دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

سریال بازی مرکب قسمت 1 زیرنویس فارسی بدون سانسور

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '37820187', uid: 'Op50g', i le: 'سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 2 زیرنویس فارسی', use ame: 'ja a 78', use id: '3897093', visi _c : '123.3 هزار', se de _ ame: 'ja a 78', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37820187-6171__2936.jpg', du a io : '1:01:41', sda e: '3 هفته پیش', da e_exac : '30 شهریور 1400', li k: '/v/Op50g/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_Squid_Game_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_2_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3', cha elId: '3897093', cha elUse ame: 'ja a 78', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ja a 78' }; va ex Video = { id: '38560833', uid: 'S39OT', i le: 'تیزینگ سریال جزیره', use ame: 'filimo', use id: '620960', visi _c : '1.7 هزار', se de _ ame: 'فیلیمو', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38560833-2088__4180.jpg', du a io : '0:32', sda e: '6 ساعت پیش', da e_exac : '21 مهر 1400', li k: '/v/S39OT/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8_Squid_Game_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_2_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3', cha elId: '620960', cha elUse ame: 'filimo', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیلیمو', }; 0:32 ویدیو بعدی تیزینگ سریال جزیره از کانال فیلیمو نرو بعدی 6:59 رازها و نکات پنهان سریال بازی مرکب | Squid Game از کانال پیکاچو 12:50 پشت صحنه سریال بازی مرکب Squid Game از کانال فکر برتر 52:58 سریال بازی مرکب Squid Game - قسمت 3 از کانال Ami HI 4:54 حقیقت های عجیب سریال بازی مرکب/ squid game از کانال PARSA JK 1:01 سکانس غمگین از سریال بازی مرکب squid game از کانال Kou osh کوروش 369 1:01:38 سریال بازی مرکب squid game قسمت ششم دوبله فارسی از کانال Ali ezawmovie2 1:00:18 سریال بازی مرکب قسمت 6 squid game 2021 از کانال Ami HI 55:28 سریال بازی مرکب Squid Game قسمت 9 (آخر) دوبله فارسی از کانال Ap a g am fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37820151-4119-b.jpg"," esumeUID":"C OR","du a io ":3582,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=3897093&cha el_use ame=ja a 78&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=3897093&cha el_use ame=ja a 78&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=3897093&cha el_use ame=ja a 78&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc&keywo ds=\u0645\u0631\u06a9\u0628&keywo ds=Squid&keywo ds=Game&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/C OR\/f\/C OR.m3u8?k=33066"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37820151_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=458929, RESOLUTION=720x360","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=134105, RESOLUTION=288x144","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=243155, RESOLUTION=480x240","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=678001, RESOLUTION=960x480","h ps:\/\/aspb29.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1114212, RESOLUTION=1280x640","h ps:\/\/aspb36.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/0b9d45b9224ba572c4d87d0475461da637820151-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjliZDQzNTM4ZGI5OGE3ZWY0M2M2Mjg1ZTU2NzJkZDY4IiwiZXhwIjoxNjM0MTkwNDY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.jvzQaHRDapZp6Z9 _eplDhzo0YW97yJGmagfOb a16k"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _19882", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 1 زیرنویس فارسی 205,863 ja a 78 4.5 هزار دنبال‌ کننده 205,863 بازدید 3,110 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 3 هفته پیش فیلم # سریال # سریال خارجی # سری # se ial # se i # se ial kha eji # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial ja a 78 4.5 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش To i 12 ساعت پیش به کانال فری فایر ما هم سر بزنید فان فری فایر گیم پلی فری فایر ادیت گاد گزارش تخلف oicx 12 ساعت پیش کی.ر گزارش تخلف sa a gami g 1 روز پیش این فیلم خداست :) گزارش تخلف U c ow 1 روز پیش سریالش عالیه ولی اینکه اوتاکو ها بیشترین مخاطب این سریال تو ایرانن یه خورده... گزارش تخلف E i yNULL 2 روز پیش خاک به سرتون که شما به همچی گیر میدین بشینین مثل ادم فیلم نگاه کنید انگار شما بهونه ای پیدا نمیکنید که بگید بده خیلی هم خوبه حالا مشکل دارید بفرمایید گزارش تخلف u_8043605 3 روز پیش برو بابا اونی که گفده فصلی نی خودت اوسکولی فصل دومش قرارع بیاد :/ گزارش تخلف کانال ایزنایس/ دنبال=دنبال 3 روز پیش یا حضرت عباس گزارش تخلف BTS_A my 3 روز پیش @MOHAMADREZA_hoja _S a gy_Fa 9 قسمته گزارش تخلف MOHAMADREZA_hoja _S a gy_Fa 3 روز پیش سلام.میشه لطفا بگین تا چند قسمت داره؟ گزارش تخلف xbo meh a 4 روز پیش پشمااااااام گزارش تخلف ✴ All alo e ✴ تنهای تنها ✴ 4 روز پیش واقعا همچین بازی ای وجود داره ؟ من میترسم من صدای تیر بشنوم تو متر میپرم هوا گزارش تخلف سریال Squid Game بازی مرکب فصل اول ja a 78 4/1 ذخیره لیست پخش 59:42 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 1 زیرنویس فارسی ja a 78 2 1:01:41 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 2 زیرنویس فارسی ja a 78 3 52:58 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 3 زیرنویس فارسی ja a 78 4 50:41 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 4 زیرنویس فارسی ja a 78 5 51:34 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 5 زیرنویس فارسی ja a 78 6 31:00 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 8 زیرنویس فارسی ja a 78 7 1:01:37 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 6 زیرنویس فارسی ja a 78 8 55:19 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 9 آخر زیرنویس فارسی ja a 78 9 52:56 سریال بازی مرکب Squid Game فصل 1 قسمت 7 زیرنویس فارسی ja a 78 ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:32 تیزینگ سریال جزیره فیلیمو 1.7 هزار بازدید 6 ساعت پیش 6:59 رازها و نکات پنهان سریال بازی مرکب | Squid Game پیکاچو 6.5 هزار بازدید 1 روز پیش 12:50 پشت صحنه سریال بازی مرکب Squid Game فکر برتر 10.5 هزار بازدید 4 روز پیش 52:58 سریال بازی مرکب Squid Game - قسمت 3 Ami HI 9.1 هزار بازدید 3 روز پیش 4:54 حقیقت های عجیب سریال بازی مرکب/ squid game PARSA JK 1.6 هزار بازدید 3 روز پیش 1:01 سکانس غمگین از سریال بازی مرکب squid game Kou osh کوروش 369 1.5 هزار بازدید 2 روز پیش 1:01:38 سریال بازی مرکب squid game قسمت ششم دوبله فارسی Ali ezawmovie2 100.4 هزار بازدید 2 روز پیش 1:00:18 سریال بازی مرکب قسمت 6 squid game 2021 Ami HI 17.7 هزار بازدید 3 روز پیش 55:28 سریال بازی مرکب Squid Game قسمت 9 (آخر) دوبله فارسی Ap a g am 13.2 هزار بازدید 1 روز پیش

پخش صدا در حال بارگذاری ویدیو ...

سریال کره ای بازی مرکب (قسمت 1)(زیرنویس فارسی)Squid Game 2021

اشتراک‌گذاری ۳۷ نظر ۳۷ نظر دانلود دانلود ویدیو دانلود کیفیت 720p ۳۵۷.۱۴ مگابایت دانلود کیفیت 480p ۲۴۰.۹۴ مگابایت دانلود کیفیت 360p ۱۶۵.۹۵ مگابایت دانلود کیفیت 240p ۱۰۴.۲۸ مگابایت دانلود کیفیت 144p ۶۳.۰۳ مگابایت دانلود زیرنویس گزارش تخلف بیشتر بیشتر لایک‌ها گزارش تخلف ۲۶۳ لایک

سریال کره ای | فیلم کره ای منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ این کانال دنبال شد دنبال کرده‌اید دنبال کردن این کانال دنبال کردن نام : بازی مرکبژانر : اکشن | هیجان انگیز | معمایی | دراممحصول : کره جنوبی از شبکه Ne flixزبان فیلم : کره ایسال ساخت : 2021کارگردان : Hwa g Do g Hyukبازیگران : Lee Ju g Jae – Pa k Hae Soo – Heo Su g Taeمدت زمان : 50 دقیقهروزهای پخش : جمعهوضعیت : تکمیل شدهتعداد قسمت ها : 9کانال تلگرام : h ps:// .me/Se ies_Ko eaخلاصه داستان : این سریال داستان افرادی را نشان میدهد که هر کدام به نوعی در زندگی خود مشکل بزرگی دارند و برای جبران آن وارد بازی مرموزی می شوند که فقط یک برنده با جایزه 45.6 میلیارد وونی (40 میلیون دلار) خواهد داشت … ادامه

نظرات Loadi g...

لایک‌ها Loadi g...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب