دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

کتاب آبشار جاذبه

Feb 9, 2021 - Explore Masoud Zanjani's board "صفحه های کتاب آبشار جاذبه" on Pinterest. See more ideas about gravity falls journal, gravity falls book, gravity falls.

کتاب آبشار جاذبه

a icle, aside, de ails, figcap io , figu e, foo e , heade , hg oup, av, sec io , ul { display: block; } audio, ca vas, video { display: i li e-block; } audio: o ([co ols]) { display: o e; } h ml { fo -size: 100%; ex -size-adjus : o e; } a:hove , a:ac ive { ou li e: 0; } sub, sup { posi io : ela ive; fo -size: 75%; li e-heigh : 0; ve ical-alig : baseli e; } sup { op: -0.5em; } sub { bo om: -0.25em; } img { max-wid h: 100%; wid h: au o; heigh : au o; ve ical-alig : middle; bo de : 0; -ms-i e pola io -mode: bicubic; } #map_ca vas img { max-wid h: o e; } fieldse { bo de : 0; ma gi : 0; paddi g: 0; } bu o , i pu , selec , ex a ea { fo -size: 100%; ma gi : 0; ve ical-alig : middle; } bu o , i pu { ove flow: visible; li e-heigh : o mal; } bu o ::-moz-focus-i e , i pu ::-moz-focus-i e { paddi g: 0; bo de : 0; } bu o , i pu [ ype='bu o '], i pu [ ype=' ese '], i pu [ ype='submi '] { cu so : poi e ; -webki -appea a ce: bu o ; } ex a ea { ove flow: au o; ve ical-alig : op; } body { ma gi : 0; } h1, h2, h3, h4, h5, h6 { ma gi : 0; } figu e { ma gi : 0; } h ml { backg ou d-colo : #fff; } h ml, body { fo -family: -apple-sys em,Bli kMacSys emFo ,"Segoe UI",Robo o,Oxyge -Sa s,Ubu u,Ca a ell,"Fi a Sa s","D oid Sa s","Helve ica Neue",Helve ica,"ヒラギノ角ゴ P o W3","Hi agi o Kaku Go hic P o",メイリオ,Mei yo,"MS Pゴシック",A ial,sa s-se if,"Apple Colo Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"; colo : gb(33, 25, 34); fo -size: 12px; heigh : 100%; } body { posi io : ela ive; ove flow-y: ove lay; ove flow-x: hidde ; } i pu ::-ms-clea { display: o e; } ul { ma gi : 0; paddi g: 0; } ul li { lis -s yle: o e; paddi g: 0; } :focus { ou li e: #d1d1d1 au o 1px } bu o , i pu , selec , ex a ea { fo -family: -apple-sys em,Bli kMacSys emFo ,"Segoe UI",Robo o,Oxyge -Sa s,Ubu u,Ca a ell,"Fi a Sa s","D oid Sa s","Helve ica Neue",Helve ica,"ヒラギノ角ゴ P o W3","Hi agi o Kaku Go hic P o",メイリオ,Mei yo,"MS Pゴシック",A ial,sa s-se if,"Apple Colo Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"; fo -size: 100%; ve ical-alig : middle; ma gi : 0px; } .SkipToCo e { display: o e; } .Al e a ivesSepa a o Co i uous:befo e, .Al e a ivesSepa a o Co i uous:af e { backg ou d: gba(0,0,0,0.2); -webki -box-shadow: 0 1px 0 gba(255,255,255,0.5); box-shadow: 0 1px 0 gba(255,255,255,0.5); co e : ''; display: i li e-block; heigh : 1px; posi io : ela ive; ve ical-alig : middle; wid h: 37%; } . ed.ac ive:focus, . ed.ac ive:hove { backg ou d-colo : #d50c22 !impo a ; } .ligh G ey.ac ive:focus, .ligh G ey.ac ive:hove { backg ou d-colo : #f5f3f3 !impo a ; } .da kG ey.ac ive:focus, .da kG ey.ac ive:hove { backg ou d-colo : #5e5e5e !impo a ; } .blueT a spa e .ac ive:focus, .blueT a spa e .ac ive:hove { backg ou d-colo : #0077e6 !impo a ; } .whi e.ac ive:focus, .whi e.ac ive:hove { backg ou d-colo : #e6e6e6 !impo a ; } .Sig upBu o :focus { box-shadow: 0 0 0 4px gba(0, 132, 255, 0.5); ou li e: 0; } @keyf ames loadi gSpi e { o { a sfo m: o a e(360deg);} } .loadi gSpi e :befo e { co e : ''; box-sizi g: bo de -box; posi io : absolu e; op: 50%; lef : 50%; wid h: 20px; heigh : 20px; ma gi - op: -10px; ma gi -lef : -10px; bo de - adius: 50%; bo de - op: 2px solid whi e; bo de - igh : 2px solid a spa e ; a ima io : loadi gSpi e 1s li ea i fi i e; } .Tool ip_message:befo e, .Tool ip_message:af e { bo de -s yle: solid; co e : ''; display: block; ma gi - op: -8px; posi io : absolu e; igh : 100%; op: 17px; wid h: 0; } .Tool ip_message:befo e { bo de -colo : a spa e gba(0,0,0,0.48); bo de -wid h: 8px 10px 8px 0; } .Tool ip_message:af e { bo de -colo : a spa e #fff; bo de -wid h: 8px 10px 8px 0; ma gi - igh : -1px; } .Tool ip_sugges io Message:befo e, .Tool ip_sugges io Message:af e { bo de -s yle: solid; co e : ''; display: block; ma gi - op: -8px; posi io : absolu e; igh : 100%; op: 17px; wid h: 0; } .Tool ip_sugges io Message:befo e { bo de -colo : a spa e gba(0,0,0,0.48); bo de -wid h: 8px 10px 8px 0; } .Tool ip_sugges io Message:af e { bo de -colo : a spa e #E2780D; bo de -wid h: 8px 10px 8px 0; } .Tool ip_mobileMessage:befo e, .Tool ip_message:af e { bo de -s yle: solid; display: block; ma gi - op: -8px; posi io : absolu e; igh : 100%; op: 17px; wid h: 0; } .Tool ip_mobileMessage:befo e { bo de -colo : a spa e gba(0,0,0,0.48); bo de -wid h: 8px 10px 8px 0; } .Tool ip_mobileMessage:af e { bo de -colo : a spa e #fff; bo de -wid h: 8px 10px 8px 0; ma gi - igh : -1px; } .Tool ip_w appe { posi io : absolu e; lef : calc(100% + 12px); z-i dex: 1; } .Tool ip_mobileW appe { ma gi - op: 7px; z-i dex: 1; } .Te msOfSe vice__ligh a { colo : gba(255,255,255,0.9); } .U au hTex I pu Field__g ay::placeholde { colo : #767676; } .U au hTex I pu Field__da kG ay::placeholde { colo : #333; } .U au hTex I pu Field__g ay::-webki -i pu -placeholde { colo : #767676; } .U au hTex I pu Field__da kG ay::-webki -i pu -placeholde { colo : #333; } .U au hTex I pu Field__g ay::-moz-placeholde { colo : #767676; } .U au hTex I pu Field__da kG ay::-moz-placeholde { colo : #333; } .U au hTex I pu Field__g ay::-ms-i pu -placeholde { colo : #767676; } .U au hTex I pu Field__da kG ay::-ms-i pu -placeholde { colo : #333; } .U au hTex I pu Field__g ay::-moz-placeholde { colo : #767676; } .U au hTex I pu Field__da kG ay::-moz-placeholde { colo : #333; }P ivacyPi e es Explo eWhe au ocomple e esul s a e available use up a d dow a ows o eview a d e e o selec . Touch device use s, explo e by ouch o wi h swipe ges u es.Log i Sig upصفحه های کتاب آبشار جاذبه297 Pi s 41wCollec io by Masoud Za ja iSimila ideas popula ow.i e es - ow { -ms-ove flow-s yle: o e; sc ollba -wid h: o e; } ::-webki -sc ollba { display: o e; }G avi y.mobileG id { ma gi -lef : au o; ma gi - igh : au o; } .mobileG id .s a ic { posi io : absolu e !impo a ; visibili y: hidde !impo a ; } @media (mi -wid h: 0px) a d (max-wid h: 755px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +2) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 504px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 756px) a d (max-wid h: 1007px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +3) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 756px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 1008px) a d (max-wid h: 1259px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +4) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 1008px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 1260px) a d (max-wid h: 1511px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +5) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 1260px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 1512px) a d (max-wid h: 1763px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +6) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 1512px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 1764px) a d (max-wid h: 2015px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +7) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 1764px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 2016px) a d (max-wid h: 2267px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +8) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 2016px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 2268px) a d (max-wid h: 2519px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +9) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 2268px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 2520px) a d (max-wid h: 2771px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +10) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 2520px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 2772px) a d (max-wid h: 3023px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +11) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 2772px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 3024px) a d (max-wid h: 3275px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +12) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 3024px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 3276px) a d (max-wid h: 3527px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +13) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 3276px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 3528px) a d (max-wid h: 3779px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +14) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 3528px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 3780px) a d (max-wid h: 4031px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +15) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 3780px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 4032px) a d (max-wid h: 4283px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +16) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 4032px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 4284px) a d (max-wid h: 4535px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +17) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 4284px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 4536px) a d (max-wid h: 4787px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +18) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 4536px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 4788px) a d (max-wid h: 5039px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +19) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 4788px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 5040px) a d (max-wid h: 5291px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +20) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 5040px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 5292px) a d (max-wid h: 5543px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +21) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 5292px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 5544px) a d (max-wid h: 5795px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +22) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 5544px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 5796px) a d (max-wid h: 6047px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +23) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 5796px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 6048px) a d (max-wid h: 6299px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +24) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 6048px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } } @media (mi -wid h: 6300px) { #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic: h-child(- +25) { posi io : s a ic !impo a ; visibili y: visible !impo a ; floa : lef ; display: block; } #boa dfeed\:655203514478045373 { wid h: 6300px; } #boa dfeed\:655203514478045373 .s a ic { paddi g: 0 8px; wid h: 236px !impo a ; } }G avi y Falls BookLib o G avi y FallsG avi y Falls Jou alI visible I kJou al 3Ove The Ga de WallQuee Quo e Aes he icAda Wo gA de ishصفحه های کتاب آبشار جاذبهG avi y Falls Book 3Lib o G avi y FallsG avi y Falls Jou alG avi y Falls A imeBes Ca oo s Eve Cool Ca oo sJou al 3Jou al PagesBilldip ComicJOURNAL 3 BLACKLIGHT EDITION REVEALED! (Pa 1)G avi y Falls Jou al 1G avi y Falls Book 3Lib o G avi y FallsG avi y Falls ComicsJou al 3Bulle Jou al A Jou al PagesBes Ca oo s Eve Cool Ca oo sG avi y Falls

خانه›کودک›داستان›کتاب آبشار جاذبه: جلد اول{"@co ex ":"h p:\/\/schema.o g","@ ype":"B eadc umbLis ","i emLis Eleme ":[{"@ ype":"Lis I em","i em":{"@id":"h ps:\/\/www.ke ab ah.i \/"," ame":"خانه"},"posi io ":1},{"@ ype":"Lis I em","i em":{"@id":"\/book-ca ego y\/کتاب-کودک"," ame":"کودک"},"posi io ":2},{"@ ype":"Lis I em","i em":{"@id":"\/book-ca ego y\/کتاب-داستان-کودک"," ame":"داستان"},"posi io ":3},{"@ ype":"Lis I em","i em":{"@id":"\/کتاب-آبشار-جاذبه-جلد-اول\/book\/53599"," ame":"کتاب آبشار جاذبه: جلد اول"},"posi io ":4}]}معرفی و دانلود PDF کتاب آبشار جاذبه: جلد اول(۷۵ رای)نویسنده: الکس هیرشمترجم: خلیل هیبتیناشر: موسسه انتشاراتی فرهنگی اشتیاق نورقیمت:۴۹۰۰۰ تومان - 8.99€خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50برای دانلود قانونی کتاب آبشار جاذبه: جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.برای دانلود قانونی کتاب آبشار جاذبه: جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفیمشخصاتنظرات ۵۵

معرفی کتاب آبشار جاذبه: جلد اولکتاب آبشار جاذبه: جلد اول نوشته‌ی الکس هیرش ماجراهای سفر مهیج و غیرقابل پیش‌بینی دیپر و میبل پاینز را به تصویر می‌کشد. این اثر محبوب در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار دارد. درباره‌‌ی کتاب آبشار جاذبه: جلد اول: دفتر خاطرات یا راهنمای پر رمز و رازی که در ماجراهای مهیج انیمیشن آبشار جاذبه (G avi y Falls: Jou al 3) آن را می‌بینید، همین کتابی است که اکنون پیش رویتان قرار گرفته تا شما را علاوه بر حوادث و شخصیت‌هایی که در سریال مشاهده کرده‌اید، با دیگر موجودات درون داستان نیز آشنا ‌کند تا بتوانید سفرهای غیرقابل پیش‌بینی استنفورد به دنیاهای موازی و دست‌نوشته‌های رنگی دیپر، میبل، سوس و بیل سایفر را دنبال کنید. موضوع کتاب آبشار جاذبه: جلد اول چیست؟ دیپر پاینز و میبل پاینز با تصمیم پدر و مادرشان برای تعطیلات تابستانی نزد عمویشان استنلی، که در شهری به نام آبشار جاذبه زندگی می‌کند، می‌روند اما ماجرا به همین سادگی نیست و برای دیپر در آن شهر اتفاقات عجیب و غریبی رخ می‌دهد. از طرفی میبل کلی دوست پیدا می‌کند و شخصیت‌های متفاوت و مرموزی وارد داستان می‌شوند که هر کدامشان باعث رقم خوردن ماجرایی برای بچه‌ها می‌شود... درباره‌ی مجموعه آبشار جاذبه: الکس هیرش (Alex Hi sch) خالق انیمیشن تلویزیونی پرطرفدار آبشار جاذبه است. این سریال تاکنون جوایز معتبری همچون بفتا و امی را نصیب خود کرده و همچنین نامزد جوایز گوناگونی نیز بوده است. آبشار جاذبه امتیاز بالای 8.9 را در سایت imdb دارد. بعد از پخش این سریال، هیرش مجموعه‌ای از کتاب‌های داستانی از آبشار جاذبه را منتشر کرد که در واقع داستان‌هایی جدید روایت می‌کنند و باعث می‌شوند دوباره وارد دنیای فانتزی و شیرین داستان‌ها بشوید. کتاب آبشار جاذبه: جلد اول مناسب چه کسانی است؟ داستان‌های فانتزی و مهیج این کتاب برای تمام کودکان 8 تا 12 ساله به یاد ماندنی خواهد بود. (این کتاب دارای حجم بیش از 20 مگابایت هست، لطفا قبل از خرید، نسخه نمونه را دریافت و از صحت نمایش کتاب در موبایل یا تبلت اطمینان حاصل کنید.) مشخصات کتاب الکترونیکنام کتابکتاب آبشار جاذبه: جلد اولنویسندهالکس هیرشمترجمخلیل هیبتیناشر چاپی موسسه انتشاراتی فرهنگی اشتیاق نورسال انتشار۱۳۹۹فرمت کتابPDFتعداد صفحات۱۴۷زبانفارسیشابک978-600-365045-9موضوع کتابکتاب داستان کودکقیمت نسخه الکترونیک۴۹۰۰۰ ت - 8.99 یوروخرید کتاب الکترونیک

آخرین مطالب