دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
صفحه 9 ریاضی کلاس پنجم

ببینید

صفحه 9 ریاضی کلاس پنجم

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false; va ex Video = { id: '38366312', uid: 'mF0 D', i le: 'فصل اول ریاضی نهم: حل تمرین صفحه ۱۰ کتاب', use ame: 'Mahdelma h', use id: '5067511', visi _c : '1.2 هزار', se de _ ame: 'آموزش آنتی کرونایی ریاضی توسط MahDel', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38366312-9208__3540.jpg', du a io : '12:19', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '15 مهر 1400', li k: '/v/mF0 D', cha elId: '5067511', cha elUse ame: 'Mahdelma h', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش آنتی کرونایی ریاضی توسط MahDel', }; 12:19 ویدیو بعدی فصل اول ریاضی نهم: حل تمرین صفحه ۱۰ کتاب از کانال آموزش آنتی کرونایی ریاضی توسط MahDel نرو بعدی 23:27 آموزش و حل تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم از کانال hooshi o 10:38 تدریس و حل مساله تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی از کانال الفبای ریاضی 12:44 ریاضی سوم ابتدایی- فصل اول - شمارش چندتا چندتا - حل تمرین صفحه 10 از کانال مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 11:18 فصل اول رياضي هشتم: حل تمرين صفحه ١٣ از کانال آموزش آنتی کرونایی ریاضی توسط MahDel 7:40 حل تمرین صفحه ۳ ریاضی هشتم از کانال حل نامه hal ameh 13:24 حل تمرین صفحه 7 ریاضی دهم - مجموعه های متناهی و نامتناهی از کانال مهدی مال الله . ریاضی دهم fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25230778-8094-b.jpg"," esumeUID":"j8cXQ","du a io ":596,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =596&ca ego ies=educa io al&use id=8622725& cha el=8622725&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u062d\u0644 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c&keywo ds=\u062c\u0648\u0627\u0628 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc&keywo ds=\u06af\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u06af\u0627\u0645 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =596&ca ego ies=educa io al&use id=8622725& cha el=8622725&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u062d\u0644 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c&keywo ds=\u062c\u0648\u0627\u0628 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc&keywo ds=\u06af\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u06af\u0627\u0645 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=8622725&cha el_use ame=7class.i &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u062d\u0644 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c&keywo ds=\u062c\u0648\u0627\u0628 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc&keywo ds=\u06af\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u06af\u0627\u0645 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/j8cXQ\/f\/j8cXQ.m3u8?k=669b6"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25230778_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=158349, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=54038, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=70854, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=179378, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=256058, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=330172, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c1790aba15a6e607e6f524a4a2a8b4ca25230778-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImE2NTNiNTQ5NDg0Y2M3YWYyOGFiNDZmMzA4NDJjY2NhIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5MTY1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5E_MLj1f_YugFRN 74m4-EJwzZ5Y7VG1laKTZodzpqQ"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _902940", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); حل تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم دبستان 199,119 گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 7.1 هزار دنبال‌ کننده 199,119 بازدید 4,246 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن حل تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم دبستان آموزش صفحه به صفحه ریاضی پنجم دبستان شامل حل تمامی فعالیت ها کاردرکلاس ها و تمرین ها می باشد که برای دانش آموزان و معلمان گرامی تهیه شده است . جهت دریافت دی وی دی کامل این مجموعه وارد سایت 7class.i شوید اصلاحیه : سوال سوم به اشتباه نوشته شده و هر عددی بالای صد میلیون را می توان نوشت 1 سال پیش آموزشی # حل تمرین صفحه ریاضی پنج # جواب تمرین های ریاضی پن # آموزش ریاضی پنجم ابتدای # گام به گام ریاضی پنجم ا # amoozesh iyazi pa jom eb edaye # hal am i safeh iyazi pa j # javab am i - iyazi pe گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 7.1 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش ماجراجویی در پاریس ورود پسرا ممنوع ۴۰۰ تاییم کنید 1 روز پیش عالی گزارش تخلف u_12049639 1 روز پیش خيلی خوب گزارش تخلف u_11885191 1 روز پیش سالا اول کن گزارش تخلف u_10771338 1 روز پیش عالی هستش گزارش تخلف GTA 2 روز پیش عالي گزارش تخلف ZOSGAMER 2 روز پیش گزارش تخلف u_12017843 3 روز پیش این چیه واقعا بلد نیستین نیان انجام بدید گزارش تخلف Galaxy gi ls 3 روز پیش سوال ۳ چی میشه من نوشتم دویست میلیون گزارش تخلف Galaxy gi ls 3 روز پیش سوال ۳ چی میشه؟ من نوشتم ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ گزارش تخلف ❤❤❤❤❤ 4 روز پیش عالی بود گزارش تخلف جستجو 4 روز پیش عالی گزارش تخلف فصل اول ریاضی پنجم گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 25/25 ذخیره لیست پخش 1 3:45 آموزش صفحه به صفحه ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 2 5:09 آموزش صفحه به صفحه ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 3 14:00 حل فعالیت صفحه 2 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 4 12:42 حل کار درکلاس صفحه 3 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 5 16:57 حل فعالیت صفحه 4 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 6 8:23 حل کار درکلاس صفحه 5 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 7 12:54 حل تمرین صفحه 5 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 8 9:08 حل فعالیت صفحه 6 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 9 13:42 حل کار درکلاس صفحه 7 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 10 3:55 تدریس فعالیت صفحه 8 ریاضی پنجم گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 11 3:54 حل کار درکلاس صفحه 8 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 12 16:14 حل فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 13 13:26 حل کار در کلاس صفحه 10 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 14 4:23 حل فعالیت صفحه 12 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 15 6:53 حل کار در کلاس صفحه 12 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 16 15:25 حل تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 17 11:30 حل فعالیت صفحه 14 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 18 5:59 حل فعالیت صفحه 15 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 19 7:48 حل کار در کلاس صفحه 15 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 20 10:28 حل فعالیت صفحه 16 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 21 1:19 حل فعالیت صفحه 16 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 22 11:32 جواب تمرین صفحه 17 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 23 3:00 حل فرهنگ نوشتن فصل یک ریاضی پنجم گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 24 12:41 جواب مرور فصل ریاضی پنجم صفحه 18 گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 9:56 حل تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم دبستان گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) ویدیوهای مشابه پخش خودکار 12:19 فصل اول ریاضی نهم: حل تمرین صفحه ۱۰ کتاب آموزش آنتی کرونایی ریاضی توسط MahDel 1.2 هزار بازدید 6 روز پیش 23:27 آموزش و حل تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم hooshi o 472 بازدید 5 روز پیش 10:38 تدریس و حل مساله تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی الفبای ریاضی 3.7 هزار بازدید 5 روز پیش 12:44 ریاضی سوم ابتدایی- فصل اول - شمارش چندتا چندتا - حل تمرین صفحه 10 مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 282 بازدید 4 روز پیش 11:18 فصل اول رياضي هشتم: حل تمرين صفحه ١٣ آموزش آنتی کرونایی ریاضی توسط MahDel 131 بازدید 6 روز پیش 7:40 حل تمرین صفحه ۳ ریاضی هشتم حل نامه hal ameh 101 بازدید 3 هفته پیش 13:24 حل تمرین صفحه 7 ریاضی دهم - مجموعه های متناهی و نامتناهی مهدی مال الله . ریاضی دهم 149 بازدید 1 هفته پیش

جواب تمرین صفحه ۹ ریاضی پنجم ❤️ [ گام به گام + راه حل کامل و درست ]

جواب تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم را در ادامه برای شما عزیزان قرار دادیم.  دقیق و درست ترین جواب ها را در ادامه می توانید ببینید. گام به گام تمرین صفحه نه کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی به همراه حل سوالات در ادامه مطلب وجود دارد. با بخش آموزش از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.  پیداکردن سریع جواب های کار در کلاس و تمرین هادانش آموزای عزیز که دنبال جواب کاردرکلاس و تمرین ها هستید ، ما همه ی جواب ها رو توی سایتمون گذاشتیم.  اگر میخوایید سریع جواب ها رو پیدا کنید فقط کافیه وقتی که توی گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه باحال مگ رو هم بنویسید تا سایت ما همون اول بیاد و سریع جواب رو پیدا کنید.  مثلا : جواب فعالیت صفحه 71 ریاضی پنجم باحال مگ .  اینجوری سریع بهترین جواب ها رو می بینید.  بریم و جواب های این قسمت رو ببینیم. پاسخ تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم دبستانحل سوال 1 ، 2 ، 3 و 4  تمرین صفحه نه کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ( دبستان ) :     چگونه در درس ریاضی قوی شویم ؟ ریاضی یکی از درس هایی است که به تمرین زیادی نیاز دارد.  اگر یک بار این درس را خواندید برای دفعات بعدی حتما تمرین ها را مجدد حل کنید.  حل مجدد باعث می شود به مشکلات خود در این درس پی ببرید. پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه 10 و 11 ریاضی پنجم اگر در کنار کتاب درسی ، چند کتاب کمک درسی هم داشته باشید باعث می شود تسلط شما بر این درس بیشتر شود.  مطالعه در زمان کرونا و با استفاده از اینترنت با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ، تمامی مدرسه ها به صورت آنلاین برگزار می شوند.  دانش آموزان با تبلت ، لپ تاپ و موبایل می توانند به کلاس درس دسترسی داشته باشند.  حتما نکاتی را برای استفاده بهتر و یادگیری بهتر رعایت کنید. پیشنهادی : جواب کار در کلاس صفحه 11 ریاضی پنجم اگر در حال درس خواندن هستید ، سعی کنید تمرکز کنید و به جز زمان کلاس های آنلاین اینترنت را خاموش کنید.  اینترنت باعث کاهش تمرکز می شود.  افزایش تمرکز کودکسعی کنید تمرکز کودک خود را در موقع تمرین ها افزایش دهید.  این کار به مرور باعث می شود کودک توانایی زیادی در حل مسائل داشته باشد.  از روش های مختلف برای این کار می توانید استفاده کنید. پیشنهادی : جواب فعالیت و کار در کلاس صفحه 12 ریاضی پنجم بازی های فکری ، تشویق کودک به حل سوالات مختلف ، تمرکز بر روی چیز های مختلف مثلا یک میوه خاص و … می تواند به تمرکز کودک کمک زیادی کند.  فاصله های زمانی برای مطالعهمطالعه را در زمان های پیوسته و کوتاه انجام دهید.  مثلا هر نیم ساعت یک بار استراحت کنید تا مغز شما بتواند به خوبی اطلاعات جدید را دریافت کند.  از طرفی در این مدل مطالعه ، تمرکز بالا می رود و یادگیری هم افزایش می یابد. پیشنهادی : جواب تمرین صفحه 13 ریاضی پنجم  حتما در بین زمان های مطالعه به خوبی استراحت کنید تا قدرت یادگیری شما افزایش یابد.  استراحت نقش مهمی در مطالعه دارد.  اهمیت آرامش ذهنی در مطالعه ذهن ما اگر آرام باشد برای یادگیری آماده است.  معمولا ذهن در حالت آرام توانایی زیادی دارد پس سعی کنید استرس را از خود دور کنید و تمرکز کنید. پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی پنجم  اگر ذهن شما درگیر موضوع خاصی است سعی کنید چند دقیقه تمرکز کنید و آن موضوع را از ذهن خود خارج کنید.  تاریخچه ریاضی تاریخچه ریاضی به 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد.  همچنین جالب است بدانید این درس شاخه های زیادی دارد. منبع : باحال مگ

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب