دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
معنی import

معنی import

مرورگر شما بروز نمی‌باشد و جهت استفاده از تمام امکانات فست‌دیکشنری باید آن را بروز نمایید. همچنین می‌توانید از مرورگر دیگری مانند Ch ome و یا Fi efox استفاده نمایید.

«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند» فروشگاه نیکوکاری

Impo معنی Ame ica E glish pho e ic: ˈɪmpɔː B i ish E glish pho e ic: ˈɪmpɔː Sy o yms a d a o yms ( ou ) mea i g Sy o yms: accep a io , bea i g, bo om li e, co s uc io , d if , gis , hea , implica io , i e dme , i e io , i e p e a io , mea , message, ame of he game, a u e of beas , u s a d bol s, poi , pu ch li e, pu po , sco e, se se, sig ifica ce, sig ifica cy, sig ifica io , s uff, h us , u de s a di g ( ou ) sig ifica ce, weigh Sy o yms: co seque ce, desig , emphasis, impo a ce, i e , mag i ude, mome , mome ous ess, objec , objec ive, pi h, pu pose, sig ifica io , s ess, subs a ce, value, weigh i ess, wo h A o yms: i sig ifica ce (Ve b - a si ive) وارد کردن، به کشور آوردن - He impo s ea f om I dia. - او از هند چای وارد می‌کند. - We impo a la ge umbe of ca s f om Japa - تعداد زیادی ماشین از ژاپن وارد می‌کنیم (Ve b - a si ive) اظهار کردن - A ac io ha impo s hos ili y. - عملی که دال بر خصومت است. (Ve b - a si ive) دخل داشتن به، تأثیر کردن در (Ve b - a si ive) با پیروزی به دست آمدن، تسخیر کردن (Ve b - a si ive) اهمیت داشتن - I impo s li le ha we a e ea ly o la e. - دیر یا زود بودن ما چندان اهمیتی ندارد. (Nou ) کالای رسیده، کالای وارده، (در جمع) واردات - They allowed he impo of a addi io al 50 millio o s of ice. - آنان وارد کردن 50 میلیون تن برنج اضافی را مجاز دانستند. - This ca is a B i ish impo . - این اتومبیل از انگلیس وارد شده است. - We should dec ease ou impo s a d i c ease ou expo s. - ما باید واردات خود را کاهش بدهیم و بر صادرات بیفزاییم. - impo co ol - مهار کردن واردات مشاهده نمونه جمله بیشتر (Nou ) معنا - Wha was he eal impo of his s a eme ? - معنی واقعی اظهارات او چه بود؟ - I immedia ely u de s ood he full impo of he wo ds. - فوری مفهوم کامل حرف‌های او را درک کردم. - A ges u e whose impo we could o fa hom. - حرکتی که معنای آن را نتوانستیم دریابیم. مشاهده نمونه جمله بیشتر

این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) بستن

impo ve b Save Wo d

im·​po | \ im-ˈpȯ , ˈim-ˌpȯ \

impo ed; impo i g; impo s

Defi i io of impo  (E y 1 of 2) a si ive ve b 1 : o b i g f om a fo eig o ex e al sou ce: such as a : o b i g (some hi g, such as me cha dise) i o a place o cou y f om a o he cou y b : o a sfe (files o da a) f om o e fo ma o a o he usually wi hi a ew file 2a : o bea o co vey as mea i g o po e : sig ify b : imply c a chaic : exp ess, s a e 3 a chaic : o be of impo a ce o : co ce i a si ive ve b : o be of co seque ce : ma e

impo ou

im·​po | \ ˈim-ˌpȯ \

Defi i io of impo  (E y 2 of 2) 1 : some hi g ha is impo ed 2 : impo a io 3 : impo a ce especially : ela ive impo a ce i is ha d o judge he impo of his decisio 4 : pu po , sig ifica io

O he Wo ds f om impo Sy o yms & A o yms Example Se e ces Lea Mo e Abou impo

Keep sc olli g fo mo e

O he Wo ds f om impo Ve b impo able \ im-​ˈpȯ -​ ə-​bəl , ˈim-​ˌpȯ -​ \ adjec ive impo e ou

Sy o yms & A o yms fo impo Sy o yms: Ve b cou , ma e , mea , sig ify, weigh Sy o yms: Nou accou , co seque ce, impo a ce, mag i ude, mome , mome ous ess, sig ifica ce, weigh , weigh i ess A o yms: Nou i sig ifica ce, li le ess, pu i ess, sligh ess, small ess, iviali y Visi he Thesau us fo Mo e 

Examples of impo i a Se e ce wi dow.mwHeapEve s['Defi i io - Has Example Se e ces']=" ue"; Ve b a deale who impo s ca s f om I aly o he U.S. sof wa e ha makes i simple o impo digi al pho og aphs o o you ha d d ive Nou This ca is a impo f om I aly. They sell luxu y impo s f om a ou d he wo ld. laws affec i g he impo of fo eig goods This is a issue of li le impo o vo e s. a ma e of g ea impo See Mo e wi dow.mwHeapEve s['Defi i io - Has He house']=" ue"; Rece Examples o he Web: Ve b If all fossil-fuel pla s a e fo ced o close, dow s a e Illi ois would have o impo mo e coal a d gas powe f om o he s a es i he Midwes —o else be plu ged i o da k ess. — Allysia Fi ley, WSJ, 16 July 2021 Chi a is fo ecas o impo 28 millio o s f om all cou ies i he 2020-2021 seaso , he USDA’s Bei g office said i a epo his week. — Michael Hi ze , Fo u e, 22 Ap . 2021 The decisio o impo he whales, howeve , spa ked hea ed opposi io f om a imal welfa e g oups. — Shaw Mcfa la d, cou a .com, 8 Aug. 2021 Specifically, Elliso 's office co e ds some u ili ies did ' maximize effo s o impo Ca adia gas, which was fa cheape , du i g he c isis. — Mike Hughle , S a T ibu e, 8 July 2021 Taiwa has accused Chi a of blocki g i s effo s o each a deal wi h BioNTech o impo he vacci e co-developed by he Ge ma compa y a d Pfize . — Time, 6 Ju e 2021 Seychelles’s mai opposi io said he deal o impo Si opha m, cli ched du i g P eside Wavel Ramkalawa ’s Decembe visi o UAE, was eached wi hou co sul i g public heal h expe s. — Nicholas Ba iyo, WSJ, 10 May 2021 O ce co side ed he pha macy of he wo ld, I dia is ow bei g fo ced o impo doses. — Yasmee Se ha , The A la ic, 26 Ap . 2021 Pakis a is se o impo h ee millio mo e doses of Chi a's Ca Si oBio vacci e his mo h. — Jessie Yeu g, CNN, 12 Ap . 2021 Rece Examples o he Web: Nou Mo avec comes ove f om he Czech Republic, 9 h ove all i he impo d af . — Dyla Bumba ge , o ego live, 18 Sep. 2021 The App S o e fee ac s some hi g like a digi al impo ax. — The New Yo ke , 17 Sep. 2021 A ou d $800 millio was paid i impo subsidies i July alo e, ye fuel sho ages we e s ill ampa . — Becky A de so , Zee a Saifi A d Mos afa Salem, CNN, 17 Sep. 2021 Which eli es have impo /expo igh s i which p ovi ces? — Na e Jo es, Vul u e, 17 Sep. 2021 This Japa ese impo , fi s ope ed i Aki a P efec u e, has bee a local hi si ce day o e. — Sa Diego U io -T ibu e, 15 Sep. 2021 I oduci g he ew impo checks was expec ed o add ex a p essu e o supply li es a a ime whe supe ma ke s a e al eady s uggli g wi h sho ages. — Bos o Globe.com, 14 Sep. 2021 Howeve , looki g jus a he impo po io - Chi a a d Vie am co ol he ma ufac u i g base. — Rick Helfe bei , Fo bes, 9 Sep. 2021 A o he impo a impo fo Afgha is a is elec ici y. — A d ew S u afo d, Na io al Review, 24 Aug. 2021 These example se e ces a e selec ed au oma ically f om va ious o li e ews sou ces o eflec cu e usage of he wo d 'impo .' Views exp essed i he examples do o ep ese he opi io of Me iam-Webs e o i s edi o s. Se d us feedback. See Mo e

Fi s K ow Use of impo Ve b 15 h ce u y, i he mea i g defi ed a a si ive se se 2a Nou 1548, i he mea i g defi ed a se se 3

His o y a d E ymology fo impo Ve b Middle E glish, f om Medieval La i impo a e o b i g i , cause, sig ify, f om La i , o b i g i , cause, f om i - + po a e o ca y — mo e a fa e

Keep sc olli g fo mo e

Lea Mo e Abou impo Sha e impo Pos he Defi i io of impo o Facebook Sha e he Defi i io of impo o Twi e Time T avele fo impo The fi s k ow use of impo was i he 15 h ce u y See mo e wo ds f om he same ce u y Dic io a y E ies Nea impo impo ous impo impo a ce See Mo e Nea by E ies  S a is ics fo impo Las Upda ed 20 Sep 2021 Look-up Popula i y Ci e his E y “Impo .” Me iam-Webs e .com Dic io a y, Me iam-Webs e , h ps://www.me iam-webs e .com/dic io a y/impo . Accessed 22 Sep. 2021. S yle: MLA MLA Chicago APA Me iam-Webs e

Keep sc olli g fo mo e

Mo e Defi i io s fo impo impo ve b E glish La guage Lea e s Defi i io of impo  (E y 1 of 2) : o b i g a p oduc i o a cou y o be sold : o b i g (some hi g, such as da a) i o a file, sys em, e c., f om a o he sou ce impo ou E glish La guage Lea e s Defi i io of impo  (E y 2 of 2) : some hi g ha is impo ed : a p oduc b ough i o a cou y o be sold he e : he ac of impo i g some hi g : impo a io : impo a ce See he full defi i io fo impo i he E glish La guage Lea e s Dic io a y impo ve b im·​po | \ im-ˈpȯ \ impo ed; impo i g Kids Defi i io of impo  (E y 1 of 2) : o b i g (as goods) i o a cou y usually fo selli g impo ou im·​po | \ ˈim-ˌpȯ \ Kids Defi i io of impo  (E y 2 of 2) 1 : impo a ce This is a p oblem of g ea impo . 2 : some hi g b ough i o a cou y My ca is a impo f om I aly.

Mo e f om Me iam-Webs e o impo Nglish: T a sla io of impo fo Spa ish Speake s B i a ica E glish: T a sla io of impo fo A abic Speake s B i a ica.com: E cyclopedia a icle abou impo

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب