دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

قسمت اخر نفوذی

سریال ترکی نفوذی قسمت 39 قسمت پایانی با زیر نویس فارسی

ببینید

قسمت اخر نفوذی

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '36124810', uid: 'Gfz4c', i le: 'کیوت ترین تیکه نفوذی((: ::: مرت یا اوموت در سریال ترکی نفوذی ایچرده', use ame: 'shi12', use id: '8956581', visi _c : '3.6 هزار', se de _ ame: '◺ℐᎽℰℕℳℒℐ ᎯℛᎯЅ ℬUℒUᏆ◿☁☋', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /36124810-2860__3932.jpg', du a io : '1:04', sda e: '2 ماه پیش', da e_exac : '13 مرداد 1400', li k: '/v/Gfz4c', cha elId: '8956581', cha elUse ame: 'shi12', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '◺ℐᎽℰℕℳℒℐ ᎯℛᎯЅ ℬUℒUᏆ◿☁☋', }; 1:04 ویدیو بعدی کیوت ترین تیکه نفوذی((: ::: مرت یا اوموت در سریال ترکی نفوذی ایچرده از کانال ◺ℐᎽℰℕℳℒℐ ᎯℛᎯЅ ℬUℒUᏆ◿☁☋ نرو بعدی 43:37 سریال ترکی نفوذی قسمت 1 از کانال آمیا 46:01 سریال ترکی نفوذی قسمت 2 از کانال آمیا 46:27 سریال ترکی نفوذی قسمت 5 از کانال آمیا 42:28 سریال ترکی نفوذی قسمت 3 از کانال آمیا 40:33 سریال ترکی نفوذی قسمت 4 از کانال آمیا 2:08:53 سریال ترکی نفوذی قسمت پانزدهم از کانال da iyalvaghefi 2:08:53 سریال ترکی نفوذی قسمت چهاردهم از کانال da iyalvaghefi 2:15:05 سریال ترکی نفوذی قسمت سوم با زیر نویس فارسی از کانال da iyalvaghefi 2:16:25 سریال ترکی نفوذی قسمت سیزدهم از کانال da iyalvaghefi fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24620710-1808-b.jpg"," esumeUID":"f0kIi","du a io ":8591,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =8591&ca ego ies=film& cha el=6875946&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0646\u0641\u0648\u0630\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc \u0646\u0641\u0648\u0630\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =8591&ca ego ies=film& cha el=6875946&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0646\u0641\u0648\u0630\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc \u0646\u0641\u0648\u0630\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6875946&cha el_use ame=Leiyla&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0646\u0641\u0648\u0630\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc \u0646\u0641\u0648\u0630\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/f0kIi\/f\/f0kIi.m3u8?k=dbde5"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/55256232b7975e0e67e547ba64d76a8c24620710-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQyZjQ4N2Y3OWJjMmY3ZjcxMTdkYjNmOTVmNzFmMzAxIiwiZXhwIjoxNjM0NDM3NTk1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Da Y6bPmPJuDxhmm3OWhU 4zU5J C06dbNRIHyWT As"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/55256232b7975e0e67e547ba64d76a8c24620710-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQyZjQ4N2Y3OWJjMmY3ZjcxMTdkYjNmOTVmNzFmMzAxIiwiZXhwIjoxNjM0NDM3NTk1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Da Y6bPmPJuDxhmm3OWhU 4zU5J C06dbNRIHyWT As"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/55256232b7975e0e67e547ba64d76a8c24620710-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQyZjQ4N2Y3OWJjMmY3ZjcxMTdkYjNmOTVmNzFmMzAxIiwiZXhwIjoxNjM0NDM3NTk1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Da Y6bPmPJuDxhmm3OWhU 4zU5J C06dbNRIHyWT As"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/55256232b7975e0e67e547ba64d76a8c24620710-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQyZjQ4N2Y3OWJjMmY3ZjcxMTdkYjNmOTVmNzFmMzAxIiwiZXhwIjoxNjM0NDM3NTk1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Da Y6bPmPJuDxhmm3OWhU 4zU5J C06dbNRIHyWT As"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24620710_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=537986, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/55256232b7975e0e67e547ba64d76a8c24620710-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQyZjQ4N2Y3OWJjMmY3ZjcxMTdkYjNmOTVmNzFmMzAxIiwiZXhwIjoxNjM0NDM3NTk1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Da Y6bPmPJuDxhmm3OWhU 4zU5J C06dbNRIHyWT As","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=129591, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/55256232b7975e0e67e547ba64d76a8c24620710-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQyZjQ4N2Y3OWJjMmY3ZjcxMTdkYjNmOTVmNzFmMzAxIiwiZXhwIjoxNjM0NDM3NTk1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Da Y6bPmPJuDxhmm3OWhU 4zU5J C06dbNRIHyWT As","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=251908, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/55256232b7975e0e67e547ba64d76a8c24620710-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQyZjQ4N2Y3OWJjMmY3ZjcxMTdkYjNmOTVmNzFmMzAxIiwiZXhwIjoxNjM0NDM3NTk1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Da Y6bPmPJuDxhmm3OWhU 4zU5J C06dbNRIHyWT As","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=824024, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/55256232b7975e0e67e547ba64d76a8c24620710-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQyZjQ4N2Y3OWJjMmY3ZjcxMTdkYjNmOTVmNzFmMzAxIiwiZXhwIjoxNjM0NDM3NTk1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Da Y6bPmPJuDxhmm3OWhU 4zU5J C06dbNRIHyWT As"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _940958", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال ترکی نفوذی قسمت 39قسمت پایانی با زیر نویس فارسی 39,608 da iyalvaghefi 3.4 هزار دنبال‌ کننده 39,608 بازدید 949 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سریال ترکی نفوذی قسمت 39 قسمت پایانی با زیر نویس فارسی 1 سال پیش فیلم # سریال ترکی نفوذی # سریال ترکی # دانلود سریال ترکی # se ial o ki # dow load se ial o ki # se ial o ki ofozi da iyalvaghefi 3.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:04 کیوت ترین تیکه نفوذی((: ::: مرت یا اوموت در سریال ترکی نفوذی ایچرده ◺ℐᎽℰℕℳℒℐ ᎯℛᎯЅ ℬUℒUᏆ◿☁☋ 3.6 هزار بازدید 2 ماه پیش 43:37 سریال ترکی نفوذی قسمت 1 آمیا 3.6 هزار بازدید 1 سال پیش 46:01 سریال ترکی نفوذی قسمت 2 آمیا 2.1 هزار بازدید 1 سال پیش 46:27 سریال ترکی نفوذی قسمت 5 آمیا 4.9 هزار بازدید 1 سال پیش 42:28 سریال ترکی نفوذی قسمت 3 آمیا 4 هزار بازدید 1 سال پیش 40:33 سریال ترکی نفوذی قسمت 4 آمیا 2.6 هزار بازدید 1 سال پیش 2:08:53 سریال ترکی نفوذی قسمت پانزدهم da iyalvaghefi 4.2 هزار بازدید 1 سال پیش 2:08:53 سریال ترکی نفوذی قسمت چهاردهم da iyalvaghefi 1.4 هزار بازدید 1 سال پیش 2:15:05 سریال ترکی نفوذی قسمت سوم با زیر نویس فارسی da iyalvaghefi 4 هزار بازدید 1 سال پیش 2:16:25 سریال ترکی نفوذی قسمت سیزدهم da iyalvaghefi 1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

قسمت اخر نفوذی

خلاصه قسمت آخر سریال ترکی نفوذی + آخرین قسمت سریال نفوذی

خلاصه قسمت آخر سریال ترکی نفوذی + آخرین قسمت سریال نفوذی نادری زاده سریال تلویزیونی, سینما و تلویزیون نظری بدهید 3,965 بازدید خلاصه قسمت آخر سریال ترکی نفوذی + آخرین قسمت سریال نفوذی خلاصه قسمت آخر سریال ترکی نفوذی + آخرین قسمت سریال نفوذی سریال نفوذی خلاصه قسمت آخر سریال ترکی نفوذی که در ادامه دانلود فیلم کامل آخرین قسمت سریال نفوذی ice de که محصول کشور ترکیه است به همراه جزییات قسمت آخر نفوذی را قرار داده ایم. خلاصه قسمت آخر سریال ترکی نفوذی + آخرین قسمت سریال نفوذی داستان سریال ice de با نام در زندان داستان سارپ و مرت دو برادری که از نسبت خود بی اطلاع هستند این دو که در آکادمی پلیس با هم درس میخونن بدون اینکه بدونن با هم داداشن رقیب همدیگر میشوند. خلاصه قسمت آخر سریال ترکی نفوذی + آخرین قسمت سریال نفوذی سارپ به وسیله ی یوسف که مدیر بخش جرایم عمد و قاچاقه یک هفته مونده به فارغ التحصیلی از آکادمی پلسی اخراج میشه … درست در روز فارغ التحصیلی سارپ اسلحه شو به سمت یوسف میگیره و با این کارش قدم به یک زندگی جدید که تا حالا تجربه نکرده بود میذاره. در این دنیای جدید و تاریک بزرگترین دشمن سارپ،یکی از محبوب ترین افراد آکادمی یعنی مرت خواهد بود. و در این بین سارپ بخاطر اخراج از آکادمی پلیس به باند مافیا جلال کباب پز میرود و در این بین با برادر خود که پلیس ترکیه شده است مقابله میکند ولی در این بین راز هایی وجود دارد از اینکه ایا مرت واقعا پلیس است یا جاسوس جلال کباب پز بزرگ ترین باند مافیا ترکیه است یا سارپ ایا واقعا اخراج شده است … داستان ice de شبیه فیلم آمریکایی به نام depa ed که در سال ۲۰۰۶ جوایز زیادی را با بازی مت دیمون و لئوناردو دی کاپریو گرفته بود ساخته شده است. دانلود قسمت آخر سریال نفوذی گردآوری: برترینا h ps://ba a i a.com ;!(fu c io (w,d){'use s ic ';va ad={use :'1511003682', cou :'6', headli e:'مطالب مرتبط', fo Name:'i a sa s', fo Size:12, co e :'1', co e :'0',id:'a e wo k-'+~~(Ma h. a dom()*999999)},h=d.head||d.ge Eleme sByTagName('head')[0], s=loca io .p o ocol + '//s a ic-cd .a e wo k.i /showad/aw a.js'; if( ypeof w.a e wo kNaPa ams!=='objec ')w.a e wo kNaPa ams={};d.w i e('');w.a e wo kNaPa ams[ad.id] = ad;d.w i e('' + 'p >'); })( his,docume ); مطالب مرتبطفیلم درگیری و غش کردن مایلی کهن در بازی نساجی 17 اسفند 95تومان واحد پول ایران شد + دلیل تغییر ریال به تومان چه بودفیلم برخورد خشن پلیس راهور عسلویه با راننده متخلف + عکسفیلم کامل دستگیری زن داعشی در مجلس ایران و حرم امام خمینیفیلم مصاحبه جنجالی امیر تتلو با اردشیر احمدی در جعبه سیاهفیلم ماجرای جمله روحانی درباره حل کردن مشکلات در 100 روز

اشتراک‌گذاری فیس بوک Twi e S umbleupo Li kedI Pi e es

آخرین مطالب