دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
کاربرگ شماره 1 مطالعات سوم دبستان

ببینید

کاربرگ شماره 1 مطالعات سوم دبستان

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '27721363', uid: 'SG oR', i le: 'تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 2 خط زمان', use ame: 'selfamooz.official', use id: '5885074', visi _c : '6.8 هزار', se de _ ame: 'سلف آموز', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /27721363-9055__6874.jpg', du a io : '1:27', sda e: '6 ماه پیش', da e_exac : '20 فروردین 1400', li k: '/v/SG oR/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_2_%D8%AE%D8%B7_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86', cha elId: '5885074', cha elUse ame: 'selfamooz.official', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'سلف آموز' }; va ex Video = { id: '38386321', uid: 'sqZUg', i le: 'پنجم دبستان. مطالعات اجتماعی. درس دوم .قسمت اول', use ame: 'Teache Mi shojaei', use id: '7718651', visi _c : '2.8 هزار', se de _ ame: 'Teache Mi shojaei', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38386321-8291__1402.jpg', du a io : '13:19', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '16 مهر 1400', li k: '/v/sqZUg/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_2_%D8%AE%D8%B7_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86', cha elId: '7718651', cha elUse ame: 'Teache Mi shojaei', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Teache Mi shojaei', }; 13:19 ویدیو بعدی پنجم دبستان. مطالعات اجتماعی. درس دوم .قسمت اول از کانال Teache Mi shojaei نرو بعدی 1:08 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 12 از چه منابعی استفاده می کنیم از کانال سلف آموز 2:04 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 7 من کمک می کنم از کانال سلف آموز 7:15 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس دوم من بزرگتر شده ام از کانال سلف آموز 1:57 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 4 پرسشنامه از کانال سلف آموز 6:19 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس سیزدهم بازیافت از کانال سلف آموز 5:36 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس اول من به دنیا آمدم از کانال سلف آموز 4:13 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس بیستم خانه شما کجاست از کانال سلف آموز 6:57 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس یازدهم منابع از کانال سلف آموز 6:14 تمرینهای اجتماعی چهارم دبستان درس اول همسایه ما از کانال سلف آموز fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27721340-5932-b.jpg"," esumeUID":"A2xF6","du a io ":203,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =203&ca ego ies=educa io al&use id=5885074& cha el=5885074&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u0647\u0627\u06cc&keywo ds=\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647&keywo ds=\u0634\u0645\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u062e\u0637&keywo ds=\u062d\u0644 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647&keywo ds=\u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0648\u0627\u0628 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0633&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 1 \u062e\u0637 \u0632\u0645\u0627\u0646&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =203&ca ego ies=educa io al&use id=5885074& cha el=5885074&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u0647\u0627\u06cc&keywo ds=\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647&keywo ds=\u0634\u0645\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u062e\u0637&keywo ds=\u062d\u0644 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647&keywo ds=\u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u062c\u0648\u0627\u0628 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0633&keywo ds=\u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 1 \u062e\u0637 \u0632\u0645\u0627\u0646&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/A2xF6\/f\/A2xF6.m3u8?k=df322"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27721340_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=157763, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=126427, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=140710, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=180969, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=240854, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af52916547a08f2f8a2df2ec970e47df27721340-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjUzNWY5NTliNDlhMGZhZmM0MWVjZjc2NGEzNmMxMmU4IiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MjQyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WY0WzMPMOzOVODiavGvPNdXq 7u8fZBAVVLRkpEEjVk"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _285917", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 1 خط زمان 11,515 سلف آموز 3.2 هزار دنبال‌ کننده 11,515 بازدید 110 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن در تمرینهای اجتماعی سوم دبستان، تمرین های هر فصل به صورت بخش به بخش و جداگانه گفته شده است.فرزند شما با دیدن کامل این آموزش ها مفاهیم را یاد می گیرد.حالا لطفا کاربرگه شماره 1 خط زمان را ببینید 10 ماه پیش آموزشی # حل کاربرگه # سوم دبستان # اجتماعی سوم دبستان # جواب تمرینهای اجتماعی س # کاربرگه شماره 1 خط زمان # sevom dabes a # ej emayi sevom dabes a # javab am i haye ej emayi sevom dabes a # javab am i haye ej emayi - سلف آموز 3.2 هزار دنبال کننده دنبال کردن حل تمرینهای اجتماعی سوم سلف آموز 41/23 ذخیره لیست پخش 1 1:28 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس اول من به دنیا آمدم سلف آموز 2 4:25 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس دوم من بزرگتر شده ام سلف آموز 3 5:05 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس سوم آیا ما مثل هم هستیم سلف آموز 4 2:40 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس چهارم اعضای خانواده سلف آموز 5 3:50 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس پنجم خانواده ام را دوست دارم سلف آموز 6 1:47 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس ششم تغییر در خانواده سلف آموز 7 3:21 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس هفتم از بزرگترها قدردانی کنیم سلف آموز 8 3:57 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس هشتم چرا با هم همکاری می کنیم سلف آموز 9 5:28 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس نهم مقررات خانه ما سلف آموز 10 2:45 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس دهم نیازهای خانواده چگونه تامین می شود؟ سلف آموز 11 4:43 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس یازدهم منابع سلف آموز 12 3:53 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس دوازدهم درست مصرف کنیم سلف آموز 13 3:24 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس سیزدهم بازیافت سلف آموز 14 1:11 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس چهاردهم خانه ام را دوست دارم سلف آموز 15 1:33 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس پانزدهم خانه ها با هم تفاوت دارند سلف آموز 16 4:59 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس شانزدهم خانه شما چه شکلی است؟ سلف آموز 17 4:37 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس هفدهم از خانه محافظت کنیم سلف آموز 18 3:42 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس هجدهم مدرسه دوست داشتنی ما سلف آموز 19 5:56 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس نوزدهم مکانهای مدرسه را بشناسیم سلف آموز 20 3:19 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس بیستم خانه شما کجاست سلف آموز 21 1:19 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس بیست و یکم جهتهای اصلی سلف آموز 22 4:58 حل تمرینهای اجتماعی سوم درس بیست و سوم ایمنی در کوچه و خیابان سلف آموز 3:23 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 1 خط زمان سلف آموز 24 1:27 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 2 خط زمان سلف آموز 25 1:57 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 4 پرسشنامه سلف آموز 26 1:07 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 5 شجره نامه من سلف آموز 27 1:38 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 6 تقسیم کار در خانه ما سلف آموز 28 2:04 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 7 من کمک می کنم سلف آموز 29 1:45 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 8 شغلها سلف آموز 30 1:00 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 9 شغلها سلف آموز 31 1:27 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 10 شغل شما چیست سلف آموز 32 1:15 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 11 مریم از چه منابعی استفاده می کند سلف آموز 33 1:08 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 12 از چه منابعی استفاده می کنیم سلف آموز 34 1:01 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 13 انواع خانه ها الف سلف آموز 35 2:14 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 14 انواع خانه ها ب سلف آموز 36 1:56 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 15 نکات ایمنی سلف آموز 37 3:13 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 16 نکات ایمنی در خانه یا مدرسه من سلف آموز 38 1:17 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 17 نقشه مدرسه سلف آموز 39 3:06 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس بیست و یکم جهتهای اصلی سلف آموز 40 1:15 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 19 تابلوهای راهنمایی سلف آموز 41 0:42 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 20 رفت و آمد در خیابان سلف آموز ویدیوهای مشابه پخش خودکار 13:19 پنجم دبستان. مطالعات اجتماعی. درس دوم .قسمت اول Teache Mi shojaei 2.8 هزار بازدید 5 روز پیش 1:08 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 12 از چه منابعی استفاده می کنیم سلف آموز 14.7 هزار بازدید 10 ماه پیش 2:04 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 7 من کمک می کنم سلف آموز 1.8 هزار بازدید 10 ماه پیش 7:15 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس دوم من بزرگتر شده ام سلف آموز 639 بازدید 10 ماه پیش 1:57 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان کاربرگه شماره 4 پرسشنامه سلف آموز 1.2 هزار بازدید 10 ماه پیش 6:19 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس سیزدهم بازیافت سلف آموز 11.5 هزار بازدید 10 ماه پیش 5:36 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس اول من به دنیا آمدم سلف آموز 1.8 هزار بازدید 10 ماه پیش 4:13 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس بیستم خانه شما کجاست سلف آموز 753 بازدید 9 ماه پیش 6:57 تمرینهای اجتماعی سوم دبستان درس یازدهم منابع سلف آموز 1.1 هزار بازدید 10 ماه پیش 6:14 تمرینهای اجتماعی چهارم دبستان درس اول همسایه ما سلف آموز 506 بازدید 9 ماه پیش

پاسخ سوال کاربرگ شماره 1 مطالعات اجتماعی سوم و جواب کاربرگه ۱ خط زمان را می توانید در ادامه این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا مطالعه نمایید.جواب کاربرگه ی شماره ۱ خط زمان مطالعات اجتماعی سوماین خط زمان، فعالیت های مریم را نشان می دهد.کاربرگه شماره یک ، خط زمان مطالعات سوم ابتداییدر این بخش از شما خواسته شده است که با راهنمایی معلم خط زمان امروز خودتان را کامل کنید. ساعت ۶ تا ۷ صبح :صبحانه خوردن و پوشیدن لباسساعت ۷ تا ۸ صبح :کمی نرمش کردن و آمدن سرویس و رفتن به مدرسهساعت ۸ تا ۹ صبح :زنگ ریاضیساعت ۹ تا ۱۰ صبح :زنگ اجتماعی ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح :زنگ املا و انشامطلب پیشنهادی : جواب کاربرگ ۷ مطالعات اجتماعی سومساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر :ورزشساعت ۱۲ تا ۱ بعد از ظهر :خوردن نهارساعت ۱ تا ۲ بعد از ظهر :استراحت و کمی خوابیدن ساعت ۲ تا ۳ بعد از ظهر :نوشتن تکالیف و مشق های مدرسهشما می توانید برای تکراری نبودن این مطالب کارهایی که خودتان در طول روز انجام داده اید را بنویسید و یا چند مورد به این مطالب اضافه کرده و سپس داخل کتاب بنویسید. قبل از انجام این کارها سعی کنید یک بار خودتان به این سوال پاسخ دهید.✅ به پایان مطلب جواب کاربرگ ۱ مطالعات اجتماعی سوم رسیدیم، جهت مشاهده پاسخ سایر کاربرگه ها کافیه شماره اونو به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست کنید و یا از قسمت دیدگاه همین مطلب با ما در ارتباط باشید. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه سوم ابتدایی / Eleme a y Thi d G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب