دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

فیلم سینمایی شانگ چی و افسانه ده حلقه دوبله فارسی آپارات

va ex PLVideo = { id: '35984263', uid: 'B5b1i', i le: 'دانلود فیلم سریع و خشن ۹ Fas Fu ious 9& bsp;2021 زیرنویس فارسی چسبیده', use ame: 'Koo osh.khaa ', use id: '6644425', visi _c : '14.8 هزار', se de _ ame: 'بده بستون', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /35984263-8662__7404.jpg', du a io : '2:19:19', sda e: '1 ماه پیش', da e_exac : '09 مرداد 1400', li k: '/v/B5b1i/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9_%D9%88_%D8%AE%D8%B4%D9%86_%DB%B9_Fas _Fu ious_9%26 bsp%3B2021', cha elId: '6644425', cha elUse ame: 'Koo osh.khaa ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'بده بستون' }; va ex Video = { id: '32701797', uid: '5sBJz', i le: 'دانلود فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه 2021', use ame: 'Zdmovie_i ', use id: '7122190', visi _c : '4.7 هزار', se de _ ame: 'Zdmovie_i ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /32701797-4872__7702.jpg', du a io : '2:05', sda e: '4 ماه پیش', da e_exac : '07 اردیبهشت 1400', li k: '/v/5sBJz/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9_%D9%88_%D8%AE%D8%B4%D9%86_%DB%B9_Fas _Fu ious_9%26 bsp%3B2021', cha elId: '7122190', cha elUse ame: 'Zdmovie_i ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Zdmovie_i ', }; 2:05 ویدیو بعدی دانلود فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه 2021 از کانال Zdmovie_i نرو بعدی 1:58 تریلر جدید فیلم شانگ-چی و افسانه ده حلقه را تماشا کنید از کانال گجت نیوز 2:03 تیزر جدیدی از فیلم شانگ چی افسانه ده حلقه از کانال (Good Video (Follow=Follow 12:15 آمادگی برای فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه از کانال lego movie a d game 2۰۲۱ 1:00 چهارمین تبلیغ فیلم سینمایی شانگ چی و افسانه ده حلقه از کانال SEPEHR INTERTAINMENT 1:04 کلیپ جدید از شانگ چی و افسانه ده حلقه از کانال Wolve i e52 0:30 تیزر تریلر فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه از کانال الو تریلر 1:02 جدید تریت صحنه لو رفته از فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه از کانال IRONMAC fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.a738dcd4812808009d4c.bu dle.js?5aa5bbdbe7fe747c194c"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/32446091-5068-b.jpg"," esumeUID":"cE34L","du a io ":7021,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =7021&ca ego ies=film& cha el=6644425&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=Sha gChi&keywo ds=a d&keywo ds= he&keywo ds=Lege d&keywo ds=of&keywo ds= he&keywo ds=Te &keywo ds=Ri gs&keywo ds=\u0627\u0641\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0647 \u062d\u0644\u0642\u0647&keywo ds=Sha g&keywo ds=Chi a d he Lege d of &keywo ds=\u0634\u0627\u0646\u06af \u0686\u06cc \u0648 \u0627\u0641\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0647 \u062d\u0644\u0642&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =7021&ca ego ies=film& cha el=6644425&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=Sha gChi&keywo ds=a d&keywo ds= he&keywo ds=Lege d&keywo ds=of&keywo ds= he&keywo ds=Te &keywo ds=Ri gs&keywo ds=\u0627\u0641\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0647 \u062d\u0644\u0642\u0647&keywo ds=Sha g&keywo ds=Chi a d he Lege d of &keywo ds=\u0634\u0627\u0646\u06af \u0686\u06cc \u0648 \u0627\u0641\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0647 \u062d\u0644\u0642&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/cE34L\/f\/cE34L.m3u8?k=04220"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9ba9b3cca208951f4ec6f628a4171bdf32446091-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5YjliOGZiYTQ5ZWZhZjY0ZDRlZTQ1MTlhNWU4YTRhIiwiZXhwIjoxNjMyMzI4MTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jkQI J3Zh5x5LOwT57WkU7NCBuyCGMdP9Vw9xcgcAYU"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9ba9b3cca208951f4ec6f628a4171bdf32446091-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5YjliOGZiYTQ5ZWZhZjY0ZDRlZTQ1MTlhNWU4YTRhIiwiZXhwIjoxNjMyMzI4MTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jkQI J3Zh5x5LOwT57WkU7NCBuyCGMdP9Vw9xcgcAYU"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9ba9b3cca208951f4ec6f628a4171bdf32446091-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5YjliOGZiYTQ5ZWZhZjY0ZDRlZTQ1MTlhNWU4YTRhIiwiZXhwIjoxNjMyMzI4MTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jkQI J3Zh5x5LOwT57WkU7NCBuyCGMdP9Vw9xcgcAYU"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/32446091_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","episodes":"\u0642\u0633\u0645\u062a\u200c \u0647\u0627","wa chi g":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627","cha els":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=478347, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9ba9b3cca208951f4ec6f628a4171bdf32446091-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5YjliOGZiYTQ5ZWZhZjY0ZDRlZTQ1MTlhNWU4YTRhIiwiZXhwIjoxNjMyMzI4MTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jkQI J3Zh5x5LOwT57WkU7NCBuyCGMdP9Vw9xcgcAYU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=201375, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9ba9b3cca208951f4ec6f628a4171bdf32446091-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5YjliOGZiYTQ5ZWZhZjY0ZDRlZTQ1MTlhNWU4YTRhIiwiZXhwIjoxNjMyMzI4MTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jkQI J3Zh5x5LOwT57WkU7NCBuyCGMdP9Vw9xcgcAYU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=324200, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9ba9b3cca208951f4ec6f628a4171bdf32446091-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY5YjliOGZiYTQ5ZWZhZjY0ZDRlZTQ1MTlhNWU4YTRhIiwiZXhwIjoxNjMyMzI4MTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jkQI J3Zh5x5LOwT57WkU7NCBuyCGMdP9Vw9xcgcAYU"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _309432", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); دانلود فیلم Sha g-Chi a d he Lege d of he Te Ri gs 2021 139,165 بده بستون 230 دنبال‌ کننده 139,165 بازدید 1,277 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن شانگ چی و افسانه ده حلقه h ps://my-co o ol.com 5 ماه پیش فیلم # افسانه ده حلقه # Sha g # Chi a d he Lege d of # شانگ چی و افسانه ده حلق # Sha g # Chi - he Lege d - # shu g chi va afsa e dah halgheh # afsa e dah halgheh # shu g chi va afsa e dah halgh بده بستون 230 دنبال کننده دنبال کردن اکشن بده بستون 6/5 ذخیره لیست پخش 1 1:54:06 فیلم اکشن علمی تخیلی مهیج Gemi i Ma 2019 مرد ماه جوزا با فارسی چسبیده HD بده بستون 2 2:20:30 پادشاه - The Ki g 2019 دوبله HD بده بستون 3 1:25:21 دانلود فیلم جنگی Wo ld Wa Fou 2019 جنگ جهانی چهار با زیرنویس فارسی بده بستون 4 47:19 سریال The Falco a d he Wi e Soldie فصل اول قسمت ۱ زیرنویس چسبیده بده بستون 1:57:01 دانلود فیلم Sha g-Chi a d he Lege d of he Te Ri gs 2021 بده بستون 6 2:19:19 دانلود فیلم سریع و خشن ۹ Fas Fu ious 9 2021 زیرنویس فارسی چسبیده بده بستون ویدیوهای مشابه پخش خودکار 2:05 دانلود فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه 2021 Zdmovie_i 4.7 هزار بازدید 4 ماه پیش 1:58 تریلر جدید فیلم شانگ-چی و افسانه ده حلقه را تماشا کنید گجت نیوز 699 بازدید 2 ماه پیش 2:03 تیزر جدیدی از فیلم شانگ چی افسانه ده حلقه (Good Video (Follow=Follow 1.3 هزار بازدید 4 هفته پیش 12:15 آمادگی برای فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه lego movie a d game 2۰۲۱ 342 بازدید 2 هفته پیش 1:00 چهارمین تبلیغ فیلم سینمایی شانگ چی و افسانه ده حلقه SEPEHR INTERTAINMENT 219 بازدید 4 هفته پیش 1:04 کلیپ جدید از شانگ چی و افسانه ده حلقه Wolve i e52 302 بازدید 1 ماه پیش 0:30 تیزر تریلر فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه الو تریلر 2.3 هزار بازدید 4 هفته پیش 1:02 جدید تریت صحنه لو رفته از فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه IRONMAC 411 بازدید 2 هفته پیش

1400/06/15 دانلود فیلم 2021 | فیلم 29 نظر

دانلود فیلم Sha g-Chi a d he Lege d of he Te Ri gs 2021 با لینک مستقیمدانلود رایگان فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه 2021 با کیفیت عالیکیفیت HDCAM پرده ای قرار گرفتدانلود فیلم شانگ چی Sha g-Chi a d he Lege d of he Te Ri gs 2021ژانر : اکشن | ماجراجویی | فانتزیمحصول : 2021 آمریکاامتیاز: 10/7.5کارگردان : Des i Da iel C e o بازیگران : Simu Liu, Awkwafi a, To y Chiu-Wai Leu gخلاصه داستان : شنگ چی پس از قرار گرفتن در سازمان Te Ri gs با گذشته خود مواجه می‌شود.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب