دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷

ضرب اعداد اعشاری به روش مساحتی

ضرب دو عدد اعشاری به روش مساحتی

ببینید

ضرب اعداد اعشاری به روش مساحتی

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '39969593', uid: 'CeJ1j', i le: 'تبدیل کسر به عدد اعشاری ( آموزگار زهرا حیدری)', use ame: 'zah aheida y61', use id: '7418821', visi _c : '948 ', se de _ ame: 'zah aheida y61', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39969593-3989__1590.jpg', du a io : '8:57', sda e: '20 ساعت پیش', da e_exac : '06 آذر 1400', li k: '/v/CeJ1j', cha elId: '7418821', cha elUse ame: 'zah aheida y61', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'zah aheida y61', }; 8:57 ویدیو بعدی تبدیل کسر به عدد اعشاری ( آموزگار زهرا حیدری) از کانال zah aheida y61 نرو بعدی 7:06 ضرب مساحتی اعداد مخلوط از کانال m.j.vafada i 4:36 ضرب اعشاری (آموزگار زهرا حیدری) از کانال zah aheida y61 3:50 ضرب اعشار...پنجم و ششم از کانال za ei. eache 7:36 ضرب کسرها چهارم از کانال za ei. eache 2:48 مثال از ضرب عدد صحیح در کسر پنجم از کانال زهرا حیدری لاکه 21:44 ریاضی چهارم- آموزش ص 49-48 کتاب ریاضی (ضرب دو عدد دورقمی) از کانال خیراندیش 37:23 درس اول فصل چهارم قسمت سوم سال هشتم(ضرب عبارات جبری و مقلوب عدد) از کانال me54ma16 3:23 ضرب دو رقمی چهارم.زاهدی کیا از کانال Hamide.zahedikia66 7:27 ضرب اعداد مخلوط به روش شکل از کانال abolfazl3mi fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27681930-7085-b.jpg"," esumeUID":"ewdXu","du a io ":616,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =616&ca ego ies=educa io al& cha el=8876501&keywo ds=\u0636\u0631\u0628&keywo ds=\u0627\u0639\u0634\u0627\u0631&keywo ds=\u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0634\u0634\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0648\u0645&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0634\u0634\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0648\u0645&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u062f\u0648 \u0639\u062f\u062f \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0648&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =616&ca ego ies=educa io al& cha el=8876501&keywo ds=\u0636\u0631\u0628&keywo ds=\u0627\u0639\u0634\u0627\u0631&keywo ds=\u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0634\u0634\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0648\u0645&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0634\u0634\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0648\u0645&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u062f\u0648 \u0639\u062f\u062f \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0648&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=8876501&cha el_use ame=3152leilA&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0636\u0631\u0628&keywo ds=\u0627\u0639\u0634\u0627\u0631&keywo ds=\u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0634\u0634\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0648\u0645&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0634\u0634\u0645\u06cc \u0647\u0627 \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0648\u0645&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a\u06cc&keywo ds=\u0636\u0631\u0628 \u062f\u0648 \u0639\u062f\u062f \u0627\u0639\u0634\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0648","fo ceMidRoll": ue,"slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ewdXu\/f\/ewdXu.m3u8?k=b0e20"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/563d87f55f343c23c2ba16527fe82a7927681930-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwODJlN2QxNTQ0MTMwM2M0MWQ0ZmRkMjc0ZjUzN2EyIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxNTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qX3Qf9IYTO75IYVaaVhWMqUKh8he9 Fz XaB-I5GZSk"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/563d87f55f343c23c2ba16527fe82a7927681930-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwODJlN2QxNTQ0MTMwM2M0MWQ0ZmRkMjc0ZjUzN2EyIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxNTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qX3Qf9IYTO75IYVaaVhWMqUKh8he9 Fz XaB-I5GZSk"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/563d87f55f343c23c2ba16527fe82a7927681930-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwODJlN2QxNTQ0MTMwM2M0MWQ0ZmRkMjc0ZjUzN2EyIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxNTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qX3Qf9IYTO75IYVaaVhWMqUKh8he9 Fz XaB-I5GZSk"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/563d87f55f343c23c2ba16527fe82a7927681930-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwODJlN2QxNTQ0MTMwM2M0MWQ0ZmRkMjc0ZjUzN2EyIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxNTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qX3Qf9IYTO75IYVaaVhWMqUKh8he9 Fz XaB-I5GZSk"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27681930_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=90180, RESOLUTION=264x330","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/563d87f55f343c23c2ba16527fe82a7927681930-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwODJlN2QxNTQ0MTMwM2M0MWQ0ZmRkMjc0ZjUzN2EyIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxNTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qX3Qf9IYTO75IYVaaVhWMqUKh8he9 Fz XaB-I5GZSk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=162006, RESOLUTION=426x532","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/563d87f55f343c23c2ba16527fe82a7927681930-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwODJlN2QxNTQ0MTMwM2M0MWQ0ZmRkMjc0ZjUzN2EyIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxNTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qX3Qf9IYTO75IYVaaVhWMqUKh8he9 Fz XaB-I5GZSk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=341542, RESOLUTION=640x800","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/563d87f55f343c23c2ba16527fe82a7927681930-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwODJlN2QxNTQ0MTMwM2M0MWQ0ZmRkMjc0ZjUzN2EyIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxNTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qX3Qf9IYTO75IYVaaVhWMqUKh8he9 Fz XaB-I5GZSk","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=541788, RESOLUTION=720x900","h ps:\/\/as4.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/563d87f55f343c23c2ba16527fe82a7927681930-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjEwODJlN2QxNTQ0MTMwM2M0MWQ0ZmRkMjc0ZjUzN2EyIiwiZXhwIjoxNjM4MTMxNTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qX3Qf9IYTO75IYVaaVhWMqUKh8he9 Fz XaB-I5GZSk"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _654692", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ضرب اعشار به روش مساحتی Akhlaghi. each 19,274 مدرسه 106 دنبال‌ کننده 19,274 بازدید 440 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن ضرب دو عدد اعشاری به روش مساحتی 11 ماه پیش آموزشی # کلاس ششمی ها فصل سوم # ضرب اعشار مساحتی # کلاس ششمی ها فصل سوم # ضرب اعشار مساحتی # ضرب دو عدد اعشاری به رو # kelas shemshi - fasl sevom # za b do adad asha i - o مدرسه 106 دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش mhweas 7 ماه پیش ممنون تدریس عالی بود گزارش تخلف Fo i e_co ec _o 9 ماه پیش عالی بود گزارش تخلف فواد فرحانی 9 ماه پیش ممنون از لطفتون شاد باشید و پیروز گزارش تخلف فواد فرحانی 10 ماه پیش روز خوبی رو براتون آرزو میکنم شاد باشید مدرسه و همچنین شما گزارش تخلف جلیل 11 ماه پیش واقعا ازتون ممنونم خیلی خوب توضیح دادید مدرسه ممنونم گلم گزارش تخلف pa hams11 11 ماه پیش خیلی خیلی ممنون مدرسه خواهش می‌کنم گزارش تخلف u_9846468 11 ماه پیش خیلی خوب تدریس میکنیدواقعادوردبرشما مدرسه مچکرم گلم شما خوب توجه میکنی گزارش تخلف u_9789828 11 ماه پیش خیلی خیلی خوب بود ممنونم از معلم ع مدرسه مچکرم عزیزم گزارش تخلف فواد فرحانی 11 ماه پیش درود بر شما ❤️ مدرسه ممنونم گزارش تخلف u_9751309 11 ماه پیش شما عالی تدریس میکنید مدرسه لطف دارید گزارش تخلف as playe 11 ماه پیش خیلی خوب بود مدرسه مچکرم از شما گزارش تخلف مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 8:57 تبدیل کسر به عدد اعشاری ( آموزگار زهرا حیدری) zah aheida y61 948 بازدید 20 ساعت پیش 7:06 ضرب مساحتی اعداد مخلوط m.j.vafada i 2 هزار بازدید 4 روز پیش 4:36 ضرب اعشاری (آموزگار زهرا حیدری) zah aheida y61 1.4 هزار بازدید 3 روز پیش 3:50 ضرب اعشار...پنجم و ششم za ei. eache 220 بازدید 6 روز پیش 7:36 ضرب کسرها چهارم za ei. eache 1.8 هزار بازدید 6 روز پیش 2:48 مثال از ضرب عدد صحیح در کسر پنجم زهرا حیدری لاکه 4.1 هزار بازدید 6 روز پیش 21:44 ریاضی چهارم- آموزش ص 49-48 کتاب ریاضی (ضرب دو عدد دورقمی) خیراندیش 1.6 هزار بازدید 5 روز پیش 37:23 درس اول فصل چهارم قسمت سوم سال هشتم(ضرب عبارات جبری و مقلوب عدد) me54ma16 170 بازدید 6 روز پیش 3:23 ضرب دو رقمی چهارم.زاهدی کیا Hamide.zahedikia66 992 بازدید 5 روز پیش 7:27 ضرب اعداد مخلوط به روش شکل abolfazl3mi 307 بازدید 4 روز پیش

You b owse does NOT suppo HTML5 video. ریاضی اعشار انیمیشن نمایش ضرب اعداد اعشاری به روش مساحتی va URLlis = [];