دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

دانلود کنید

پرورش و نگهداری از حیوانات

پرورش و نگهداری از حیوانات مهر ۲, ۱۳۹۴ ترفند, لینک نما ۳ دیدگاه The b eedi g a d keepi g of a imals تحقیق و مقاله درباره پرورش و نگهداری از حیوانات پرورش حیوانات دراقتصاد یک مملکت یکی از مهمترین شاخه های زراعت ومالداری بحساب می آید. واز اهمیت خاصی برخوردار است . اثرات پرورش حیوانات را در اقتصاد یک کشور میتوان به شرح ذیل خلاصه کرد. 1- ازنظرتغذیه : از زمان خلقت بشر، غذا وتغذیه یکی از مسئل عمده برای آدمیان بوده است، بشر چه موقعی که به حال وحشی در عارها زنده گی میکرد وچه درحال حاضر، که به کمک تکنالوژی فضای لایتناهی را تحت تسلط خود درآورده است. مسئله غذا وتغذیه یکی از مسائل عمدۀ بوده که فکر بشر را بخود مشغول داشته است، وبا وجود اینکه بشر در عصر جدید توانسته است پیشرفتهای چشمگیری در مراحل مختلف زندگیش پدید آورد، باز هم مسئله غذا وتغذیه در جوامع بشری از نظر اقتصادی واجتماعی از اولویت خاصی بر خوردار است. امروزه اهمیت تغذیه تاآن حد است که یکی از معیارهای مهم درجه سطح تمدن ودرجه پیشرفت هر جامعه محسوب میشود. زیرا درپیشرفت همه جانبۀ یک اجتماع درجه سلامت روحی وجسمی افراد آن جامعه عامل تعین کننده میباشد. به عبارت دیگر افراد تشکیل دهندۀ یک اجتماع هرقدر سالمتر وقویتر باشند، پیشرفت اجتماعی اقتصادی وفرهنگی آن جامعه سریعتر خواهد بود. تندرست بودن افراد در درجه اول مربوط به داشتن غذای کافی وکامل می باشد. تغذیه نادرست وناکافی درپیشرفت اجتماعی واقتصادی جامعه تأثیر منفی میگذارد. درهر جامعۀ به زراعت بخصوص قسمت پرورش حیوانات درتغذیۀ انسانها از اهمیت خوب برخورداراست.زیرا در میان مواد مختلف غذائی آنچه بیش از هر ماده غذای دیگربیشتر مورد احتیاج روزانه انسان است. پروتین بخصوص نوع حیوانی آن می باشد. گرسنگی یا سؤ تغذیه بااشکال مختلف وجود دارد، در بعضی از ممالک بعضی از اجتماعات انسانی وجود دارد که حقیقتاً شکم شان خالی است وهیچ نوع ماده غذائی برای رفع گرسنگی در دسترس ندارند. از طرف دیگر بعضی از جوامع هستند که ظاهراً گرسنه نیستند و هرروز به اندازۀ که بتوانند شکم شانرا پرکنند.ماده غذائی در دسترس دارند ولی غذای که مصرف میکنند با فورمولهای غذائی علمی امروز که سلامت انسان را تضمین میکند مطابقت ندارند. علاوه براین اشخاص یا اجتماعاتی که فقط از منابع گیاهی تغذیه میکنند ومنابع حیوانی کم دارند ویا اصلاً به همچو منابعی دسترسی ندارند، بعضی از ویتامین ها ویابعضی از عناصر غذائی لازم جهت اعمال مختلف بدن کمتر نصیب شان میشود وسؤ تغذیه دارند.سؤتغذیه همانطوری که در بچه ها واشخاص در حال رشد اثرات بدی دارد در اشخاص بالغ نیز سبب ناراحتیها وامراض گوناگون میشود. بر طبق توصیه های F.A.O در یک جیرۀ غذایی متعادل باید 60% پروتین گیاهی و 40% پروتین حیوانی منظور شود روی این اصل مسائل پرورش حیوانات ارتباط نزدیکی پیدا میکند. 2. پوشاک: مسئله پوشاک در زندگی انسان به اندازه مسئلۀ تغذیه اهمیت دارد. جهت تأمین پوشاک در بسیاری از ممالک ضایع و کارخانه جات متعددی ایجاد شده است، در این کار خانه جات به مقادیر زیادی از مواد حیوانی مثل پشم، پوست، پر وابریشم استفاده میشود. باوجود اینکه امروزه از تهیه پوشاک بیشتر از مواد صنعتی ساخته استفاده میشود. علی رغماین پوشاک تولید شده از مو، پشم، پوست وابریشم، از اهمیت ویژۀ برخوردارند وبه قیسمت های خیلی بالا به فروش می روند. مخصوصاً پوشاک تولید شده از پشم به علت حفاظت از سرما، جذب رطوبت وعرق، داشتن زیبائی وعدم تغیر شکل همیشه دارای قیسمت بالایی است. مواد خام که ازحیوانات تأمین میشوند از نظر اقتصادی ارزش بیشترداشته و درتجارت بین المللی سهم عمدۀ دارند. 3. نیروی کار: حیوانات هنوزهم مقداری زیادی انرژی لازم بخصوص برای کارهای زراعتی را در اغلب نقاط جهان تأمین میکنند. باوجود اینکه امروزه در نقاط مختلف جهان تمایل زیادی به ماشین شده است، ولی در اکثر کشورهای روبه انکشاف کوچک بودن واحدهای زراعتی، پائین بودن اقتصاد، نبودن سرمایۀ کافی، نبودن امکانات سروس همه، فکتورهای هستند که مانع رشد سریع ماشین ها میشوند و نتیجتاً در این قبیل ممالک به نیروی حیوانی احتیاج بیشتری میباشد منظور از کار در حیوانات عبارتند از کمک حیوانات به انسان به صورت مختلف، درجدول کارهای را که حیوانات مختلف برای بشر انجام می دهند نشان داده شده است. نوع استفاده از حیواناتی که بکار برده میشوند. باربری اسپ، گاومیش، گاونر، سگ، گوزن. سواری اسپ، شتر، قاطر، الاغ، گاومیش، گاونر، گله داری سک رهنمائی افراد کور سک محافظت سک و گربه شکار استفاده از حیوانات درباربری وانجام کارهای زراعتی از جنگ جهانی اول به بعد ازکشورهای توسعه یافته مروج بوده است به تدریج دراثر میکانیزسیون. ماشین جیگزین حیوان شده واین جایگزینی درکشورهای درحال توسعه هم رو به گسترش است.حیوان دیگری که درمناطق سرد سیر وبرفگیر به عنوان حیوان کششی بکار رفته میشود نوعی سگ است که میتواند مساحت (800) کیلومتر را در (10) روز طی کند. با وجود اینکه درسالهای اخیر ماشین آلات مختلف درزراعت وحمل بار ونیروی کششی بسیار پیشرفت گردیده است بازهم نیروی حیوانی از اهمیت ویژۀ برخورداراست زمین های زراعتی کوچک همیشه وابسته به نیروی حیوانی است، حتی درزمینهای زراعتی بزرگ همیشه یک مقدار به نیروی حیوانی احتیاج است. 4. تجارت خارجی: اگر حیوان وتولیدات حیوانی به مقدار زیاد وبه قیمت ارزان تولید شود در هر موقع میتوان با صادر کردن آن مقدار زیادی اسعار وارد مملکت کرد. حیوان زنده، گوشت، تخم مرغ، پنیر، پشم، شیرخشک وپوست وسایر تولیدات حیوانی همیشه در بازارهای جهانی مشتری دارند. 5. ورزش وسواری: هراجتماع در معیار خودش حیوانات ورزشی وسواری دارد.مشاهده میشود در جمعیتهای پیشرفتۀ انسان امروزی، درهر سطحی از نظر پیشرفت و فعالیتهایشان پرورش حیوانات ومحصولات حیوان دارای اهمیت خاص است. در ادوار مختلف تاریخی درجمعیتهای ساده انسانی ودر زمانهای کوچ نشینی فعالیتهای اقتصادی عمدتاً برپرورش حیوانات متکی بوده است. درگذشته یکی از دو کار موفقیت آمیز بشری تهیه دراصلاح نباتات ودیگر اهلی کردن حیوانات دراصلاح آنها بوده است. زراعت وپرورش حیوانات همزمان بالا رفتن فرهنگ انسانها کم کم پیشرفت کرده است. محصولات حیوانی علاوه بردرآمدی که ایجاد میکند تغذیۀ دهاقین ومالداران را درسطح وسیعی بهبود می بخشد. قابل ذکراست که پیش از 53 فیصد درآمد افرادی که بازراعت وپرورش حیوانات سروکاردارند ازحیوانات وتولیدات آن بدست می آید. البته این نسبت باتوجه به قیمت محصولات زراعتی ازسالی به سال دیگرمتغیراست. اهمیت اقتصادی دیگری حیوانات: حیوانات سبب حاصلخیزی خاک میشوند. باید خاطرنشان کرد محصولات زراعتی اعم ازغلات ویا علوفه که به بازار عرضه میشود درنتیجه حاصلخیزی خاک است. باوجوری که ممکن است جهت تقویت زمین زراعتی ازکود سز استفاده کرد ولی عملیتر این است که این محصولات، یعنی علوفه ویا دانه جات خورانیده میشوند. زیرا درحیوانات مختلف باتوجه به سن ونوع حیوانات اغلب در حدود 80 فیصد تقویت کننده های خاک از طریق بدن وادرار دفع میشود. بنابراین مشاهده مسشود که در شرایط مساعد وبامدیریت صحیح این ارزش تقویت کننده گی موادزراعتی دوباره به خاک برمیگردد. تجزیۀ کیمیاوی آشکارکرده است که یک تن کود حیوانی به طورمتوسط 227 کیلوگرام مواد حیوانی 5/4 کیلوگرام نایتروجن 27/2 کیلوگرام فاسفریک اسید و5/4 کیلوگرام پتاشیم دارد. باید متذکرشد که ازکود به طور مناسب وخوب حملی نشود ممکن است مقداری از ارزش خود را ازدست بدهد. اگرکوددریک فضای روی باز انبار شود در اثرتابش آفتاب، باران، باد درحدود 50 درصد گازونمکی قلوی رااز دست میدهد. با جمع آوری ومحافظت خوب تمام کودحیوانی زمینهای زراعتی رابخوبی میتوان تقویت کرده وبدین وسیله تولیدات زراعتی را بالا برد. حیوانات مواد غیر خوراکی را به مواد با ارزش تبدیل میکنند. درحدود 3/2 غذاهای که بوسیله حیوانات مورد استفاده قرار میگیرد غیر قابل استفا ده برای انسان میباشد. تحت این عنوان میتوان از علوفۀ خشک باقی مانده کارخانجات که توسط حیوانات استفاده شده وازطریق محصولات حیوانات انسانها هم استفاده می نمایند از آنها حیوانات سبب گوناگونی منابع درآمد میشوند. مثلاً: مرغدار ممکن است تخم مرغ چوچه مرغ کبابی یا برایلریا خروس وغیره تولید ودرمراحل وزمانهای متفاوت فروش ودرآمد داشته باشد. مزایای پرورش حیوانات 1. افزایش منابع اعتباری مالی. 2. استفاده بیشتر وبهتر ازنیروی کار درطول سال. 3. سبب قابلیت زیادترپلان ریزی شده میتواند. 4. سبب افزایش بهترشدن بازاروبازاریابی میشود. علاوه برمزایای ذکرشده حیوانات ارزش وفایده های دیگرنیزدارند.هرروز ملیونها انسان ازمحصولات حیوانی به خوبی وسلامتی استفاده میکنند وهمچنان ازمحصولات حیوانی پودرهای آرایشی ساخته میشود. البته ازلانولین پشم دراکثرکریمهای نرم کننده وجود دارد که خانم ها ازآنها استفاده میکنند. عوامل موثر درتولید محصولات حیوانی : دهقان ویا هرشخص دیگری که با تولید محصولات زراعتی امرارمعاش میکند، هدف نهائی سود بیشتراست. بدین جهت دریک واحد زراعتی وحیوانی دردرجه اول فاکتوری که باعث میشود به تولیدات حیوانی اهمیت زیادی داده شود، قیمت محصولات حیوانی است . بطورکلی عواملی که درقیمت محصولات حیوانی اثرمیگذارد، به دوبخش : عوامل خارجی شامل جمعیت ، درآمدافراد، فیصدی افزایش جمعیت ، لیست تولد ومرگ ترکیب سنی جامعه ، عمرمتوسط افرادوعوامل داخلی ، حجم تولید، وجود وموقعیت مواد جانشینی قیمت خرید فروشی تولید، امکانات وعمرنگهداری تولیدات تقسیم میشود. علاوه بردوفکتورذکرشده سیاست خارجی دولت درمورد یک محصول به خصوص درواردات وصادرات محصول مورد نظر درقیمت همان محصول تاثیرفوق العاده دارد. اهمیت اقتصادی گوسفند : یکی ازامکانات پیشرفته زراعت ودامداری درافغانستان توسعه تولیدات گوسفند داری میباشد. گوسفند کم استفاده است. به محل ریایشی پرمصرف ضرورت ندارد. حیوان چندین مقصده است . تولید پشم ، شیر ومحصولات فرعی دارد. وطن ما دارای 42% اراضی علفچر میباشد. برای پرورش بز و گوسفند آماده بوده میتوانیم آنرا نسبت به سایرحیوانات زیادتر رشد بدهیم . توسعه تولید گوسفند : چون به خاطرپوشش ضعیف گیاهی به جزگوسفند ، سایرحیوانات قادربه مصرف علوفه نیستند، تولید گوسفند درکشورهای پیشرفته صنعتی ازنظرجنبه های اقتصادی توسعه یافته است به طوری که نتائیج زیربه دست آمده است. تامین قسمت ازتجارب مورد نیاز از طریق صادرات نزدیک به مفاد بودن تولید گوسفند درمقایسه با پرورش گاو امکان پذیرنبودن زراعت پاکسازی محیط زیست گاهی بین هریک ازعوامل طبیعی تغیراتی بروزمیکند که درنوع تولید گوسفند باعث دگرگونی میشود. با ادامه خشک سالی به مدت چند سال به عدم توانائی دررقابت با دیگرحیوانات تولید گوسفند اهمیت خود رااز دست داده ، اما با افزایش تقاضا تولید گوسفند مجددآ رونق مییابد. تولید پشم به عنوان ماده اولیه صنایع نساجی ونیزمقایسه آن با سایرالیاف مانند پنبه ، کتان حایز اهمیت است. درمقایسه با توسعه گوسفند داری درنقاط مختلف دنیا تولید پشم از(1994-1990) میلادی اندکی افزایش یافته است. واین امربه میزان تولید پشم درهریک ازگوسفندان پشمی بستگی داشته است.درآسیا وافریقا به وجود افزایش تعداد گوسفند درتولید پشم جهان تاثیرنگذاشته واز(1980) تولید گوسفند درمناطق مختلف جهان سیربالارفتن داشته است . تغیردادن انواع تولید دررقابت گوسفند با گاو به نزدیک هم بودن تولید پشم درمقایسه به الیاف مصنوعی بستگی دارد. پوست گوسفند نیزمانند پشم ، گوشت وشیرازتولیدات مهم به شمارمیآید. از(1994-1990) تولید پشم درحدود 5 % پوست ، 14 % گوشت ، 4 % شیرگوسفند ، 30 % افزایش یافته ودرین مدت تولید ، تولید گوشت درقاره اروپا برابر با 33 % تولیدات دنیا بوده است .توسعه وتولید پشم یا گوشت گوسفند به میزان مصرف گوشت درکشورهای گوناگون وارزش اقتصادی آن دربازارهای بین المللی بستگی دارد. مصرف ازروی سرشماری گوشت با وجود افزایش میزان مصرف گوشت گوسفند درمغولستان ، زیلند جدید ، انگلستان ، بلغارستان ، فرانسه ، وروسیه میزان مصرف گوشت گوسفند درسطح جهان تغیرنکرده است. تقریبا 2 % شیرمصرف دنیا ازگوسفند تولید میشود. از (1960 تا 1994) تولید شیر در آسیا وافریقا درحدود 85% افزایش داشته ودرحال حاضردرامریکای شمالی واقیانوسیه تولید شیرگوسفند اهمیت خود را ازدست داده است. پوست وچرم گوسفند جزء محصولات فرعی است وازلحاظ اقتصادی ماده اولیه صنایع چرم سازی مانند کیف وکفش را تامین میکند. سالانه حدود 900 تن پشم ، 800 تن گوشت و 20 ملیون راس گوسفند زنده دربازارهای بین المللی خرید وفروش میشود. این مقدارحدود (50-80%) تولید پشم وگوسفند زنده درجهان میباشد. استرالیا وزیلند جدید ازلحاظ میزان صادرات پشم وگوشت نسبت به دیگرکشورها برتری دارند. جاپان ، روسیه ، چین وکشورهای اروپای غربی به ترتیب مهم ترین واردکننده پشم وگوشت محسوب میشوند. کشورهای غربی زیادترگوسفند زنده وارد منکنند. اهمیت اقتصادی مرغداری : مرغداری به مقصد تولید تخم وگوشت صورت میگیرد، همچنان تربیه ونگهداری مرغها برای مرغ جنگی و مرغ های زینتی نیزصورت میگیرد. یکی ازخصوصیات برجسته مرغها این است که زودتربه حاصل آمده ونسبت به دیگرحیوانات فارم مواد غذائی را به صورت موثربه مغذی ترین وبا کیفیت ترین خوراکه انسانی تخم وگوشت مبدل میسازد. ارزش تخم مرغ نظربه مواد غذائی ، هضمیت وطعم آن تعین میگردد. پروتین تخم مرغ تمام امینواسید ها مواد بدن انسان را تهیه نموده وطوراوسط درحدود 98 % قابل هضم است. تخم مرغ منبع خوب ویتامین به شمارمیرود ازجمله ویتامین های بی کمپلکس. گوشت مرغ درسراسرجهان مورد استفاده انسانها قرارداشته واز نظرتغذیه انسانها پرارزش ترین پروتین را دارا میباشد. گوشت مرغ تمام امینواسید های ضروری بدن را تهیه نموده ودارای (2-7%) شحم است ، درحالیکه درگوشت گاوطوراوسط 22% شحم موجود است. برعلاوه محصولات اصلی تخم وگوشت ، محصول با ارزش دیگرمرغ ها پر بوده که درپرنمودن بالش ، دوشک ودیگراثاثیه منزل ازان استفاده به عمل می آید. همچنان ازپرطوری درتولید مواد پلاستیکی ، برس دندان ، جاروب ، اشیای زینتی وازپودرآن به حیث منبع غنی پروتین جهت تغذیه حیوانات استفاده به عمل میآید. درصنایع امروزی ازتولیدات ومحصولات مرغ ها استفاده های زیاد میشود. چنانچه ازتخم های القاح شده درصنایع واکسین سازی اززردی تخم مرغ ، درصنایع دواسازی ، شامپوسازی ازسفیدی تخم استفاده مرغ درصنایع دوا سازی و وزنس سازی استفاده موثربه عمل میآید.برعلاوه پوست مرغ به حیث مواد معدنی برای تغدیه حیوانات مورد استفاده قرارمیگیرد. مرغها همیشه درهرجا به قیمت ارزان وتعداد کافی یافت میشود. اهمیت اقتصادی گاوداری: گاوداری یک شغل بسیارخوب به شمارمیآید، واکثرا مردم افغانستان دارای گاوهستند وازمحصولات آن استفاده میکنند. وهمچنان گاوداری درجهان رول مهم را دارا است. درروم قدیم ثروت مردم به تناسب داشتن تعداد زیاد گاوتعین میشد ومردم افریقا وآسیا هنوز هم به آن تآکید میورزند. صاحبان گاوها ملتفت شدند که ازطریق تربیه گاومیتوان سکه را بدست آورد. درزبان رومی پیکونیا pecu ia یعنی پول ازکلمه پیکس pecus گاوبدست آمده است. درآن زمان حتی دریک روی سکه های ضرب شده نقش کله گاو ودرروی دیگرآن کلمه pecu ia نوشته میشد. همچنان به ارتباط زراعت مقاله ها ورساله های متعددی به رشته تحریردرآمده که درآن ازکلمه گاوبه مراتب تذکرویاد آوری شده است. بدین همه مطالب فوق درآن زمان ازاهمیت گاوگواهی میدهد. تا کنون به خوبی واضیح نگردیده که گاو درکدام وقت تحت سلطه انسانها درآمده است ، اما باستان شناسان از روی بعضی شواهد که بدست آمده نشان میدهند که گاوها اززمانه های خیلی قدیم موجود بوده وانسان ها حتی آنها را شکارمی نمودند. اکنون ازآنها لذیذترین وبا کیفیت ترین خوراکه انسانی ازقبیل شیروگوشت بدست آمده وازبعضی محصولات فرعی شان درصنایع مختلفه وتداوی بوده وکمبود آنها روزتا روزدرسراسرجهان به مشاهده میرسد. شیروگوشت دارای تمام امینواسیدهای ضروری که منبع نباتی آنها را به قدری تهیه کرده نمیتواند ، میباشد. گوشت وشیر ازمشکل سوتغذی کاسته وسلامت انسانها را تآمین مینماید. گوشت وشیربرای همه یعنی اطفال ، جوان واشخاص پیرضروری میباشد. گاوازجمله حیوانات نشخوارکننده بوده وبه کمک هضم مکروبی قادربه استفاده ازعلوفه جات وغذاهای کم کیفیت میباشد.علوفه جات مستقیمآ مورد استفاده انسان قرارگرفته نمیتواند، به حیوانات نشخوارکننده تغذیه میگردد تا ازطریق آنها محصولات حیوانی که بهترین خوراکه انسان میباشد، بدست میآید. تربیت و نگهداری حیوانات بارکش : حیوانات باربروبارکش شامل شتر، اسپ ، قاطر ومرکب بوده علاوه ازاینکه شترواسپ به قدرکافی شیر وگوشت را تهیه مینمایند، ازنگاه انتقال وکشت وکارزراعتی دراکثرممالک جهان به خصوص درممالک روبه انکشاف وعقب مانده هنوزحایزاهمیت فوق العاده میباشد. این حیوانات با سرسختی درمقابل سردی ، گرمی وگرسنگی مقاومت کرده وراه های بس طولانی را جهت انتقال اموال سپری وطی مینماید. همچنان ازسهولت فرعی این حیوانات ازقبیل موی وپوست درصنایع وازیک تعداد ازغدوات درطبابت استفاده به عمل میآید. درافغانستان افزون براین ازگوشت وشیرشترخصوصآ گوشت زیاد استفاده میگردد. این حیوانات به شمول اسپ ، قاطرومرکب درامورحمل ونقل خصوصآ درجاهای که راه عبورموتروعراده جات نباشد، استفاده به عمل میآید. دهاقین کشورما درکشت وکار زراعت ازاسپ ومرکب نیزاستفاده مینمایند. شــــــــتر: درجهان دونوع است : نوع عربی یک کوهانه ونوع باختری دوکوهانه وجود دارد. شتر یک کوهانه عربی مخصوص سواری بوده وبرای مسابقات دو از آنها استفاده به عمل می آید. بیشتر دوکوهانه دارای پاهای کوتاه وقوی هیکل بوده وبرای انتقال اموال سنگین تجارتی ازآن استفاده به عمل میآید. موی شتر دوکوهانه درازتر و پای قوی و محکمتر دارد. این خواص شتر دوکوهانه را قدرت میدهد تا درمناطق کوهستانی شمال مرکزی آسیا که دارای گرما وسرمای سخت است ، مقاوم باشد. شتر یک حیوان علف خواربوده خوش دارد ازشاخه های درختان ، بته ها وعلوفه جات جوان استفاده نماید. شتر در اثر چرش درظرف (8-6) ساعت غذای مورد نیاز خود را بدست آورد و اوقات که شتر کارشق را انجام دهد اگرغذای کافی نباشد برایش دانه باب داده شود. درافغانستان ازشت ردر انتقال غله جات ، چوب ، علوفه جات ، نمک ودیگر اموال استفاده به عمل می آید. کاروان شتر به شکل زنجیری که از یک تعداد زیاد شتر تشکل میشود، اقوام کوچی غرض انتقال سامان و لوازم فامیل شان چند شتر را پهلوی رمه وگله های حیوانات دیگرنگهداری می نمایند. به علاوه انسان ها ازشیر و گوشت شتر در گوشه و کنار استفاده میکنند. با دوستانتان به اشتراک بگذارید فیسبوک تویتر گوگل پلاس لینکدین

تحقیق در مورد پرورش و نگهداري حيوانات  تعداد صفحه 6 فایل WORD     دانلود فایل WORD :               پرورش و نگهداري حيوانات همزیستی انسان و حیوان از دیرباز به دلائل مختلف مورد توجه و اهمیت بوده است. امروزه نیز نگهداری از حیوانات نه تنها در برخی موارد نظیر نگهبانی، زنده‌یابی، تشخیص موادمخدر و منفجره و... به انسان کمک می‌کند بلکه در ازدحام روزمرگی‌ها می‌تواند سبب آرامش او شود. در این راستا و در جهت فراهم آوردن سلامتی برای حیوان و صاحب حیوان می‌بایست نگهداری از حیوانات را با آگاهی و کاملا هوشمندانه آغاز کرد. در غیر این صورت می‌تواند مشکلات و خطراتی را از نظر بهداشتی ایجاد نماید. بدین منظور این مقاله در راستای نگهداری اصولی از حیوانات در کلیه محیط‌های عمومی(نظیر مراکز امداد، مراکز نظامی فرودگاه‌ها، کارخانه‌ها) و محیط‌های شخصی (نظیر منازل و آپارتمان‌ها و ویلاها) به ذکر نکاتی می‌پردازد که نه تنها توصیه، بلکه بر رعایت آنها بسیار تاکید می‌شود:   1- چنانچه تصمیم به خرید حیوانی گرفته‌اید(به هر دلیلی)، حتما قبل از خرید به یک دکتر دامپزشک حیوانات کوچک مراجعه کرده و با او مشورت نمایید. این کار چند مزیت دارد: 1- بسته به شرایط محیط زندگی و شرایط فردی شما در انتخاب نوع حیوان به شما کمک می‌نماید. 2- با گفتن نکات مهم شما را در انتخاب حیوان سالم و مناسب یاری خواهد داد. 3- در مورد شرایطی محیطی و نیازهای حیوان انتخابی، به شما اطلاعات اولیه و ضروری را خواهد دارد. لازم به یادآوری است که بسیاری از مشکلات و بیماری‌های حیواناتی که توسط افراد نگهداری می‌شوند، ناشی از کمی اطلاعات و در نتیجه رعایت نکردن موارد اصولی در محل زندگی، تغذیه و نحوه رفتار با آنها می‌باشد. 4- دکتر در مورد مسائل بهداشتی و بیماری‌های آنها به شما آگاهی داده تا هم حیوان موردنظر و هم شما و دیگر افراد در تماس، با بیماری یا مشکل خاصی مواجه نشوید.   2- پس از خرید و قبل از اینکه حیوان را به منزل و یا محلی که برایش در نظر گرفته‌اید ببرید، حتما به یک کلینیک دامپزشکی مراجعه نمایید. در اینجا دکتر دامپزشک آن را مورد معاینه قرار داده، داروی ضد انگل خورانده و در صورت صلاحدید یا همان موقع واکسن زده و یا تاریخی را برای واکسیناسیون مشخص خواهد نمود. برایش شناسنامه بهداشتی صادر نموده در صورت نیاز به شستشو، چیدن ناخن و سایر اقدامات بهداشتی به همکارانش خواهد سپرد.   3- دکتر برنامه معاینات و درمان‌های ضد انگلی دوره‌ای و تاریخ واکسیناسیون‌ها را به شما اعلام خواهد نمود. معمولا مراکز دامپزشکی در تاریخ‌های تعیین شده با شما تماس گرفته و وقت مراجعه را یادآوری خواهند کرد. با وجود این صاحب حیوان بایستی از زمان نوبت‌ها آگاه بوده و خود در این مورد احساس مسوولیت نماید.   4- در برخورد با حیوانات آزاد آسیب‌دیده و یا بیمار، به قصد کمک به او، قبل از اینکه به او بسیار نزدیک شده و یا دست بزنید، با یک دکتر دامپزشک تلفنی مشورت نموده از ایشان نحوه برخورد با حیوان آسیب‌دیده مورد نظر و یا گرفتن او را سوال کنید، زیرا با وجود داشتن قصد کمک و بی‌آزار بودن حیوان، ممکن است به دلیل ترس و یا بیشتر به دلیل درد ناشی از آسیب‌دیدگی و حرکت دادن، به صورت ناخودآگاه برای رفع درد اقدام به گاز گرفتن، پنجه کشیدن و یا... به شما نموده و با این کار خطراتی را برای شما ایجاد نماید.   5- به هیچ وجه اقدام به گرفتن حیوانات از محیط وحش نکنید زیرا شما با گرفتن یک حیوان آزاد (‌حیوانی که در طبیعت آزاد، زاده و رشد یافته است)، اسارت را برای او به ارمغان می‌آورید و او از این اسارت نه تنها لذتی نبرده بلکه دچار افسردگی و بسیاری مشکلات دیگر شده و بیشتر آنها به دلیل این موارد و به دلیل عدم آگاهی افراد از نحوه زندگی، نیازها و تغذیه آنها، دچار آسیب و بیماری شده و یا تلف می‌شوند، به علاوه شما از وضعیت سلامتی و رفتار آنها آگاه نبوده و اکثر آنها می‌توانند چه از نظر انتقال بیماری‌ها و چه از نظر فیزیکی(حمله، گاز گرفتن، پنجه کشیدن و...) برای شما ایجاد خطر نمایند.   منبع:دکتر رضا شیخ زاده در روزنامه مردم سالاری ، چهارشنبه 24 آبان ماه سال جاری در یادداشتی با عنوان " نگهداری حیوانات و رعایت اصول بهداشتی " تفاوت دامداری صنعتی و سنتی  فرایند تولید دامداری ها به تدریج به سمت صنعتی شدن پیش می رود ، بیش از ۷۰% درصد شیر و گوشت مورد نیاز کشور را دامداری های سنتی و خرد روستایی تأمین می کنند و سهم دامداریهای صنعتی کمتر از ۳۰% درصد است.در حال حاضر۵۳ میلیون گوسفند، ۲۶ میلیون بز و بزغاله و حدود۵/۵ میلیون گاو، گاومیش و شتر جمعیت دامهای سبک و سنگین کشور را تشکیل می دهند. دامداری سنتی از حداقل امکانات و تجهیزات برخوردار است و در این شیوه نگاه بهره بردار، نگاه معیشتی به دام است. در دامداری های سنتی، سرمایه گذاری فقط در دام است و ریسک سرمایه گذاری در سنتی ها پایین تر از دامداری های صنعتی است، در دامداری های صنعتی با توجه به این که دام به صورت متمرکز پرورش داده می شود، آسیب پذیری بیشتر است و رعایت یک سری اصول و فنون و دانش را می طلبد که این خود از موانع رشد دامداری های صنعتی است. در خصوص دلایل بروز روند کند تبدیل دامداریهای سنتی به صنعتی می توان گفت : در واحدهای صنعتی چون دام با یک منظور خاص نگهداری می شود، دانش فنی از جهات مدیریت، تغذیه و بحثهای اصلاح نژاد دام از اصول کار است؛ زیرا اگر نیاز دام از این حیث تأمین نشود قطعاً نمی توان بازده تولید مورد انتظار را پاسخگو باشد. از سوی دیگر چون پرورش دام این واحدهای صنعتی به صورت متمرکز است، بروز هر عارضه ممکن است خسارات سنگینی ایجاد کند، بنابراین حضور دامپزشک در این دامداری ها ضروری است و دامدار باید از نظر اطلاعات فنی و بخصوص مدیریت در سطح بالایی باشد . ارتقای سطح آگاهی بهره برداران به نوع دام و کاری که انجام می دهند، برگزاری دوره های آموزشی، اعمال سیاستهای حمایتی چون تأمین مصالح ساختمانی در گذشته و اعطای تسهیلات بانکی را از جمله سیاستها و حمایتهای دولت برای تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی می باشد. در مقایسه قیمت تمام شده محصولات دامی در دو روش سنتی و صنعتی می توان گفت: در دامداریهای سنتی چون نگاه تولید، معیشتی و خانوادگی است، هزینه های نیروی انسانی را لحاظ نمی کنند و تصور اذهان بر این است که قیمت تمام شده نسبت به دامداری های صنعتی پایین تر است، اما اگر بازده تولید و میزان خروجی محصولات در کنار هم قرار بگیرد، خلاف این اثبات خواهد شد.به طور مثال یک گوساله بومی در یک دامداری سنتی طی یک دوره شیردهی دو تن شیر می دهد، اما تولید یک گاو اصیل در دامداری صنعتی۸تن شیر است. در دام سبک همچنین تصوراتی وجود دارد و به اعتقاد سنتی ها با تأمین علوفه از مراتع، قیمت تمام شده گوشت نسبت به واحدهای صنعتی پایین تر است اما این که دامدار برای رسیدن به مرتع باید چه هزینه ای را متقبل شود، محاسبه نمی شود. با وجود تمام این مسایل دولت هیچ اصراری بر تجمیع دامداری های سنتی و تبدیل آنها به صنعتی ندارد و لزومی برای انجام این کار نمی بیند، زیرا سالهاست روستایی با دامداری عجین شده است. اما مقتضیات تولید و لزوم افزایش بهره وری، بهره بردار را به سمت بهینه سازی فرایند تولید هدایت می کند و روستاییان چاره ای جز تن دادن به بهینه سازی فرایند تولید ندارند . چند نکته برای مقایسه بین دامداری ایران و هلند : ۱-  هلندی ها در دهه اخیر توفیق یافته اند که نه تنها بر پاکسازی بیماریها فائق آیند ، بلکه در امر اصلاح نژاد گاو هلشتاین نیز به رکورهایی رسیده اند ، البته ناگفته نماند که ایرانی ها هم در همین فاصله زمانی به پیشرفت های قابل توجهی در پیدایش جمعیت گاوهای هلشتاین پر بازده دست یافته اند . ۲- در هلند ، بررسی مستمر شکل ظاهری گاوها ، روش جدیدی برای پی بردن به مدیریت تغذیه صحیح گاوهاست که این روش در ایران توسط معدودی از دامپروران انجام می شود. ۳- در هلند نزدیک به ۵۰ نوع مواد اولیه برای تهیه کنسانتره دامی وجود دارد که در ایران حداکثر ۱۰ نوع بیشتر یافت نمی شود.   ۴- در هلند تلیسه ها در ۱۴ – ۱۵ ماهگی تلقیح می شوند و باروری به ازای هر تلقیح ۳/۱ است . در حالی که در واحد گاوداری تحت مطالعه کارآموز تلیسه ها در۱۷ – ۱۸ ماهگی تلقیح می شوند  و باروری به ازای هر تلقیح ۵/۱ – ۶/۱ می باشد.   ۵-در هلند دام ها بیشتر از علوفه سبز و موادی مثل ذرت علوفه ای و انواع علوفه هایی مانند ری گراس و تیموتی گراس استفاده می کنند . در همین حال روی کیفیت علوفه هم کار می کنند و موجب کی شوند که قیمت تمام شده خوراک به ازای یک کیلو شیر پایین بی آید .   ۶- وضعیت بیمه کشاورزی در هلند با ایران متفاوت است یعنی در ایران محصولات دامی یا واحد های دامداری صنعتی را بیمه می کنند زیرا احتمال خسارتشان زیاد است و بیمه به این صورت کمک می کند یعنی سیستمی را بیمه می کنند که مطمئن هستند خسارت می بیند ولی در هلند اینطور نیست ، در هلند بیمه سود میبرد ، چون سطح مدیریت ها بالاست ، در این کشور دامی که متولد می شود ابتدا شماره گوش می خورد سپس طی یک هفته تمام اطلاعاتش وارد کامپیوتر مرکزی می شود یعنی دام در تمام نقاط هلند شناخنه شده است . ولی بیمه ، به طور کانل آنها را حمایت نمی کند فقط در مقابل بیماری FDM ، تب برفکی و امثال هم را حمایت می کند . که این نشان دهنده آن است که به دلیل مدیریت بسیار بالایی که در کشور هلند است ، کسی دنبال بیمه نمی رود . ولی در ایران متاسفانه این طور نیست با توجه به اینکه مدیریت واحدهایمان بسیار پایین است بیمه بصورت گسترده عمل میکند.     ۷- دامدار هلندی استرس و نگرانی و دلهره ندارد برای استفاده از اسپرم در حالی که دامدار ایرانی برای استفاده از اسپرم در بی اعتمادی و نگرانی از کننده کار و کیفیت اسپرم به سر می برد که باعث شده نسبت به اسپرم ایرانی بی اعتماد باشد ضمن اینکه تولید کننده اسپرم ایرانی تبلیغات لازم را در مورد اسپرم های خودش انجام نداده و پشتوانه استفاده از اسپرم هم ضعیف است یعنی وابسته به سیستم دولتی است و در کل برای اسپرم های ایرانی تبلیغات صورت نگرفته است . ۸- سیستم حمل و نقل شیر در هلند به صورت تعاونی است . برای تلقیح مصنوعی هم همین طور . سیستم های جالبی است که باید آنها را الگو قرار داده تا بتوانیم از طریق تعاونی هایمان این سیستم را در کار علوفه ، توزیع علوفه و حمل و نقل شیر به کار ببریم که یک کار فرهنگی است و فکر میکنم در کشور ما کاری مشکل باشد . ۹- در هلند یک واحد پروار بندی ۲۰۰ راسی یا یک واحد ۱۰۰ راسی شیری فقط توسط یک نفر اداره می شود . اما در ایران باید یک مدیر ، یک معاون و ۱۰ کارگر در کنارش داشته باشد در حالی که در هلند یک خانواده ۲ یا ۳ نفره گاوداری را مدیریت می کنند و بقیه پیمانکارانی هستند که خدمات می دهند. ۱۰- و اما مساله آخر، مساله نیروی انسانی است که زن ومرد در یک خانواده کار می کنند و مشکلی ندارند. اما در کشور ما مسائل جنبی و هزینه در بردارد . در صنعت دامداری ما یک نیروی عظیم دختران و زنان هستند که نمی توانند کار کنند در حالی که در هلند ، دختران و زنان در صنعت دامداری کار می کنند و در محیط کارشان مشکلی ندارند ولی ما داریم.

موضوعات مرتبط: تحقیق، بهداشت، حیوانات، پرورش و نگهداری

برچسب‌ها: تحقیق, تحقیق آماده

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب