دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
کجا صیغه موقت کنیم

کجا صیغه موقت کنیم

: اخبار و اطلاعیه ها // Ticke s a up fu c io s a Ticke () { // Defi e u ime values heCu e S o y = -1; heCu e Le g h = 0; // Loca e base objec s if (docume .ge Eleme ById) { heA cho Objec = docume .ge Eleme ById(" icke A cho "); u TheTicke (); } else { docume .w i e(". icki{display: o e;}. icko{bo de :0px; paddi g:0px;}"); e u ue; } } // Ticke mai u loop fu c io u TheTicke () { va myTimeou ; // Go fo he ex s o y da a block if( heCu e Le g h == 0) { heCu e S o y++; heCu e S o y = heCu e S o y % heI emCou ; heS o ySumma y = heSumma ies[ heCu e S o y]; heTa ge Li k = heSi eLi ks[ heCu e S o y]; heA cho Objec .h ef = heTa ge Li k; heP efix = "" + heLeadS i g + ""; } // S uff he cu e icke ex i o he a cho heA cho Objec .i e HTML = heP efix + heS o ySumma y.subs i g(0, heCu e Le g h) + wha Widge (); // Modify he le g h fo he subs i g a d defi e he ime if( heCu e Le g h != heS o ySumma y.le g h) { heCu e Le g h++; myTimeou = heCha ac e Timeou ; } else { heCu e Le g h = 0; myTimeou = heS o yTimeou ; } // Call up he ex cycle of he icke se Timeou (" u TheTicke ()", myTimeou ); } // Widge ge e a o fu c io wha Widge () { if( heCu e Le g h == heS o ySumma y.le g h) { e u heWidge No e; } if(( heCu e Le g h % 2) == 1) { e u heWidge O e; } else { e u heWidge Two; } } // --> دینا » خانواده » ازدواج » ثبت ازدواج موقت یا صیغه ثبت ازدواج موقت یا صیغه .ali k h2{ fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px;bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .ali k h3{ fo -family: I a ia Sa sB; fo -size: 15.5px; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .ali k p{ li e-heigh :27px; fo -size:13px} .ali k a{ fo -size:15px !impo a } .shoa {backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 21px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh :34px; colo : gb(58, 109, 151);} .e d{bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5;} .slo{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; ma gi -lef :20px; } h4{ fo -size:15px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} h5{ fo -size:14.5px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151) !impo a ;bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} h6{ fo -size:14px !impo a ; fo -family: I a ia Sa sB; colo : gb(58, 109, 151);bo de -bo om: 1px solid #00507F;paddi g-bo om:9px; ma gi - op:15px;} .slo2{ fo -size:42px; fo -family:yeka ; posi io : ela ive; op:33px ; ma gi - igh :20px; } .my able d { bo de :1px solid #ccc;} .my able : h-child(eve ) {backg ou d: #ED7D31; colo :whi e} .my able : h-child(eve ) d { colo :whi e !impo a } .my able : h-child(odd) {backg ou d: #FFF} .my able :fi s {backg ou d:#EBFC87} .my able li: h-child(5 +3) {fo -weigh : bold} add ess, blockquo e, dd, dl, p, p e, q {ma gi -bo om: 1px; } @media (max-wid h:1008px) { . o esp { display: o e !impo a } } .col-mobile{clea :bo h}  ثبت عقد موقت از نظر قانون اصولا الزامی نبوده و عدم ثبت آن نیز با ضمانت اجرایی مواجه نمی باشد . با این وجود، در برخی موارد استثنایی، ثبت ازدواج موقت اجباری بوده که این موارد عبارتند از: باردار شدن زوجه، شرط ضمن صیغه موقت و توافق طرفین. در پاسخ به این سوال که برای ثبت صیغه موقت کجا باید رفت؟ باید گفت مرجع ثبت ازدواج موقت در موارد الزامی ، همچون نکاح دائم، دفاتر رسمی ازدواج می باشند. برای مشاوره ثبت ازدواج موقت برای مشاوره ثبت ازدواج موقت .col-desk op .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/desk op-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :380px; ma gi :0 au o; ma gi -bo om:20px !impo a } .col-desk op .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 654px; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 50px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :30px; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#af0000 !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-desk op .call_ ex p { paddi g- igh :20px; paddi g-lef :20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/mobile-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :650px; } .col-mobile .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 260px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; ex -shadow: 1px 1px 2px b ow , 0px 0px 1em black, 0 0 1.1em black !impo a ; colo :whi e !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: block; ma gi -bo om:20px; } .col-desk op { display: o e; } } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } }   در نظام حقوقی کشور ما به تبعیت از فقه شیعه، دو نوع ازدواج به رسمیت شناخته شده و قانونی می باشد: ازدواج دائم و عقد موقت. ازدواج موقت یا عقد موقت، هانطور که از عنوان آن مشخص است، بر خلاف نکاح دائم ،برای مدت معینی منعقد شده که البته طول این مدت با محدودیت شرعی یا قانونی مواجه نمی باشد. صیغه موقت در برخی از احکام و آثار با ازدواج دائم تفاوت دارد . به عنوان مثال ، قانونگذار در قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج دائم را در تمامی موارد اجباری اعلام کرده و برای عدم ثبت آن نیز مجازات در نظر گرفته است . اما در خصوص عقد موقت ، چنین الزامی را مقرر نداشته است . با این وجود، در برخی موارد استثنایی مطابق قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج موقت نیز اجباری بوده و بنابراین حکم قانون در این موارد، الزام به ثبت ازدواج موقت می باشد. در این موارد، این سوال بسیار مطرح می گردد که کجا صیغه موقت کنیم و به عبارت دیگر، برای ثبت صیغه موقت کجا باید رفت؟ به همین دلیل در این مقاله، به بررسی مساله ثبت ازدواج موقت یا صیغه پرداخته، ابتدا حکم کلی ثبت ازدواج موقت را توضیح داده و در بخش دوم، در خصوص موارد الزام به ثبت ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده صحبت خواهیم کرد. ثبت ازدواج موقت ماده 49 قانون حمایت خانواده در مورد مردی که اقدام به انعقاد عقد نکاح با زنی نموده ولی ازدواج خود را در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرساند ، 2 تکلیف و ضمانت اجرا را پیش بینی نموده است: ۱مطابق تکلیف اول، زوج ملزم به ثبت نکاح در دفتر ازدواج می گردد. ۲ضمانت اجرای کیفری تخلف از حکم قانون نیز پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای مرد خواهد بود . با این توضیح که جزای نقدی درجه پنج بیش از هشت میلیون تومان الی هجده میلیون تومان است و حبس تعزیری درجه هفت ، شامل حبس از 91 روز تا 6 ماه خواهد بود . نکته ای که باید به آن توجه شود آن است که تکلیف و ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده در ماده 49 قانون حمایت خانواده، اختصاص به عقد نکاح دائم داشته و علی القاعده در مورد ازدواج موقت اجرا نمی شود . در نتیجه، ثبت عقد موقت از نظر قانون اصولا الزامی نبوده و عدم ثبت آن نیز با ضمانت اجرایی مواجه نمی باشد . چرا که قانونگذار در قانون حمایت خانواده تنها در خصوص عقد دائم مجازات عدم ثبت ازدواج را مقرر داشته است. یکی از سوالاتی که در رابطه با عقد موقت از سوی افرادی که قصد انعقاد این نوع از عقد را داشته، مطرح می شود، این سوال است کجا صیغه موقت کنیم و به عبارت دیگر، برای ثبت صیغه موقت کجا باید رفت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از نظر قانون، ثبت عقد موقت اصولا اجباری نبوده و بنابراین بر خلاف نکاح دائم که حتما باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت گردد، در صیغه موقت مرجع خاصی برای ثبت عقد موقت در نظر گرفته نشده است. با این وجود، پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی آینده، صیغه موقت نیز در دفتر رسمی ازدواج ثبت گردد. حتما بخوانید: ثبت ازدواج دائم و موقت الزام به ثبت ازدواج موقت همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم ، اصولا ثبت ازدواج موقت یا صیغه از نظر قانون الزامی نبوده و در نتیجه ضمانت اجرایی نیز برای عدم ثبت عقد موقت در قانون در نظر گرفته نشده است. با این وجود، در برخی موارد استثنایی مطابق قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج موقت نیز اجباری بوده و بنابراین حکم قانون در این موارد، الزام به ثبت ازدواج موقت می باشد. موارد الزام به ثبت ازدواج موقت مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده عبارتند از :  ۱در مواردی که در مدت ازدواج موقت، زوجه باردار شود. ۲در صورتی که ثبت عقد موقت به صورت شرط ضمن ازدواج موقت قید شود. ۳در صورتی که طرفین پس از ازدواج موقت در مورد ثبت عقد موقت توافق نمایند. در مواردی که قانونا الزام به ثبت ازدواج موقت وجود داشته و این تکلیف بر عهده زوج قرار می گیرد، در پاسخ به این سوال که کجا صیغه موقت کنیم و به عبارت دیگر، برای ثبت صیغه موقت کجا باید رفت؟ باید گفت که تنها مرجع قانونی برای ثبت صیغه موقت، دفاتر رسمی ازدواج می باشند. در ادامه بخوانید: ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت آن   برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ثبت ازدواج موقت یا صیغه به کانال تلگرام حقوق خانواده مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ثبت ازدواج موقت یا صیغه پاسخ دهند .    سوالات متداول 1- آیا ثبت عقد موقت الزامی است؟ ثبت عقد موقت از نظر قانون اصولا الزامی نبوده و عدم ثبت آن نیز با ضمانت اجرایی مواجه نمی باشد و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید. 2- موارد الزام به ثبت ازدواج موقت چیست؟ باردار شدن زوجه شرط ضمن صیغه موقت و توافق طرفین موارد الزام به ثبت ازدواج موقت بوده که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. 3- ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج چیست؟ ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای مرد خواهد بود و البته این ضمانت اجرا اختصاص به نکاح دائم داشته که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. { "@co ex ": "h ps://schema.o g", "@ ype": "FAQPage","mai E i y": [ {"@ ype": "Ques io ", " ame": "آیا ثبت عقد موقت الزامی است؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ثبت عقد موقت از نظر قانون اصولا الزامی نبوده و عدم ثبت آن نیز با ضمانت اجرایی مواجه نمی باشد و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید. " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "موارد الزام به ثبت ازدواج موقت چیست؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " باردار شدن زوجه شرط ضمن صیغه موقت و توافق طرفین موارد الزام به ثبت ازدواج موقت بوده که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. " } } , {"@ ype": "Ques io ", " ame": "ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج چیست؟ ", "accep edA swe ": { "@ ype": "A swe ", " ex ": " ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای مرد خواهد بود و البته این ضمانت اجرا اختصاص به نکاح دائم داشته که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. " } } ]} برای مشاوره ثبت ازدواج موقت برای مشاوره ثبت ازدواج موقت .col-desk op .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/desk op-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :380px; ma gi :0 au o } .col-desk op .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 654px; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 50px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-desk op .call_ ex p, .col-desk op .call_ ex spa , .col-desk op .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; colo :#af0000 !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-desk op .call_ ex p { paddi g- igh :20px; paddi g-lef :20px; } .col-mobile .call oac io { backg ou d:u l('h ps://www.heyvalaw.com/images/mobile-1667.jpg') o- epea ce e ; wid h:100%; heigh :650px; } .col-mobile .call_ ex { floa : lef ; ex -alig : ce e ; wid h: 100%; heigh : 115px; ma gi : 0 au o; paddi g- op: 260px; paddi g-lef :10px; paddi g- igh :10px; } .col-mobile .call_ ex p, .col-mobile .call_ ex spa , .col-mobile .call_ ex s o g { ex -alig :ce e ; ex -shadow: 1px 1px 2px b ow , 0px 0px 1em black, 0 0 1.1em black !impo a ; colo :whi e !impo a ; fo -size:19px !impo a ; fo -weigh :bold !impo a ; li e-heigh :31px !impo a ; } .col-mobile .call_ ex p{ paddi g-lef :20px; paddi g- igh :20px; } @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) { .col-mobile { display: block; ma gi -bo om:20px; } .col-desk op { display: o e; } } @media o ly sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .col-mobile { display: o e; } .col-desk op { display: block; clea :bo h } } مطالب مرتبط: » انحلال ازدواج موقت و روش های آن » ارث بردن فرزند در ازدواج موقت » عده در عقد موقت . el op{colo : #31708F; backg ou d: #D9EDF7; fo -weigh : bold; ex -alig : ce e ; ex -alig : ce e ; li e-heigh : 50px; bo de -bo om: 1px solid #31708F; ma gi - op:40px; fo -size:14px; } . el { backg ou d: #EFF6F9; floa : igh ; wid h: 95%; paddi g: 10px 20px; display: block; } . el a { backg ou d: #fff; bo de : 1px solid #ddd; li e-heigh : 30px; bo de - adius: 30px; wid h: 99.5%; floa : igh ; ma gi -bo om: 5px; ex -i de : 20px; colo : #333; } . el a:hove { colo : #5BC0DE;} .jli k{ backg ou d-colo : #eee; bo de - igh : 2px solid #666; colo : #343434; heigh : 25px !impo a ; li e-heigh : 23px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-lef : 15px; paddi g- igh : 15px; ma gi -lef : 5px; floa : igh ; bo de - igh : 2px solid #666; fo -weigh : bold; colo : #000; heigh : 25px !impo a ; li e-heigh : 23px; ma gi -bo om: 10px; paddi g-lef : 15px; paddi g- igh : 15px; ma gi -lef : 5px; floa : igh ; li e-heigh : 1.53846; heigh : 32px !impo a ; display: i li e-block; ma gi : 0px 5px 8px 0px; paddi g: 6px 12px; colo : gba(0, 0, 0, 0.7); -webki -bo de - adius: 16px; -moz-bo de - adius: 16px; bo de - adius: 16px; -webki -box-sizi g: bo de -box; -moz-box-sizi g: bo de -box; box-sizi g: bo de -box; backg ou d: #e1e1e1; fo -size:13px !impo a ; bo de - igh : 2px solid #31708F; backg ou d: #5bc0de; colo : #fff; }.jli k:hove { colo :#fff; backg ou d:#8A8A8A;} #si e-heade img, .comme -co e img, .e y-co e img, .e y-summa y img, .widge img, .wp-cap io , img{ max-wid h:au o !impo a } .col-desk op .call_ ex { wid h:500px !impo a ; paddi g- igh :30px !impo a } نظرات کاربران  .fulldiv{ backg ou d:#eff4ed; wid h:100%; ma gi :10px; floa : igh ; fo -family:byeka 2; bo de :1px solid #d3d3d3; ma gi - igh :0px} .fulldiv p{ fo -size:13px} .lef div{colo :#ab4340; floa :lef ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:13px} . igh div{colo :#3b763c; floa : igh ; ma gi :5px; paddi g:5px; fo -size:15px; fo -weigh :bold} .div ex { clea :bo h; paddi g:6px; ma gi :6px; fo -size:13px} .fulldiva swe { backg ou d:#fbfbfb; wid h:88%; ma gi :10px; floa :lef ; fo -family:byeka 2; bo de :1px solid #d3d3d3; paddi g:10px; fo -size:12px} .addcomm{ backg ou d:#fdebd3; wid h:100%; fo -family:byeka 2; fo -size:13px; paddi g- igh :10px; paddi g-lef :10px; heigh :60px;bo de :1px solid #bbb;} # ewcomm{ wid h:100%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - igh :0px; paddi g- igh :0px} . ewcommi e { wid h:90.5%; paddi g:10px; floa : igh ; ma gi - op:0px; paddi g- op:0px; colo :b ow ; paddi g-lef :0px} احمد 1399/10/27 سلام بنده میخوام برای رفع مشکل خاصی یک خانم رو صیغه کنم آیا نیازی به ثبت در شناسنامه هست؟ اطلاعات صیغه کجا ثبت میشه و آیا بعد اتمام مدت صیغه سندی باقی میمونه؟ ممنون میشم راهنماییم کنینپاسخ مشاور: سلام ثبت ازدواج موقت در صورت تولد فرزند و توافق طرفین الزامی است وگرنه نیار به ثبت ندارد بهروز 1399/05/25 سلام. از نظر ثبت، آیا تفاوتی بین عقد موقت 5 ساله یا 99 ساله وجود داره؟ اگر بخوایم هر جفتش در شناسنامه ثبت نمیشن. درسته؟پاسخ مشاور: با سلام تفاوت آن ها در مدت زمان اعتبار آن ها است و هیچکدام در شناسنامه درج نمی شوند و احکام عقد دائم بر آن ها بار نمی شود . سارا سلام،اگر زن از همسر خودش باردار بشه در صیغه آیا مرد باید ازدواج رو ثبت بکنه؟ در این صورت آیا فرزند ار ارث برخوردار میشه؟پاسخ مشاور: سلام، بله مرد موظف به ثبت عقد است و فرزند از ارث برخوردار می شود . محدثه سلام، خسته نباشید. بارداری زن اگر به تقاضای مرد باشه ولی بعد یه مدت از تولد بچه مرد نیاد عقدو ثبت کنه و ناپدید شده تکلیف زن چی میشه؟پاسخ مشاور: سلام، مرد مکلف به ثبت عقد موقت است . می توانید به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام مرد به ثبت عقد موقت را ارائه نمایید . فرخ نژاد سلام،ببخشید من در سال 95 با یه آقایی عقد موقت پنج ساله بستم وایشون به من قول ثبت کردن و دایمی کردن عقدو داده بودن.خواستم بدونم آیا این قول دادن و توافق سر این موضوع همون شرط ضمنه عقده؟پاسخ مشاور: سلام، بله. در این صورت مرد مکلف به ثبت عقد موقت است . کاویانی سلام، لطفا کمکم کنید.من باردارم و عقد موقت تموم شده الان اون آقا اصن پیداش نیس و من نمی دونم با این بچه چیکار کنم.آیا بچه م به دنیا بیاد باید به نام کی واسش شناسنامه بگیرم؟پاسخ مشاور: سلام، مرد مکلف به ثبت عقد موقت است و می توانید دادخواست الزام به ثبت عقد موقت ارائه دهید و به نام ایشان برای فرزندتان شناسنامه بگیرید. حسین زاده سلام،اگر از همون اول مرد به خانم شرط کرده باشه باردار نشه ولی خانم بخاطر بی آبرو کردن مرد باردار شه آیا بازم مرد باید عقدو جایی ثبت بکنه؟پاسخ مشاور: سلام، بله . مطابق قانون، باردار شدن زن مرد را موظف به ثبت عقد موقت می کند. میعاد سلام،آیا اگر مرد عقدو ثبت نکرد میشه مجازاتش کرد؟اصلا باید چیکار کرد تو این شرایط؟پاسخ مشاور: سلام. می توانید به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام مرد به ثبت عقد موقت نمایید . نظر شما تا حداکثر 3 روز کاری تایید و نمایش داده خواهد شد. بستن fu c io eplyid( id) { docume .ge Eleme ById('hidde id').value= id; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML="شما در حال پاسخ به یک نظر هستید:"; } fu c io showUse (s ,s 2,s 3,s 4,s 5,s 6) { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=""; if (s =="") { docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML="1"; e u ; } if (wi dow.XMLH pReques ) {// code fo IE7+, Fi efox, Ch ome, Ope a, Safa i xmlh p= ew XMLH pReques (); } else {// code fo IE6, IE5 xmlh p= ew Ac iveXObjec ("Mic osof .XMLHTTP"); } xmlh p.o eadys a echa ge=fu c io () { if (xmlh p. eadyS a e==4 && xmlh p.s a us==200) { va msg = xmlh p. espo seTex . im(); if(msg=='success') { jQue y('#myModal').modal('show'); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } else { ale ("اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید"); docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=xmlh p. espo seTex ; docume .ge Eleme ById(" x Hi ").i e HTML=''; docume .ge Eleme ById('payam').i e HTML='' } } } xmlh p.ope ("GET","h ps://www.heyvalaw.com/i c/comme s.php?q="+s + "& ame2=" +s 2+ "& ex 2=" +s 3+ "&idcc=" +s 4+ "&hidde id=" +s 5+ "& 1=" +s 6, ue); xmlh p.se d(); } مطالب تصادفی » ایراد عدم احراز سمت و مهلت طرح آن » زمان عرضه دارا سوم » وکیل تسخیری » لعان چیست » استثنائات قاعده البینه علی المدعی » حقوق مالی چیست و انواع آن » ثبت نام وام ساخت مسکن » قرارهای قابل اعتراض کیفری » پرداخت الکترونیکی هزینه تمدید پروانه وکالت » مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده » قسامه در امور کیفری » وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن » نحوه ثبت نام وام ودیعه مسکن مستاجران » قرار معاینه محل » دانلود نرم افزار راهور 120 » مجازات تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی » سندیکای کارگری چیست ؟ » لیست مراکز احراز هویت سجام » شرکت نسبی چیست و نحوه نام گذاری آن » مجازات خرید مال مسروقه

خانواده طریقه و روش های خواندن صیغه ازدواج موقت بوسیله خدیجه زینالی به روز رسانی شده در اردیبهشت 16, 1399 260

ازدواج امری پسندیده و سفارش شده در اسلام است که میتواند به صورت عقد دائم یا عقد موقت باشد. برخلاف تصور عمومی که ازدواج موقت را امری زشت میپندارد، این ازدواج، ازدواجی قانونی و شرعی میباشد که قواعد مربوط به آن در اسلام و همچنین قانون مدنی ایران بیان گردیده است. ازدواج موقت، ازدواجی است که در آن مدت و مهریه معینی تعیین می‌شود یعنی برای آن انقضایی در نظر گرفته میشود و این مدت در هر مورد و با توجه به توافق طرفین میتواند متفاوت باشد. ممکن است ازدواج بین دو نفر برای یک روز باشد و برای دو نفر دیگر این مدت نود و نه سال در نظر گرفته شده باشد. ازدواج موقت نام‌های دیگری دارد مانند متعه، نکاح منقطعه و صیغه. البته کلمه صیغه بیشتر بین عموم رواج دارد و در قانون از این کلمه برای بیان این ازدواج استفاده نگردیده است و بیشتر لفظ نکاح منقطعه به کار رفته است. زمانی که دو نفر قصد دارند عقد ازدواج موقتی را منعقد نمایند، قبل از اینکه صیغه عقد را جاری سازند بایستی اقداماتی را انجام دهند تا عقد ازدواجی که جاری میگردد صحیح و قانونی باشد. دسترسی سریع به عناوین: موارد الزامی قبل از جاری ساختن صیغه ازدواج موقتتعیین مدتتعیین مهریهاذن پدر یا جد پدریروش‌های متفاوت خواندن صیغه ازدواج موقتتمدید مدت ازدواج موقتازدواج دائم پس از ازدواج موقتسوالات متداول طریقه خواندن متن صیغه موقت چگونه است؟ بهترین زمان برای خواندن صیغه موقت خواندن صیغه محرمیت تلفنی امکان پذیر است؟ آیا صیغه محرمیت مهریه دارد؟ موارد الزامی قبل از جاری ساختن صیغه ازدواج موقت مشاوره حقوقی فوری مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور دریافت مشاوره متنی دریافت مشاوره تلفنی تعیین مدت اولین اقدامی که قبل از خواندن صیغه ازدواج باید انجام گیرد، تعیین مدت است. بر اساس تعریفی که از ازدواج موقت ارائه نمودیم، این ازدواج ازدواجی است که در آن مدت عقد باید کاملا مشخص باشد. در این ازدواج عدم تعیین کامل مدت سبب باطل بودن عقد است. مدت تعیین شده در این ازدواج بر اساس توافق طرفین است و ممکن است بسیار کوتاه، مثلا برای یک ساعت، و یا طولانی باشد مثلا برای نود و نه سال. باید توجه داشت که مدت تعیین شده باید کاملا مشخص و معین باشد و اگر صرفا قابلیت تعیین شدن داشته باشد کافی نیست. مثلا اگر بگویند مدت این ازدواج تا زمانی است که در مسافرت هستیم، این مورد نیز صحیح نیست و سبب میگرد عقد باطل باشد. بیشتر بخوانید: ازدواج سفید در ایران و قوانین مربوط به آن   تعیین مهریه در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم حتما باید مهریه ای برای زوجه مشخص شده باشد و عقد ازدواج موقت بدون تعیین مهریه در این ازدواج صحیح نمی‌باشد. مهریه مذکور باید دارای ارزش اقتصادی باشد، هرچند این ارزش اندک باشد. مهریه میتواند یک عین معین باشد مثلا یک ماشین که باید در همان زمان تعیین شده باشد و برای طرفین مشخص باشد منظور کدام ماشین است، یا اینکه قیمت آن را مشخص نمایند مثلا بگویند ماشینی با قیمت صدمیلیون تومان مهریه خانوم باشد. این مورد یکی از موارد تفاوت بین ازدواج دائم و ازدواج موقت است چراکه در ازدواج دائم میتوان عقد را بدون تعیین مهریه  جاری ساخت و بعد از عقد تعیین مهر نمود و یا اصلا تعیین مهریه ننمود که در این صورت بنا به مورد مهریه زوجه متفاوت خواهد بود مثلا اگر بین زوجین بعد از عقد و قبل از تعیین مهریه، زناشویی واقع شده باشد، زوجه مستحق دریافت مهر المثل است یعنی مهریه­ ای که درتعیین میزان آن مواردی ازجمله وضعیت زوجه از قبیل ظاهر و وضعیت و شان خانوادگی وی و یا عرف جامعه برای تعیین میزان مهریه او توسط کارشناس در نظر گرفته میشود. اذن پدر یا جد پدری اگر دختر باکره باشد، برای صحت ازدواج او لازم است ولی وی به این ازدواج اذن دهد.   روش‌های متفاوت خواندن صیغه ازدواج موقت عقد موقت میتواند با چهار روش جاری گردد: روش اول: آن روشی است که زوجین نزد شخص ثالث میروند و وی عقد آنها را جاری میسازد. او برای این امر بایستی از هر دو طرف وکالت داشته باشد و پس از اخذ وکالت صیغه را جاری نماید. برای توضیح این قسمت ۲ نام فرضی در نظر میگیریم، مثلا زهرا و حسین. وقتی عاقد شخص ثالث است ابتدا باید با وکالت از زوجه بگوید: زوجت موکلتی (زهرا) موکلی (حسین) فی المدة المعلومه علي مهرالمعلوم. به این معنی که: موکل خود زهرا را با تعیین مهریه معین در مدت معینی به ازدواج حسین درآوردم. و پس از گفتن عبارت بالا، از طرف زوج بگوید: قبلت التزویج لموکلی( حسین). با این معنی که: به وکالت از طرف موکلم حسین، این ازدواج را قبول نمودم. روش دوم: برای خواندن صیغه ازدواج موقت آن است که زوجین خود عاقد ازدواج باشند. یعنی زوج و زوجه خود صیغه ازدواج را بیان نمایند. به این صورت که زوجه بگوید: زوجتک نفسی فی المدة المعلوم، علی المهر المعلوم. یعنی تو را به زوجیت خود دراوردم در معلوم و با مهریه مشخص. و سپس زوج بگوید: قبلت التزویج. یعنی این زوجیت را قبول نمودم. روش سوم: برای جاری ساختن عقد ازدواج موقت این است که زوج، عاقد باشد. در این روش زوج از زوجه وکالت میگیرد تا صیغه را جاری نماید. در این روش مرد به وکالت از زن میگوید: زوجت موکلتی( زهرا) نفسی، فی المدة المعلومه، علی المهر المعلوم. و سپس از طرف خودش بگوید قبلت التزویج. یعنی موکلم زهرا را به ازدواج خودم درآوردم، در مدت معلوم و مهریه معلوم. و از طرف خودش بگوبد  این ازدواج را قبول نمودم. روش چهارم: در این روش عاقد زوجه است. در این روش زوجه برای قبول ازدواج از طرف زوج از وکالت میگید و میگوید: زوجتک نفسی، فی المدة المعلومه، علی مهرالمعلوم. یعنی خودم را با مهریه و مدت معلوم به ازدواج تو درآوردم. و به وکالت از زوج میگوید: قبلت التزویج لموکلی یعنی به وکالت از موکلم این ازدواج را قبول نمودم. بر اساس مثال‌هایی که برای روش‌های مختلف خواندن صیغه ازدواج موقت بیان نمودیم، مشاهده میگردد که صیغه مربوط به این عقد به زبان عربی می‌باشد اما اگر طرفین از جاری ساختن صیغه به زبان عربی عاجز باشند، میتوانند به زبان فارسی آن را جاری نمایند و این امر خللی به عقد وارد نمی‌­آورد.   تمدید مدت ازدواج موقت اگر در مدت ازدواج موقت زوجین تصمیم بر این داشته باشند که مدت زوجیت را افزایش دهند، برای دستیابی به این منظوریا باید مدت ازدواج قبلی به پایان برسد و پس از آن عقد جدیدی مبنی بر مدت بیشتر منعقد نمایند، و یا باید مدت باقی مانده از جانب زوج به همسرش بذل و بخشش شود و پس از آن باید عقد جدیدی منعقد نمایند و مدت تعیین شده در این عقد جدید را بیشتر در نظر بگیرند. البته برعکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیفتد، یعنی قبل از انقضا مدت زوجین بخواهند از یکدیگر جدا شوند. به این منظور زوج باید باقی مانده مدت را به همسرش ببخشد و با بخشیده شدن باقی مانده مدت، ازدواج از بین میرود. در قانون مدنی نیز ذکر گردیده است که در عقد ازدواج موقت برای جدایی طرفین ۲ راه وجود دارد که راه اول انقضای مدت است و راه بعدی بخشیده شدن باقی مدت به زن، توسط شوهر میباشد. ازدواج دائم پس از ازدواج موقت در اکثر موارد زوجین پس از ازدواج موقت اقدام به ازدواج دائم مینمایند همچنان که امروزه این چنین است. در این صورت و به منظور جاری ساختن عقد ازدواج دائم، یا باید مدت تعیین شده در ازدواج موقت به پایان رسیده باشد و یا زوج باقی مانده مدت عقد موقت را بذل و بخشش نماید تا زوجه از قید زوجیت خارج شده و پس از آن بتوان وی را به ازدواج دائم خود درآورد. اگر مرد باقی مانده مدت را به همسرش نبخشد و با باقی ماندن مدت ازدواج موقت قبلی، ازدواج دائم را جاری سازند، ازدواج دائم باطل میباشد و زوجه همچنان در نکاح موقت زوج است و با پایان یافتن مدت تعیین شده در عقد، آنها بر یکدیگر نامحرم میشوند. سوالات متداول طریقه خواندن متن صیغه موقت چگونه است؟ اگر زن خودش بخواهد متن عربی ” صیغه موقت” را بخواند باید بگوید؛ «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم» یعنی من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین. بعد مرد در جواب می گوید؛ قَبِلتُ؛ یعنی قبول کردم. در صورتی که مرد بخواهد “صیغه موقت” را بخواند باید بگوید؛ «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (فاطمۀ) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» یعنی من موکّلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده. سپس دوباره مرد برای خودش می‌گوید: «قَبِلتُ التَّزویج» یعنی قبول کردم این ازدواج را. بهترین زمان برای خواندن صیغه موقت خواندن صیغه موقت زمان خاصی ندارد و قاعده خاصی در مورد زمان ان وجود ندارد منتها در ایران رایج شده که برای نامزدی این محرمیت خوانده می شود و البته در همین زمان باید حتما مهریه تعیین شود. خواندن صیغه محرمیت تلفنی امکان پذیر است؟ بله- لزومی ندارد حتما صیغه محرمیت حضوری انجام شود. می توان تلفنی نیز آن را خواند. آیا صیغه محرمیت مهریه دارد؟ نکاح دو نوع است؛ نکاح دائم و موقت. نکاح موقت یا صیغه تفاوتهایی با نکاح دائم دارد و شرایط خاص صیغه است مثل این که در نکاح دائم ایرادی ندارد اگر مهریه تعیین نشود ولی در صیغه نمی توان مهریه را حذف کرد. مهریه برای صیغه الزامی است برعکس نفقه. نفقه در صیغه وجود ندارد مگر اینکه شرط شده باشد. {"@co ex ":"h ps://schema.o g","@ ype":"FAQPage","mai E i y":[{"@ ype":"Ques io "," ame":"طریقه خواندن متن صیغه موقت چگونه است؟ ","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"اگر زن خودش بخواهد متن عربی \" صیغه موقت\" را بخواند باید بگوید؛\ «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم& aquo; یعنی من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین. بعد مرد در جواب می گوید؛ قَبِلتُ؛ یعنی قبول کردم.\ در صورتی که مرد بخواهد \"صیغه موقت\" را بخواند باید بگوید؛ «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (فاطمۀ) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم& aquo; یعنی من موکّلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده.\ سپس دوباره مرد برای خودش می&zw j;گوید: «قَبِلتُ التَّزویج& aquo; یعنی قبول کردم این ازدواج را.\ "}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"بهترین زمان برای خواندن صیغه موقت","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"خواندن صیغه موقت زمان خاصی ندارد و قاعده خاصی در مورد زمان ان وجود ندارد منتها در ایران رایج شده که برای نامزدی این محرمیت خوانده می شود و البته در همین زمان باید حتما مهریه تعیین شود."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"خواندن صیغه محرمیت تلفنی امکان پذیر است؟","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"بله- لزومی ندارد حتما صیغه محرمیت حضوری انجام شود. می توان تلفنی نیز آن را خواند."}},{"@ ype":"Ques io "," ame":"آیا صیغه محرمیت مهریه دارد؟","accep edA swe ":{"@ ype":"A swe "," ex ":"نکاح دو نوع است؛ نکاح دائم و موقت. نکاح موقت یا صیغه تفاوتهایی با نکاح دائم دارد و شرایط خاص صیغه است مثل این که در نکاح دائم ایرادی ندارد اگر مهریه تعیین نشود ولی در صیغه نمی توان مهریه را حذف کرد. مهریه برای صیغه الزامی است برعکس نفقه. نفقه در صیغه وجود ندارد مگر اینکه شرط شده باشد."}}]} 2.5 / 5 ( 99 امتیاز )

ازدواج موقت

260 به اشتراک گذاری واتس آپتلگرامفیس‌بوکتوییتررددتپین‌ترستپرینت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب