دسته‌بندی‌ها

قالیچه پرنده 2

ببینید

قالیچه پرنده 2

داغترین‌ها: #کنسرت آنلاین کیهان کلهر fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=268288, RESOLUTION=436x240","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0a2b73658f7a2c492655ec765993c49620347425-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNjYjUzNWFjYmQ1ZGM0YTJiMTNiNDc2YTQ0ZTQ4MjVmIiwiZXhwIjoxNjI3MzU1NDgxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mdeHXG Q0cRyV 9C3bWk1gSf EPwzkTPb2ojggEhB0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=132039, RESOLUTION=264x144","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0a2b73658f7a2c492655ec765993c49620347425-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNjYjUzNWFjYmQ1ZGM0YTJiMTNiNDc2YTQ0ZTQ4MjVmIiwiZXhwIjoxNjI3MzU1NDgxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mdeHXG Q0cRyV 9C3bWk1gSf EPwzkTPb2ojggEhB0"]; va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '15766180', uid: 'Kb8Ee', i le: 'سینمایی قالیچه پرنده', use ame: 'maleki561', use id: '309709', visi _c : '6.6 هزار', se de _ ame: 'a.m.i ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /15766180-9171__2556.jpg', du a io : '1:07:06', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '14 تیر 1398', li k: '/v/Kb8Ee', cha elId: '309709', cha elUse ame: 'maleki561', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'a.m.i ', }; 1:07:06 ویدیو بعدی سینمایی قالیچه پرنده از کانال a.m.i نرو بعدی 3:06 قالیچه پرنده در فورتنایت از کانال آرین اول 1:09:29 قالیچه پرنده از کانال u_10642032 0:43 قالیچه پرنده هم ساخته شد! از کانال پیشروبات PishRobo 1:42 تریلر انیمیشن قالیچه پرنده از کانال گراف انسان 0:53 قالیچه پرنده در تهران از کانال داریوش باقری 0:24 پرواز با قالیچه پرنده توسط مهدی سلمانی از کانال مهدی سلمانی 2:15 علاالدین با قالیچه پرنده در نیویورک از کانال فناوری اطلاعات زاگرت 1:09:28 کارتون :: قالیچه پرنده از کانال Thy cy fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.ebbfa324c9a19c4d26da.bu dle.js?b090a6e62c39a5f9a1dc"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} دانلود کارتون دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/20347425-7411-b.jpg"," esumeUID":"KG 9Y","du a io ":4168,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =4168&ca ego ies=a ima ed&use id=935688& cha el=935688&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0642\u0627\u0644\u06cc\u0686\u0647&keywo ds=\u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0642\u0627\u0644\u06cc\u0686\u0647 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0628\u0634\u0642\u0627\u0628 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0628\u0634\u0642\u0627\u0628 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0648\u0641\u0648&keywo ds=\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =4168&ca ego ies=a ima ed&use id=935688& cha el=935688&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0642\u0627\u0644\u06cc\u0686\u0647&keywo ds=\u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0642\u0627\u0644\u06cc\u0686\u0647 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0628\u0634\u0642\u0627\u0628 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0628\u0634\u0642\u0627\u0628 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0648\u0641\u0648&keywo ds=\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=935688&cha el_use ame=appje .i &p ovide =0&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&keywo ds=\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0642\u0627\u0644\u06cc\u0686\u0647&keywo ds=\u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0642\u0627\u0644\u06cc\u0686\u0647 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0628\u0634\u0642\u0627\u0628 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647&keywo ds=\u0628\u0634\u0642\u0627\u0628 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0648\u0641\u0648&keywo ds=\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/KG 9Y\/f\/KG 9Y.m3u8?k=3ad2b"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0a2b73658f7a2c492655ec765993c49620347425-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNjYjUzNWFjYmQ1ZGM0YTJiMTNiNDc2YTQ0ZTQ4MjVmIiwiZXhwIjoxNjI3MzU1NDgxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mdeHXG Q0cRyV 9C3bWk1gSf EPwzkTPb2ojggEhB0"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0a2b73658f7a2c492655ec765993c49620347425-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNjYjUzNWFjYmQ1ZGM0YTJiMTNiNDc2YTQ0ZTQ4MjVmIiwiZXhwIjoxNjI3MzU1NDgxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.mdeHXG Q0cRyV 9C3bWk1gSf EPwzkTPb2ojggEhB0"," ype":"video\/mp4","label":"240p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/20347425_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _207780", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سینمایی قالیچه پرنده 10,166 دانلود کارتون 9.6 هزار دنبال‌ کننده 10,166 بازدید 363 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش کارتون # قالیچه پرنده # پرنده # بشقاب پرنده # بشقاب پرنده یوفو # شکار پرنده # pa a de # boshghab pa a de # sheka pa a de # boshghab pa a de ufo # قالیچه pa a de دانلود کارتون 9.6 هزار دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:07:06 سینمایی قالیچه پرنده a.m.i 6.6 هزار بازدید 2 سال پیش 3:06 قالیچه پرنده در فورتنایت آرین اول 795 بازدید 1 سال پیش 1:09:29 قالیچه پرنده u_10642032 376 بازدید 1 ماه پیش 0:43 قالیچه پرنده هم ساخته شد! پیشروبات PishRobo 1.3 هزار بازدید 3 سال پیش 1:42 تریلر انیمیشن قالیچه پرنده گراف انسان 375 بازدید 3 هفته پیش 0:53 قالیچه پرنده در تهران داریوش باقری 2.5 هزار بازدید 3 سال پیش 0:24 پرواز با قالیچه پرنده توسط مهدی سلمانی مهدی سلمانی 175 بازدید 3 ماه پیش 2:15 علاالدین با قالیچه پرنده در نیویورک فناوری اطلاعات زاگرت 523 بازدید 5 سال پیش 1:09:28 کارتون :: قالیچه پرنده Thy cy 1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

قالیچه پرندهمؤلف: علی سلامیناشر: واژه‌سراتصویرگر: عبدالحسین پورعیدیزبان: فارسیرده‌بندی دیویی: 8fa3.62سال چاپ: 1378نوبت چاپ: 1تیراژ: 5500 نسخهتعداد صفحات: 104قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز)شابک 10 رقمی: 9649212728شابک 13 رقمی: 9789649212722کد کتاب در گیسوم: 1166538اشتراک‌گذاری:تلگرامواتس‌آپتوییترفیس‌بوکلینکداین$(".sha eb a").click(fu c io (){mos_ajax({ac :"clicklog",u i:"/book/1166538/کتاب-قالیچه-پرنده/",u l:"/ajax/", ype:"sha eb ",b :$( his).pa e ().a ("class")})})توضیح کتاب:((قالیچه پرنده))، ((یک وجبی))، ((چهل دزد))، ((نمدی)) و ((امپراتور چین))، پنج قصه عامیانه و افسانه ایرانی است که در این کتاب از مجموعه((قصه‌های شیرین پریان)) برای کودکان و نوجوانان گردآوری و بازآفرینی شده است .قصه قالیچه پرنده درباره دو برادر به نام‌های((سعد)) و ((سعید)) است که یکی سر و دیگری دل و جگر مرغ سعادت را می‌خورند و پس از پشت سر گذاشتن اتفاقات شگفت‌انگیز و جالبی هر کدام به مراد دلشان می‌رسند .سعد در سرزمینی که پادشاهش مرده با نشستن باز شاهی بر دوشش به پادشاهی می‌رسد .سعید هم پس از این که چندین بار دختر پادشاهی به نام((دلارام)) او را فریب می‌دهد .عاقبت به مراد دلش می‌رسد و پس از انتقام از دلارام با دختر پادشاه سرزمینی دیگر ازدواج می‌کند و سعادتمند می‌شود .

کتاب‌رومی‌خوامسفارش‌تهیۀکتاب$('.iwa book').hove (fu c io (){$('.makham'). oggleClass('hide')},fu c io (){$('.makham'). oggleClass('hide')})افزودن تـصویرافزودن محـتواکــتاب رو دارمثبت برای فروشافزودن به کتابخانهfu c io add olib(){mos_modal({ i le:'افزودن کتاب به کتابخانۀ من'},fu c io (mid){mos_ajax({cmd:"mymodal",sec:"books",gid:1166538, ame:"قالیچه پرنده",mid:mid},fu c io (a s){mos_ge modalobj(mid).h ml(a s)})})};fu c io del(sec,id){mos_co fi m("مطمئنید که حذف بشه؟",!1,fu c io (){mos_loadi g();mos_modalclose(2);mos_ajax({cmd:'mymodal',sec:sec,ac :'del',id:id},fu c io (a s){load_do e(a s)})})};fu c io load_do e(a s){mos_ o if("ok")}$('.ihavebook').hove (fu c io (){$('.da am'). oggleClass('hide')},fu c io (){$('.da am'). oggleClass('hide')})اصلاح مشخصات

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب