دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

موادی که در یک فرایند دچار تغییر شیمیایی میشوند

موادی که در یک فرایند دچار تغییر شیمیایی میشوند

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/330px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/440px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 2x\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/225px-Wlm_logo_i a .p g 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/300px-Wlm_logo_i a .p g 2x\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

واکنش شیمیایی (به انگلیسی: Chemical eac io ) فرایندی است که در آن ساختار ذره‌های تشکیل دهندهٔ مواد اولیه دچار تغییر می‌شود؛ یعنی طی آن یک یا چند ماده شیمیایی به یک یا چند ماده شیمیایی دیگر تبدیل می‌شود؛ مثلاً: همان‌گونه که دیده می‌شود؛ CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O, در اینجا ضریب ۲ قبل از گاز اکسیژن در طرف واکنش دهنده‌ها، و قبل از آب در کنار محصول به دست آمده از این واکنش شیمیایی قرار می‌گیرد تا برابر قانون بقای جرم، مقدار هر عنصر در طول واکنش تغییر نکند. محتویات ۱ انواع تغییرات مواد ۱.۱ تغییرات فیزیکی ۱.۲ تغییرات شیمیایی ۲ روی دادن تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی به‌طور متوالی ۳ انرژی شیمیایی ۴ تغییرات گرماگیر و تغییرات گرمازا ۵ واکنش‌های شیمیایی برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر ۵.۱ واکنش‌های برگشت‌ناپذیر ۵.۲ واکنش‌های برگشت‌پذیر ۶ مثال‌هایی از فرایندهای شیمیایی ۷ منابع انواع تغییرات مواد تغییراتی که در واکنشی بر روی مواد واکنش‌دهنده صورت می‌گیرد، به‌طور کلی به دو نوع تغییرات فیزیکی و شیمیایی تقسیم می‌شوند. تغییرات فیزیکی در تغییرات فیزیکی فقط حالت فیزیکی ماده تغییر می‌یابد نه ساختار ذره‌های تشکیل دهنده ماده؛ بنابراین تغییرات همهٔ حالات ماده مانند ذوب، انجماد، تبخیر، میعان، تصعید (فرازش) و چگالش و همچنین انحلال نمک‌ها و بازها در آب، تغییر فیزیکی هستند. تغییرات شیمیایی در تغییرات شیمیایی اتصال اتم‌ها به یکدیگر و آرایش الکترونی آن‌ها در واکنش‌دهنده‌ها تغییر می‌یابد. البته در یک واکنش شیمیایی، اتم‌ها نه به‌وجود می‌آیند و نه از بین می‌روند و تنها ترکیب، تجزیه یا بازآرایی می‌شوند. واکنش شیمیایی بیان یک تغییر شیمیایی است که ممکن است با آزاد کردن انرژی به صورت گرما، نور یا صوت همراه باشند و تولید گاز، تشکیل رسوب یا تغییر رنگ در پی داشته باشند. روی دادن تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی به‌طور متوالی مواردی وجود دارد که هر دو تغییر فیزیکی و شیمیایی بر روی یک پدیده، به‌طور متوالی اتفاق می‌افتند. برای نمونه، با حرارت دادن تکه‌ای قند در لوله آزمایش، ابتدا قند ذوب می‌شود که یک پدیدهٔ فیزیکی است. سپس به رنگ قهوه‌ای در می‌آید که نشان‌دهندهٔ شروع تبدیل قند به کربن و یک پدیدهٔ شیمیایی است. در ادامه مقداری بخار آب به بالای لوله می‌رسد که نشانهٔ تجزیهٔ قند و ادامهٔ پدیدهٔ شیمیایی پیشین است. سپس قطره‌های آب روی دیوارهٔ لولهٔ آزمایش پدیدار می‌شود که نشان‌دهندهٔ میعان بخار آب آزاد شده و یک پدیدهٔ فیزیکی است. در پایان، در لوله ماده‌ای سیاه رنگ، بی‌مزه و نامحلول در آب (برخلاف قند اولیه) باقی می‌ماند که این ماده زغال است و با توجه به تغییر رنگ، مزه و قابلیت حلالیت آن در آب می‌توان آن را تشخیص داد. انرژی شیمیایی هر نوع پیوندی میان اتم‌های مختلف سازندهٔ مولکول‌های یک جسم، نوعی انرژی در انرژی شیمیایی دارد که مقدار آن به نوع اتم‌ها و نحوهٔ قرار گرفتن آن‌ها در مولکول بستگی دارد. در یک واکنش شیمیایی، در واقع اتصال اتم‌ها به یکدیگر در واکنش‌ها تغییر می‌کند و در نتیجه انرژی شیمیایی فراورده‌های واکنش با انرژی شیمیایی واکنش‌دهنده‌ها تفاوت پیدا می‌کند. به عنوان مثال، واکنش گاز کلر با گاز هیدروژن را در نظر بگیریم. گاز کلر از مولکول‌های دو اتمی Cl۲ و گاز هیدروژن از مولکول‌های دو اتمی H۲ تشکیل شده‌اند. فراوردهٔ واکنش، کلرید هیدروژن HCl خواهد بود که در مقایسه با واکنش‌دهنده، پیوندهای کاملاً متفاوتی دارد و از این رو انرژی شیمیایی آن‌ها متفاوت است. اکنون این پرسش پیش می‌آید که با توجه به متفاوت بودن انرژی شیمیایی فراورده‌ها و واکنش‌دهنده‌ها و قانون پایستگی انرژی، این اختلاف انرژی چگونه ظاهر می‌شود؟ تغییرات گرماگیر و تغییرات گرمازا مطابق قانون پایستگی انرژی در هر واکنش انرژی کل باید ثابت بماند؛ بنابراین در واکنش‌ها، اختلاف انرژی میان فراورده‌ها و واکنش‌دهنده‌ها به صورت گرما ظاهر می‌شود. از این رو، واکنش‌هایی نظیر واکنش‌های سوختن متان که با تشکیل کلرید هیدروژن در آن‌ها، سطح انرژی فراورده‌های واکنش از مواد واکنش‌دهنده پایین‌تر باشد، به علت تولید انرژی گرمایی، گرمازا می‌گوییم و در مقابل واکنش‌هایی که در آن‌ها سطح انرژی شیمیایی فراورده‌ها بیشتر از واکنش‌دهنده‌ها باشد، واکنش‌های گرماگیر نامیده می‌شوند و برای انجام چنین واکنشی باید مقداری گرما به اجزای واکنش‌دهنده داده شود، مانند تجزیه کردن کلرید آمونیوم جامد که با گرم کردن، به دو گاز آمونیاک و کلرید هیدروژن تبدیل می‌شود. بنابراین در اندازه‌گیری و محاسبهٔ انرژی واکنش‌های شیمیایی، چیزی که همیشه محسوس و قابل اندازه‌گیری است، تفاوت محتوای انرژی یا به عبارتی سطح انرژی مواد اولیه و محصولات عمل است که معمولاً به تغییر محتوای گرمایی، تغییر آنتالپی گفته می‌شود و با ΔH نمایش می‌دهند و در یک واکنش گرمازا داریم: H1: سطح انرژی مواد واکنش دهنده H2: سطح انرژی مواد حاصل H2 0→ΔH>0 پس تغییر آنتالپی، ΔH در یک واکنش انرژی‌گیر، مثبت است. واکنش‌های شیمیایی برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر واکنش‌های برگشت‌ناپذیر در این قبیل واکنش‌ها، محصولات واکنش برهم اثر شیمیایی ندارند. به همین دلیل واکنش فقط در جهت رفت انجام می‌گیرد و تا مصرف‌شدن کامل واکنش‌دهنده پیش می‌رود؛ مثلاً اگر تکه‌ای نوار منیزیم را در ظرف محتوی HCl وارد کنیم، واکنش شدیدی میان منیزیم و اسید رخ می‌دهد و کم‌کم در اسید حل و ناپدید می‌شود و همزمان با ناپدیدشدن فلز، حباب‌های گاز هیدروژن درون اسید به چشم می‌خورند که از ظرف خارج می‌شوند؛ بنابراین این واکنش یک‌طرفه است و فقط در جهت رفت پیش می‌رود؛ یعنی اگر مقداری گاز هیدروژن را در محلول کلرید وارد کنیم، هیچ واکنشی انجام نمی‌گیرد. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 علاوه بر واکنش بالا سوختن انواع سوخت‌ها مانند بنزین، نفت، گاز طبیعی و… در مجاورت هوا، محکم شدن تدریجی سیمان، پختن تخم مرغ، مچاله شدن نایلون در برابر شعله، نمونه‌هایی از واکنش‌های برگشت‌ناپذیرند. واکنش‌های برگشت‌پذیر این واکنش‌ها در شرایط مناسب در هر دو جهت رفت و برگشت پیش می‌روند، مثلاً اگر بخار آب را از روی گرد آهن داغ عبور دهند، اکسید آهن همراه با گاز هیدروژن پدید می‌آید. (3Fe(s) + 4H2O(g) → Fe3O4(s) + 4H2(g و اگر گاز هیدروژن را بر اکسید آهن (Fe3O4) عبور دهند، آهن و بخار آب تولید می‌شود. واکنش برگشت: (Fe3O4(s) + 4H2(g) → 3Fe(s) + 4H2O(l واکنش رفت و برگشت در مجموع یک واکنش برگشت‌پذیر را تشکیل می‌دهند. در خر زاده نتیجه واکنش اثر بخار آب بر آهن داغ برگشت‌پذیر است. در زندگی با موارد زیادی از واکنش‌های برگشت‌پذیر برخورد می‌کنیم، مانند شارژ دوبارهٔ باتری اتومبیل. مواد شیمیایی موجود در باتری خودرو هنگام تولید جریان برق به تدریج مصرف شده و به مواد دیگری تبدیل می‌شود. با شارژ مجدد باتری، واکنش‌های برگشت انجام می‌گیرند و مواد اولیه پدید می‌آیند. مثال‌هایی از فرایندهای شیمیایی همان‌طور که در پیش گفته شد، در تغییر شیمیایی ماهیت شیمیایی مواد تغییر می‌یابد و فراورده‌های جدید با خواص متفاوت از مواد اولیه تولید می‌شود؛ بنابراین پدیده‌های زیر نمونه‌هایی از تغییرهای شیمیایی هستند: سوختن انواع سوخت‌ها. مانند بنزین، نفت، گاز طبیعی و… در مجاورت هوا زنگ زدن فلزات گوارش غذا رسیدن میوه پختن غذا فساد مواد سفت شدن تدریجی سیمان انحلال آمونیاک در آب؛ زیرا در اثر انحلال، قسمتی از مولکول‌های آمونیاک با مولکول‌های آب ترکیب شده و مادهٔ جدیدی به نام هیدروکسید آمونیوم تولید می‌نمایند. به همین دلیل که واکنش شیمیایی بین حلال و حل شونده رخ می‌دهد، حل شدن بیشتر جنبهٔ شیمیایی دارد. لخته شدن مواد کلوئیدی. در اثر لخته شدن پیوندهای جدیدی تشکیل می‌گردد که باعث تجمع مولکول‌های یک محلول کلوئیدی می‌شود. ایجاد گاز (اکسیژن) در اثر حرارت اکسید جیوه منابع در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ واکنش شیمیایی موجود است. Chemical Reac io s by Je y Ka pele ia, Publishe : Pe fec io Lea i g, 2005 .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوسازوکارهای ابتدایی واکنش‌های شیمیاییجانشینی هسته‌دوستی واکنش جانشینی هسته دوست یک مولکولی (SN۱) واکنش جانشینی هسته دوست دو مولکولی (SN۲) جانشینی هسته‌دوست آروماتیک (SNA ) Nucleophilic i e al subs i u io (SNi) جانشینی هسته دوستی آسیل واکنش‌های حذفی واکنش حذفی یک مولکولی (E۱) E1cB elimi a io eac io واکنش حذفی دو مولکولی (E۲) واکنش‌های افزایشی واکنش افزایشی الکترون دوست واکنش افزایشی هسته‌دوستی واکنش افزایشی رادیکال آزاد حلقه‌زایی موضوعات مرتبط واکنش ابتدایی مولکولاریته شیمی فضایی کاتالیزگر نظریه برخورد Solve effec s A ow pushi g سینتیک شیمیایی معادله سرعت سرعت واکنش کاتالیز مرحله تعیین‌کننده سرعت نبوشیمی فضاییدست‌سانی (کایرالیته) دست‌سانی (شیمی) S e eoce e دست‌سانی صفحه‌ای Chi al liga d Axial chi ali y Sup amolecula chi ali y I he e chi ali y مولکول کایرال ایزومرفضایی انانتیومر دیاسترومر مزو مخلوط راسمیک E a iome ic excess (ee) Dias e eome ic excess (de) فراکافت چرخش نوری عامل تفکیک‌کننده کایرال NMR spec oscopy of s e eoisome s Ul aviole -visible spec oscopy of s e eoisome s تفکیک کایرال Rec ys alliza io Ki e ic esolu io کروماتوگرافی ستون کایرال Dias e eome ic ec ys alliza io واکنش‌ها Asymme ic i duc io Chi al pool sy hesis کمکی کایرال سنتز نامتقارن کاتالیزور آلی بیوکاتالیز نبوشاخه‌های شیمی فهرست ترکیب‌های آلی فهرست زیست‌مولکول‌ها فهرست ترکیب‌های معدنی جدول تناوبی شیمی‌فیزیک الکتروشیمی ترموشیمی ترمودینامیک شیمیایی علم سطح شیمی کلوئیدی میکرومریتیک سرماشیمی آواشیمی طیف‌بینی شیمی ساختاری / بلورنگاری فیزیک‌شیمی سینتیک شیمیایی فموتوشیمی شیمی کوانتومی شیمی چرخش فوتوشیمی شیمی آلی زیست‌شیمی شیمی بیوارگانیک زیست‌شناسی شیمیایی شیمی بالینی شیمی اعصاب شیمی زیست‌فیزیکی زیست‌شناسی مولکولی شیمی فضایی شیمی آلی فیزیکی واکنش آلی آنالیز سنتز برگشتی سنتز نامتقارن سنتز جامع / نیمه سنتز شیمی دارویی شیمی فولرن شیمی بسپار پتروشیمی شیمی معدنی کمپلکس شیمیایی شیمی مغناطیسی شیمی آلی فلزی شیمی معدنی زیستی شیمی بیو ارگانومتالیک شیمی معدنی فیزیکی شیمی خوشه‌ای بلورنگاری شیمی حالت جامد متالورژی شیمی سرامیک علم مواد شیمی تجزیه تجزیه دستگاهی روش الکتروتجزیه‌ای طیف‌بینی طیف‌بینی فروسرخ طیف‌سنجی رامان طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی هسته‌ای طیف‌سنجی جرمی یونش الکترونی طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی واجذب-یونش لیزری به کمک ماتریس فرایند جداسازی کروماتوگرافی کروماتوگرافی گازی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا فموتوشیمی بلورنگاری مشخصه‌یابی دیگر شیمی هسته‌ای پرتو شیمی شیمی اکتینید کیهان‌شیمی / اخترشیمی زمین‌شیمی شیمی محیط زیست شیمی جو شیمی اقیانوس شیمی خاک‌رس کربوشیمی پتروشیمی شیمی خوراک شیمی کربوهیدرات شیمی کشاورزی آموزش شیمی شیمی غیرحرفه‌ای شیمی پنهان شیمی قانونی نکروشیمی نانوشیمی شیمی فراذره‌ای سنتز شیمیایی شیمی سبز کلیک شیمی شیمی ترکیبی شیمی محاسباتی شیمی ریاضیاتی شیمی نظری شیمی تر همچنین ببینید تاریخ شیمی جایزه نوبل شیمی شیمی در گذر زمان کشف عناصر شیمیایی «دانش بنیادی» واکنش شیمیایی فروکافت عنصر شیمیایی ترکیب شیمیایی اتم مولکول یون پیوند شیمیایی رده انبار درگاه ویکی‌پروژه برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=واکنش_شیمیایی&oldid=33408365» رده‌ها: واکنش‌های شیمیاییتغییرشیمیرده‌های پنهان: مقاله‌های دارای واژگان به زبان انگلیسی با ارجاع صریحانبار رده با پیوند محلی مشابه در ویکی‌داده

 چهارشنبه 05 آبان 1400  |   كاربر مهمان   |   ورود    

تمام سایت صفحات دانشنامه دیگر سایتها گالری های تصویر تصاویر فایلها انجمن جستجو در عنوان عنوان دقیق در متن       منو  خانه دانشنامه   دانشنامه se folde ico s a e('da esh amehme u')  صفحه های تصادفی  آخرین تغییرات  رتبه بندی ها  زمین تمرین   انجمن se folde ico s a e('fo me u')  انجمن ها را فهرست کن  رتبه بندی ها   گالری تصویر se folde ico s a e('galme u')  گالری ها  رتبه بندی ها   گالری فایل se folde ico s a e('filegalme u')  گالری ها را فهرست کن  رتبه بندی ها se folde ico s a e('da esh amehme u'); se folde ico s a e('galme u'); se folde ico s a e('fo me u'); se folde ico s a e('di me u'); se folde ico s a e('filegalme u');  کاربر O li e 1877 کاربر o li e تغییر شیمیایی آنچه به اینجا پیوند دارد... خرد کن‌ها کروماتوگرافی کاغذی سرعت واکنش تغییر فیزیکی شعله در توی آب تخمیر صنعتی ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش الکتروشیمی اثرهای زیست شناختی تابش علوم طبیعت > شیمی (cached) تغییر شیمیایی ، فرایندی است که در آن ساختار ذره‌های تشکیل دهنده مواد اولیه دچار تغییر می‌شود و به عبارتی ، تغییری است که طی آن ، یک یا چند ماده شیمیایی دیگر تبدیل می‌شود. دید کلی تغییراتی که در واکنشی بر روی مواد واکنش دهنده صورت می‌گیرد، بطور کلی به دو نوع تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی ، تقسیم می‌شوند. در تغییر فیزیکی ، فقط حالت فیزیکی ماده تغییر می‌یابد. یعنی ساختار ذره‌های تشکیل دهنده ماده تغییر نمی‌کند. بنابراین تغییر کلیه حالات ماده نظیر ذوب و انجماد و تبخیر و تصعید و غیره همچنین انحلال نمک ها و بازها در آب ، تغییر فیزیکی محسوب می‌شوند.لیکن در تغییر شیمیایی ، در واقع اتصال اتم‌ها به یکدیگر در واکنش دهنده ها دستخوش تغییر می‌شود و همچنین آرایش الکترونی اتم‌ها نیز تغییر می‌یابد. البته باید توجه داشت که در جریان یک واکنش شیمیایی ، اتم‌ها نه بوجود می‌آیند و نه از بین می‌روند و تنها شامل ترکیب ، تجزیه یا بازآرایی اتم‌هاست.واکنش شیمیایی در واقع توصیفی برای یک تغییر شیمیایی است. واکنش‌های شیمیایی ممکن است با آزاد کردن انرژی بصورت گرما ، نور یا صوت همراه باشند و تولید یک گاز ، تشکیل یک رسوب یا تغییر رنگ در پی داشته باشند.روی دادن تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی بطور متوالیالبته مواردی وجود دارد که هر دو تغییر فیزیکی و شیمیایی بر روی یک پدیده ، بطور متوالی اتفاق می‌افتند. برای مثال ، با حرارت دادن تکه ای قند در لوله آزمایش ، ابتدا قند ذوب می‌شود که یک پدیده فیزیکی است. سپس به رنگ قهوه ای در می‌آید که نشان‌دهنده شروع تبدیل قند به کربن و یک پدیده شیمیایی است. در ادامه ، مقداری بخار آب به بالای لوله می‌رسد که نشانه تجزیه قند و ادامه پدیده شیمیایی قبل است.پس قطره‌های آب روی دیواره لوله آزمایش پدیدار می‌شود که نشان‌دهنده میعان بخار آب آزاد شده و یک پدیده فیزیکی است. در پایان ، در داخل لوله ، ماده‌ای سیاهرنگ ، بی‌مزه و نامحلول در آب (برخلاف قند اولیه) باقی می‌ماند که این ماده جدید ، زغال است و با توجه به تغییر رنگ ، مزه و حلالیت آن در آب ، نشان‌دهنده وقوع یک پدیده شیمیایی است. انرژی شیمیایی هر نوع پیوندی میان اتمهای مختلف سازنده مولکول یک جسم ، نوعی انرژی بنام در "انرژی شیمیایی" دارد که مقدار آن به نوع اتم‌ها و نحوه قرار گرفتن آنها در مولکول بستگی دارد. در یک واکنش شیمیایی ، در واقع اتصال اتمها به یکدیگر در واکنش‌ها دستخوش تغییر می‌شود و در نتیجه انرژی شیمیایی فراورده‌های واکنش با انرژی شیمیایی واکنش‌دهنده‌ها تفاوت پیدا می‌کند.به عنوان مثال ، واکنش گاز کلر با گاز هیدروژن را در نظر بگیریم. گاز کلر از مولکولهای دو اتمی Cl2 و گاز هیدروژن از مولکولهای دو اتمی H2 تشکیل شده‌اند. فراورده واکنش ، کلرید هیدروژن HCl خواهد بود که در مقایسه با واکنش‌دهنده با پیوندهای کاملا متفاوتی دارد و از این رو انرژی شیمیایی آنها متفاوت است.اکنون این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به متفاوت بودن انرژی شیمیایی فراورده‌ها و واکنش‌دهنده‌ها با در نظر گرفتن "قانون پایستگی انرژی" این اختلاف انرژی به چه صورت ظاهر می‌شود؟ تغییر گرماگیر و تغییر گرمادهمطابق قانون پایستگی انرژی ، در هر واکنش ، باید انرژی کل ثابت بماند. بنابراین در واکنش‌ها ، اختلاف انرژی میان فراورده‌ها و واکنش‌دهنده‌ها به صورت گرما ظاهر می‌شود. از این رو ، واکنش‌هایی نظیر واکنش‌های سوختن متان و با تشکیل کلرید هیدروژن که در آنها ، سطح انرژی فراورده‌های واکنش از مواد واکنش‌دهنده پایین‌تر باشد، بعلت تولید انرژی گرمایی گرماده می‌گوییم و در مقابل ، واکنش‌هایی که در آنها سطح انرژی شیمیایی فراورده‌ها بیشتر از واکنش‌دهنده‌ها باشد، واکنش‌های گرماگیر نامیده می‌شوند و برای انجام چنین واکنشی باید مقداری گرما به اجزای واکنش‌دهنده داده شود، مانند تجزیه کردن کلرید آمونیوم جامد که با گرم کردن ، به دو گاز آمونیاک و کلرید هیدروژن تبدیل می‌شود.بنابراین در اندازه گیری و محاسبه انرژی واکنش‌های شیمیایی ، چیزی که همیشه محسوس و قابل اندازه‌گیری است، تفاوت محتوای انرژی یا بعبارتی سطح انرژی مواد اولیه و محصولات عمل است که معمولا به تغییر محتوای گرمایی ، تغییر آنتالپی گفته می‌شود و با ΔH نمایش می‌دهند و در یک واکنش گرماده خواهیم داشت:H1: سطح انرژی مواد واکنش دهندهH2: سطح انرژی مواد حاصلH2 H2-H1به این ترتیب تغییر آنتالپی ΔH در یک واکنش انرژی‌ده ، منفی است.در یک واکنش گرماگیر خواهیم داشت:H2>H1→H2-H1>0→ΔH>0پس تغییر آنتالپی ، ΔH در یک واکنش انرژی‌گیر ، مثبت است. واکنش‌های شیمیایی برگشت پذیر و برگشت ناپذیرواکنش‌های برگشت ناپذیر در این قبیل واکنش‌ها ، محصولات واکنش بر هم اثر شیمیایی ندارند. به همین دلیل واکنش فقط در جهت رفت انجام می‌گیرد و تا مصرف شدن کامل واکنش‌دهنده پیش می‌رود. مثلا اگر تکه‌ای نوار منیزیم را در ظرف محتوی HCl وارد کنیم، واکنش شدیدی میان منیزیم و اسید رخ می‌دهد و فلز بتدریج در اسید ، حل و ناپدید می‌شود و همزمان با ناپدید شدن فلز ، حباب‌های گاز هیدروژن درون اسید به چشم می‌خورند که از ظرف خارج می‌شوند.بنابراین این واکنش یک‌طرفه است و فقط در جهت رفت پیش می‌رود. یعنی اگر مقداری گاز هیدروژن را در محلول کلرید وارد کنیم، هیچگونه واکنشی انجام نمی‌گیرد. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2علاوه بر واکنش فوق ، سوختن انواع سوخت‌ها مانند بنزین ، نفت ، گاز طبیعی و... در مجاورت هوا ، محکم شدن تدریجی سیمان ، پختن تخم مرغ ، مچاله شدن نایلون در برابر شعله ، نمونه‌هایی از واکنش‌های برگشت ناپذیرند. واکنش‌های برگشت پذیراین واکنش‌ها در شرایط مناسب در هر دو جهت رفت و برگشت پیش می‌روند، مثلا اگر بخار آب را از روی گرد آهن داغ عبور دهند، اکسید آهن همراه با گاز هیدروژن پدید می‌آید. (3Fe(s) + 4H2O(g) → Fe3O4(s) + 4H2 (gو اگر گاز هیدروژن را بر اکسید آهن ( Fe3O4 ) عبور دهند، آهن و بخار آب تولید می‌شود. واکنش برگشت: Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2Oواکنش رفت و برگشت در مجموع یک واکنش برگشت پذیر را تشکیل می‌دهند و در نتیجه ، واکنش اثر بخار آب بر آهن داغ ، برگشت پذیر است. در زندگی روزانه با موارد زیادی از واکنش‌های برگشت پذیر برخورد می‌کنیم، مانند شارژ مجدد باطری اتومبیل. مواد شیمیایی موجود در باطری خودرو هنگام تولید جریان برق بتدریج مصرف شده و به مواد دیگری تبدیل می‌شود. با شارژ مجدد باطری ، واکنش‌های برگشت انجام می‌گیرند و مواد اولیه پدید می‌آیند. مثالهایی از فرایندهای شیمیاییهمانظور که قبلا ذکر شد، در تغییر شیمیایی ، ماهیت شیمیایی مواد تغییر می‌یابد و فراورده‌های جدید با خواص متفاوت از مواد اولیه تولید می‌شود. بنابراین پدیده های زیر نمونه هایی از تغییرهای شیمیایی محسوب می‌شوند:سوختن انواع سوخت‌ها. مانند بنزین ، نفت ، گاز طبیعی و... در مجاورت هوازنگ زدن فلزات گوارش غذا رسیدن میوه پختن غذا فساد مواد محکم شدن تدریجی سیمان. انحلال آمونیاک در آب. زیرا در اثر انحلال ، قسمتی از مولکولهای آمونیاک با مولکولهای آب ترکیب شده و ماده جدیدی به نام هیدروکسیدآمونیوم تولید می‌نمایند. بهمین دلیل که واکنش شیمیایی بین حلال و حل شونده رخ می‌دهد، حل شدن بیشتر جنبه شیمیایی دارد. لخته شدن مواد کلوئیدی. در اثر لخته شدن ، پیوندهای جدیدی تشکیل می‌گردد که باعث تجمع مولکولهای یک محلول کلوئیدی می‌شود.تشکیل بخارات در اثر حرارت دادن اکسید جیوه مباحث مرتبط با عنوانتغییر فیزیکیشیمیمواد شیمیاییواکنش برگشت پذیرواکنش برگشت ناپذیرواکنش تجزیهواکنش ترکیبواکنش شیمیایی تعداد بازدید ها: 445325 تاریخچه ارسال توضیح جدید عنوان الزامی صورتک ها توضیح توجه: از پیوند [h p://www.foo.com] یا [h p://www.foo.com|شرح] برای پیوندها. برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..

سرویس‌های رشد: دانشنامه فعاليت‌های علمی آموزش مجازی رسانه‌های آموزشی هدايت تحصيلی سؤال و آزمون انجمن‌ها كتاب‌های درسی (PDF) مجلات رشد جشنواره‌ی فيلم رشد گنجينه‌ی فيلم جشنواره‌ی رشد كتابخانه‌ی آموزشگاهی دارالقرآن كريم خدمات مشاوره‌ كارآفرینی پيوندها امتحان نهايی گالری عكس بانك نرم افزار پست الكترونيكی فهرست: صفحه‌‌ی اول درباره‌‌ی رشد ارتباط با رشد نقشه‌‌ی رشد

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی شبکه ملی مدارس ایران رشد

آخرین مطالب