دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
سریال یک عشق یک جنون قسمت 186

ببینید

سریال یک عشق یک جنون قسمت 186

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38387885', uid: 'pBb i', i le: 'جنون سامان جلیلی، بازی اسماعیل محمدی، آیدا جهان دیده', use ame: 'mohamadi.5064', use id: '5707855', visi _c : '419 ', se de _ ame: 'اسماعیل محمدی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38387885-7343__5850.jpg', du a io : '3:50', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '16 مهر 1400', li k: '/v/pBb i', cha elId: '5707855', cha elUse ame: 'mohamadi.5064', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'اسماعیل محمدی', }; 3:50 ویدیو بعدی جنون سامان جلیلی، بازی اسماعیل محمدی، آیدا جهان دیده از کانال اسماعیل محمدی نرو بعدی 0:20 یک عشق یک جنون از کانال MIX.ZP 11:46 باب اسفنجی و جنون رعایت اصول بهداشتی - انیمیشن باب اسفنجی جدید از کانال دنیای ویدیو | Wo ld Video 1:17 میکس غمگین سریال یک عشق یک جنون ( کپی ممنوع ) از کانال *** کانال هندوستانی ها *** 42:27 جنون مایا قسمت 36 از کانال i hes 1:50:53 فیلم سینمایی جنون سرعت از کانال sa.meh a 0:57 کلیپ لری عاشقانه / جنون از کانال خانوم‌ توت فرنگی 2:28 یک عشق یک جنون از کانال a e a ad 2:19 یک عشق یک جنون از کانال a e a ad 1:47:45 جنون سرعت دوبله فارسی از کانال گرند کینگ fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/28582033-3249-b.jpg"," esumeUID":"gVYOS","du a io ":1216,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1216&ca ego ies=film& cha el=9779572&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062c\u0646\u0648\u0646&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u0645\u0627\u062f\u0648&keywo ds=\u0627\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0645\u0627\u0648&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1216&ca ego ies=film& cha el=9779572&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062c\u0646\u0648\u0646&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u0645\u0627\u062f\u0648&keywo ds=\u0627\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0645\u0627\u0648&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=9779572&cha el_use ame=D ash i_98_Rk99&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u062c\u0646\u0648\u0646&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=\u0645\u0627\u062f\u0648&keywo ds=\u0627\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0645\u0627\u0648","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/gVYOS\/f\/gVYOS.m3u8?k=48c3a"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9b1dd22b178e4ce5dc20ef579e18fa1728582033-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYwMmIwMzYwMTI4ODYxZGZkMDUyMWViZDY5OTgxNWYyIiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MjAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Lv-2RMVSz p7QCdfB1BPzFhAMfNNZPgjEz7DNYQdaEc"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9b1dd22b178e4ce5dc20ef579e18fa1728582033-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYwMmIwMzYwMTI4ODYxZGZkMDUyMWViZDY5OTgxNWYyIiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MjAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Lv-2RMVSz p7QCdfB1BPzFhAMfNNZPgjEz7DNYQdaEc"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9b1dd22b178e4ce5dc20ef579e18fa1728582033-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYwMmIwMzYwMTI4ODYxZGZkMDUyMWViZDY5OTgxNWYyIiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MjAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Lv-2RMVSz p7QCdfB1BPzFhAMfNNZPgjEz7DNYQdaEc"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/28582033_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=615033, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9b1dd22b178e4ce5dc20ef579e18fa1728582033-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYwMmIwMzYwMTI4ODYxZGZkMDUyMWViZDY5OTgxNWYyIiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MjAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Lv-2RMVSz p7QCdfB1BPzFhAMfNNZPgjEz7DNYQdaEc","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=232441, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9b1dd22b178e4ce5dc20ef579e18fa1728582033-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYwMmIwMzYwMTI4ODYxZGZkMDUyMWViZDY5OTgxNWYyIiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MjAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Lv-2RMVSz p7QCdfB1BPzFhAMfNNZPgjEz7DNYQdaEc","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=380263, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9b1dd22b178e4ce5dc20ef579e18fa1728582033-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYwMmIwMzYwMTI4ODYxZGZkMDUyMWViZDY5OTgxNWYyIiwiZXhwIjoxNjM0MTk0MjAzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Lv-2RMVSz p7QCdfB1BPzFhAMfNNZPgjEz7DNYQdaEc"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _973903", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); یک عشق یک جنون قسمت ۲۸۹ 49,216 Colo s_Mix 415 دنبال‌ کننده 49,216 بازدید 924 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 9 ماه پیش فیلم # عشق # مادو # ارکی # ماو # eshgh # eshgh # maew # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # o ki # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh # eshgh Colo s_Mix 415 دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش Colo s_Mix 9 ماه پیش نخیر گزارش تخلف u_8636029 9 ماه پیش سلام توی کانال تلگرام‌ زدین قسمت های بعدفروشی .یعنی دیگه نمیزارید گزارش تخلف u_9224394 9 ماه پیش سلام میشه 290 یک عشق یک جنون رو امشب بذارید ممنون میشم جواب بدین گزارش تخلف u_9224394 9 ماه پیش سلام بزرگوار ممکنه قسمت 290 یک عشق یک جنون رو بذارید و اگر لطف میکنید کی ممنون میشم جواب بدید گزارش تخلف Colo s_Mix 9 ماه پیش اره گزارش تخلف سیمگه تایم♡اورجینال♡فالو=فالو کپی ممنوع☆ 9 ماه پیش گذاشتی و گزارش شد آره گزارش تخلف Colo s_Mix 9 ماه پیش بله ولی فردا شب گزارش تخلف u_9281804 9 ماه پیش میشه قسمت های197,198بذارید گزارش تخلف u_9606192 9 ماه پیش قسمت ۲۹۰دشم بزار ممنون گزارش تخلف Mobi a 10 ماه پیش قسمت بعدیش رو هم بگزارید ممنون گزارش تخلف نمایش بیشتر دیدگاه ها ویدیوهای مشابه پخش خودکار 3:50 جنون سامان جلیلی، بازی اسماعیل محمدی، آیدا جهان دیده اسماعیل محمدی 419 بازدید 5 روز پیش 0:20 یک عشق یک جنون MIX.ZP 278 بازدید 2 روز پیش 11:46 باب اسفنجی و جنون رعایت اصول بهداشتی - انیمیشن باب اسفنجی جدید دنیای ویدیو | Wo ld Video 295 بازدید 2 روز پیش 1:17 میکس غمگین سریال یک عشق یک جنون ( کپی ممنوع ) *** کانال هندوستانی ها *** 162 بازدید 1 روز پیش 42:27 جنون مایا قسمت 36 i hes 174 بازدید 1 ماه پیش 1:50:53 فیلم سینمایی جنون سرعت sa.meh a 2 هزار بازدید 1 ماه پیش 0:57 کلیپ لری عاشقانه / جنون خانوم‌ توت فرنگی 297 بازدید 1 هفته پیش 2:28 یک عشق یک جنون a e a ad 1.6 هزار بازدید 2 هفته پیش 2:19 یک عشق یک جنون a e a ad 1.5 هزار بازدید 2 هفته پیش 1:47:45 جنون سرعت دوبله فارسی گرند کینگ 155 بازدید 3 هفته پیش

سریال madhuball (یک عشق یک جنون) قسمت ۱۸۶

منبع کلیپ (سریال madhuball (یک عشق یک جنون) قسمت ۱۸۶) : وبسایت آپارات -> کانال -> Shiva v.i

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش و در نتیجه درآمد شما بیشتر میشود).

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب