دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

صفحه 19 ریاضی سوم ابتدایی

این فیلم شامل حل فعالیت و پاسخ به قسمت حدس بزن به صورت تشریحی و مرحله به مرحله است.تهیه کننده:خانم بردبار معلم یکی از مدارس شیراز

ببینید

صفحه 19 ریاضی سوم ابتدایی

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38725148', uid: 'KYqox', i le: 'تدریس صفحه بیست ریاضی کلاس اول دبستان تدریس صفحه ۲۰ ریاضی کلاس اول دبستان', use ame: 'v.sha bedi', use id: '9794183', visi _c : '2.3 هزار', se de _ ame: 'کلاس اول خانم شنبدی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38725148-6427__6222.jpg', du a io : '3:57', sda e: '4 روز پیش', da e_exac : '27 مهر 1400', li k: '/v/KYqox', cha elId: '9794183', cha elUse ame: 'v.sha bedi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'کلاس اول خانم شنبدی', }; 3:57 ویدیو بعدی تدریس صفحه بیست ریاضی کلاس اول دبستان تدریس صفحه ۲۰ ریاضی کلاس اول دبستان از کانال کلاس اول خانم شنبدی نرو بعدی 11:17 تدریس صفحه ی ۱۵ ریاضی پایه دوم دبستان از کانال Mazha y 18:40 پنجم دبستان - ریاضی : حل صفحه ی 13 کتاب از کانال مجتمع آموزشی دخترانه صدرا 9:43 تدریس صفحه ی ۱۴ ریاضی پایه ی دوم دبستان از کانال Mazha y 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر از کانال شرکت ملی گاز ایران 3:32 آموزش ریاضی اول دبستان از کانال As.ghaedi 5:12 ریاضی سوم دبستان(ص8) از کانال هنر تدریس ho a _ ad iss 4:41 آموزش ریاضی کلاس سوم دبستان از کانال امیرعلی جنتی 3:56 آموزش ساعت _ مرور ریاضی دوم دبستان از کانال sami a.s 14:08 آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان از کانال رهپویان دانش و اندیشه fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25763602-1921-b.jpg"," esumeUID":"dJuTE","du a io ":833,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=7753259&cha el_use ame=mb3&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0642\u0627\u0631\u0646&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=7753259&cha el_use ame=mb3&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0642\u0627\u0631\u0646&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7753259&cha el_use ame=mb3&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0642\u0627\u0631\u0646&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/dJuTE\/f\/dJuTE.m3u8?k=c5df3"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25763602_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=200283, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=159116, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=179451, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=227973, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=291867, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/as9.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6954914e677bee0f65d891140a62e4d525763602-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ5ZDBlMDY0MjhiNGJkMDdiMmI0ZDA4NGU3ZDhjYmIxIiwiZXhwIjoxNjM0OTg5MjA2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.TQhB5mh UAc1abFEAmw5JfGdzszO_ cMuxT8cK7l5GE"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _889397", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ریاضی سوم دبستان فعالیت صفحه19 15,879 سوم شیراز 724 دنبال‌ کننده 15,879 بازدید 298 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن این فیلم شامل حل فعالیت و پاسخ به قسمت حدس بزن به صورت تشریحی و مرحله به مرحله است. تهیه کننده:خانم بردبار معلم یکی از مدارس شیراز 1 سال پیش آموزشی # ریاضی سوم دبستان # آموزش ریاضی # الگوهای متقارن # ریاضی سوم ابتدایی # ریاضی سوم دبستان # amoozesh iyazi # iyazi sevom dabes a # iyazi sevom eb edayi # olgohaye mo egha e سوم شیراز 724 دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 3:57 تدریس صفحه بیست ریاضی کلاس اول دبستان تدریس صفحه ۲۰ ریاضی کلاس اول دبستان کلاس اول خانم شنبدی 2.3 هزار بازدید 4 روز پیش 11:17 تدریس صفحه ی ۱۵ ریاضی پایه دوم دبستان Mazha y 523 بازدید 5 روز پیش 18:40 پنجم دبستان - ریاضی : حل صفحه ی 13 کتاب مجتمع آموزشی دخترانه صدرا 1.9 هزار بازدید 6 روز پیش 9:43 تدریس صفحه ی ۱۴ ریاضی پایه ی دوم دبستان Mazha y 564 بازدید 5 روز پیش 1:22 دیرین دیرین - سه رنجبر شرکت ملی گاز ایران 19 هزار بازدید 1 هفته پیش 3:32 آموزش ریاضی اول دبستان As.ghaedi 1.1 هزار بازدید 3 هفته پیش 5:12 ریاضی سوم دبستان(ص8) هنر تدریس ho a _ ad iss 1.6 هزار بازدید 3 هفته پیش 4:41 آموزش ریاضی کلاس سوم دبستان امیرعلی جنتی 1.7 هزار بازدید 1 ماه پیش 3:56 آموزش ساعت _ مرور ریاضی دوم دبستان sami a.s 656 بازدید 3 هفته پیش 14:08 آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان رهپویان دانش و اندیشه 884 بازدید 2 ماه پیش

جواب صفحه ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ریاضی سوم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 19 و کار در کلاس صفحه 20 و تمرین صفحه 21 ریاضی سوم دبستان مربوط به قسمت الگوهای متقارن از فصل ۱ الگوها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و عزیز آماده کرده ایم.همچنین بخوانید : جواب کار در کلاس صفحه ۱۷ و تمرین صفحه ۱۸ ریاضی سومجواب فعالیت صفحه ۱۹ ریاضی سومدر ادامه با حل سوال فعالیت صفحه 19 ریاضی سوم ابتدایی داریم : 1ــ اگر یک شکل متقارن را از روی خط تقارن تا کنید، دو نیمه ی آن مثل هم هستند و می توانند به طور کامل یکدیگر را بپوشانند. خط تقارن شکل های زیر را با خط کش رسم کنید. شکل ها را به طور متقارن رنگ کنید.همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۱۶ ریاضی سوم2ــ خط تقارن شکلهای زیر رسم شده است. تعداد مربّع های کوچک را بشمارید. توضیح دهید که چگونه به کمک خط تقارن می توانید تعداد مربّع ها را سریع تر پیدا کنید.حدس بزن : یک سیب زمینی را برش بدهید و یک مکعب درست کنید. اگر این مکعب را از محلی که خط کشیده شده است ببریم، سطح برش خورده چه شکلی خواهد داشت؟ شکل مستطیل مکعّب را ببرید و حدس خود را آزمایش کنید. برای اینکه سطح برش خورده را بهتر ببینید، می توانید آن را در جوهر یا رنگ بزنید و روی کاغذ بگذارید.جواب کار در کلاس صفحه ۲۰ ریاضی سومدر ادامه با حل سوالات کار در کلاس صفحه 20 ریاضی سوم دبستان داریم :1ــ تعداد مثلّث های کوچک را در شکل زیر بشمارید. برای شمارش از تقارن استفاده کنید. سپس پروانه را به طور متقارن رنگ آمیزی کنید.همچنین بخوانید : جواب تمرین صفحه ۱۵ ریاضی سوم2ــ به الگوی شکل ها توجه کنید و سپس، الگوی عددی را کامل کنید. آنگاه تعداد مربّع های شکل سمت راست را به کمک تقارن به دست آورید. رسم کنید : مانند شکل، یک مکعّب را پشت طلق یا شیشه بگذارید. در طرف دیگر آن بنشینید و با ماژیک روی لبه های مکعب خط بکشید. مکعّب را برداریدو شیشه را نگاه کنید. شکل روی شیشه، تصویر یک مکعب را روی یک سطح نشان می دهد.همچنین بخوانید : جواب تمرین صفحه ۱۴ ریاضی سومجواب تمرین صفحه ۲۱ ریاضی سوم1ــ با توجّه به نیمه ی رنگ شده و خط تقارن، نیمهی دیگر هر شکل را رنگ کنید.2ــ یک ورق کاغذ بردارید و آن را تا بزنید. با قیچی قسمتی از آن را مانند شکل رو به رو ببرید. سپس این قسمت را باز کنید. آیا شکلی که به این ترتیب به دست می آید، خط تقارن دارد؟ بله – به همین ترتیب، شکل های دیگری درست کنید. حالا یک کاغذ را دو بار تا کنید و شکل رو به رو را روی آن در آورید. فکر می کنید کاغذ بعد از باز کردن چه شکلی دیده می شود؟ شکل آدم – امتحان کنید.3ــ نیمه ی دیگر شکل های زیر را طوری بکشید که خط قرمز، خط تقارن هر شکل باشد. سپس، تعداد مربع های شکلهای کامل را بشمارید و کنار هر کدام بنویسید.همچنین بخوانید : جواب تمرین صفحه ۱۳ ریاضی سوم ✅ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۱۹ و کار در کلاس صفحه ۲۰ و تمرین صفحه ۲۱ ریاضی سوم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید مانند «جواب صفحه 19 و 20 و 21 ریاضی سوم ماگرتا». اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید.???????? تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه سوم ابتدایی / Eleme a y Thi d G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

آخرین مطالب