دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در شنبه ۱۴۰۰/۸/۱

شمعدونی قسمت 16

سریال شمعدونی قسمت 16

ببینید

شمعدونی قسمت 16

va ex PLVideo = { id: '29300880', uid: 'SEVLQ', i le: 'سریال شمعدونی قسمت 17', use ame: 'abbas.sams16', use id: '8963949', visi _c : '6.6 هزار', se de _ ame: 'لهراسب درخشانی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /29300880-1127__7305.jpg', du a io : '1:19:30', sda e: '9 ماه پیش', da e_exac : '04 بهمن 1399', li k: '/v/SEVLQ/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_17', cha elId: '8963949', cha elUse ame: 'abbas.sams16', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'لهراسب درخشانی' }; va ex Video = { id: '38767432', uid: 'g5WdH', i le: 'تحولات معاونت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی', use ame: 'isca ews', use id: '413073', visi _c : '6.3 هزار', se de _ ame: 'ایسکانیوز', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38767432-8300__3661.jpg', du a io : '5:17', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '28 مهر 1400', li k: '/v/g5WdH/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_17', cha elId: '413073', cha elUse ame: 'isca ews', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ایسکانیوز', }; 5:17 ویدیو بعدی تحولات معاونت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی از کانال ایسکانیوز نرو بعدی 1:22:43 سریال شمعدونی قسمت 19 از کانال sa.meh a 1:21:08 سریال شمعدونی قسمت 15 از کانال sa.meh a 1:21:32 سریال شمعدونی قسمت 14 از کانال sa.meh a 1:26:53 سریال شمعدونی قسمت 7 از کانال sa.meh a 1:22:40 سریال شمعدونی قسمت 5 از کانال sa.meh a 1:22:24 سریال شمعدونی قسمت 13 از کانال sa.meh a 1:23:08 سریال شمعدونی قسمت 20 از کانال sa.meh a 1:26:06 سریال شمعدونی قسمت 12 از کانال sa.meh a 1:25:30 سریال شمعدونی قسمت 9 از کانال sa.meh a fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/29300779-5809-b.jpg"," esumeUID":"Se1RK","du a io ":4876,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =4876&ca ego ies=film& cha el=8963949&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a \u0627\u0648\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =4876&ca ego ies=film& cha el=8963949&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a \u0627\u0648\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=8963949&cha el_use ame=abbas.sams16&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc&keywo ds=\u0634\u0645\u0639\u062f\u0648\u0646\u06cc \u0642\u0633\u0645\u062a \u0627\u0648\u0644","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/Se1RK\/f\/Se1RK.m3u8?k=d671a"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d0ec4500c1b30ce8f3b157ae9901328629300779-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjVmOTg1OTY0ZDIzYzFlMzFjMGMyY2UyYjExODhlZjQ1IiwiZXhwIjoxNjM0OTkwNDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.APxAHSoKG7vk9JZT0RuCdZ 3jeKV3Mug3hic5D2yPz4"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d0ec4500c1b30ce8f3b157ae9901328629300779-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjVmOTg1OTY0ZDIzYzFlMzFjMGMyY2UyYjExODhlZjQ1IiwiZXhwIjoxNjM0OTkwNDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.APxAHSoKG7vk9JZT0RuCdZ 3jeKV3Mug3hic5D2yPz4"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d0ec4500c1b30ce8f3b157ae9901328629300779-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjVmOTg1OTY0ZDIzYzFlMzFjMGMyY2UyYjExODhlZjQ1IiwiZXhwIjoxNjM0OTkwNDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.APxAHSoKG7vk9JZT0RuCdZ 3jeKV3Mug3hic5D2yPz4"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d0ec4500c1b30ce8f3b157ae9901328629300779-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjVmOTg1OTY0ZDIzYzFlMzFjMGMyY2UyYjExODhlZjQ1IiwiZXhwIjoxNjM0OTkwNDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.APxAHSoKG7vk9JZT0RuCdZ 3jeKV3Mug3hic5D2yPz4"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/29300779_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=453379, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d0ec4500c1b30ce8f3b157ae9901328629300779-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjVmOTg1OTY0ZDIzYzFlMzFjMGMyY2UyYjExODhlZjQ1IiwiZXhwIjoxNjM0OTkwNDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.APxAHSoKG7vk9JZT0RuCdZ 3jeKV3Mug3hic5D2yPz4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=121597, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d0ec4500c1b30ce8f3b157ae9901328629300779-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjVmOTg1OTY0ZDIzYzFlMzFjMGMyY2UyYjExODhlZjQ1IiwiZXhwIjoxNjM0OTkwNDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.APxAHSoKG7vk9JZT0RuCdZ 3jeKV3Mug3hic5D2yPz4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=216599, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d0ec4500c1b30ce8f3b157ae9901328629300779-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjVmOTg1OTY0ZDIzYzFlMzFjMGMyY2UyYjExODhlZjQ1IiwiZXhwIjoxNjM0OTkwNDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.APxAHSoKG7vk9JZT0RuCdZ 3jeKV3Mug3hic5D2yPz4","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=703082, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb19.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/d0ec4500c1b30ce8f3b157ae9901328629300779-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjVmOTg1OTY0ZDIzYzFlMzFjMGMyY2UyYjExODhlZjQ1IiwiZXhwIjoxNjM0OTkwNDMxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.APxAHSoKG7vk9JZT0RuCdZ 3jeKV3Mug3hic5D2yPz4"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _76408", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال شمعدونی قسمت 16 38,180 لهراسب درخشانی 716 دنبال‌ کننده 38,180 بازدید 970 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 9 ماه پیش فیلم # شمعدونی # دانلود سریال شمعدونی # سریا شمعدونی # سریال شمعدونی # شمعدونی قسمت اول # shamdo i # se ial shamdo i # dow load se ial shamdo i # se iya shamdo i # shamdo i ghesma avval لهراسب درخشانی 716 دنبال کننده دنبال کردن u_10151663 6 ماه پیش خیلی خوبه من از شیرین و عرشیا خیلی خوشم میاد گزارش تخلف ادیت و ترفند های موبایلی ☑️ 6 ماه پیش منم با کامنت پایینی موافقم گزارش تخلف ادیت و ترفند های موبایلی ☑️ 6 ماه پیش من با کامنت پایینی موافقم گزارش تخلف ^^~sadaf:) 7 ماه پیش عالییی گزارش تخلف u_10429038 7 ماه پیش شیرین خیلی غر غر میکنه ایش گزارش تخلف u_10137934 8 ماه پیش عالی گزارش تخلف سریال شمعدونی لهراسب درخشانی 25/16 ذخیره لیست پخش 1 1:32:06 سریال شمعدونی قسمت 1 لهراسب درخشانی 2 1:26:42 سریال شمعدونی قسمت 2 لهراسب درخشانی 3 1:36:01 سریال شمعدونی قسمت 3 لهراسب درخشانی 4 1:34:08 سریال شمعدونی قسمت 4 لهراسب درخشانی 5 1:28:59 سریال شمعدونی قسمت 5 لهراسب درخشانی 6 1:23:18 سریال شمعدونی قسمت 6 لهراسب درخشانی 7 1:19:31 سریال شمعدونی قسمت 7 لهراسب درخشانی 8 1:14:11 سریال شمعدونی قسمت 8 لهراسب درخشانی 9 1:23:17 سریال شمعدونی قسمت 9 لهراسب درخشانی 10 1:22:52 سریال شمعدونی قسمت 10 لهراسب درخشانی 11 1:23:20 سریال شمعدونی قسمت 11 لهراسب درخشانی 12 1:23:55 سریال شمعدونی قسمت 12 لهراسب درخشانی 13 1:26:56 سریال شمعدونی قسمت 13 لهراسب درخشانی 14 1:32:14 سریال شمعدونی قسمت 14 لهراسب درخشانی 15 1:26:52 سریال شمعدونی قسمت 15 لهراسب درخشانی 1:21:16 سریال شمعدونی قسمت 16 لهراسب درخشانی 17 1:19:30 سریال شمعدونی قسمت 17 لهراسب درخشانی 18 1:20:30 سریال شمعدونی قسمت 18 لهراسب درخشانی 19 1:22:57 سریال شمعدونی قسمت 19 لهراسب درخشانی 20 1:21:27 سریال شمعدونی قسمت 20 لهراسب درخشانی 21 1:23:02 سریال شمعدونی قسمت 21 لهراسب درخشانی 22 1:26:46 سریال شمعدونی قسمت 22 لهراسب درخشانی 23 1:28:11 سریال شمعدونی قسمت 23 لهراسب درخشانی 24 1:28:09 سریال شمعدونی قسمت 24 لهراسب درخشانی 25 1:27:21 سریال شمعدونی قسمت 25 (آخر) لهراسب درخشانی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 5:17 تحولات معاونت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی ایسکانیوز 6.3 هزار بازدید 2 روز پیش 1:22:43 سریال شمعدونی قسمت 19 sa.meh a 165 بازدید 4 روز پیش 1:21:08 سریال شمعدونی قسمت 15 sa.meh a 124 بازدید 5 روز پیش 1:21:32 سریال شمعدونی قسمت 14 sa.meh a 108 بازدید 5 روز پیش 1:26:53 سریال شمعدونی قسمت 7 sa.meh a 529 بازدید 5 روز پیش 1:22:40 سریال شمعدونی قسمت 5 sa.meh a 102 بازدید 6 روز پیش 1:22:24 سریال شمعدونی قسمت 13 sa.meh a 105 بازدید 5 روز پیش 1:23:08 سریال شمعدونی قسمت 20 sa.meh a 960 بازدید 4 روز پیش 1:26:06 سریال شمعدونی قسمت 12 sa.meh a 487 بازدید 5 روز پیش 1:25:30 سریال شمعدونی قسمت 9 sa.meh a 159 بازدید 5 روز پیش

آخرین مطالب