دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در شنبه ۱۴۰۰/۸/۱

فارسی سوم صفحه 34

تدریس فارسی سوم دبستان (فصل دوم: بهداشت؛ درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک؛ ص 34)

ببینید

فارسی سوم صفحه 34

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38495637', uid: '7xEoj', i le: 'دیرین دیرین - سه رنجبر', use ame: 'Nigc.i ', use id: '408965', visi _c : '19 هزار', se de _ ame: 'شرکت ملی گاز ایران', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38495637-8140__6667.jpg', du a io : '1:22', sda e: '1 هفته پیش', da e_exac : '19 مهر 1400', li k: '/v/7xEoj', cha elId: '408965', cha elUse ame: 'Nigc.i ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'شرکت ملی گاز ایران', }; 1:22 ویدیو بعدی دیرین دیرین - سه رنجبر از کانال شرکت ملی گاز ایران نرو بعدی 4:35 فارسی سوم دبستان- واژه آموزی و بیاموز و بگو درس3( آسمان آبی، طبیعت پاک) از کانال simayefe esh ega school 9:19 فارسی سوم دبستان - درس 3 - آسمان آبی طبیعت پاک (قسمت اول) از کانال دبستان قرآنی آیات 4:40 گرمایش جهانی از کانال سازمان حفاظت محیط زیست 11:17 دبستان دی - پایه سوم - نگارش فارسی - فصل دوم - درس سوم - آسمان آبی ، طبیعت پاک از کانال مدرسه دی 10:09 فارسی دوم دبستان درس (ستایش ) از کانال دومی های دانشمند 14:12 نگاره ۵ _ فارسی اول دبستان از کانال فرزانه پاشایی 4:16 آموزش بخش کردن فارسی اول دبستان از کانال Abasabadi8697 4:12 آموزش فارسی سوم دبستان - آسمان آبی، طبیعت پاک از کانال مهدی خوش قامت 14:19 فارسی دوم دبستان (کتابخانه کلاس ما) از کانال همگام با دوم دبستان fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25632043-9944-b.jpg"," esumeUID":"9gphy","du a io ":155,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =155&ca ego ies=educa io al& cha el=8907424&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0628\u06cc\u0627\u0645\u0648\u0632&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644 \u062f\u0648\u0645&keywo ds=\u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0628\u06cc\u060c \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u067e\u0627\u06a9&keywo ds=\u0628\u06cc\u0627\u0645\u0648\u0632\u0648\u0628\u06af\u0648&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =155&ca ego ies=educa io al& cha el=8907424&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0628\u06cc\u0627\u0645\u0648\u0632&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644 \u062f\u0648\u0645&keywo ds=\u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0628\u06cc\u060c \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u067e\u0627\u06a9&keywo ds=\u0628\u06cc\u0627\u0645\u0648\u0632\u0648\u0628\u06af\u0648&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/9gphy\/f\/9gphy.m3u8?k=00a36"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25632043_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=167359, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=57106, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=75298, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=194054, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=283386, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/7962705dea01adcac5ccb4d5afe2a60825632043-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0ZDUyNjA3YmE2OTlmMWE4NTI2Nzc1YWRjMDFiODg0IiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjExLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jAj4Bbd_phCPz6gR9Z1A DUKKZ4DiMZ0ZOlUFAwk5Kw"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _711874", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); تدریس بیاموز و بگو ص 34 فارسی 10,868 su ylife 93 دنبال‌ کننده 10,868 بازدید 96 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن تدریس فارسی سوم دبستان (فصل دوم: بهداشت؛ درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک؛ ص 34) 1 سال پیش آموزشی # فارسی # فارسی سوم دبستان # فصل دوم # آسمان آبی، طبیعت پاک # بیاموزوبگو # fa si # fasl dovom # fa si sevom dabes a # Asema abi abia pak su ylife 93 دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر شرکت ملی گاز ایران 19 هزار بازدید 1 هفته پیش 4:35 فارسی سوم دبستان- واژه آموزی و بیاموز و بگو درس3( آسمان آبی، طبیعت پاک) simayefe esh ega school 373 بازدید 1 سال پیش 9:19 فارسی سوم دبستان - درس 3 - آسمان آبی طبیعت پاک (قسمت اول) دبستان قرآنی آیات 609 بازدید 1 سال پیش 4:40 گرمایش جهانی سازمان حفاظت محیط زیست 863 بازدید 1 هفته پیش 11:17 دبستان دی - پایه سوم - نگارش فارسی - فصل دوم - درس سوم - آسمان آبی ، طبیعت پاک مدرسه دی 303 بازدید 1 سال پیش 10:09 فارسی دوم دبستان درس (ستایش ) دومی های دانشمند 2.1 هزار بازدید 1 هفته پیش 14:12 نگاره ۵ _ فارسی اول دبستان فرزانه پاشایی 352 بازدید 2 هفته پیش 4:16 آموزش بخش کردن فارسی اول دبستان Abasabadi8697 1.1 هزار بازدید 2 هفته پیش 4:12 آموزش فارسی سوم دبستان - آسمان آبی، طبیعت پاک مهدی خوش قامت 369 بازدید 1 سال پیش 14:19 فارسی دوم دبستان (کتابخانه کلاس ما) همگام با دوم دبستان 181 بازدید 3 هفته پیش

جواب فعالیت های نوشتاری درس سوم ارمغان ایران صفحه 34 فارسی هشتم دسته بندی: مطالب درسی, مطالب سایت 43,011 بازدیدجواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم فعالیت های نوشتاری درس سوم ارمغان ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.1- غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابید و اصلاح کنید.الف) ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می آورد.ب) فرزندم، تویی که فرّ و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره گی خواهی کشاند.پ) دل از هرگونه آلایش و گمان دربارۀ خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس بگذار.2- کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید.همگان: ……………….. ارمغان: …………………..رادان: ……………….. ادب: …………………..3- در متن درس، دو جمله بیابید که در آنها «تکرار حروف» بر موسیقی کلام افزوده است.4- مفهوم کلّی عبارت زیر را بنویسید.«تویی که در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران»جواب1- الف) خواستگاه = غلط خاستگاه = درستب) فروق = غلط فروغ=درست – خیره گی=غلط خیرگی=درستپ) بگذارد=غلط بگزارد=درست2- همگان مفردش همه ارمغان جمعش ارمغان ها رادان مفردش راد ادب جمعش آداب3- ایرانیان با دیگر مردمان پیوسته به مردی و د و دانایی رفتار می کرده اند. چشم جهانیان را به خیرگی4- خواهد کشاند و تیرگی ناخویشتن شناسی و از خود بیگانگی را خواهی زدود.کشور ما همواره سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.بخوان و بجوی و بپوی و ایران و خود را بشناسپریچهر :۱ : غلط های املایی را در عبارت های زیر بیابید و اصلاح کنید .الف ) ایران ، این خواستگاه بخردان ، حتی دشمنان‌ به‌ کین و دل چرکین را در برابر شکوه‌ خود به زانو در می آورد . ( خواستگاه =‌ غلط ، خاستگاه =‌ درست )ب ) فرزندم ، تویی که فرّ و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره گی خواهد کشاند .( فروق =‌ غلط ، فروغ =‌درست ) ( خیره گی = غلط ، خیرگی = درست )پ ) دل از هرگونه آلایش و گمان درباره خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس بگذار . ( بگذار =‌ غلط ، بگزار = درست )۲ : کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید . ( همگان =‌‌ همه ، ارمغان =‌ ارمغان ها ، رادان = راد ، ادب =‌ آداب )۳ : در متن درس ، دو جمله بیابید که در آنها «‌ تکرار حروف » بر موسیقی کلام افزوده است .۴ : مفهوم کلی عبارت زیر را بنویسید .« تویی که در این روزگار ، چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران »در جهان امروز ، امید جامعه ایران شما جوانان هستید که آن را حفظ کنید و برای آن افتخار آفرینی کنید .میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟خیربلهبرای دریافت "جواب فعالیت های نوشتاری درس سوم ارمغان ایران صفحه 34 فارسی هشتم" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید. نرگس پاسخ داده: 5 ماه قبل 6 عالیپاسخ به این نظر دلارا پاسخ داده: 6 ماه قبل 5 واقعا خیلی ممنون عالیه مرسی فدای نویسنده شم????❤????????پاسخ به این نظر فاطی پاسخ داده: 9 ماه قبل 7 واقعا ممنون خیای عالی بود????پاسخ به این نظر فاطمه پاسخ داده: 9 ماه قبل 6 واقعا علی بود ممنون ???? Na i a Mhmd po پاسخ داده: 9 ماه قبل -1 بسیار خوب بود ممنون نم ????????????????پاسخ به این نظر مبینا پاسخ داده: 10 ماه قبل 0 فقط ۱ دونه شو بلدم کشور ما همواره سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی وفرهیختگی بخوان بجوی وبپوی و ایران خود را بشناسپاسخ به این نظر ناشناس پاسخ داده: 10 ماه قبل 0 عالی بودپاسخ به این نظر زینب پاسخ داده: 11 ماه قبل 0 جواب ۴ که بود????????????پاسخ به این نظر امیررضا پاسخ داده: 11 ماه قبل 1 ممنونپاسخ به این نظر امیررضا پاسخ داده: 11 ماه قبل 0 عالیپاسخ به این نظر ژینو عشق ???????????????? پاسخ داده: 10 ماه قبل 2 به نظر من عالی بود .ممنونم امیرمحمد پاسخ داده: 11 ماه قبل 3 خدایش برا تقلب خوبه دستتون درد نکنهپاسخ به این نظر ساریناصلواتی پاسخ داده: 11 ماه قبل 4 آفرین ???????? بهار پاسخ داده: 11 ماه قبل 6 ممنونپاسخ به این نظر فاطی پاسخ داده: 11 ماه قبل 4 عالي بود‍✌✌پاسخ به این نظر علی پاسخ داده: 12 ماه قبل 5 خوبهپاسخ به این نظر Ma i پاسخ داده: 12 ماه قبل 2 عالی بودپاسخ به این نظر Ki g پاسخ داده: 12 ماه قبل 4 سوال 3 و چهار کو⚠️پاسخ به این نظر علی پاسخ داده: 12 ماه قبل 5 ببین بالا ۳ رو نوشته بعدش پایین ۴ رو نوشته هلیا سیاحیان پاسخ داده: 12 ماه قبل -1 بله آخر است..پاسخ به این نظر مهبد پاسخ داده: 12 ماه قبل -2 جونپاسخ به این نظر Reyha e mo adi پاسخ داده: 12 ماه قبل 4 خیلی از نویسنده تشکر میکنم عالی و کامل بود????????????????????پاسخ به این نظر بله پاسخ داده: 12 ماه قبل -2 خیلی خوب است. ????????پاسخ به این نظر نویسنده پاسخ داده: 1 سال قبل 0 تو هستی که در جهان امروز به شما امید واریمپاسخ به این نظر ابوالفضل پاسخ داده: 1 سال قبل 3 سوال چهار کجاست????????????????????پاسخ به این نظر نویسنده پاسخ داده: 1 سال قبل 0 سوال 4تواکنون چشم و امیدوافتخار ایران و کشورت هستیپاسخ به این نظر . پاسخ داده: 1 سال قبل 1 خوب بود ممنون ولی سوال چهار نیست????????پاسخ به این نظر ناشناس پاسخ داده: 1 سال قبل 1 ما به سوال ۴ احتیاج داریمسوال چهار کو????????????پاسخ به این نظر فریماه پاسخ داده: 2 سال قبل 7 پس سوال ۴ کوشپاسخ به این نظر آراد پاسخ داده: 2 سال قبل 0 سوال۴پاسخ به این نظر زهرا پاسخ داده: 2 سال قبل 6 سوال چهار کو؟؟؟پاسخ به این نظر فاطیما پاسخ داده: 2 سال قبل 8 اره عزیزم سوال چهار نیست نفس پاسخ داده: 2 سال قبل 0 سوال 4 پسپاسخ به این نظر ناشناس پاسخ داده: 2 سال قبل 9 زهرا جعفرزاده پس جواب سوال ۴ چی شد ????????????????????پاسخ به این نظر جاسم پاسخ داده: 10 ماه قبل 1 جواب دادن که،البته بعد ۱سال???? با سلام پاسخ داده: 12 ماه قبل 9 ببخشید من سوال ۳ رو هم ندارم میشه بگین بی نام پاسخ داده: 1 سال قبل 8 خیلی زحمت کشیدین سوال چهار را ننوشتید???? برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک نمایید. 37 دیدگاه s omexs 18 اکتبر 2019 آخرین مطالب آن چیست که اگر غذا به آن بدهی زنده است و اگر آب به آن بدهی میمیرد؟ با حروف زیر چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد م ح ر ز ت ی جواب فعالیت صفحه 15 آمادگی دفاعی نهم کلمات هم خانواده درس آفریدگار زیبایی کلاس چهارم معنی ای هست کن اساس هستی کوته ز درت دراز دستی معنی دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را پا زدن سه بعدی از مشخصات کدام یک از شناها میباشد مجموع سن سه نفر ۱۴ سال و حاصل ضرب سن آنها ۷۰ است سن بزرگترین نفر چقدر است معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار جواب مرحله ۱۳۴۲ بازی آمیرزا 1342 یک هزار و سیصد و چهل و دو پاسخ جواب مرحله ۱۳۴۱ بازی آمیرزا 1341 یک هزار و سیصد و چهل و یک پاسخ مطالب تصادفی جواب مرحله ۱۲۶۰ بازی آمیرزا 1260 یک هزار و دویست و شصت پاسخجواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 کتاب نگارش ششم دبستانچه مکان هایی برای نصب توربین های بادی مناسب ترند صفحه 107 کاربرد فناوری های نوین یازدهمنمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا8دستیابی به این خواسته بر زندگی شما و دیگران چه تاثیری دارد صفحه 33 تفکر و پژوهش ششمجواب مرحله ۸۳۱ بازی آمیرزا 831 هشتصد و سی و یک پاسخجواب مرحله ۶۵۱ بازی آمیرزا 651 ششصد و پنجاه و یک پاسخانشا کتاب از نگاه ناشر صفحه 92 کتاب نگارش هشتم درس هشتممنظور از تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد چیست؟ صفحه 86 فارسی ششمنمایش چرخه آب برای کودکان در کلاس صفحه 54 مطالعات اجتماعی پنجمامکانات ترابری منطقه چیست صفحه 25 کار و فناوری هفتم آمار سایتتعداد مطلب : 11033تعداد نظرات : 204550سال افتتاح : 1395 آرشیو سایت آرشیو سال :۱۳۹۹آرشیو سال :۱۳۹۸آرشیو سال :۱۳۹۷آرشیو سال :۱۳۹۶آرشیو سال :۱۳۹۵ هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام استبرای ارسال نظر کلیک کنید(() => {va eleme = docume .que ySelec o All(".pos -co e > h3");if (eleme .le g h >= 2) {eleme = eleme [1] } else if (eleme .le g h > 0) {eleme = eleme [0] } else if (eleme .le g h === 0) {eleme = docume .que ySelec o (". fBox");}if (eleme ) {eleme .ou e HTML = `` + eleme .ou e HTML;}})()

آخرین مطالب