دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
هواوی y9

هواوی y9

HUAWEI Y9 P ime 2019

We use cookies o imp ove ou si e a d you expe ie ce. By co i ui g o b owse ou si e you accep ou cookie policy. Fi d ou mo e

Fo a be e use expe ie ce, please use he la es ve sio of I e e Explo e o swi ch o a o he b owse .

Co sume Co sume Sma pho es, Lap ops & Table s, Wea ables a d Mo e Co po a e Abou Huawei, P ess&Eve , a d Mo e E e p ise P oduc s, Solu io s a d Se vices fo E e p ise Ca ie P oduc s, Solu io s a d Se vices fo Ca ie Sma pho e PC Table Wea able Audio Visio Rou e HUAWEI Mobile Se vices Suppo Commu i y Co sume Co sume Sma pho es, Lap ops & Table s, Wea ables a d Mo e Co po a e Abou Huawei, P ess&Eve , a d Mo e E e p ise P oduc s, Solu io s a d Se vices fo E e p ise Ca ie P oduc s, Solu io s a d Se vices fo Ca ie Sea ch Me u sea ch Popula P oduc s Quick View Compa e Pho es AppGalle y Selec La guage EMUI 11 Accesso ies Fi d Se vice Ce e e e mo e sea ch keys Af ica Asia Pacific Eu ope La i Ame ica Middle Eas No h Ame ica Global

HUAWEI Y9 P ime 2019 Fea u es Specifica io s P oduc Suppo Buy

.head_module { visibili y: visible; } body {} /* @media sc ee a d (max-wid h:767px) { body { paddi g- op: 40px; } } */ body.cookieTipVisible #pdp_ av { op: 0px; } body.cookieTipVisible #pdp_ av .me u ul { ma gi - op: 0px; } .co v3_ av a, .see_all_pho e .see_all { ou li e: o e; } .ma ha a _w ap { ma gi : 0 au o; } .HW-A-De ailTi le { display: able; } .HW-A-Sys emDe ail .HW-A-De ail ips { paddi g- op: 30px; } .HW-A-Ba e yCha geCopyW ap h3.HW-A-De ailTi le { le e -spaci g: 2px; } @media sc ee a d (mi -wid h: 767px) { .HW-A-Came aPicCe e { wid h: 70%; } } @media sc ee a d (max-wid h: 350px) a d (mi -wid h: 320px) { .HW-A-NavLis li a { le e -spaci g: 0; } } .cbg-back o op { posi io : fixed; z-i dex: 800; bo om: 50px; igh : 50px; } .cbg-back o op a { display: block; wid h: 40px; heigh : 40px; ma gi : 5px 0; ex -i de : -9999px; backg ou d: u l('/co e /dam/huawei-cbg-si e/commo /mk /pdp/s o e/img/sp i es_cbg_ico .p g') o- epea ; opaci y: 0.6; fil e : alpha(opaci y=80); a si io : all li ea 0.2s; } .cbg-back o op a:hove { opaci y: 1; fil e : alpha(opaci y=100); } .cbg-back o op a.hidde { opaci y: 0; fil e : alpha(opaci y=0); cu so : defaul ; } .cbg-back o op a.cbg-ico -back o op { backg ou d-posi io : -549px -188px; } .cbg-back o op a.cbg-ico -back ohome { backg ou d-posi io : -549px -148px; } @media sc ee a d (max-wid h: 768px) a d (mi -wid h: 320px) { .HW-A- eviewSlide s img { ma gi -lef : 0; ma gi : 0 au o; } .HW-A-ABC eview .bx-w appe .bx-co ols-au o, .HW-A-ABC eview .bx-w appe .bx-page { bo om: -20px; } } body { /* fo -family: "F u ige Nex LT-Regula ", "&#24494;&#36719;&#38597;&#40657;", "&#23435;&#20307;", Ve da a, A ial, Helve ica, sa s-se if; */ } @media sc ee a d (max-wid h: 767px) { .fa cybox-close { op: 0px !impo a ; } } .HW-A-o de , .HW-A-p eO de , .HW-A-Pa e De ail { display: o e!impo a ; } @media sc ee a d (max-wid h: 768px) a d (mi -wid h: 320px) { .HW-A-P eview { heigh : 730px; } } @media sc ee a d (max-wid h: 1024px) { .HW-s icky-me u { posi io : fixed; wid h: 100%; heigh : 46px; z-i dex: 99; } .HW-A-g ayBg { posi io : absolu e; op: 0; ma gi - op: 0!impo a ; } .HW-A-Nav { posi io : absolu e; op: 14px; ma gi - op: 0!impo a ; } .HW-A-me u { posi io : absolu e; ma gi - op: 0!impo a ; op: 10px; } } @media sc ee a d (mi -wid h: 1280px) { .HW-A-KVW ap { ma gi - op: 21%; } } @media sc ee a d (mi -wid h: 768px) { .HW-A-Sec io Copy { li e-heigh : 40px; } .HW-A-KVsubTi le { ma gi - op: 35px; } .HW-A-Wa chViedo { ma gi - op: 60px; } } /*@media sc ee a d (max-wid h: 767px){ .HW-A-KVsubTi le{ ma gi - op: 6px; } }*/ .HW-A-IcoG oup ul li p { fo -weigh : 600 !impo a ; } .HW-A- igge -label { fo -weigh : 600 !impo a ; } .discl { colo : #000; fo -size: 14px; le e -spaci g: 0px; ma gi : 0 au o; wid h: 100%; max-wid h: 780px; ex -alig : ce e ; opaci y: 0; li e-heigh : 1.2; paddi g-bo om: 25px; } @media sc ee a d (max-wid h: 600px) { .discl { paddi g-bo om: 0px; } } .bx-page .bx-defaul -page { display: o e; } .bx-w appe .bx-page .bx-defaul -page a { display: i li e-block; wid h: 80px; heigh : 4px; backg ou d: #FFFFFF; } .bx-w appe .bx-page .bx-defaul -page a:hove { backg ou d: #FFFFFF; } .bx-w appe .bx-page .bx-defaul -page a.ac ive { backg ou d: #8393ca; } .HW-A- eviewW ap p { ma gi - op: 50px; fo -size: 20px; li e-heigh : 20px; le e -spaci g: 0px; ex -alig : ce e ; } .HW-A- eviewW ap p i { fo -s yle: o mal; } @media (mi -wid h:768px) { .HW-A- eviewIMG { paddi g-lef : 5%; } .HW-A- eviewW ap p { ma gi -lef : -200px; } } @media (mi -wid h:768px)a d (max-wid h:1366px) { .HW-A- eviewW ap { wid h: 50%; } } .HW-A- eviewW ap { paddi g- op: 20px; } .bx-viewpo { heigh : 100% !impo a ; } @media (mi -wid h: 1024px) { .HW-A- eviewW ap { wid h: 60%; } .HW-A- eviewW ap h4 { li e-heigh : 30px; } .HW-A- eviewW ap p { ma gi : 10px 0 0 0; ex -alig : lef ; fo -size: 18px; } } @media (mi -wid h: 768px) a d (max-wid h:1023px) { .HW-A- eviewW ap { wid h: 60%; } .HW-A- eviewW ap h4 { li e-heigh : 30px; } .HW-A- eviewW ap p { ma gi : 10px 0 0 0; ex -alig : ce e ; fo -size: 18px; } } @media (max-wid h: 767px) { .HW-A- eviewW ap { ma gi - op: -50px; wid h: 100%; } .HW-A- eviewW ap .HW-A-P-ma { ma gi : 10px; } .HW-A- eviewSlide s img { ma gi - op: 90px!impo a ; } #HW-B>div.HW-A-P eview>div>div>div.bx-viewpo >ul>li: h-child(2)>div>img { ma gi - op: 10px!impo a ; } } .HW-A- eviewW ap { paddi g- op: 0px; } .HW-A- eviewLea { paddi g- op: 20px; colo : #fff; fo -size: 14px; fo -weigh : bold; le e -spaci g: 1px; } .HW-A-faceU lockAddo { colo : #fff; fo -size: 14px; le e -spaci g: 0px; ma gi : 0 au o; wid h: 100%; max-wid h: 780px; ex -alig : ce e ; opaci y: 1; li e-heigh : 1.2; paddi g- op: 30px; paddi g-bo om: 160px; } .fa cybox-close { igh : 0 !impo a ; } .huawei-v3 .co e -v3 { max-wid h: 2560px; ma gi -lef : au o; ma gi - igh : au o; } /* sec io 1 Lef & Righ BOX*/ .LRBox { display: i li e-block; wid h: 50%; heigh : 99vh; } .co e Box1 { posi io : ela ive; } .co e Box2 { posi io : absolu e; } .co ex { posi io : ela ive; wid h: 35vw; heigh : 35vw; /* ma gi : 0 au o; */ op: 50%; a sfo m: a sla eY(-50%); backg ou d-colo : a spa e ; fo -size: 16px; display: flex; flex-di ec io : colum ; jus ify-co e : s a ; colo : #000; } .co e Box1 .co ex { wid h: 100%; a si io : all 2s; } .co e Box2 .co ex { a si io : all 2s; } .co e Box2 .co ex spa { wid h: 100%; } .co e Box3 { posi io : absolu e; op: 0; lef : 37.5%; z-i dex: -1; wid h: 25%; opaci y: 1; a si io : all 1s; } .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 { /* wid h: 100%; lef : 0; */ } .co e Box3 .co ex { max-wid h: o e; wid h: 100%; heigh : 100vh; backg ou d: u l("/co e /dam/huawei-cbg-si e/commo /mk /pdp/pho es/y9-p ime-2019/img/huawei-y9-p ime-2019-ul a-wide.jpg") ce e o- epea ; backg ou d-size: cove ; ; } /* .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 .co ex { backg ou d-size: au o 100%; } */ .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box1 .co ex , .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box2 .co ex { opaci y: 1; colo : whi e; } .sec io 1-Ul aWide .co e Box1, .sec io 1-Ul aWide .co e Box2, .sec io 1-Ul aWide2 .co e Box1, .sec io 1-Ul aWide2 .co e Box2 { backg ou d-colo : a spa e ; } .co e Box1 .co ex h3 { colo : i he i ; } .HW-s a k-Ul aWide { ma gi -bo om: 120px; } /* .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 .co ex { backg ou d-size: cove ; } */ @media (max-wid h: 1290px) { .HW-s a k-Ul aWide { ma gi -bo om: 60px; } } @media (max-wid h: 767px) { .co e Box1 .co ex { ma gi -bo om: 0; } .HW-s a k-Ul aWide { ma gi -bo om: 60px; } .co e Box3 .co ex { backg ou d: u l("/co e /dam/huawei-cbg-si e/commo /mk /pdp/pho es/y9-p ime-2019/img/huawei-y9-p ime-2019-ul a-wide-mob.jpg") ce e o- epea ; backg ou d-size: cove ; } .co e Box2 .co ex { ma gi -lef : 0; } .sec io 1-Ul aWide { ex -alig : ce e ; } .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box1 .co ex , .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box2 .co ex { opaci y: 1; } .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box1 .co ex { colo : #000; } .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box2 .co ex { colo : #000; } .LRBox.co e Box1, .LRBox.co e Box2 { posi io : ela ive; display: block; wid h: 100%; heigh : au o; ex -alig : lef ; } .LRBox.co e Box3 { posi io : s a ic; heigh : au o; } .co e Box1 .co ex , .co e Box2 .co ex , .co e Box3 .co ex { wid h: 100%; posi io : s a ic; a sfo m: o e; heigh : au o; } .co e Box3 .co ex { heigh : 50vh; ma gi -bo om: 0; } } .HW-s a k-Ul aWide .sec io 1-Ul aWide { posi io : ela ive; ove flow: hidde ; } .HW-s a k-Ul aWide .box-co ai e { max-wid h: 1300px; ma gi : 0 au o; posi io : ela ive; } .HW-s a k-Ul aWide .co ai e { fo -size: 0; li e-heigh : 0; } .HW-s a k-Ul aWide .LRBox { fo -size: 0; li e-heigh : 0; } .co e -v3 .v27_mi isi e_co e * { fo -family: "Ma ope-medium", "Ma ope-bold"!impo a ; } /* .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 .co ex { backg ou d-size: cove ; } */ @media sc ee a d (max-wid h: 1290px) a d (mi -wid h: 768px) { .HW-s a k-Ul aWide .box-co ai e { wid h: 80%; } } @media sc ee a d (mi -wid h: 1291px) { .co e Box3 .co ex { ma gi -bo om: 0; } } @media (mi -wid h:1921px) { .co ex { wid h: au o; } } @media sc ee a d (max-wid h: 767px) { .HW-s a k-p7 .HW-s a k-am img { wid h: 100%; } } .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 { /* wid h: 100%; */ /* lef : 0; */ a sfo m: scale(1.5); } @media (max-wid h:767px){ .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 { a sfo m: scale(1.1); } } .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 .HW-s a k- i ::befo e,.sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 .HW-s a k- i ::af e { wid h: 0; } .co e Box3 .HW-s a k- i ::befo e,.co e Box3 .HW-s a k- i ::af e { co e : ''; posi io : absolu e; wid h: 35%; heigh : 100%; backg ou d-colo : #FFF; will-cha ge: wid h; a si io : wid h 1s; } .co e Box3 .HW-s a k- i ::befo e{ lef : 0; } .co e Box3 .HW-s a k- i ::af e { igh : 0; } .co e Box3 { posi io : absolu e; lef : 0; wid h: 100%; will-cha ge: a sfo m; a si io : a sfo m 1s; } @media (mi -wid h:767px){ .co e Box3{ backg ou d-colo : #000; } .sec io 1-Ul aWide.a ima ed .co e Box3 .co ex { opaci y: .6; a si io : all 1s; a si io -delay: 0.3s } } @media sc ee a d (mi -wid h: 768px){ .HW-s a k-p5 .p5-layou .video{wid h: 60%;} } @media (wid h: 768px){ .HW-s a k-p5 .video{lef : 51%;} } @media (max-wid h:767px){ .HW-s a k-p3 h3 > i{ display: i li e-block; } } .seco d- aviga io .seco d- av-w ap .seco d- av .b -w ap .plp-i em-p oduc b :focus { -webki -box-shadow: 0 0 0 3.2px gba(210,10,44,.5); box-shadow: 0 0 0 3.2px gba(210,10,44,.5); } /*upda e*/ .HW-s a k-am{ posi io : ela ive; } .HW-s a k-upda e{ posi io : absolu e; op:27%; lef : 11%; } .HW-s a k-upda e-lef { li e-heigh :1.2; } .HW-s a k-upda e-lef - i le{ fo -size:2.9vw; fo -weigh : bold; } .HW-s a k-upda e-lef -desc{ fo -size:1.2vw; } .HW-s a k-upda e-lef { wid h:16% } .HW-s a k-upda e- igh { fo -size:0; wid h:77.5% } .HW-s a k-upda e-lef ,.HW-s a k-upda e- igh { display:i li e-block; ve ical-alig : middle; } .HW-s a k-upda e-x{ wid h: 49.5%; display:i li e-block; ve ical-alig : middle; ma gi -lef :5%; heigh : 1px; backg ou d: #1a8d89; } .HW-s a k-upda e{ wid h:80%; } .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi :0.5vw au o; } .HW-s a k-upda e- igh spa { display:i li e-block; ve ical-alig : middle; wid h:0.5vw; heigh :0.5vw; backg ou d:#1a8d89; bo de - adius: 50%; opaci y:0.7; } @media sc ee a d (max-wid h: 1600px){ .HW-s a k-upda e { op: 28%; } .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi : 1.5vw au o; } } @media sc ee a d (max-wid h: 1440px){ .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi : 1.8vw au o; } } @media sc ee a d (max-wid h: 1024px){ .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi : 2.2vw au o; } } @media sc ee a d (max-wid h: 768px){ .HW-s a k-upda e-lef - i le { fo -size: 8vw; } .HW-s a k-upda e-lef -desc{ fo -size: 3.06vw; } .HW-s a k-upda e-lef { wid h: 35%; } .HW-s a k-upda e- igh { wid h: 46.5%; } .HW-s a k-upda e-x { wid h: 89.5%; } .HW-s a k-upda e- igh spa { wid h: 1.7vw; heigh : 1.7vw; } .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi : 6.2vw au o; } .HW-s a k-upda e { op: 21%; } } @media sc ee a d (max-wid h: 414px){ .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi : 8.8vw au o; } .HW-s a k-upda e-x { wid h: 89%; } } @media sc ee a d (mi -wid h: 2160px){ .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi : 0vw au o; } .HW-s a k-upda e-lef { wid h: 20%; } .HW-s a k-upda e { op: 25%; } .HW-s a k-upda e- igh { wid h: 70%; } } @media sc ee a d (mi -wid h: 2560px){ .HW-s a k-upda e-lef { wid h: 22%; } .HW-s a k-upda e-lef - i le { fo -size: 1.8vw; } .HW-s a k-upda e-lef -desc { fo -size: 1vw; } .HW-s a k-upda e { op: 27.5%; } .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi : 0.8vw au o; } .HW-s a k-upda e { lef : 9.5%; } } @media sc ee a d (wid h: 1500px){ .HW-s a k-upda e-w ap-ce e { ma gi : 2vw au o; } .HW-s a k-upda e-x { wid h: 49.9%; } } @media sc ee a d (mi -wid h: 1024px){ .HW-s a k-p7 .HW-s a k- i { ma gi -bo om: 0px; } } .HW-s a k-p7 .HW-s a k-am{ ma gi -bo om: 60px; } /*Ul a Wide a ima e cha ge */ .HW-s a k-Ul aWide-image-w appe { posi io : ela ive; ove flow: hidde ; -webki - a sfo m: a sla eZ(0); a sfo m: a sla eZ(0); } .HW-s a k-Ul aWide-image-w appe ::befo e { co e : ""; display: block; paddi g- op: 35.9375%; box-sizi g: bo de -box; -webki - ap-highligh -colo : a spa e ; -webki -fo -smoo hi g: a ialiased; } .HW-s a k-Ul aWide-mask { bo de - adius: 50px; op: 3%; bo om: 3%; lef : 30%; igh : 30%; posi io : absolu e; ove flow: hidde ; a si io : .6s all cubic-bezie (0.84, 0.04, 1, 1); } .HW-s a k-Ul aWide-image { backg ou d-image: u l("/co e /dam/huawei-cbg-si e/commo /mk /pdp/pho es/y9-p ime-2019/img/huawei-y9-p ime-2019-ul a-wide-upda e.jpg"); backg ou d- epea : o- epea ; backg ou d-posi io : ce e ; op: 50%; lef : 50%; posi io : absolu e; backg ou d-size: co ai ; backg ou d-posi io : 50%; -webki - a sfo m: a sla e(-50%, -50%); -ms- a sfo m: a sla e(-50%, -50%); a sfo m: a sla e(-50%, -50%); } .HW-s a k-Ul aWide- oggle-bu o { fo -weigh : 700; posi io : absolu e; lef : 12%; bo om: 8%; bo de - adius: 50%; bo de : 0; paddi g: 0; backg ou d: hsla(0, 0%, 100%, .7); colo : #000; -webki - a si io : colo .35s li ea , backg ou d-colo .35s li ea ; -o- a si io : colo .35s li ea , backg ou d-colo .35s li ea ; a si io : colo .35s li ea , backg ou d-colo .35s li ea ; -webki -use -selec : o e; -moz-use -selec : o e; -ms-use -selec : o e; use -selec : o e; cu so : poi e ; wid h: 80px; heigh : 80px; fo -size: 14px; li e-heigh : 1.4em; } .HW-s a k-U-b -1x, .HW-s a k-U-b -ul a { display: o e; } .HW-s a k-U-show { display: i li e-block; } @media (max-wid h: 767px) { .HW-s a k-Ul aWide- oggle-bu o { wid h: 46px; heigh : 46px; fo -size: 10px; li e-heigh : 1; } .HW-s a k-Ul aWide-mask { bo de - adius: 20px; op: 10%; bo om: 10%; lef : 20%; igh : 20%; } .HW-s a k-Ul aWide-image-w appe ::befo e { paddi g- op: 73%; } .HW-s a k-Ul aWide-image { backg ou d-image: u l("/co e /dam/huawei-cbg-si e/commo /mk /pdp/pho es/y9-p ime-2019/img/huawei-y9-p ime-2019-ul a-wide-upda e-m.jpg"); backg ou d-size: cove ; } } .HW-s a k-Ul aWide-mask.ul aWideMaskA m { igh : 0%; lef : 0%; bo om: 0%; op: 0%; bo de - adius: 0px; } #heade -v3 a.heade -gbl av-dfli k{colo : #fff;} Desig Shimme i gU de he Ligh The HUAWEI Y9 P ime 2019 fea u es a u ique dividi g li e ha makes his desig s a dou f om he es . O he smoo h back, he special silk ex u e shimme s u de he ligh a d you ca see he fi e de ails clea ly. Mid igh Black Sapphi e Blue Eme ald G ee HUAWEI Ul aFullView Display The ex ao di a y 6.59" HUAWEI Ul a FullView Display1 delive s a ul a-wide ho izo wi h ze o o ch. Expe ie ce limi less fu while wa chi g videos, playi g games o eadi g e-books, all o a almos bezel-less sc ee . Came a Au o Pop-upCame a The f o came a au oma ically pops up i 1-seco d2 whe you ake selfies a d e ac s whe you a e do e. The came a is always available so you ca ake selfies wi h co i uous fu . ReliableHidde Came a 15 Kg3 Wi hs a dableP essu e 100000+4 Du abili yTes ed -20 °C o 60 °C4 Ha sh E vi o me Tes ed S u i gAI Selfie The 16 MP AI f o came a offe s eal- ime image op imisi g i 8 sce es a d will i ellige ly adjus he e ouchi g i e si y. Cap u e you s u i g selfies wi h HUAWEI Y9 P ime 2019 f om a y a gle. *The image is fo efe e ce o ly, o ake by he pho e. 16 MP T iple Came a5 I cludi g a 16 MP mai came a fo b igh a d clea pho os, a 8 MP ul a wide a gle came a wi h a 120-deg ee field of visio a d a 2 MP dep h came a fo he dep h of field adjus me , he iple ea came as ca always eco d you p ecious memo y. 2 MP Dep h Came a 16 MP Mai Came a 8 MP 120° Ul a Wide A gle Came a Ul a Wide A gle Le s The ea 8 MP Ul a Wide A gle Le s ca view mag ifice a chi ec u e, vas mou ai a ges o exci i g g oup pho os wi h g ea de ails a d cla i y. Cap u e he whole sce e f om a b oade pe spec ive. 1x Wide A gle *The image is fo efe e ce o ly, o ake by he pho e. B illia 3D Po ai The 3D Po ai e ouchi g is ow available o HUAWEI Y9 P ime 2019. Bo h he f o a d ea came as ca e ouch you po ai wi h s udio-quali y ligh i g effec s o make you look you bes i eve y si ua io . *The image is fo efe e ce o ly, o ake by he pho e. E ha cedAI Pho og aphy Suppo ed by he AI algo i hm, he ea came a ca ecog ise 22 ca ego ies a d 500+ sce es i eal- ime,6 as well as a alyze a d op imise he sce es i ellige ly, so each sho will be mo e accu a e a d vivid. Food S age pe fo ma ce A cie buildi g Beach Su ise / Su se Blue sky Flowe Pla Pa da Fi ewo ks G oup pho o Au um leaves Au o S ow Wa e fall Bike Tex Ca Po ai Dog Nigh Ove cas Food A cie buildi g Su ise / Su se Flowe Pa da G oup pho o S age pe fo ma ce Au o Wa e fall Tex Po ai Nigh Ove cas Beach Blue sky Pla Fi ewo ks Au um leaves S ow Bike Ca Dog *The image is fo efe e ce o ly, o ake by he pho e. Pe fo ma ce Fas Speed, High Efficie cy The imp oved Ki i 710F oc a-co e chipse efficie ly e ha ces he u i g speed a d lowe s he powe co sump io . You pho e u s smoo hly eve if you a e playi g g aphics-i e sive games a d live- s eami g. 4 GB+128 GB7La ge S o age Keep all you daily u fo ge able mome s wi h HUAWEI Y9 P ime 2019. You p ecious pho os, videos a d messages ca be saved wi h he 128 GB ROM memo y a d expa dable 512 GB s o age. *The image is fo efe e ce o ly, o ake by he pho e. Powe fulBa e y The buil -i 4000 mAh8 powe ful ba e y wo ks wi h he sma powe -savi g p ocesso o g ea ly i c ease he device’s ove all powe efficie cy. HUAWEI Y9 P ime 2019 ca suppo mos of you daily asks. EMUI 9.0Sma Life EMUI 9.0 p ovides a simple i e ac ive desig a d i ellige fu c io s fo easie use. You pho e will lea o u de s a d a d suppo you fo mo e efficie cy i eve yday asks. Refuel wi hType-C Equipped wi h a eve sible desig ype-C USB po , you will o lo ge wo y abou he co ec o ie a io whe pluggi g i . Now, you ca cha ge you device easie ha eve . HUAWEI Ul a FullView Display efe s o s a da d display s yle wi h a ow bezel wid hs a d high sc ee - o-body a io. Da a a e f om HUAWEI labs. Da a a e f om HUAWEI labs. The f o came a ca pop up a d ake pho os o mally af e wi hs a di g 15 Kg of p essu e. Da a a e f om HUAWEI labs. Came a life depe ds o ac ual usage si ua io s. The iple ea came as i clude a 16 MP mai came a, Ul a Wide A gle 8 MP came a a d a 2 MP dep h came a. Da a a e f om HUAWEI labs. A o he 4 GB + 64 GB ve sio is available. Typical value. Based o esul s f om HUAWEI lab es s. Ba e y life depe ds o ac ual usage si ua io s. Back o page op $('.co v3_ av .ico _close i').click(fu c io (a){me uPageHis o y.ClosePage()}); $(fu c io () { $('.cbg-ico -back o op').a ('h ef', 'javasc ip :'); $(wi dow).sc oll(fu c io () { va h op = $( his).sc ollTop(); if(h op < 10) { $('.cbg-back o op').fi d('a').eq(0).addClass('hidde '); } else { $('.cbg-back o op').css('display', 'block'); $('.cbg-back o op').fi d('a'). emoveClass('hidde '); } }); $('.cbg-ico -back o op').off().click(fu c io () { $('h ml,body').a ima e({ sc ollTop: 0 }, 800); }); }); $('.fa cybox-close').click(fu c io (){ $('.play_video').s op(); }); $(fu c io (){ va aLi k = ''; $('a[da a-b-h ef]').each(fu c io (){ aLi k = $( his).a ('da a-b-h ef'); $( his).a ('h ef',aLi k); }); }); $(fu c io (){ $('.li kToma e10P o').a ('h ef','/'+wi dow.digi alDa a.page.pageI fo.si eCode+'/pho es/ma e10-p o'); $('.li kToPDma e10P o').a ('h ef','/'+wi dow.digi alDa a.page.pageI fo.si eCode+'/pho es/po sche-desig -ma e10'); }); va pageTi le = $(docume ).a (" i le"); wi dow.va iableDa a = { '': 'HUAWEI P sma Z - ' + pageTi le, '': 'HUAWEI P sma Z - ' + pageTi le, '':pageTi le }; $(fu c io (){ if($(wi dow).wid h()1000 && $(wi dow).wid h() 768) { e u '50px'; } else { e u '20px'; } } maskBo de Radius = ge MaskBo de Radius(); va co olle = ew Sc ollMagic.Co olle (); va sce e = ew Sc ollMagic.Sce e({ igge Eleme : ".HW-s a k-Ul aWide-upda e", igge Hook: .4, }) .o ('e e ', fu c io () { $('.HW-s a k-Ul aWide- oggle-bu o '). igge ('click'); }) . eve se(false) .addTo(co olle ); $(wi dow). esize(fu c io () { se Ul aImage(); maskBo de Radius = ge MaskBo de Radius() }). esize(); $('.HW-s a k-Ul aWide- oggle-bu o ').o ('click', fu c io () { va pho oWid h = $( his).a ('da a-pho oWid h'); if (pho oWid h == ' o mal') { $( his).a ('da a-pho oWid h', 'ul a'); $('.HW-s a k-Ul aWide- oggle-bu o spa '). emoveClass('HW-s a k-U-show'); $('.HW-s a k-U-b -ul a').addClass('HW-s a k-U-show'); // Twee Max. o('.HW-s a k-Ul aWide-mask', 0.5, { // igh : '0%', // lef : '0%', // bo om: '0%', // op: '0%', // 'bo de - adius': '0px', // ease: Powe 2.easeI // }); $('.HW-s a k-Ul aWide-mask').addClass('ul aWideMaskA m') } else { $( his).a ('da a-pho oWid h', ' o mal'); $('.HW-s a k-Ul aWide- oggle-bu o spa '). emoveClass('HW-s a k-U-show'); $('.HW-s a k-U-b -1x').addClass('HW-s a k-U-show'); // Twee Max. o('.HW-s a k-Ul aWide-mask', 0.5, { // igh : '30%', // lef : '30%', // bo om: '10%', // op: '10%', // 'bo de - adius': maskBo de Radius, // ease: Powe 2.easeI // }); $('.HW-s a k-Ul aWide-mask'). emoveClass('ul aWideMaskA m') } }) }) va use Age I fo = aviga o .use Age . oLowe Case(); va isIE11 = !!wi dow.Ac iveXObjec ? !!wi dow.Ac iveXObjec :"Ac iveXObjec " i wi dow; va isIE = use Age I fo. oUppe Case().i dexOf("MSIE") > -1; if (isIE || isIE11){ $('#ico -img').h ml('') }

Huawei Y9 (2019) va sURLSocialE = "h ps%3A%2F%2Fwww.gsma e a.com%2Fhuawei_y9_%282019%29-9324.php"; BECOME_FAN_URL = ""; Released 2018, Oc obe 01 173g, 8.1mm hick ess A d oid 8.1, EMUI 8.2 64GB/128GB s o age, mic oSDXC 1.1% 6,931,267 hi s 271 Become a fa 6.5"1080x2340 pixels 13MP 1080p 3-6GB RAM Ki i 710 4000mAhLi-Io P ices Pic u es Compa e Opi io s

ALL VERSIONS JKM-LX1JKM-LX2JKM-LX3JKM-AL00JKM-TL00 . - oggle { display: o e; } Also k ow as Huawei E joy 9 Plus i Chi a Ve sio s: JKM-LX1, JKM-LX2, JKM-LX3 (Global); JKM-AL00/JKM-TL00 (Chi a) Ne wo k Tech ology GSM / HSPA / LTE 2G ba ds GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model o ly) 3G ba ds HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G ba ds 1, 3, 7, 8, 20 Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Lau ch A ou ced 2018, Oc obe 01 S a us Available. Released 2018, Oc obe 01 Body Dime sio s 162.4 x 77.1 x 8.1 mm (6.39 x 3.04 x 0.32 i ) Weigh 173 g (6.10 oz) Build Glass f o , plas ic back, plas ic f ame SIM Si gle SIM (Na o-SIM) o Dual SIM (Na o-SIM, dual s a d-by) Display Type IPS LCD Size 6.5 i ches, 103.7 cm2 (~82.8% sc ee - o-body a io) Resolu io 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 a io (~396 ppi de si y) Pla fo m OS A d oid 8.1 (O eo), EMUI 8.2 Chipse Ki i 710 (12 m) CPU Oc a-co e (4x2.2 GHz Co ex-A73 & 4x1.7 GHz Co ex-A53) GPU Mali-G51 MP4 Memo y Ca d slo mic oSDXC (dedica ed slo ) I e al 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM  eMMC 5.1 Mai Came a Dual 13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP, f/2.4, (dep h) Fea u es LED flash, HDR, pa o ama Video 1080p@30fps Selfie came a Dual 16 MP, f/2.0 2 MP, f/2.4, dep h se so Fea u es HDR Video 1080p@30fps Sou d Loudspeake Yes 3.5mm jack Yes Comms WLAN Wi-Fi 802.11 а/b/g/ /ac, dual-ba d, Wi-Fi Di ec , ho spo Blue oo h 5.0, A2DP, LE GPS Yes, wi h A-GPS, GLONASS, BDS NFC No Radio FM adio USB mic oUSB 2.0 Fea u es Se so s Fi ge p i ( ea -mou ed), accele ome e , gy o, p oximi y, compass Ba e y Type Li-Io 4000 mAh, o - emovable Cha gi g Cha gi g 10W Misc Colo s Mid igh Black, Sapphi e Blue, Au o a Pu ple Models JKM-LX1, JKM-LX2, JKM-LX3, JKM-AL00, JKM-TL00, JKM-AL00a, JKM-AL00b P ice $ 151.20 / £ 219.99

Disclaime . We ca o gua a ee ha he i fo ma io o his page is 100% co ec . Read mo e

P ices Pic u es Compa e Opi io s

Simila ly p iced Popula ece pho es i he same p ice a ge as Huawei Y9 (2019) Samsu g Galaxy A32£ 205.00Xiaomi Redmi No e 10S£ 226.66Samsu g Galaxy A32 5G£ 234.99Samsu g Galaxy A51£ 222.89Realme 8 P o£ 225.00

Huawei Y9 (2019) - use opi io s a d eviews M Maide m YP6 21 Sep 2021 We a e ge i g Ha mo yOS by Oc obe . This is g ea ews. :) Reply H Ham dle 83b 20 Sep 2021 I am f om he Middle Eas a d I have eceived a upda e 9.1.0.363 A d i was a secu i y upda e A d some apps like he game ce e membe s ce e ai voice ceila keyboa d Books Pe al maps Pe al sea ch Reply m mode411 Nue 19 Sep 2021 Which pa of he wo ld a e you i ? I hi k Af ica will likely be ge i g he upda e las ... Did you o ice a y hi g ew followi g he upda e, he ? A y special fea u es? Reply Read all opi io s Pos you opi io To al use opi io s: 2023 ADVERTISEMENTS google ag.cmd.push(fu c io () { google ag.display('div-gp -ad-728x90bagsma e adesk op-0'); });

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب