دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

عنا

Joi Reve so, i 's f ee a d fas ! Regis e Logi

800-930-WAFA (9232) Home Se vices Full Lis of Se vices COVID-19 Se vices Eme ge cy Suppo Me al Heal h Legal Cli ic Wo kshops Refugee Assis a ce Tes imo ials Abou Us Missio & Visio Ou His o y Boa d & S aff WHAT IS DV Ge I volved Fu d aise Diape D ives Volu ee I e ships Ca ee s Media Webi a s Pho o Galle y Eve s Suppo Ways o Give Clie Wish Lis Ge I volved How Do a io s a e Used Co ac Us Refe al Fo m Newsle e Subsc ibe المصادر باللغة العربية خدمات COVID-19​ مهمتنا خلال معلومات عنا do a e Ma chi g Gif s

معلومات عنا

_15y _b ochu e_a abic_.pdfFile Size: 465 kbFile Type: pdfDow load File

S o g family, s o g commu i y. i fo@wafahouse.o g ​800-930-WAFA(9232) DO a e Now! Wafa House, PO Box 2102,Clif o , NJ 07015, U i ed S a es © Wafa House. All igh s ese ved. #eleme -9e58bacb-dc1e-417d-af1e-cd3530bd085c a.back- o- op { display: o e; wid h: 60px; heigh : 60px; ex -i de : -9999px; posi io : fixed; z-i dex: 999; bo om: 70px; backg ou d: #662d91 u l("//ma ke place.edi mysi e.com/uploads/b/ma ke place-eleme s-569198776394566218-1.0.1/asse s/up-a ow.p g") o- epea ce e 43%; -webki -bo de - adius: 30px; -moz-bo de - adius: 30px; bo de - adius: 30px; } #eleme -9e58bacb-dc1e-417d-af1e-cd3530bd085c a.back- o- op.back- o- op-lef { lef : 30px; } #eleme -9e58bacb-dc1e-417d-af1e-cd3530bd085c a.back- o- op.back- o- op- igh { igh : 30px; } fu c io se upEleme 196290335911900892() { va equi eFu c = wi dow.pla fo mEleme Requi e || wi dow. equi e; // Relies o a global equi e, specific o pla fo m eleme s equi eFu c([ 'w-global', 'u de sco e', 'jque y', 'backbo e', 'u il/pla fo m/eleme s/Pla fo mEleme ', 'u il/pla fo m/eleme s/Pla fo mEleme Se i gs' ], fu c io ( _W, _, $, Backbo e, Pla fo mEleme , Pla fo mEleme Se i gs ) { va depe de cies = ull || []; va pla fo m_eleme _id = "569198776394566218-1.0.1"; if ( ypeof _W.loadedPla fo mDepe de cies === 'u defi ed') { _W.loadedPla fo mDepe de cies = []; } if ( ypeof _W.pla fo mEleme s === 'u defi ed') { _W.pla fo mEleme s = []; } if ( ypeof _W.pla fo mEleme s[pla fo m_eleme _id] === 'u defi ed') { _W.pla fo mEleme s[pla fo m_eleme _id] = {}; _W.pla fo mEleme s[pla fo m_eleme _id].defe edObjec = ew $.Defe ed(); _W.pla fo mEleme s[pla fo m_eleme _id].defe edP omise = _W.pla fo mEleme s[pla fo m_eleme _id].defe edObjec .p omise(); } if(_.i e sec io (_W.loadedPla fo mDepe de cies, depe de cies).le g h !== depe de cies.le g h){ _. educe(depe de cies, fu c io (p omise, ex Sc ip ){ _W.loadedPla fo mDepe de cies.push( ex Sc ip ); e u p omise. he (fu c io (){ e u $.ge Sc ip ( ex Sc ip ); }); }, $().p omise()). he (fu c io (){ _W.pla fo mEleme s[pla fo m_eleme _id].defe edObjec . esolve(); }); } if (depe de cies.le g h === 0){ _W.pla fo mEleme s[pla fo m_eleme _id].defe edObjec . esolve(); } _W.pla fo mEleme s[pla fo m_eleme _id].defe edP omise.do e(fu c io (){ va _Eleme Defi i io = Pla fo mEleme .ex e d({ i i ialize: fu c io (op io s) { his.amou Sc olled = 300; va self = his; $(wi dow).bi d('sc oll', fu c io (ev) { self.checkAppea (); }); }, eve s: { "click a.back- o- op": "goBackToTop" }, goBackToTop: fu c io () { va a ima eTimeMS = 1000 - (pa seI ( his.se i gs.ge ("sc oll_speed")) * 100); $('h ml, body').a ima e({ sc ollTop: 0 }, a ima eTimeMS); e u false; }, checkAppea : fu c io () { if ( $(wi dow).sc ollTop() > his.amou Sc olled ) { $('a.back- o- op').fadeI ('slow'); } else { $('a.back- o- op').fadeOu ('slow'); } } }); ; if ( ypeof _Eleme Defi i io == 'u defi ed' || ypeof _Eleme Defi i io == ' ull') { va _Eleme Defi i io = Pla fo mEleme .ex e d({}); } va _Eleme = _Eleme Defi i io .ex e d({ i i ialize: fu c io () { // we s ill wa o call he i i ialize fu c io defi ed by he develope // howeve , we do ' wa o call i u il placeholde s have bee eplaced his.placeholde I e val = se I e val(fu c io () { // so use se I e val o check fo placeholde s. if ( his.$('.pla fo m-eleme -child-placeholde ').le g h == 0) { clea I e val( his.placeholde I e val); his.co s uc o .__supe __.i i ialize.apply( his); } }.bi d( his), 100); } }); _Eleme .p o o ype.se i gs = ew Pla fo mEleme Se i gs({"ico _size_each":[{"ico _size_i dex":0},{"ico _size_i dex":1},{"ico _size_i dex":2},{"ico _size_i dex":3},{"ico _size_i dex":4},{"ico _size_i dex":5},{"ico _size_i dex":6},{"ico _size_i dex":7},{"ico _size_i dex":8},{"ico _size_i dex":9},{"ico _size_i dex":10},{"ico _size_i dex":11},{"ico _size_i dex":12},{"ico _size_i dex":13},{"ico _size_i dex":14},{"ico _size_i dex":15},{"ico _size_i dex":16},{"ico _size_i dex":17},{"ico _size_i dex":18},{"ico _size_i dex":19},{"ico _size_i dex":20},{"ico _size_i dex":21},{"ico _size_i dex":22},{"ico _size_i dex":23},{"ico _size_i dex":24},{"ico _size_i dex":25},{"ico _size_i dex":26},{"ico _size_i dex":27},{"ico _size_i dex":28},{"ico _size_i dex":29},{"ico _size_i dex":30},{"ico _size_i dex":31},{"ico _size_i dex":32},{"ico _size_i dex":33},{"ico _size_i dex":34},{"ico _size_i dex":35},{"ico _size_i dex":36},{"ico _size_i dex":37},{"ico _size_i dex":38},{"ico _size_i dex":39},{"ico _size_i dex":40},{"ico _size_i dex":41},{"ico _size_i dex":42},{"ico _size_i dex":43},{"ico _size_i dex":44},{"ico _size_i dex":45},{"ico _size_i dex":46},{"ico _size_i dex":47},{"ico _size_i dex":48},{"ico _size_i dex":49},{"ico _size_i dex":50},{"ico _size_i dex":51},{"ico _size_i dex":52},{"ico _size_i dex":53},{"ico _size_i dex":54},{"ico _size_i dex":55},{"ico _size_i dex":56},{"ico _size_i dex":57},{"ico _size_i dex":58},{"ico _size_i dex":59}],"sc oll_speed_each":[{"sc oll_speed_i dex":0},{"sc oll_speed_i dex":1},{"sc oll_speed_i dex":2}],"ma gi _bo om_each":[{"ma gi _bo om_i dex":0},{"ma gi _bo om_i dex":1},{"ma gi _bo om_i dex":2},{"ma gi _bo om_i dex":3},{"ma gi _bo om_i dex":4},{"ma gi _bo om_i dex":5},{"ma gi _bo om_i dex":6},{"ma gi _bo om_i dex":7},{"ma gi _bo om_i dex":8},{"ma gi _bo om_i dex":9},{"ma gi _bo om_i dex":10},{"ma gi _bo om_i dex":11},{"ma gi _bo om_i dex":12},{"ma gi _bo om_i dex":13},{"ma gi _bo om_i dex":14},{"ma gi _bo om_i dex":15},{"ma gi _bo om_i dex":16},{"ma gi _bo om_i dex":17},{"ma gi _bo om_i dex":18},{"ma gi _bo om_i dex":19},{"ma gi _bo om_i dex":20},{"ma gi _bo om_i dex":21},{"ma gi _bo om_i dex":22},{"ma gi _bo om_i dex":23},{"ma gi _bo om_i dex":24},{"ma gi _bo om_i dex":25},{"ma gi _bo om_i dex":26},{"ma gi _bo om_i dex":27},{"ma gi _bo om_i dex":28},{"ma gi _bo om_i dex":29},{"ma gi _bo om_i dex":30},{"ma gi _bo om_i dex":31},{"ma gi _bo om_i dex":32},{"ma gi _bo om_i dex":33},{"ma gi _bo om_i dex":34},{"ma gi _bo om_i dex":35},{"ma gi _bo om_i dex":36},{"ma gi _bo om_i dex":37},{"ma gi _bo om_i dex":38},{"ma gi _bo om_i dex":39},{"ma gi _bo om_i dex":40},{"ma gi _bo om_i dex":41},{"ma gi _bo om_i dex":42},{"ma gi _bo om_i dex":43},{"ma gi _bo om_i dex":44},{"ma gi _bo om_i dex":45},{"ma gi _bo om_i dex":46},{"ma gi _bo om_i dex":47},{"ma gi _bo om_i dex":48},{"ma gi _bo om_i dex":49},{"ma gi _bo om_i dex":50},{"ma gi _bo om_i dex":51},{"ma gi _bo om_i dex":52},{"ma gi _bo om_i dex":53},{"ma gi _bo om_i dex":54},{"ma gi _bo om_i dex":55},{"ma gi _bo om_i dex":56},{"ma gi _bo om_i dex":57},{"ma gi _bo om_i dex":58},{"ma gi _bo om_i dex":59},{"ma gi _bo om_i dex":60},{"ma gi _bo om_i dex":61},{"ma gi _bo om_i dex":62},{"ma gi _bo om_i dex":63},{"ma gi _bo om_i dex":64},{"ma gi _bo om_i dex":65},{"ma gi _bo om_i dex":66},{"ma gi _bo om_i dex":67},{"ma gi _bo om_i dex":68},{"ma gi _bo om_i dex":69}],"ma gi _ho izo al_each":[{"ma gi _ho izo al_i dex":0},{"ma gi _ho izo al_i dex":1},{"ma gi _ho izo al_i dex":2},{"ma gi _ho izo al_i dex":3},{"ma gi _ho izo al_i dex":4},{"ma gi _ho izo al_i dex":5},{"ma gi _ho izo al_i dex":6},{"ma gi _ho izo al_i dex":7},{"ma gi _ho izo al_i dex":8},{"ma gi _ho izo al_i dex":9},{"ma gi _ho izo al_i dex":10},{"ma gi _ho izo al_i dex":11},{"ma gi _ho izo al_i dex":12},{"ma gi _ho izo al_i dex":13},{"ma gi _ho izo al_i dex":14},{"ma gi _ho izo al_i dex":15},{"ma gi _ho izo al_i dex":16},{"ma gi _ho izo al_i dex":17},{"ma gi _ho izo al_i dex":18},{"ma gi _ho izo al_i dex":19},{"ma gi _ho izo al_i dex":20},{"ma gi _ho izo al_i dex":21},{"ma gi _ho izo al_i dex":22},{"ma gi _ho izo al_i dex":23},{"ma gi _ho izo al_i dex":24},{"ma gi _ho izo al_i dex":25},{"ma gi _ho izo al_i dex":26},{"ma gi _ho izo al_i dex":27},{"ma gi _ho izo al_i dex":28},{"ma gi _ho izo al_i dex":29}],"backg ou d_colo ":"#662d91","ico _size":60,"sc oll_speed":3,"ma gi _bo om":70,"lef _o _ igh ":" igh ","ma gi _ho izo al":30}); _Eleme .p o o ype.se i gs.page_eleme _id = "196290335911900892"; _Eleme .p o o ype.eleme _id = "9e58bacb-dc1e-417d-af1e-cd3530bd085c"; _Eleme .p o o ype.use _id = "125993305"; _Eleme .p o o ype.si e_id = "785941272492624720"; _Eleme .p o o ype.asse s_pa h = "//ma ke place.edi mysi e.com/uploads/b/ma ke place-eleme s-569198776394566218-1.0.1/asse s/"; ew _Eleme ({ el: '#eleme -9e58bacb-dc1e-417d-af1e-cd3530bd085c' }); }); }); } if ( ypeof docume .docume Eleme .appReady == 'u defi ed') { docume .docume Eleme .appReady = 0; } if (docume .docume Eleme .appReady || (wi dow.i Edi o && wi dow.i Edi o ())) { se upEleme 196290335911900892(); } else if (docume .c ea eEve && docume .addEve Lis e e ) { docume .addEve Lis e e ('appReady', se upEleme 196290335911900892, false); } else { docume .docume Eleme .a achEve ('o p ope ycha ge', fu c io (eve ){ if (eve .p ope yName == 'appReady') { se upEleme 196290335911900892(); } }); }

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب