دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

نگاره 10 کلاس اول ابتدایی

در این ویدیو شما دانش آموزان نگاره 10 کتاب فارسی اول دبستان را یاد می گیرید.حتما کانال آپارات ما را دنبال کنید.آدرس کانال : https://www.aparat.com/mmikanikiهرگونه کپی برداری و تغییرات روی ویدیو شرعا حرام است.

ببینید

نگاره 10 کلاس اول ابتدایی

va ex PLVideo = { id: '25626647', uid: 'W UGw', i le: 'آموزش نشانه آ کتاب فارسی اول دبستان', use ame: 'MMika iki', use id: '7290685', visi _c : '19.8 هزار', se de _ ame: 'آموزش دروس کلاس اول دبستان', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /25626647-2439__7372.jpg', du a io : '8:06', sda e: '11 ماه پیش', da e_exac : '10 آبان 1399', li k: '/v/W UGw/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86', cha elId: '7290685', cha elUse ame: 'MMika iki', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش دروس کلاس اول دبستان' }; va ex Video = { id: '38749502', uid: '6TKjs', i le: 'تدریس نگاره ۸ صفحه ۱۹ کتاب فارسی اول ابتدایی', use ame: 'Ma yamava i11', use id: '11946455', visi _c : '382 ', se de _ ame: 'کلاس اولی ها', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38749502-5674__6863.jpg', du a io : '8:16', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '27 مهر 1400', li k: '/v/6TKjs/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86', cha elId: '11946455', cha elUse ame: 'Ma yamava i11', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'کلاس اولی ها', }; 8:16 ویدیو بعدی تدریس نگاره ۸ صفحه ۱۹ کتاب فارسی اول ابتدایی از کانال کلاس اولی ها نرو بعدی 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر از کانال شرکت ملی گاز ایران 16:05 آموزش صدای اول و آخر نگاره ۳ کتاب فارسی اول دبستان از کانال ouzbaha i_ eache _aval 8:52 تدریس نگاره ی ۸ اول دبستان از کانال خانم معلم 7:48 تدریس نگاره پنح کتاب فارسی اول دبستان از کانال یادگیری 5:46 تدریس نگاره ی ۹ فارسی کلاس اول دبستان نگاره ی نه فارسی کلاس اول از کانال کلاس اول خانم شنبدی 5:15 تدریس نگاره ی ۹ فارسی کلاس اول دبستان نگاره ی نه فارسی کلاس اول از کانال کلاس اول خانم شنبدی 5:02 تدریس نگاره ی ۹ فارسی کلاس اول دبستان نگاره ی نه فارسی کلاس اول از کانال کلاس اول خانم شنبدی 10:39 نگاره دو _ فارسی اول دبستان از کانال class_avvaliiha 12:24 آموزش نگاره چهار کتاب فارسی کلاس اول از کانال ouzbaha i_ eache _aval fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25521263-5983-b.jpg"," esumeUID":"XoZ0B","du a io ":782,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =782&ca ego ies=educa io al&use id=7290685& cha el=7290685&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0648\u0644&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0648\u0644 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =782&ca ego ies=educa io al&use id=7290685& cha el=7290685&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0648\u0644&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0648\u0644 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7290685&cha el_use ame=MMika iki&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0648\u0644&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0648\u0644 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/XoZ0B\/f\/XoZ0B.m3u8?k=b0ac3"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25521263_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=166069, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=55401, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=74355, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=199356, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=303747, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=421416, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/hw4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3ea4ad8f62a39a2e09d4d261a57f577825521263-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVhMmZhZmM3MDg0OTExOTQ5NmI1NDQzNmJlZmE2YWU5IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MTExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.UcPh35d2acuH6SJ3k 4ANzNhyFVXq3M53VgKMcZCEKI"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _240858", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش نگاره 10 کتاب فارسی اول دبستان 5,136 آموزش دروس کلاس اول دبستان 1.8 هزار دنبال‌ کننده 5,136 بازدید 59 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن در این ویدیو شما دانش آموزان نگاره 10 کتاب فارسی اول دبستان را یاد می گیرید. حتما کانال آپارات ما را دنبال کنید. آدرس کانال : h ps://www.apa a .com/mmika iki هرگونه کپی برداری و تغییرات روی ویدیو شرعا حرام است. 1 سال پیش آموزشی # آموزش نگاره # فارسی # آموزش # آموزش فارسی اول # فارسی اول دبستان # amoozesh # fa si # amoozesh # fa si avval dabes a # amoozesh fa si avval # amoozesh # amoozesh # amoozesh ega e # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh آموزش دروس کلاس اول دبستان 1.8 هزار دنبال کننده دنبال کردن فارسی آموزش دروس کلاس اول دبستان 49/6 ذخیره لیست پخش 1 10:37 آموزش نگاره 4 کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 2 18:04 آموزش نگاره 5 کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 3 13:58 آموزش نگاره 6 کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 4 12:57 آموزش نگاره 7 کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 5 10:49 آموزش نگاره 8 کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 13:02 آموزش نگاره 10 کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 7 8:06 آموزش نشانه آ کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 8 15:11 آموزش نشانه ب کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 9 10:31 آموزش نشانه اَ کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 10 12:53 آموزش نشانه د کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 11 15:08 آموزش نشانه م کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 12 11:39 آموزش نشانه س کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 13 11:11 آموزش نشانه او کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 14 9:17 آموزش نشانه ت کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 15 10:58 آموزش نشانه ر کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 16 16:18 آموزش نشانه ن کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 17 13:11 آموزش نشانه ایـ کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 18 6:31 آموزش می کاری کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 19 12:51 آموزش نشانه ز کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 20 15:52 آموزش نشانه اِ کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 21 11:11 آموزش نشانه ش کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 22 14:33 آموزش نشانه ی کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 23 13:55 آموزش نشانه اُ کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 24 12:39 آموزش نشانه ک کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 25 12:07 آموزش نشانه و کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 26 18:33 آموزش نشانه پ کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 27 19:47 آموزش نشانه گ کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 28 16:12 آموزش نشانه ف کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 29 16:36 آموزش نشانه خ کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 30 15:43 آموزش نشانه ق کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان 31 16:25 آموزش نشانه ل کتاب فارسی اول دبستان آموزش دروس کلاس اول دبستان ویدیوهای مشابه پخش خودکار 8:16 تدریس نگاره ۸ صفحه ۱۹ کتاب فارسی اول ابتدایی کلاس اولی ها 382 بازدید 3 روز پیش 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر شرکت ملی گاز ایران 19 هزار بازدید 1 هفته پیش 16:05 آموزش صدای اول و آخر نگاره ۳ کتاب فارسی اول دبستان ouzbaha i_ eache _aval 339 بازدید 2 هفته پیش 8:52 تدریس نگاره ی ۸ اول دبستان خانم معلم 569 بازدید 1 هفته پیش 7:48 تدریس نگاره پنح کتاب فارسی اول دبستان یادگیری 3.8 هزار بازدید 2 هفته پیش 5:46 تدریس نگاره ی ۹ فارسی کلاس اول دبستان نگاره ی نه فارسی کلاس اول کلاس اول خانم شنبدی 1.1 هزار بازدید 1 هفته پیش 5:15 تدریس نگاره ی ۹ فارسی کلاس اول دبستان نگاره ی نه فارسی کلاس اول کلاس اول خانم شنبدی 695 بازدید 1 هفته پیش 5:02 تدریس نگاره ی ۹ فارسی کلاس اول دبستان نگاره ی نه فارسی کلاس اول کلاس اول خانم شنبدی 709 بازدید 1 هفته پیش 10:39 نگاره دو _ فارسی اول دبستان class_avvaliiha 2.9 هزار بازدید 2 هفته پیش 12:24 آموزش نگاره چهار کتاب فارسی کلاس اول ouzbaha i_ eache _aval 246 بازدید 2 هفته پیش

اول ابتداییفارسی اول نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروز By admi Las upda ed مهر 5, 1399

0 Sha e

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید : اهداف درس نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروزکتاب دیکته ی شب اول ابتداییروش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)مطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهیفعالیت های نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروزآموزش نگاره 10 فارسی اول دبستاناهداف درس نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروزآشنايی با نام وسايل سفرهٔ هفت سين، از قبيل سنجد، سير، سکه، سمنو، سرکه، سبزه، آيينه، شمعدان، شمع؛آشنايی با برخی از وسايل تزئينی سفرهٔ هفت سين؛ گفت وگو دربارهٔ مفهوم عيد؛ کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی مشاهدهآشنايی با مفهوم خانوادهٔ گسترده و پدربزرگ و مادربزرگ؛ گفت وگو دربارهٔ خاطره ای از سفرهٔ هفت سين؛آشنايی با رسم عيدی دادن و عيدی گرفتن؛ آموزش آداب معاشرت؛آموزش دوستی و همدلی؛ آشنايی با مفهوم سال نو؛آشنايی با مقررات رفتن به مهمانی و ديد و بازديد؛ آشنايی با کارهايی که هنگام تحويل سال نو انجام می شود؛مهارت سپاسگزاری و تشکر از نعمت های خدا؛ مهارت احترام گذاشتن به بزرگ ترها.روش تدريس پيشنهادی: (روش همياری)نکته: بهتر است معلم توجه دانش آموزان را به موارد زير جلب نمايد.عيد نوروز،سفرهٔ هفت سين، دعای تحويل سال، قرآن،پدر بزرگ، مادر بزرگ، شمع، آينه، تُنگماهی، شيرينی، سبزه، سنجد، سکّه، سرکه، سمنو، سيب، سيرمطابقت تصوير با واژه و بيان شفاهیتصاوير موجود در زير نگاره: سنجد، سيب، قرآن، سبزه، سير، سکّه، سرکه، سمنوتصاوير پيشنهادی: سفره، ساعت، شيرينی، پدربزرگ، مادربزرگ، تخم مرغ، مادر، پدر، خواهر، برادرببين و بگو: هدف از اين بخش تصويرخوانی، بيان شفاهی، جمله سازی و درک ارتباط تصويری به شيوهٔ فعّاليّت گروهی است.تصوير ۱ آزاده در حال شيرينی آوردن برای اعضای خانواده است. (آموزش مهارت های اجتماعی) تصوير ٢ سفرهٔ هفت سين، (هدف آشنايی با عيد باستانی نوروز و زمان تحويل سال و دعای تحويل سال) در صورت امکان دعای تحويل سال خوانده شود.بسم ا… الرّحمن الرحيم يا مقلّب القلوب و الابصار يا مدبّراللّيل و النهار يا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحالتصوير ۳ پدر برای تبريک سال نو بچّه ها را می بوسد. (احترام و ارتباط عاطفی و آموزش روحيّهٔ سپاسگزاری)تصوير ٤ بچّه ها از بزرگ ترها (پدر بزرگ) عيدی می گيرند و از آن ها تشکّر می کنند.(تقويت روحيّهٔ سپاس گزاری)جمع بندی: دانش آموزان دربارهٔ تصاوير درگروه بحث و گفت وگو می کنند و داستان کوتاهیمی سازند و نمايندهٔ هر گروه داستان را در چهار مرحله بيان می کند.فعالیت های نگاره 10 فارسی اول دبستان نوروزگوش کن و بگو: با توجّه به هدف هر سؤال، پاسخ های منطقی دانش آموزان پذيرفته شود. ۱ سر سفرهٔ هفت سين چه چيزهايی می بينی؟قرآن، آيينه، سبزه، ماهی، سير، سکّه، سرکه، سمنو، سيب، سنجد، تخم مرغ رنگ شده، شيرينی ۲ پدربزرگ مشغول چه کاری است؟ دعا کردن، قرآن خواندن و…۳ کنار سفرهٔ هفت سين چه کسانی را می بينی؟ پدربزرگ، مادربزرگ، مادر، پدر، آزاده، امينبگرد و پيدا کن: کلمات اين بخش: سيب، قرآن، آينه، ماهی، سنجد، سير، سبزه، مادربزرگ، پدربزرگبه دوستانت بگو: پاسخ های مورد انتظار از سؤالات اين بخش را در زير می آوريم:۱ در سال نو به ديدن چه کسانی می روی؟ دوستان و آشنايان / فاميل / پدربزرگ و مادربزرگ / همسايه ها و بزرگ ترها / بيماران در بيمارستان ها ۲ شما سَِر سفرهٔ هفت سين چه می گذاريد؟ (متناسب با شرايط زندگی و سنّت هر منطقه پاسخ داده شود) ۳ هنگام تحويل سال نو چه کارهايی می کنی؟ دعا برای پدر و مادر و… دعا برای معلّم و… دعا برای رهبر انقلاب و… دعا برای شفای بيماران پوشيدن لباس نو روبوسی با پدر و مادر و تشکر کردن از آن ها گرفتن عيدی اگر به جای آزاده يا امين بودی، هنگام تحويل سال از خدا چه می خواستی؟ (پاسخ آزاد)نمايش: مهمانی رفتن، بچّه ها دوتا دوتا يا سه تا سه تا، برای رفتن به مهمانی آماده می شوند. با هم صحبت می کنند و چند نفر هم به عنوان ميزبان منتظر آمدن آنها هستند.(هدف اصلی از اين بخشايجاد ارتباط عاطفی بين گروه همسالان و افزايش مهارت های اجتماعی است)کتاب خوانی: کتابی را انتخاب کنيد و در کلاس بخوانيد.آموزش نگاره 10 فارسی اول دبستان[box ype=”dow load” alig =”” class=”” wid h=””]دانلود فایل pdf آموزش نگاره 10 فارسی اول دبستان[/box]

0 Sha e FacebookTwi e Google+ReddI Wha sAppPi e es پست الکترونیک

آخرین مطالب