دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

delivery معنی

معنی delivery - معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و ... در دیکشنری آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

delivery معنی

delive y/dəˈlɪvə i//dɪˈlɪvə i/معنی: رهایی، تسلیم، تفویض، تحویلمعانی دیگر: دادن، توزیع، پخش، رسانش، زایمان، وضع حمل، ارائه، (نطق) ایراد، (ضربه و پرتاب و غیره) وارد آوردن، برون فرستی، بیرون دادن، هرچیز تحویل داده شده یا رسانده شده، محموله، بسته، (مهجور) رهایی، نجات، فراغت از زایمان

جمله های نمونه1. delive y oomاتاق زایمان2. delive y wa d(بیمارستان) بخش زایمان3. fo ceps delive yزایمان با فورسپس4. he delive y of a ul ima umدادن اتمام حجت،التیماتوم دادن5. he delive y of mail o homes was disco i ued fo wo daysتحویل پست به منازل دو روز متوقف شد.6. he delive y of pos al pa celsرسانش بسته های پستی7. eco ded delive y(انگلیس) نامه ی سفارشی،پست سفارشی8. she had a easy delive yزایمان آسانی داشت.9. he e was a delay i he delive y of goodsتحویل کالا دستخوش تاخیر شد.10. he co e of his speech was i e es i g bu his delive y was o goodمحتوای سخنرانی او جالب بود ولی روش ارائه ی آن خوب نبود.11. Is he e a pos al / mail delive y o Sa u days? [ترجمه ترگمان]شنبه ها نامه پستی و پستی هست؟ [ترجمه گوگل]آیا تحویل پستی / پستی در روز شنبه ها وجود دارد؟ [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید12. The pe al y clause specifies ha la e delive y will be fi ed. [ترجمه ترگمان]بند مجازات مشخص می کند که تحویل تاخیر زمانی جریمه خواهد شد [ترجمه گوگل]بند مجاز مشخص می کند که تحویل دیرین جریمه خواهد شد [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید13. Whe ca you ake delive y of he ca ? [ترجمه ترگمان]چه زمانی می توانید اتومبیل را تحویل بگیرید؟ [ترجمه گوگل]چه زمانی می توانم تحویل ماشین را بدهم؟ [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید14. This mail se vice is called Ru al F ee Delive y. [ترجمه ترگمان]این سرویس پست تحویل رایگان روستایی نامیده می شود [ترجمه گوگل]این سرویس پستی به نام تحویل رایگان روستایی نامیده می شود [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید15. You o de is eady fo delive y. [ترجمه ترگمان]دستور شما برای تحویل آماده است [ترجمه گوگل]سفارش شما برای تحویل آماده است [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید16. We aim o i c ease he speed of delive y . [ترجمه ترگمان]هدف ما افزایش سرعت تحویل است [ترجمه گوگل]هدف ما افزایش سرعت تحویل است [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید17. We'll advise you of a y cha ges i he delive y da es. [ترجمه ترگمان]به شما توصیه می کنیم که هر تغییری در تاریخ تحویل را تغییر دهید [ترجمه گوگل]ما هر گونه تغییر در تاریخ تحویل به شما توصیه می کنیم [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید18. They secu ed la ge co ac s fo he fo wa d delive y of Russia impo s. [ترجمه ترگمان]آن ها قراردادهای بزرگی را برای تحویل رو به جلو واردات روسیه تامین کردند [ترجمه گوگل]آنها قراردادهای بزرگ را برای تحویل رو به جلو واردات روسیه تأمین کردند [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید19. I go a delive y of f esh eggs his mo i g. [ترجمه ترگمان]امروز صبح یه بسته تخم مرغ تازه خریدم [ترجمه گوگل]من صبح زود از تخم مرغ تازه تهیه کردم [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف هارهایی (اسم) elease, ema cipa io , escape, acqui a ce, quie us, libe a io , salva io , delive y, delive a ce, escue, idda ce, ex ica io , escapeme , go-byتسلیم (اسم)su e de , submissio , esig a io , live y, defe e ce, p ehe sio , quie ism, capi ula io , delive y, e di io , passove , e de i gتفویض (اسم)submissio , esig a io , co fe me , delive y, i ves i u eتحویل (اسم) a sfe , live y, a sfe e ce, p ehe sio , delive y, e di io , sols ice

تخصصی[کامپیوتر] تحویل[بهداشت] زایمان[صنعت] تحویل، ارائه کردن، دادن، تقدیم کردن، عرضه کردن، تحویل دادن (کالا)[حقوق] تحویل، تسلیم، قبض و اقباض، انتقال[نساجی] محصول دهنده - تحویل دادن - چشمه خروجی فتیله از ماشین فتیله[ریاضیات] ارسال، واگذاری، تحویل[نفت] تزریق

به انگلیسی• a sfe e ce; co veya ce (such as of me cha dise); dis ibu io ; ac of givi g bi h, childbi h; libe a io ; salva io delive y is he b i gi g of le e s, pa cels, o goods o someo e's house o office.someo e's delive y of a speech is he way i which hey give i .delive y is also he p ocess of givi g bi h o a baby.a delive y of some hi g is a amou of i ha is delive ed.

پیشنهاد کاربران( پیام رسان ها و. . . ) گزارش تحویلواگذارینحوه ی ارائه ی بیانبسته پیک که به کسی تحویل داده میشودS h ha is delive edتحویلبیرون بر ( مثل پیتزا و . . . )طرز بیانایرادبیانشیوه بیانپرتابحواله کردنطرز پرتاب ake delive y of تحویل گرفتن دریافت کردنo delive y هنگام تحویلحمل چیزی. انتقال. پرتاب he e is a delive y fo you dow s ai sضربه وارد کردنوضع حملزایمانپیک موتوریزایشگاهتحویلمحموله ( هر چیزی ک تحویل داده شده ) اصلا خودش نوشته s h ha is delive ed دیگع شما ها چرا ترجمه میکنید تحویل؟؟معنی این کلمه تحویل نمیشعدریافتنحوه ی سخنرانی یا نطقs h ha is delive edFo example: he e is a delive y fo you dow s ai s. در پزشکی علاوه بر زایمان ، یک کاربرد دیگری هم دارد و آن تجویز هست . I suli delive y = تجویز انسولینDis ibu io /co veya ceتحویلs h ha is delive edFo example: he e is a delive y fo you dow s ai s.Whe ca you ake delive y of he bookB i gi g of le e sپرتاب. ( نظامی، موشکی ) Delive y sys ems، سیستم های پرتاب. Lo g - a ge delive y sys emsسیستم های پرتاب دور برد.delive y e wo k شبکه توزیعمشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

delive y ou Save Wo d

de·​liv·​e y | \ di-ˈli-v(ə-) ē , dē- \

plu al delive ies

Defi i io of delive y : he ac o ma e of delive i g some hi g also : some hi g delive ed

Sy o yms Example Se e ces Lea Mo e Abou delive y

Sy o yms fo delive y Sy o yms discha ge, quie us, qui a ce, elease Visi he Thesau us fo Mo e 

Examples of delive y i a Se e ce The delive y is scheduled fo his mo i g. The compa y offe s f ee delive y wi h o de s ove $100. Someo e has o be home o accep delive y of he package. Allow six weeks fo delive y. The baby weighed almos seve pou ds a he ime of delive y. The doc o expec s i o be a ou i e delive y. The doc o has had h ee delive ies oday. The joke was fu y, bu his delive y was e ible. I eed o wo k o my delive y befo e I give he speech. See Mo e Rece Examples o he Web Add a li le colo o hei home office wi h a flowe delive y. — chicago ibu e.com, 16 Nov. 2021 Talk o you mos expe ie ced develope s a d be willi g o i ves i his c ucial compo e o successful p ojec delive y. — Na e Nead, Fo bes, 15 Nov. 2021 Michael had called 911 a d pa amedics we e o he way o help wi h he delive y. — Sa a Sma , CNN, 15 Nov. 2021 Savi gs of up o $700 o selec applia ces, wi h f ee local delive y o majo applia ce pu chases of $299 o mo e. — clevela d, 13 Nov. 2021 I Ma ch 2020, he depa me pu chased 2.5 millio gow s f om Med-Ca e fo a o al of $3 millio wi h delive y of he goods o be made o he A ka sas Depa me of Public Safe y's Divisio of Eme ge cy Ma ageme . — A dy Davis, A ka sas O li e, 28 Oc . 2021 Like ma y es au a s fo ced o close a he s a of he pa demic, he Polo Ba pivo ed o delive y a d akeou i 2020, befo e eope i g i s p iva e di i g oom ea lie his yea . — New Yo k Times, 23 Oc . 2021 Ma y people fo ge ha Ne flix was sy o ymous wi h physical DVD delive y by mail i he ea ly 2000s. — Ma co Qui oz-gu ie ez, Fo u e, 21 Oc . 2021 The pa demic fo ced es au a s o u o delive y o s ay afloa . — Michelle Che g, Qua z, 14 Oc . 2021 These example se e ces a e selec ed au oma ically f om va ious o li e ews sou ces o eflec cu e usage of he wo d 'delive y.' Views exp essed i he examples do o ep ese he opi io of Me iam-Webs e o i s edi o s. Se d us feedback. See Mo e

Fi s K ow Use of delive y 15 h ce u y, i he mea i g defi ed above

Lea Mo e Abou delive y Sha e delive y Pos he Defi i io of delive y o Facebook Sha e he Defi i io of delive y o Twi e Time T avele fo delive y The fi s k ow use of delive y was i he 15 h ce u y See mo e wo ds f om he same ce u y Dic io a y E ies Nea delive y delive up o delive y delive y boy See Mo e Nea by E ies  Ph ases Rela ed o delive y delive y oom do delive ies make delive ies S a is ics fo delive y Las Upda ed 25 Nov 2021 Look-up Popula i y Ci e his E y “Delive y.” Me iam-Webs e .com Dic io a y, Me iam-Webs e , h ps://www.me iam-webs e .com/dic io a y/delive y. Accessed 25 Nov. 2021. S yle: MLA MLA Chicago APA Me iam-Webs e

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب