دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
فیلم کوتاه بچه خور آپارات

ببینید

فیلم کوتاه بچه خور آپارات

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38478344', uid: 'LsQK7', i le: 'اولین تیزر فیلم کوتاه «تی یَره& aquo;', use ame: 'khaba goza isaba', use id: '5131558', visi _c : '511 ', se de _ ame: 'خبرگزاری صبا', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38478344-5745__9793.jpg', du a io : '0:39', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '19 مهر 1400', li k: '/v/LsQK7', cha elId: '5131558', cha elUse ame: 'khaba goza isaba', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'خبرگزاری صبا', }; 0:39 ویدیو بعدی اولین تیزر فیلم کوتاه «تی یَره» از کانال خبرگزاری صبا نرو بعدی 2:58 فیلم کوتاه ترسناک ۸ از کانال SaeedJH 24:45 فیلم کوتاه نبات از کانال pa ola 3:58 فیلم کوتاه داستانی از کانال سه فنجون 2:13 فیلم کوتاه گزینش از کانال آتش به اختیار 1:26 فیلم کوتاه داستانی( سرشماری) از کانال رامین 16:48 فیلم کوتاه زالو از کانال Pishva 4:48 فیلم کوتاه انگ از کانال seday.iham.i 1:50 فیلم کوتاه قدر از کانال Ali eza Rajabzadega 19:51 فیلم کوتاه داستانی: سایه از کانال agh. a fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/4626657-2458-b.jpg"," esumeUID":" U TI","du a io ":939,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =939&ca ego ies=film& cha el=1319364&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647&keywo ds=\u0628\u0686\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647&keywo ds=\u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =939&ca ego ies=film& cha el=1319364&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647&keywo ds=\u0628\u0686\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647&keywo ds=\u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=1319364&cha el_use ame= ega ive v&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647&keywo ds=\u0628\u0686\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647&keywo ds=\u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ U TI\/f\/ U TI.m3u8?k=b10ed"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b673932daa9e70ade5e359bf2b15d0f4626657-270p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZlZDhkY2RlYmQzZDI0YmI5YzM2MmMxNmI5OTVlMGM2IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.adB_w6oNIPeT4QquM3UWd0W UE diOB9hKhC_c 7OZc"," ype":"video\/mp4","label":"270p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b673932daa9e70ade5e359bf2b15d0f4626657-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZlZDhkY2RlYmQzZDI0YmI5YzM2MmMxNmI5OTVlMGM2IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.adB_w6oNIPeT4QquM3UWd0W UE diOB9hKhC_c 7OZc"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/4626657_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=603854, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b673932daa9e70ade5e359bf2b15d0f4626657-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZlZDhkY2RlYmQzZDI0YmI5YzM2MmMxNmI5OTVlMGM2IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.adB_w6oNIPeT4QquM3UWd0W UE diOB9hKhC_c 7OZc","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=431038, RESOLUTION=480x270","h ps:\/\/aspb2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b673932daa9e70ade5e359bf2b15d0f4626657-270p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImZlZDhkY2RlYmQzZDI0YmI5YzM2MmMxNmI5OTVlMGM2IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDYyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.adB_w6oNIPeT4QquM3UWd0W UE diOB9hKhC_c 7OZc"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _48767", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); فیلم کوتاه بچه 5,455 شبکه اینترنتی نگاتیو 22 دنبال‌ کننده 5,455 بازدید 37 دانلود ویدیو با کیفیت 270p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن بچه کارگردان : علی اصغری ژانر : درام زمان : 15 دقیقه نرگس و دوستش به دنبال کسی هستن که بچه او را برای چند ساعت نگهداری کند اما... کانال ما در تلگرام h ps:// eleg am.me/Ci eA 5 سال پیش فیلم # فیلم کوتاه # جشنواره # فیلم کوتاه داستانی # film ko ah # jash va e # film ko ah das a i شبکه اینترنتی نگاتیو 22 دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:39 اولین تیزر فیلم کوتاه «تی یَره» خبرگزاری صبا 511 بازدید 2 روز پیش 2:58 فیلم کوتاه ترسناک ۸ SaeedJH 452 بازدید 5 روز پیش 24:45 فیلم کوتاه نبات pa ola 2.4 هزار بازدید 4 روز پیش 3:58 فیلم کوتاه داستانی سه فنجون 129 بازدید 8 ماه پیش 2:13 فیلم کوتاه گزینش آتش به اختیار 1.2 هزار بازدید 3 هفته پیش 1:26 فیلم کوتاه داستانی( سرشماری) رامین 565 بازدید 9 سال پیش 16:48 فیلم کوتاه زالو Pishva 7.1 هزار بازدید 2 هفته پیش 4:48 فیلم کوتاه انگ seday.iham.i 1 هزار بازدید 3 هفته پیش 1:50 فیلم کوتاه قدر Ali eza Rajabzadega 451 بازدید 1 هفته پیش 19:51 فیلم کوتاه داستانی: سایه agh. a 128 بازدید 7 ماه پیش

فیلم کوتاه بچه خور آپارات

دانلود فیلم بچه خور با لینک مستقیم و کیفیت عالی | فیلم کوتاه بچه خور

دانلود فیلم بچه خور با لینک مستقیم و کیفیت عالی دانلود فیلم بچه خور فیلم کوتاه بچه خور با لینک مستقیم و کیفیت Full HD دانلود فیلم بچه خور نام فیلم : بچه خور سال تولید: 1400 سال انتشار : 1400/07/21 ژانر : اجتماعی محصول : کشور ایران زبان فیلم...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب