0sI Bob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiO siZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJkaXNwbGF5IjoiI 0sI Bvc RyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9","ca _ x ":"#000000","ca _ x _hove ":"#008d7f","f_mo e_fo _weigh ":"","f_mo e_fo _ a sfo m":"","f_mo e_fo _family":"","image_size":" d_150x0","f_me a_fo _family":"712","cus om_ i le":"La es A icles","block_ empla e_id":" d_block_ empla e_8","bo de _colo ":"#008d7f","a _exce p ":"0","me a_i fo_alig ":"ce e ","f_ca _fo _li e_heigh ":"1","pag_h_bg":"#008d7f","image_ adius":"0"," d_ajax_fil e _ ype":"","f_heade _fo _size":"eyJhbGwiOiIxNyIsI Bvc RyYWl0IjoiMTUifQ==","f_heade _fo _weigh ":"500","f_heade _fo _ a sfo m":"uppe case","f_heade _fo _family":"712","pag_h_bo de ":"#008d7f","block_ ype":" d_flex_block_1","sepa a o ":"","cus om_u l":""," i le_ ag":"","mc1_ l":"","mc1_ i le_ ag":"","mc1_el":"","pos _ids":"","ca ego y_ids":""," ag_slug":"","au o s_id":"","i s alled_pos _ ypes":"","limi ":"5","offse ":"","show_modified_da e":""," ime_ago":""," ime_ago_add_ x ":"ago","el_class":""," d_ajax_fil e _ids":""," d_fil e _defaul _ x ":"All"," d_ajax_p eloadi g":"","co ai e _wid h":"","modules_gap":"","m_paddi g":"","modules_bo de _size":"","modules_bo de _s yle":"","modules_bo de _colo ":"#eaeaea","modules_divide ":"","modules_divide _colo ":"#eaeaea","h_effec ":"","image_alig me ":"50","hide_image":"","video_ico ":"","video_popup":"yes","video_ ec":"","spo _heade ":"","video_ ec_ i le":"","video_ ec_colo ":"","video_ ec_disable":"","show_vid_ ":"block","vid_ _ma gi ":"","vid_ _paddi g":"","video_ i le_colo ":"","video_ i le_colo _h":"","video_bg":"","video_ove lay":"","vid_ _colo ":"","vid_ _bg_colo ":"","f_vid_ i le_fo _heade ":"","f_vid_ i le_fo _ i le":"Video pop-up a icle i le","f_vid_ i le_fo _se i gs":"","f_vid_ i le_fo _family":"","f_vid_ i le_fo _size":"","f_vid_ i le_fo _li e_heigh ":"","f_vid_ i le_fo _s yle":"","f_vid_ i le_fo _weigh ":"","f_vid_ i le_fo _ a sfo m":"","f_vid_ i le_fo _spaci g":"","f_vid_ i le_":"","f_vid_ ime_fo _ i le":"Video du a io ex ","f_vid_ ime_fo _se i gs":"","f_vid_ ime_fo _family":"","f_vid_ ime_fo _size":"","f_vid_ ime_fo _li e_heigh ":"","f_vid_ ime_fo _s yle":"","f_vid_ ime_fo _weigh ":"","f_vid_ ime_fo _ a sfo m":"","f_vid_ ime_fo _spaci g":"","f_vid_ ime_":"","me a_i fo_ho iz":"layou -defaul ","me a_wid h":"","me a_ma gi ":"","me a_space":"","a _b ":"","me a_i fo_bo de _size":"","me a_i fo_bo de _s yle":"","me a_i fo_bo de _colo ":"#eaeaea","me a_i fo_bo de _ adius":"","modules_ca ego y_ma gi ":"","modules_ca _bo de ":"","modules_ca ego y_ adius":"0","show_ca ":"i li e-block","au ho _pho o":"","au ho _pho o_size":"","au ho _pho o_space":"","au ho _pho o_ adius":""," eview_space":""," eview_size":"2.5"," eview_dis a ce":"","exce p _col":"1","exce p _gap":"","exce p _middle":"","exce p _i li e":"","show_audio":"block","hide_audio":"","a _audio":"","a _audio_size":"1.5","b _ i le":"","b _ma gi ":"","b _paddi g":"","b _bo de _wid h":"","b _ adius":"","pag_space":"","pag_paddi g":"","pag_bo de _wid h":"","pag_bo de _ adius":"","p ev_ dico ":""," ex _ dico ":"","pag_ico s_size":"","f_heade _fo _heade ":"","f_heade _fo _ i le":"Block heade ","f_heade _fo _se i gs":"","f_heade _fo _li e_heigh ":"","f_heade _fo _s yle":"","f_heade _fo _spaci g":"","f_heade _":"","f_ajax_fo _ i le":"Ajax ca ego ies","f_ajax_fo _se i gs":"","f_ajax_fo _family":"","f_ajax_fo _size":"","f_ajax_fo _li e_heigh ":"","f_ajax_fo _s yle":"","f_ajax_fo _weigh ":"","f_ajax_fo _ a sfo m":"","f_ajax_fo _spaci g":"","f_ajax_":"","f_mo e_fo _ i le":"Load mo e bu o ","f_mo e_fo _se i gs":"","f_mo e_fo _size":"","f_mo e_fo _li e_heigh ":"","f_mo e_fo _s yle":"","f_mo e_fo _spaci g":"","f_mo e_":"","f_ i le_fo _heade ":"","f_ i le_fo _ i le":"A icle i le","f_ i le_fo _se i gs":"","f_ i le_fo _s yle":"","f_ i le_fo _ a sfo m":"","f_ i le_fo _spaci g":"","f_ i le_":"","f_ca _fo _ i le":"A icle ca ego y ag","f_ca _fo _se i gs":"","f_ca _fo _s yle":"","f_ca _fo _spaci g":"","f_ca _":"","f_me a_fo _ i le":"A icle me a i fo","f_me a_fo _se i gs":"","f_me a_fo _size":"","f_me a_fo _li e_heigh ":"","f_me a_fo _s yle":"","f_me a_fo _weigh ":"","f_me a_fo _ a sfo m":"","f_me a_fo _spaci g":"","f_me a_":"","f_ex_fo _ i le":"A icle exce p ","f_ex_fo _se i gs":"","f_ex_fo _family":"","f_ex_fo _size":"","f_ex_fo _li e_heigh ":"","f_ex_fo _s yle":"","f_ex_fo _weigh ":"","f_ex_fo _ a sfo m":"","f_ex_fo _spaci g":"","f_ex_":"","f_b _fo _ i le":"A icle ead mo e bu o ","f_b _fo _se i gs":"","f_b _fo _family":"","f_b _fo _size":"","f_b _fo _li e_heigh ":"","f_b _fo _s yle":"","f_b _fo _weigh ":"","f_b _fo _ a sfo m":"","f_b _fo _spaci g":"","f_b _":"","mix_colo ":"","mix_ ype":"","fe_b igh ess":"1","fe_co as ":"1","fe_sa u a e":"1","mix_colo _h":"","mix_ ype_h":"","fe_b igh ess_h":"1","fe_co as _h":"1","fe_sa u a e_h":"1","m_bg":"","colo _ove lay":"","shadow_shadow_heade ":"","shadow_shadow_ i le":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offse _ho izo al":"","shadow_shadow_offse _ve ical":"","shadow_shadow_sp ead":"","shadow_shadow_colo ":"","all_u de li e_heigh ":"","all_u de li e_colo ":"","ca _bo de ":"","ca _bo de _hove ":"","me a_bg":"","au ho _ x ":"","au ho _ x _hove ":"","da e_ x ":"","ex_ x ":"","com_bg":"","com_ x ":""," ev_ x ":"","audio_b _colo ":"","audio_ ime_colo ":"","audio_ba _colo ":"","audio_ba _cu _colo ":"","shadow_m_shadow_heade ":"","shadow_m_shadow_ i le":"Me a i fo shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offse _ho izo al":"","shadow_m_shadow_offse _ve ical":"","shadow_m_shadow_sp ead":"","shadow_m_shadow_colo ":"","b _bg":"","b _bg_hove ":"","b _ x ":"","b _ x _hove ":"","b _bo de ":"","b _bo de _hove ":"","pag_ ex ":"","pag_h_ ex ":"","pag_bg":"","pag_bo de ":"","ajax_pagi a io _i fi i e_s op":"","css":""," d_colum _ umbe ":1,"heade _colo ":"","colo _p ese ":"","bo de _ op":"","class":" di_83"," dc_css_class":" di_83"," dc_css_class_s yle":" di_83_ a d_s yle"}'; block_ di_83. d_colum _ umbe = "1"; block_ di_83.block_ ype = " d_flex_block_1"; block_ di_83.pos _cou = "5"; block_ di_83.fou d_pos s = "1826"; block_ di_83.heade _colo = ""; block_ di_83.ajax_pagi a io _i fi i e_s op = ""; block_ di_83.max_ um_pages = "366"; dBlocksA ay.push(block_ di_83); La es A icles Biog aphies Keai a LaShae (You ube ): Age, Heigh , Biog aphy, Husba d, Kids, Ca ee , a d Ne Wo h! E e ai me 90 Day Fia ce Seaso 9 : Release Da e, Cas , Plo , T aile , A d O he La es Upda es! E e ai me K igh fall Seaso 3 : Release Da e, Cas , Plo , A d O he Upda es! Is The Show Ca celled O Re ewed? E e ai me Jagua Seaso 2: Ne flix Release Da e, Cas , Plo , T aile , A d O he Impo a Upda es! E e ai me S ep Up: High Wa e  Seaso 3: Release Da e, Cas , Plo , T aile , A d O he Impo a De ails Tha You Mus K ow!

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب