دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

سوره ذاریات صوتی تصویری

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = { id: '12803416', uid: 'ji8KU', i le: '052 - ترتیل تصویری سوره طور با صدای استاد پرهیزکار', use ame: 'mbaha ieh', use id: '271094', visi _c : '9.6 هزار', se de _ ame: 'مهدی بهاریه', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /12803416-3488__1737.jpg', du a io : '6:32', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '09 آذر 1397', li k: '/v/ji8KU/052_-_%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1', cha elId: '271094', cha elUse ame: 'mbaha ieh', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'مهدی بهاریه' }; va ex Video = { id: '22161616', uid: 'D8LN ', i le: '(424) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 24 - ترتیل تصویری', use ame: 'zek ehakim', use id: '418135', visi _c : '4.8 هزار', se de _ ame: 'قرآن ذکر حکیم', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /22161616-7323__9588.jpg', du a io : '55:10', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '23 اردیبهشت 1399', li k: '/v/D8LN /052_-_%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1', cha elId: '418135', cha elUse ame: 'zek ehakim', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'قرآن ذکر حکیم', }; 55:10 ویدیو بعدی (424) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 24 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم نرو بعدی 1:00:07 (405) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 5 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم 56:14 (609) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 9 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم 54:18 (414) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 14 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم 58:22 (404) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 4 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم 55:25 (420) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 20 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم 59:46 (427) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 27 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم 57:45 (421) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 21 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم 57:12 (417) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 17 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم 57:38 (418) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 18 - ترتیل تصویری از کانال قرآن ذکر حکیم fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} مهدی بهاریه دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/12803421-1289-b.jpg"," esumeUID":"3yEuM","du a io ":435,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =435&ca ego ies= eligious& cha el=271094&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644&keywo ds=\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc&keywo ds=\u0633\u0648\u0631\u0647&keywo ds=\u0630\u0627\u0631\u06cc\u0627\u062a&keywo ds=\u0635\u062f\u0627\u06cc&keywo ds=\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f&keywo ds=\u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062a\u0644\u0627\u0648\u062a \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0631\u062c\u0645\u0647&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632\u06a9\u0627\u0631&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =435&ca ego ies= eligious& cha el=271094&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644&keywo ds=\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc&keywo ds=\u0633\u0648\u0631\u0647&keywo ds=\u0630\u0627\u0631\u06cc\u0627\u062a&keywo ds=\u0635\u062f\u0627\u06cc&keywo ds=\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f&keywo ds=\u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062a\u0644\u0627\u0648\u062a \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0631\u062c\u0645\u0647&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632\u06a9\u0627\u0631&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=271094&cha el_use ame=mbaha ieh&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB23&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644&keywo ds=\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc&keywo ds=\u0633\u0648\u0631\u0647&keywo ds=\u0630\u0627\u0631\u06cc\u0627\u062a&keywo ds=\u0635\u062f\u0627\u06cc&keywo ds=\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f&keywo ds=\u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632\u06a9\u0627\u0631&keywo ds=\u062a\u0644\u0627\u0648\u062a \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0631\u062c\u0645\u0647&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc&keywo ds=\u062a\u0631\u062a\u06cc\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632\u06a9\u0627\u0631","fo ceMidRoll": ue,"slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/3yEuM\/f\/3yEuM.m3u8?k=36937"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/93ea19aae4a6c5d2112ff3fe30a46c6312803421-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU4MDU2MTQyZDMwYzg4NWViNTY3OTg5YjU4MWQxNDgyIiwiZXhwIjoxNjM3ODY0MTI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ymFdy_1T0kb6LEWUW70o8wgv LWR4vsYSe LcWlw2-s"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/93ea19aae4a6c5d2112ff3fe30a46c6312803421-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU4MDU2MTQyZDMwYzg4NWViNTY3OTg5YjU4MWQxNDgyIiwiZXhwIjoxNjM3ODY0MTI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ymFdy_1T0kb6LEWUW70o8wgv LWR4vsYSe LcWlw2-s"," ype":"video\/mp4","label":"240p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/12803421_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=269742, RESOLUTION=352x264","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/93ea19aae4a6c5d2112ff3fe30a46c6312803421-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU4MDU2MTQyZDMwYzg4NWViNTY3OTg5YjU4MWQxNDgyIiwiZXhwIjoxNjM3ODY0MTI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ymFdy_1T0kb6LEWUW70o8wgv LWR4vsYSe LcWlw2-s","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=115461, RESOLUTION=264x198","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/93ea19aae4a6c5d2112ff3fe30a46c6312803421-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjU4MDU2MTQyZDMwYzg4NWViNTY3OTg5YjU4MWQxNDgyIiwiZXhwIjoxNjM3ODY0MTI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ymFdy_1T0kb6LEWUW70o8wgv LWR4vsYSe LcWlw2-s"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _762060", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); 051 - ترتیل تصویری سوره ذاریات با صدای استاد پرهیزکار 21,001 مهدی بهاریه 257 دنبال‌ کننده 21,001 بازدید 245 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن جز 26 2 سال پیش مذهبی # تلاوت قرآن با ترجمه # ترتیل تصویری # ترتیل استادپرهیزکار مهدی بهاریه 257 دنبال کننده دنبال کردن ترتیل تصویری قرآن بخش دوم مهدی بهاریه 50/1 ذخیره لیست پخش 7:15 051 - ترتیل تصویری سوره ذاریات با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 2 6:32 052 - ترتیل تصویری سوره طور با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 3 7:42 053 - ترتیل تصویری سوره نجم با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 4 6:56 054 - ترتیل تصویری سوره قمر با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 5 8:14 055 - ترتیل تصویری سوره رحمان با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 6 8:18 056 - ترتیل تصویری سوره واقعه با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 7 10:58 057 - ترتیل تصویری سوره حدید با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 8 10:38 058 - ترتیل تصویری سوره مجادله با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 9 9:12 059 - ترتیل تصویری سوره حشر با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 10 8:19 060 - ترتیل تصویری سوره ممتحنه با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 11 4:52 061 - ترتیل تصویری سوره صف با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 12 3:57 062 - ترتیل تصویری سوره جمعه با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 13 4:15 063 - ترتیل تصویری سوره منافقون با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 14 5:37 064 - ترتیل تصویری سوره تغابن با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 15 6:43 065 - ترتیل تصویری سوره طلاق با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 16 6:11 066 - ترتیل تصویری سوره تحریم با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 17 7:28 067 - ترتیل تصویری سوره ملک با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 18 7:51 068 - ترتیل تصویری سوره قلم با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 19 6:40 069 - ترتیل تصویری سوره حاقه با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 20 5:38 070 - ترتیل تصویری سوره معارج با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 21 5:20 071 - ترتیل تصویری سوره نوح با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 22 5:31 072 - ترتیل تصویری سوره جن با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 23 4:26 073 - ترتیل تصویری سوره مزمل با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 24 6:12 074 - ترتیل تصویری سوره مدثر با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 25 3:55 075 - ترتیل تصویری سوره قیامه با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه 26 6:31 076 - ترتیل تصویری سوره انسان با صدای استاد پرهیزکار مهدی بهاریه ویدیوهای مشابه پخش خودکار 55:10 (424) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 24 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 4.8 هزار بازدید 1 سال پیش 1:00:07 (405) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 5 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 3.5 هزار بازدید 1 سال پیش 56:14 (609) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 9 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 3.5 هزار بازدید 1 سال پیش 54:18 (414) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 14 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 3.9 هزار بازدید 1 سال پیش 58:22 (404) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 4 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 3.4 هزار بازدید 1 سال پیش 55:25 (420) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 20 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 4 هزار بازدید 1 سال پیش 59:46 (427) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 27 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 4.1 هزار بازدید 1 سال پیش 57:45 (421) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 21 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 7.8 هزار بازدید 1 سال پیش 57:12 (417) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 17 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 853 بازدید 1 سال پیش 57:38 (418) - ترتیل قرآن کریم - استاد پرهیزکار - جزء 18 - ترتیل تصویری قرآن ذکر حکیم 1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

va a2a_co fig = a2a_co fig || {}; a2a_co fig.o click = 1;

تاریخ انتشار: شنبه 29 تیر 1398 تعداد بازدید: 661948 متن و ترجمه سوره ذاریات + عکس و صوت در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه ذاریات از جزء 26 و 27 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

سوره 51 قرآن کریم: الذاریات تعداد آیه: 60 جزء : 26 و 27 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿۱﴾ سوگند به بادهاى ذره‏ افشان (۱) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿۲﴾ و ابرهاى گرانبار (۲) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿۳﴾ و سبك سيران (۳) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿۴﴾ و تقسيم‏ كنندگان كار[ها] (۴) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿۵﴾ كه آنچه وعده داده شده‏ ايد راست است (۵) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿۶﴾ و [روز] پاداش واقعيت دارد (۶) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿۷﴾ سوگند به آسمان مشبك (۷) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿۸﴾ كه شما [درباره قرآن] در سخنى گوناگونيد (۸) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿۹﴾ [بگوى] تا هر كه از آن برگشته برگشته باشد (۹) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿۱۰﴾ مرگ بر دروغپردازان (۱۰) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿۱۱﴾ همانان كه در ورطه نادانى بى‏ خبرند (۱۱) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿۱۲﴾ پرسند روز پاداش كى است (۱۲) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿۱۳﴾ همان روز كه آنان بر آتش عقوبت [و آزموده] شوند (۱۳) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۴﴾ عذاب [موعود] خود را بچشيد اين است همان [بلايى] كه با شتاب خواستار آن بوديد (۱۴) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱۵﴾ پرهيزگاران در باغها و چشمه سارانند (۱۵) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿۱۶﴾ آنچه را پروردگارشان عطا فرموده مى‏ گيرند زيرا كه آنها پيش از اين نيكوكار بودند (۱۶) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿۱۷﴾ و از شب اندكى را مى‏غنودند (۱۷) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۱۸﴾ و در سحرگاهان [از خدا] طلب آمرزش میکردند (۱۸) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿۱۹﴾ و در اموالشان براى سائل و محروم حقى [معين] بود (۱۹) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿۲۰﴾ و روى زمين براى اهل يقين نشانه‏ هايى [متقاعدكننده] است (۲۰) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾ و در خود شما پس مگر نمى ‏بينيد (۲۱) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۲۲﴾ و روزى شما و آنچه وعده داده شده‏ ايد در آسمان است (۲۲) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿۲۳﴾ پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه واقعا او حق است همان گونه كه خود شما سخن مى‏ گوييد (۲۳) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۲۴﴾ آيا خبر مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيد (۲۴) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿۲۵﴾ چون بر او درآمدند پس سلام گفتند گفت‏ سلام مردمى ناشناسيد (۲۵) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿۲۶﴾ پس آهسته به سوى زنش رفت و گوساله‏ اى فربه [و بريان] آورد (۲۶) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۷﴾ آن را به نزديكشان برد [و] گفت مگر نمى ‏خوريد (۲۷) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿۲۸﴾ و [در دلش] از آنان احساس ترسى كرد گفتند مترس و او را به پسرى دانا مژده دادند (۲۸) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿۲۹﴾ و زنش با فريادى [از شگفتى] سر رسيد و بر چهره خود زد و گفت زنى پير نازا [چگونه بزايد] (۲۹) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۳۰﴾ گفتند پروردگارت چنين فرموده است او خود حكيم داناست (۳۰) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۱﴾ [ابراهيم] گفت اى فرستادگان ماموريت‏ شما چيست (۳۱) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾ گفتند ما به سوى مردمى پليدكار فرستاده شده‏ ايم (۳۲) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿۳۳﴾ تا سنگهايى از گل رس بر [سر] آنان فرو فرستيم (۳۳) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۳۴﴾ [كه] نزد پروردگارت براى مسرفان نشان‏گذارى شده است (۳۴) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾ پس هر كه از مؤمنان در آن [شهرها] بود بيرون برديم (۳۵) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۶﴾ و[لى] در آنجا جز يك خانه از فرمانبران [خدا بيشتر] نيافتيم (۳۶) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۷﴾ و در آنجا براى آنها كه از عذاب پر درد مى‏ ترسند عبرتى به جاى گذاشتيم (۳۷) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿۳۸﴾ و [نيز] در [ماجراى] موسى چون او را با حجتى آشكار به سوى فرعون گسيل داشتيم (۳۸) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۳۹﴾ پس [فرعون] با اركان [دولت] خود روى برتافت و گفت [اين شخص] ساحر يا ديوانه‏ اى است (۳۹) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۴۰﴾ [تا] او و سپاهيانش را گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم در حالى كه او [در آخرين لحظه] نكوهشگر [خود] بود (۴۰) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿۴۱﴾ و در [ماجراى] عاد [نيز] چون بر [سر] آنها آن باد مهلك را فرستاديم (۴۱) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۴۲﴾ به هر چه مى‏وزيد آن را چون خاكستر استخوان مرده مى‏ گردانيد (۴۲) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ﴿۴۳﴾ و در [ماجراى] ثمود [نيز عبرتى بود] آنگاه كه به ايشان گفته شد تا چندى برخوردار شويد (۴۳) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۴۴﴾ تا [آنكه] از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالى كه آنها مى ‏نگريستند آذرخش آنان را فرو گرفت (۴۴) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿۴۵﴾ در نتيجه نه توانستند به پاى خيزند و نه طلب يارى كنند (۴۵) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۴۶﴾ و قوم نوح [نيز] پيش از آن [اقوام نامبرده همين گونه هلاك شدند] زيرا آنها مردمى نافرمان بودند (۴۶) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۴۷﴾ و آسمان را به قدرت خود برافراشتيم و بى‏ گمان ما [آسمان]گستريم (۴۷) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿۴۸﴾ و زمين را گسترانيده‏ ايم و چه نيكو گسترندگانيم (۴۸) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۴۹﴾ و از هر چيزى دو گونه [يعنى نر و ماده] آفريديم اميد كه شما عبرت گيريد (۴۹) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۵۰﴾ پس به سوى خدا بگريزيد كه من شما را از طرف او بيم‏ دهنده‏ اى آشكارم (۵۰) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۵۱﴾ و با خدا معبودى ديگر قرار مدهيد كه من از جانب او هشداردهنده‏ اى آشكارم (۵۱) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۵۲﴾ بدين سان بر كسانى كه پيش از آنها بودند هيچ پيامبرى نيامد جز اينكه گفتند ساحر يا ديوانه‏ اى است (۵۲) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۵۳﴾ آيا همديگر را به اين [سخن] سفارش كرده بودند [نه] بلكه آنان مردمى سركش بودند (۵۳) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿۵۴﴾ پس از آنان روى بگردان كه تو در خور نكوهش نيستى (۵۴) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ و پند ده كه مؤمنان را پند سود بخشد (۵۵) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند (۵۶) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿۵۷﴾ از آنان هيچ روزيى نمى‏ خواهم و نمى‏ خواهم كه مرا خوراك دهند (۵۷) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿۵۸﴾ خداست كه خود روزى بخش نيرومند استوار است (۵۸) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿۵۹﴾ پس براى كسانى كه ستم كردند بهره‏ اى است از عذاب همانند بهره عذاب ياران [قبلى]شان پس [بگو] در خواستن عذاب از من شتابزدگى نكنند (۵۹) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۶۰﴾ پس واى بر كسانى كه كافر شده‏ اند از آن روزى كه وعده يافته‏ اند (۶۰)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب