دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
معنی داستانی به انگلیسی

معنی داستانی به انگلیسی

داستانی/dAs A i/     fabulous     fic io al     a a ive

مترادف هاs o ied (صفت)داستانی، حکایت شده

پیشنهاد کاربران he e lived a Ki g who, despi e his luxu ious lifes yle, was ei he happy o co e . O e day, he Ki g came upo a se va who was si gi g happily while he wo ked. This fasci a ed he Ki g; why was he, he Sup eme Rule of he La d, u happy a d gloomy, while lowly se va had so much joy. The Ki g asked he se va , “Why a e you so happy?”The ma eplied, “You Majes y, I am o hi g bu a se va , bu my family a d I do ’ eed oo much – jus a oof ove ou heads a d wa m food o fill ou ummies. ”The ki g was o sa isfied wi h ha eply. La e i he day, he sough he advice of his mos us ed adviso . Af e hea i g he Ki g’s woes a d he se va ’s s o y, he adviso said, “You Majes y, I believe ha he se va has o bee made pa of The 99 Club. ”“The 99 Club? A d wha exac ly is ha ?” he Ki g i qui ed. The adviso eplied, “You Majes y, o uly k ow wha The 99 Club is, place 99 Gold coi s i a bag a d leave i a his se va ’s doo s ep. ” Whe he se va saw he bag, he ook i i o his house. Whe he ope ed he bag, he le ou a g ea shou of joy. . . So ma y gold coi s!He bega o cou hem. Af e seve al cou s, he was a las co vi ced ha he e we e 99 coi s. He wo de ed, “Wha could’ve happe ed o ha las gold coi ? Su ely, o o e would leave 99 coi s!”He looked eve ywhe e he could, bu ha fi al coi was elusive. Fi ally, exhaus ed, he decided ha he was goi g o have o wo k ha de ha eve o ea ha gold coi a d comple e his collec io . F om ha day, he se va ’s life was cha ged. He was ove wo ked, ho ibly g umpy, a d cas iga ed his family fo o helpi g him make ha 100 h gold coi . He s opped si gi g while he wo ked. Wi essi g his d as ic a sfo ma io , he Ki g was puzzled. Whe he sough his adviso ’s help, he adviso said, “You Majes y, he se va has ow officially joi ed The 99 Club. ”مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

داستانی

e glish 1 ge e al:: s o ied a s e .i

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب