دسته‌بندی‌ها

فیلم خدایا بسه دیگه

ببینید

فیلم خدایا بسه دیگه

داغترین‌ها: #کنسرت آنلاین کیهان کلهر fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=228600, RESOLUTION=426x312","h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2e60cc4e11f75f2ea60757e8d1e7dad318133832-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlZWM5NjRiZGViNmU1YmYxNTM4Nzk2M2NhNTZiNTljIiwiZXhwIjoxNjI3MzQ2MTc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.PLsK 2VJyB_AY9EZOHFx G0 APKQ-MwSeFx06lvUIVE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=116204, RESOLUTION=264x192","h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2e60cc4e11f75f2ea60757e8d1e7dad318133832-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlZWM5NjRiZGViNmU1YmYxNTM4Nzk2M2NhNTZiNTljIiwiZXhwIjoxNjI3MzQ2MTc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.PLsK 2VJyB_AY9EZOHFx G0 APKQ-MwSeFx06lvUIVE"]; va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '35740896', uid: 'MSgfy', i le: 'جنایت خاموش و هولناک در ایران؛ قتل هزاران ایرانی در روز', use ame: 'Keb i Media', use id: '1817855', visi _c : '13 هزار', se de _ ame: 'کبریت مدیا', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /35740896-5081__8721.jpg', du a io : '4:15', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '02 مرداد 1400', li k: '/v/MSgfy', cha elId: '1817855', cha elUse ame: 'Keb i Media', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'کبریت مدیا', }; 4:15 ویدیو بعدی جنایت خاموش و هولناک در ایران؛ قتل هزاران ایرانی در روز از کانال کبریت مدیا نرو بعدی 0:59 خدایا بسه دیگه از کانال ❤ Lo ely boy ❤ 0:14 کلیپ خدایا بسه دیگه از کانال eza✔️ 0:26 خُدایا بَسِه ....❌ از کانال я➖⃟ɘzɒpɒiи 4:50 ♡امام زمان(عج)♡ از کانال ♡منتظر♡ 0:15 نوحه عالی ۴ از کانال هر چی بخای 0:40 تلاوتی آرامش بخش از قرآن از کانال گالری هنری و ترفند... 0:30 نوحه عالی ۴ از کانال هر چی بخای 0:13 نوحه عالی ۳ از کانال هر چی بخای 1:00 نوحه عالی ۲ از کانال هر چی بخای fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.ebbfa324c9a19c4d26da.bu dle.js?b090a6e62c39a5f9a1dc"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/18133832-4728-b.jpg"," esumeUID":"I06cO","du a io ":14,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =14&ca ego ies= eligious& cha el=6256457&keywo ds=\u062e\u062f\u0627\u06cc\u0627&keywo ds=\u0628\u0633\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =14&ca ego ies= eligious& cha el=6256457&keywo ds=\u062e\u062f\u0627\u06cc\u0627&keywo ds=\u0628\u0633\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&mimeFeed=hls","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/I06cO\/f\/I06cO.m3u8?k=009b3"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2e60cc4e11f75f2ea60757e8d1e7dad318133832-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlZWM5NjRiZGViNmU1YmYxNTM4Nzk2M2NhNTZiNTljIiwiZXhwIjoxNjI3MzQ2MTc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.PLsK 2VJyB_AY9EZOHFx G0 APKQ-MwSeFx06lvUIVE"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2e60cc4e11f75f2ea60757e8d1e7dad318133832-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImRlZWM5NjRiZGViNmU1YmYxNTM4Nzk2M2NhNTZiNTljIiwiZXhwIjoxNjI3MzQ2MTc1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.PLsK 2VJyB_AY9EZOHFx G0 APKQ-MwSeFx06lvUIVE"," ype":"video\/mp4","label":"240p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/18133832_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _614629", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); خدایا بسه دیگه 78,700 hamid 241 دنبال‌ کننده 78,700 بازدید 2,190 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش مذهبی # فیلم # film # film # film # film # film hamid 241 دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش X moo life(گیم پلی بازی مستر هوپس) 1 ماه پیش بچه ها چرای هی منو گزارش میکنن تروخدا بگید چجوری تمومش کنم گزارش تخلف بخاطر امتحانا کم فعالم a a BIg23۴۴ دختر گچایی 2 ماه پیش چیزای دیگه هم بزار باشه گزارش تخلف (Aᴍɪʀ) 3 ماه پیش ادم خوبیه، اون اقای KIAN هم بگم که این ویدیو مال خیلی سال پیشه عزیزم گزارش تخلف ❍ANTIYENoM❍ 4 ماه پیش فالویی فالوم کن گزارش تخلف Soheyle4460 4 ماه پیش خخخ خیلی باحال گریه کرد گزارش تخلف علیرضا مولاقلی(زنجان) 6 ماه پیش عه بابا پست سرش اونجور نگین به نظرم ادم بدی تیست گزارش تخلف KIAN_84 6 ماه پیش جناب کانال محبین ولایت من الان نمیدونم چطوری با گفتن خدایا بسه دیگه و گریه و زاری سطح تفکر جوونای مملکت بالا میاد فقط اینو میدونم که الان جوونا به شغل نیاز دارن تا اینکه بگن خدایا بسه دیگه! گزارش تخلف محمد حسن ناظری 7 ماه پیش عشق فقط یک کلام رائفی پور والسلام :))) گزارش تخلف gAme Ove 7 ماه پیش دنبال شدی دنبال کن گزارش تخلف Game Box 8 ماه پیش دنبال به دنبال گزارش تخلف ma i aaaa242 8 ماه پیش چرا واتر مارک ویدیوت دو تاس . از کسی کپی کردی ؟ گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 4:15 جنایت خاموش و هولناک در ایران؛ قتل هزاران ایرانی در روز کبریت مدیا 13 هزار بازدید 2 روز پیش 0:59 خدایا بسه دیگه ❤ Lo ely boy ❤ 118 بازدید 3 روز پیش 0:14 کلیپ خدایا بسه دیگه eza✔️ 202 بازدید 3 هفته پیش 0:26 خُدایا بَسِه ....❌ я➖⃟ɘzɒpɒiи 4.6 هزار بازدید 1 سال پیش 4:50 ♡امام زمان(عج)♡ ♡منتظر♡ 7 بازدید 7 دقیقه پیش 0:15 نوحه عالی ۴ هر چی بخای 9 بازدید 8 دقیقه پیش 0:40 تلاوتی آرامش بخش از قرآن گالری هنری و ترفند... 6 بازدید 8 دقیقه پیش 0:30 نوحه عالی ۴ هر چی بخای 3 بازدید 9 دقیقه پیش 0:13 نوحه عالی ۳ هر چی بخای 20 بازدید 9 دقیقه پیش 1:00 نوحه عالی ۲ هر چی بخای 13 بازدید 10 دقیقه پیش

مطلب ارسالی کاربران بسه دیگه ، خسته شدیم دیگه

عمو ویلی 05/31/2018 - 21:28 مشاهده پروفایل

11,748 مشاهده / 1 دیدگاه

این مطلب توسط کاربران طرفداری ارسال شده است و دیدگاه طرفداری نیست. قوانین سایت کاربر محور / گزارش تخلف

دانلود (0.4MB) .sabavisio _zo e_box { wid h: 100% !impo a } va playe = videojs('video-2390354-video'); va op io s = { id: 'video-2390354-video', adTagU l: 'h ps://api.sa jagh.com/web/dema d/5e495841ced0a276a9495f83' }; playe .ima(op io s); تو طول فصل همه به کونته گیر دادن که چرا غر میزنه چرا از باشگاه تو مصاحبه اش حمایت نمیکنه چرا تاکتیکش اینطوریه جرا به تیمهای کوچیک باختیم .. الان چی؟ مقصر وضعیت الان کیه؟ کونته؟ بابا مسخره دراوردن دیگه ، واقعا بسه دیگه خسته شدیم دیگه به خودتون بیاید مدیران نالایق اینجا چلسیه همه رقیبا دارن ترکیبشونو قوی میکنن ما هنوز لنگ مربی که ۳ میلیون کمتر بدیم اخبار داغ  این زن با شورت بدن نما در المپیک جنجال کرد + عکس امیر قلعه نویی مقابل دوربین طرفداری: به دغدغه های مردم رسیدگی کنید، در حق نسل جوان جفا شده است فیروز کریمی: وقتی بیرون روی دارم، چرا باید در کنفرانس شرکت کنم؟! کیمیا علیزاده و در آغوش گرفتن ناهید کیانی پس از برد مقابل او / عکس استیون جرارد: رئال مادرید از من می خواست در لیورپول جنگ درست کنم و برای جدایی فشار بیاورم خواستگاری کردن مکس کروزه از معشوقه اش در جریان مصاحبه تلویزیونی در المپیک توکیو

برچسب‌ها: چلسی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب