دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
صفحه 8و9 ریاضی پنجم

ببینید

صفحه 8و9 ریاضی پنجم

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38431732', uid: 'kiSse', i le: 'کاردستی هنر: تلفیق درس هنر با فصل اول درس ریاضی پنجم ابتدایی', use ame: 'ali ahaie1', use id: '7682868', visi _c : '1.4 هزار', se de _ ame: 'آموزش تخصصی پنجم ابتدایی / مدرس: علی رهایی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38431732-8842__1006.jpg', du a io : '11:44', sda e: '4 روز پیش', da e_exac : '17 مهر 1400', li k: '/v/kiSse', cha elId: '7682868', cha elUse ame: 'ali ahaie1', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش تخصصی پنجم ابتدایی / مدرس: علی رهایی', }; 11:44 ویدیو بعدی کاردستی هنر: تلفیق درس هنر با فصل اول درس ریاضی پنجم ابتدایی از کانال آموزش تخصصی پنجم ابتدایی / مدرس: علی رهایی نرو بعدی 11:50 ریاضی نهم فصل اول درس سوم قسمت اول صفحه 11 از کانال ریاضی با مجید صداقت 14:49 فصل اول ریاضی نهم درس سوم :اجتماع .اشتراک .تفاضل مجموعه ها از کانال آموزش ریاضیات(محدثه ذاکری ) 11:09 درس اول جغرافیای دهم انسانی، تجربی و ریاضی- بخش دوم از کانال aza iou 3:56 میلیارد پایه پنجم زهرا حیدری از کانال زهرا حیدری لاکه 49:58 درس اول ،فصل ۱ ریاضی دهم از کانال f m.afsha 20:35 ریاضی چهارم-درس دوم الگوها- آموزش صفحه های 11-10کتاب ریاضی از کانال خیراندیش 10:07 نمونه تدریس درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی (بخش دوم) از کانال حرف آخر 5:01 آموزش قرآن پایه ی پنجم صفحات ۲و۳ از کانال Shiva.Ahmadi1985 5:04 درس دوم نگارش فارسی پایه ی پنجم ابتدایی از کانال کلاس پنجمی ها . فاطمه نجارزاده fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25421403-2912-b.jpg"," esumeUID":" LZXx","du a io ":634,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =634&ca ego ies=educa io al& cha el=7660074&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u06a9\u0628\u06cc\u0631&keywo ds=\u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06cc 3 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0622\u0645\u0648.\u06af\u0627\u0631 : \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0645\u0648\u0644\u0627\u06cc\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =634&ca ego ies=educa io al& cha el=7660074&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u06a9\u0628\u06cc\u0631&keywo ds=\u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06cc 3 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0622\u0645\u0648.\u06af\u0627\u0631 : \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0645\u0648\u0644\u0627\u06cc\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7660074&cha el_use ame= okhbega _ami kabi _school&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u06a9\u0628\u06cc\u0631&keywo ds=\u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06cc 3 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646&keywo ds=\u062f\u0631\u0633 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0622\u0645\u0648.\u06af\u0627\u0631 : \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0645\u0648\u0644\u0627\u06cc\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ LZXx\/f\/ LZXx.m3u8?k=1c127"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/99577fb11239fa2657351f270217683925421403-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhYjJhYjQ4NjM0MjgyNzliN2Y0NDQyZDUzZDk0MzczIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5OTMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f-f _hPFojKgwxjbRvykNj0-g6s62XVa _5u9z26-YU"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/99577fb11239fa2657351f270217683925421403-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhYjJhYjQ4NjM0MjgyNzliN2Y0NDQyZDUzZDk0MzczIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5OTMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f-f _hPFojKgwxjbRvykNj0-g6s62XVa _5u9z26-YU"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/99577fb11239fa2657351f270217683925421403-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhYjJhYjQ4NjM0MjgyNzliN2Y0NDQyZDUzZDk0MzczIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5OTMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f-f _hPFojKgwxjbRvykNj0-g6s62XVa _5u9z26-YU"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/99577fb11239fa2657351f270217683925421403-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhYjJhYjQ4NjM0MjgyNzliN2Y0NDQyZDUzZDk0MzczIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5OTMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f-f _hPFojKgwxjbRvykNj0-g6s62XVa _5u9z26-YU"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25421403_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=188029, RESOLUTION=668x360","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/99577fb11239fa2657351f270217683925421403-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhYjJhYjQ4NjM0MjgyNzliN2Y0NDQyZDUzZDk0MzczIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5OTMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f-f _hPFojKgwxjbRvykNj0-g6s62XVa _5u9z26-YU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=58780, RESOLUTION=266x144","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/99577fb11239fa2657351f270217683925421403-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhYjJhYjQ4NjM0MjgyNzliN2Y0NDQyZDUzZDk0MzczIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5OTMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f-f _hPFojKgwxjbRvykNj0-g6s62XVa _5u9z26-YU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=80710, RESOLUTION=446x240","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/99577fb11239fa2657351f270217683925421403-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhYjJhYjQ4NjM0MjgyNzliN2Y0NDQyZDUzZDk0MzczIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5OTMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f-f _hPFojKgwxjbRvykNj0-g6s62XVa _5u9z26-YU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=229177, RESOLUTION=892x480","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/99577fb11239fa2657351f270217683925421403-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhYjJhYjQ4NjM0MjgyNzliN2Y0NDQyZDUzZDk0MzczIiwiZXhwIjoxNjM0MjI5OTMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.f-f _hPFojKgwxjbRvykNj0-g6s62XVa _5u9z26-YU"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _466416", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); حل تمرین ریاضی پایه ی پنجم صفحه ی 8 و 9 2,821 آرشیو دبستان نخبگان امیر کبیر 331 دنبال‌ کننده 2,821 بازدید 54 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن مفایسه اعداد و ضرب و تقسیم 1 سال پیش آموزشی # دبستان نخبگان امیر کبیر # منطقه ی 3 تهران # درس ریاضی # پایه ی پنجم # آمو.گار : خانم مولایی # da s iyazi # payeh - pa jom # dabes a okhbega ami kabi # ma agheh - - eh a آرشیو دبستان نخبگان امیر کبیر 331 دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 11:44 کاردستی هنر: تلفیق درس هنر با فصل اول درس ریاضی پنجم ابتدایی آموزش تخصصی پنجم ابتدایی / مدرس: علی رهایی 1.4 هزار بازدید 4 روز پیش 11:50 ریاضی نهم فصل اول درس سوم قسمت اول صفحه 11 ریاضی با مجید صداقت 165 بازدید 4 روز پیش 14:49 فصل اول ریاضی نهم درس سوم :اجتماع .اشتراک .تفاضل مجموعه ها آموزش ریاضیات(محدثه ذاکری ) 422 بازدید 5 روز پیش 11:09 درس اول جغرافیای دهم انسانی، تجربی و ریاضی- بخش دوم aza iou 171 بازدید 5 روز پیش 3:56 میلیارد پایه پنجم زهرا حیدری زهرا حیدری لاکه 1.2 هزار بازدید 6 روز پیش 49:58 درس اول ،فصل ۱ ریاضی دهم f m.afsha 188 بازدید 4 روز پیش 20:35 ریاضی چهارم-درس دوم الگوها- آموزش صفحه های 11-10کتاب ریاضی خیراندیش 1.7 هزار بازدید 6 روز پیش 10:07 نمونه تدریس درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی (بخش دوم) حرف آخر 1.2 هزار بازدید 1 هفته پیش 5:01 آموزش قرآن پایه ی پنجم صفحات ۲و۳ Shiva.Ahmadi1985 230 بازدید 1 هفته پیش 5:04 درس دوم نگارش فارسی پایه ی پنجم ابتدایی کلاس پنجمی ها . فاطمه نجارزاده 274 بازدید 2 هفته پیش

جواب فعالیت صفحه ۸ ریاضی پنجم ❤️ [ گام به گام + راه حل کامل و درست ]

جواب فعالیت صفحه 8 ریاضی پنجم را در ادامه برای شما عزیزان قرار دادیم.  دقیق و درست ترین جواب ها را در ادامه می توانید ببینید. گام به گام فعالیت صفحه هشت کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی به همراه حل سوالات در ادامه مطلب وجود دارد. با بخش آموزش از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.  پیداکردن سریع جواب های کار در کلاس و تمرین هادانش آموزای عزیز که دنبال جواب کاردرکلاس و تمرین ها هستید ، ما همه ی جواب ها رو توی سایتمون گذاشتیم.  اگر میخوایید سریع جواب ها رو پیدا کنید فقط کافیه وقتی که توی گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه باحال مگ رو هم بنویسید تا سایت ما همون اول بیاد و سریع جواب رو پیدا کنید.  مثلا : جواب فعالیت صفحه 71 ریاضی پنجم باحال مگ .  اینجوری سریع بهترین جواب ها رو می بینید.  بریم و جواب های این قسمت رو ببینیم.  پاسخ فعالیت صفحه 8 ریاضی پنجم دبستانحل سوال 1 و 2  فعالیت صفحه هشت کتاب ریاضی پنجم ابتدایی ( دبستان ) :     چگونه در درس ریاضی قوی شویم ؟ ریاضی یکی از درس هایی است که به تمرین زیادی نیاز دارد.  اگر یک بار این درس را خواندید برای دفعات بعدی حتما تمرین ها را مجدد حل کنید.  حل مجدد باعث می شود به مشکلات خود در این درس پی ببرید. پیشنهادی : جواب تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم اگر در کنار کتاب درسی ، چند کتاب کمک درسی هم داشته باشید باعث می شود تسلط شما بر این درس بیشتر شود.  مطالعه در زمان کرونا و با استفاده از اینترنت با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ، تمامی مدرسه ها به صورت آنلاین برگزار می شوند.  دانش آموزان با تبلت ، لپ تاپ و موبایل می توانند به کلاس درس دسترسی داشته باشند.  حتما نکاتی را برای استفاده بهتر و یادگیری بهتر رعایت کنید. پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه 10 و 11 ریاضی پنجم اگر در حال درس خواندن هستید ، سعی کنید تمرکز کنید و به جز زمان کلاس های آنلاین اینترنت را خاموش کنید.  اینترنت باعث کاهش تمرکز می شود.  افزایش تمرکز کودکسعی کنید تمرکز کودک خود را در موقع تمرین ها افزایش دهید.  این کار به مرور باعث می شود کودک توانایی زیادی در حل مسائل داشته باشد.  از روش های مختلف برای این کار می توانید استفاده کنید. پیشنهادی : جواب کار در کلاس صفحه 11 ریاضی پنجم بازی های فکری ، تشویق کودک به حل سوالات مختلف ، تمرکز بر روی چیز های مختلف مثلا یک میوه خاص و … می تواند به تمرکز کودک کمک زیادی کند.  فاصله های زمانی برای مطالعهمطالعه را در زمان های پیوسته و کوتاه انجام دهید.  مثلا هر نیم ساعت یک بار استراحت کنید تا مغز شما بتواند به خوبی اطلاعات جدید را دریافت کند.  از طرفی در این مدل مطالعه ، تمرکز بالا می رود و یادگیری هم افزایش می یابد. پیشنهادی : جواب فعالیت و کار در کلاس صفحه 12 ریاضی پنجم  حتما در بین زمان های مطالعه به خوبی استراحت کنید تا قدرت یادگیری شما افزایش یابد.  استراحت نقش مهمی در مطالعه دارد.  اهمیت آرامش ذهنی در مطالعه ذهن ما اگر آرام باشد برای یادگیری آماده است.  معمولا ذهن در حالت آرام توانایی زیادی دارد پس سعی کنید استرس را از خود دور کنید و تمرکز کنید.  اگر ذهن شما درگیر موضوع خاصی است سعی کنید چند دقیقه تمرکز کنید و آن موضوع را از ذهن خود خارج کنید.  تاریخچه ریاضی تاریخچه ریاضی به 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد.  همچنین جالب است بدانید این درس شاخه های زیادی دارد. منبع : باحال مگ

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب