دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی البرز

Enter a default description about your portal here.

سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی البرز

1 2 (fu c io ($) { $(fu c io () { va _slide Wid h_48524 = ue ? ($('#c l01_c l00_slide I emsPlace').wid h()) : 1400; //va _slide Heigh _48524 = false ? (_slide Wid h_48524 * 0.435) : 465; va _slide Heigh _48524 = 465;//Add by M.Ghadimi 19-08-96 _slide Wid h_48524 = Boolea ("2" == "0") ? '100%' : _slide Wid h_48524; _slide Heigh _48524 = Boolea ("2" == "0") ? '100%' : _slide Heigh _48524; if( ue == ue) $('div.ws_bulle s').css('display','block'); $('#wowslide -co ai e _block').wowSlide ({ effec : 'slices', p ev: '', ex : '', du a io : 2 * 1000, delay: 6 * 1000, wid h: _slide Wid h_48524, heigh : _slide Heigh _48524, au oPlay: ue, s opO Hove : ue, loop: false, bulle s: ue, cap io : ue, cap io Effec : "move", co ols: ue, images: 0 }); $('.ws- i le').css({ di ec io : ' l', ex Alig : 'jus ify' }); }); })(jQue y); $(docume ). eady(fu c io (){ if ((false)) {$('#wowslide -co ai e _block').css({"display": ' able'}); }//Add by M.Ghadimi 17-08-96 $('#wowslide -co ai e _block').css({'z-i dex': '0'});//Add by M.Ghadimi 17-08-96 va _slide Wid h_48524 = ue ? ($('#c l01_c l00_slide I emsPlace').wid h()) : 1400; va _slide Heigh _48524 = false ? (_slide Wid h_48524 * 0.435) : 465; _slide Wid h_48524 = Boolea ("2" == "0") ? '100%' : _slide Wid h_48524; _slide Heigh _48524 = Boolea ("2" == "0") ? '100%' : _slide Heigh _48524; $('#wowslide -co ai e _block').css({"wid h": _slide Wid h_48524, "heigh ": _slide Heigh _48524}); //Add wi dow esize eve by M.Ghadimi 17-08-96 $('#wowslide -co ai e _block').appe d("#wowslide -co ai e _block .ws- i le * {fo : 40px 'BYeka ';colo : #000000; } #wowslide -co ai e _block .ws- i le { backg ou d: #ffffff; li e-heigh : 0px !impo a ; }"); $().css({'fo -family': 'BYeka ', 'colo ': '#000000'}); $(wi dow). esize(fu c io (){ $('#wowslide -co ai e _block').hide(); va _slide Wid h_48524 = ue ? ($('#c l01_c l00_slide I emsPlace').wid h()) : 1400; va _slide Heigh _48524 = (false) ? 'au o' : (465); _slide Wid h_48524 = Boolea ("2" == "0") ? '100%' : _slide Wid h_48524; _slide Heigh _48524 = Boolea ("2" == "0") ? '100%' : _slide Heigh _48524; $('#wowslide -co ai e _block').show(); $('#wowslide -co ai e _block').css({"wid h": _slide Wid h_48524, "heigh ": _slide Heigh _48524}); }); }); $(docume ). eady(fu c io () { va owlc l01_c l01_c l02 = ew Dou a Po alSlideShowPlus(); owlc l01_c l01_c l02.ha del = $("#owl-c l01_c l01_c l02"); owlc l01_c l01_c l02.owlCo fig = {" l": ue," avTex ":["",""],"i ems":5,"au oplay": ue,"ma gi ":30,"ce e ":false,"mouseD ag": ue," ouchD ag": ue,"pullD ag": ue,"f eeD ag":false,"s agePaddi g":5,"s a Posi io ":5,"URLhashLis e e ":false,"loop": ue," av": ue,"do s":false,"lazyLoad":false,"au oplayTimeou ":5000,"au oplayHove Pause":false,"sma Speed":250," avSpeed":0,"do sSpeed":0,"d agE dSpeed":0,"mouseWheel": ue,"ligh Box":false,"au oHeigh ":false,"Heigh Images":"110","Wid hCo a e ":100,"A ima io Hove ":"uk-a ima io -fade","Ti leType":1}; owlc l01_c l01_c l02.owlI ems = [{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/co ac -ico -ag eeme -pe -desk-fla -busi ess-illus a io -vec o -elec o ic-digi al-sig a u e-co cep -o li e-e-docume -177136712.jpg;/_educa io .abzums.ac/images/jpg/co ac -ico -ag eeme -pe -desk-fla -busi ess-illus a io -vec o -elec o ic-digi al-sig a u e-co cep -o li e-e-docume -177136712.jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_05_01_2021_12_12_29co ac -ico -ag eeme -pe -desk-fla -busi ess-illus a io -vec o -elec o ic-digi al-sig a u e-co cep -o li e-e-docume -177136712.jpg","TITLE":"&#1587;&#1575;&#1605;&#1575;&#1606;&#1607; &#1605;&#1583;&#1575;&#1585;&#1603; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1582;&#1578;&#1711;&#1575;&#1606;","DESCRIPTION":"","ORDER":1,"I emID":1278,"isHide":false,"Li k":"h ps://eg.behdash .gov.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/bes -f ee-email-se vices-mai .jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_bes -f ee-email-se vices-mai .jpg","TITLE":"&#1575;&#1740;&#1605;&#1740;&#1604; &#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1740;","DESCRIPTION":"","ORDER":2,"I emID":726,"isHide":false,"Li k":"h ps://mail.abzums.ac.i ","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/01 - copy 2.jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_01_25_2020_9_02_2701 - copy 2.jpg","TITLE":"&#1705;&#1578;&#1575;&#1576;&#1582;&#1575;&#1606;&#1607; &#1583;&#1740;&#1580;&#1740;&#1578;&#1575;&#1604;","DESCRIPTION":"","ORDER":3,"I emID":723,"isHide":false,"Li k":"h ps://diglib.abzums.ac.i /fa-IR/diglib.abzums.ac/5660","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/500.jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_04_03_2021_13_27_14500.jpg","TITLE":"&#1587;&#1605;&#1575; &#1587;&#1575;&#1605;&#1575;&#1606;&#1607;","DESCRIPTION":"","ORDER":4,"I emID":727,"isHide":false,"Li k":"h ps://sama.abzums.ac.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/19.jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_12_15_2020_8_37_4119.jpg","TITLE":"&#1579;&#1576;&#1578; &#1593;&#1605;&#1604;&#1705;&#1585;&#1583; &#1575;&#1593;&#1590;&#1575;&#1740; &#1607;&#1740;&#1575;&#1578; &#1593;&#1604;&#1605;&#1740;","DESCRIPTION":"","ORDER":5,"I emID":721,"isHide":false,"Li k":"h ps:// abib.abzums.ac.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/shu e s ock_489490654.jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_02_04_2020_11_36_35shu e s ock_489490654.jpg","TITLE":"&#1589;&#1583;&#1608;&#1585; &#1711;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740; &#1578;&#1583;&#1585;&#1740;&#1587;","DESCRIPTION":"","ORDER":6,"I emID":724,"isHide":false,"Li k":"h ps://efo m.abzums.ac.i /Po al/Home/Defaul .aspx?Ca ego yID=4b7fc668-7c9b-41f2-a760-4194ed7f90a9&RND=83306.15104990253","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/lms.jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_01_25_2020_15_43_12lms.jpg","TITLE":"&#1587;&#1575;&#1605;&#1575;&#1606;&#1607; &#1606;&#1608;&#1740;&#1583;","DESCRIPTION":"","ORDER":7,"I emID":754,"isHide":false,"Li k":"h p://abzums avid.vums.ac.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/90.jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_04_30_2020_18_22_5590.jpg","TITLE":"&#1662;&#1585;&#1578;&#1575;&#1604; &#1605;&#1580;&#1575;&#1586;&#1740; &#1587;&#1575;&#1586;&#1740; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588;","DESCRIPTION":"","ORDER":8,"I emID":961,"isHide":false,"Li k":"h ps://elea i g.abzums.ac.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_educa io .abzums.ac/images/jpg/58.jpg","Thumb ailImageU l":"/_educa io .abzums.ac/SlideShowPlus/47813/small_04_30_2020_18_37_3858.jpg","TITLE":"&#1604;&#1575;&#1711; &#1576;&#1608;&#1705; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1606;&#1740;&#1705;","DESCRIPTION":"","ORDER":9,"I emID":962,"isHide":false,"Li k":"h ps:// abib.abzums.ac.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1}]; owlc l01_c l01_c l02.cus omS yle = { "backg ou d-colo ": ' a spa e ', "colo ": '#000000', "ma gi - op": '4px', "paddi g": '3px', "fo -family": '\'BYeka \'', "fo -size": '13px', "bo de - adius": '4px', }; owlc l01_c l01_c l02.cus omHove S yle = { "backg ou d-colo ": ' a spa e ', "colo ": '#000000' }; owlc l01_c l01_c l02.C ea eOwlCa ousel(); }); دسترسی سریع تقویم آموزشی برنامه عملیاتی معاونت صندوق پیشنهادات اتاق فکر معاونت آموزش استفاده از ادوب کانکت اسلایدهای برنامه های آموزش مداوم آیین نامه های اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی فرآیندهای اداره خدمات آموزش آیین نامه های اداره خدمات آموزش سامانه نقل و انتقال دانشجویان سامانه صدور گواهی اشتغال به کار سامانه علم سنجی سامانه نوید (مدیریت یادگیری الکترونیک) انتقادات و پیشنهادات اتوماسیون خوابگاهی سامانه صدور گواهی اشتغال به تحصیل سامانه اساتید مشاور توانمندسازی اساتید سایت کتابخانه مرکزی اتوماسیون تغذیه سند راهبردی توسعه کیفی آموزش سامانه پژوهشیار کتب منتشر شده اعضای هیات علمی بانک اطلاعات اعضای هیات علمی va abmai class = ""; //***** added by .ghelichkha i - 1398/09/13 fu c io ge Cookie(c ame) { va ame = c ame + "="; va decodedCookie = decodeURICompo e (docume .cookie); va ca = decodedCookie.spli (';'); fo (va i = 0; i < ca.le g h; i++) { va c = ca[i]; while (c.cha A (0) == ' ') { c = c.subs i g(1); } if (c.i dexOf( ame) == 0) { e u c.subs i g( ame.le g h, c.le g h); } } e u ""; } //***** e d jQue y(docume ). eady(fu c io () { docume .cookie = 'ac iveTab_40817=24_40817'; //***** added by .ghelichkha i - 1398/09/13 $("[id*=c l01_c l07_ulW appe ] li").each(fu c io () { $( his).o ('click', fu c io (e) { docume .cookie = 'ac iveTab_40817=' + $( his).fi d('> a').a ('da a-h ef') + ';'; }); }); //***** e d egis e li ks(); //ho izo al if ('Ho izo al' == 'Ho izo al') { /*Edi by M.Ghadimi @5/11/95 */ $("#c l01_c l07_divTabs").easy abs({ a ima e: ue, a ima io Speed: 300, abs: ". abs li", defaul Tab: "#ac ive", pa elAc iveClass: "ac ive-co e -div", abAc iveClass: "defaul Tab", upda eHash: false }); } //ve ical else { $(fu c io () { va $acco dio = $('[id*=c l01_c l07_ulW appe ]'); va $acco dio _lis = $acco dio .fi d(".acco dio -i em"); va $heade = $acco dio .fi d('.acco dio -heade '); va $pa el = $acco dio .fi d('.acco dio -pa el'); //$acco dio _lis .eq(0).addClass("ac ive").child e (".acco dio -pa el").css('display','block'); $heade .click(fu c io () { //Appe d "IF" by M.Ghadimi @15-12-95 if ($( his).pa e ().hasClass('ac ive')) { $heade .pa e s(). emoveClass('ac ive'); $pa el.s op().slideUp(300); } else { $heade .pa e s(). emoveClass('ac ive'); $pa el.s op().slideUp(300); $( his).pa e ().addClass('ac ive'); $( his). ex ().addClass(' es ').s op().slideDow (300); } }); }) } fu c io egis e li ks() { va _4 = docume .c ea eEleme ("LINK"); _4. ype = " ex /css"; _4. el = "s yleshee "; _4.h ef = "/S yles/Modules/Mul iCo e Plus/Ho izo al/ski s/Defaul _RTL/s yles.css"; docume .ge Eleme ById("c l01_c l07_divTabs").appe dChild(_4); } }); fu c io O Ac ive(obj, moduleId) { va objcheck = obj.child e ("i pu [ ype = checkbox]"); va objId = $(objcheck).a ("id"); va selec dG idTab = $(objcheck).pa e s("[id$=g vTab]").a ("id"); //u check add ac ive checkboxes //Cha ged by M.Ghasemi o u Check jus he same module checked checkbox i 97.07.20 $("#" + selec dG idTab + " .RowG id").each(fu c io () { va checkedI em = $( his).child e (" d").fi d("i pu [ ype = checkbox]:checked"); if (checkedI em.a ("id") != objId) checkedI em. emoveA ("checked"); }); va i emid = "-1"; if ($(objcheck).is(':checked')) { i emid = Ge I emId(obj); } va pos da a = "I emId=" + i emid + "&ModuleId=" + moduleId; //save ac ive i em wi hou fo m submi ajaxPos (pos da a, "SaveAc ive"); } //ge i em id of selec ed ow fu c io Ge I emId(obj) { va i emid = ""; if (obj == '') va selec ed ow = $("#c l01_c l07_g vTab .RowG id").fi s (); else va selec ed ow = obj.pa e s(" .RowG id").fi s (); if (selec ed ow) { i emid = selec ed ow.child e (" d").fi s ().fi d("spa "). ex (); } e u i emid; } fu c io ajaxPos (i e da a, comma d) { $.ajax({ ype: "Pos ", cache: false, da a: "Comma d=" + comma d + "&" + i e da a, success: fu c io (da a) { }, e o : fu c io (xh , ajaxOp io s, h ow E o ) { ale (xh + "\ \ " + ajaxOp io s + "\ \ " + h ow E o ); } }); } ul {paddi g:0; ma gi : 0; } ul li {lis -s yle: o e} ul li. igh {floa : igh ;} .pa elba .i em {display: block;floa : o e;posi io : s a ic;} .pa elba . oo G oup, .pa elba .g oup, .pa elba .i em {lis -s yle: o e; ma gi : 0;paddi g: 0;} اخبار و اطلاعیه هااخبار آموزش مداوممطالب آموزشیسوالات متداول دسته بندي اخبار  همه دسته بندی 1 --دسته بندی 2 دسته بندی 3 بازدید جناب آقای دكتر شهرام صیادی سرپرست دانشگاه در دومین روز كاری خود به همراه معاون آموزشی دانشگاه از مركز آموزشی درمانی كمالی  کد خبر : ۸۹۴۱۰  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۲۲  ۱۴:۵۴:۱۴ بازدید جناب آقای دکتر شهرام صیادی سرپرست دانشگاه در دومین روز کاری خود به همراه معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی کمالی قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 رشته های (اتاق عمل، هوشبری، مامایی)  کد خبر : ۸۹۳۵۴  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰  ۹:۳۳:۱۵ اعلام نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 رشته های (اتاق عمل، هوشبری، مامایی) قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون كارشناسی ارشد سال 1400 دانشگاه علوم پزشكی البرز  کد خبر : ۸۹۲۰۲  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸  ۹:۴۳:۲۱ با عرض تبريك به تمامی پذیرفته شدگان آزمون كارشناسی ارشد 401-1400 به اطلاع می رساند ثبت نام به صورت غیرحضوری و اینترنتی صورت می پذیرد.زمان شروع ثبت نام اینترنتی متعاقبا اعلام خواهد شد و لینک ثبت نام  همان زمان با شروع ثبت نام، فعال خواهد شد. اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی  کد خبر : ۸۹۲۸۶  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷  ۱۲:۲۸:۱۷ اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 1400 "اعلام زمان و مكان مصاحبه پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشكی مقطع كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1400"  کد خبر : ۸۹۲۷۷  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷  ۹:۵۴:۴۹ "اعلام زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1400" اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی در آزمون سراسری سال تحصیلی 1401-1400  کد خبر : ۸۹۲۵۴  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۱۴  ۱۲:۰:۱۴ اعلام زمان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی در آزمون سراسری سال تحصیلی 1401-1400دانشگاه علوم پزشکی البرز جلسه بررسی فرآیندهای جاری دانشكده دندانپزشكی  کد خبر : ۸۹۱۸۷  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲  ۸:۳۴:۹ جلسه بررسی فرآیندهای جاری دانشکده دندانپزشکی با حضور نماینده دبیرخانه شورای دندانپزشکی وزات بهداشت اطلاعیه شماره 3 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1400  کد خبر : ۸۹۱۳۴  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰  ۸:۱۶:۴۷ اطلاعیه شماره 3 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1400 صفحه1از32123456...32.بعدي.برو   آرشيو اخبار دسته بندي اخبار  همه اپلود مدرك تحصیلی  کد خبر : ۸۹۰۱۹  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۰۴  ۱۰:۳۳:۲۵ رشته های مصوب دانشگاه  کد خبر : ۸۸۹۴۸  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  ۸:۴:۴۳ بر اساس رشته های مصوبی که هر دانشگاه دارد می توانیم برای همان گروه وبینار آموزش مداوم برگزار کنیم مجوزهای 6 ماهه دوم آموزش مداوم  کد خبر : ۸۸۸۶۷  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷  ۱۳:۱۰:۲۳ برنامه حضوری نداریم پیام آموزنده  کد خبر : ۸۸۷۷۴  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۲۱  ۹:۳۲:۸ با قدم های کوچک تغییرات بزرگ ایجاد کن تو میتونی... شهدای سلامت البرز  کد خبر : ۸۸۷۱۱  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۱۷  ۱۲:۱:۵۳ برخی از شهدای سلامت استان البرز روحشان شاد وبینار مخصوص دندانپزشكان  کد خبر : ۸۸۶۷۹  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶  ۱۲:۵۹:۲ وارد سامانه آموزش مداوم شوید www.i cme.i رمز عبور و نام کاربری خود را وارد کنید.روی صفحه اصلی در قسمت وبینارها کلیک کنید. روی ایکون سمت چپ عنوان برنامه ( ثبت نام) کلیک کنید و پرداخت آنلاین هزینه ... آموزش كرونا  کد خبر : ۸۸۶۱۲  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۱۳  ۱۱:۳۵:۵۹ مبتلایان به بیماری کرونا، تا 6 ماه دارای سطح محافظتی قابل قبول در مقابل ابتلا به فرم شدید بیماری هستند معرفی وبینارهای نیمه دوم شهریور ماه  کد خبر : ۸۸۶۰۶  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۱۳  ۸:۵۵:۴۷ ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم می باشد پیام آموزنده  کد خبر : ۸۸۵۸۵  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰  ۱۱:۵۳:۱ زندگی مثل دوچرخه سواری هست برای اینکه بتونی تعادلت را حفظ کنی باید مدام در حرکت باشی دانلود اپلیكیشن آزمون  کد خبر : ۸۸۴۷۹  |  تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۶/۰۶  ۱۰:۵۸:۵۷ برای دانلود اپلیکیشن آزمون وبینارهای آموزشی از لینک زیر استفاده کنید Cmequiz.i /app صفحه1از7123456...7.بعدي.برو   آرشيو اخبار دسته بندي اخبار  همه استفاده موثر از ویدیو ها در آموزش پزشكی  کد خبر : ۷۷۱۲۵  |  تاريخ وقوع :  ۱۳۹۹/۰۳/۲۷  ۱۱:۴۲:۴۲ استفاده موثر از ویدیو ها در آموزش پزشکی شماره های ضروری مراكز پاسخگویی در خصوص كرونا  کد خبر : ۷۵۳۱۲  |  تاريخ وقوع :  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴  ۱۹:۳۶:۱ شماره های ضروری مراکز پاسخگویی در خصوص کرونا نكاتی راجع به خانواده كرونا ویروسها و ویروس مولد بیماری كووید 19  کد خبر : ۷۵۱۰۶  |  تاريخ وقوع :  ۱۳۹۸/۱۲/۰۷  ۱۶:۴:۳۱ نکاتی راجع به خانواده کرونا ویروسها و ویروس مولد بیماری کووید 19 15 راهكار عملی كاهش استرس قبل از امتحان  کد خبر : ۷۴۷۷۴  |  تاريخ وقوع :  ۱۳۹۸/۱۱/۲۶  ۹:۲۰:۳۲  |  منبع خبر : وب سایت مطالعه شریف 15 راهکار عملی کاهش استرس قبل از امتحان 19 گام تا مطالعه صحیح  کد خبر : ۷۴۷۷۳  |  تاريخ وقوع :  ۱۳۹۸/۱۱/۲۶  ۹:۱۲:۴۴  |  منبع خبر : وب سایت تبیان 19 گام تا مطالعه صحیح   آرشيو اخبار سوالات پرتکرار دانشجویان اداره آموزش 1.کد سما را فراموش کردم؟ تماس با خانم فراهانی در اداره آموزش 32563321 2.جهت نقل و انتقال به سایر دانشگاه ها و مهمانی چکار باید انجام دهم؟ در سامانه نقل و انتقال درخواست خود را وارد کنید 3.نمی توانم وارد سامانه نوید بشم؟ با IT دانشکده مربوطه تماس بگیرید( شماره ها در سایت هر دانشکده موجود است) 4.مصوبات شورا را نیاز دارم در خصوص وضعیت من چه تصمیم گیری انجام شده است؟ از کارشناس مربوطه در هر دانشکده سوال بفرمائید. 5.برای چاپ کارت دانشجوئی چکار کنم؟ تماس با خانم سلیمیان در اداره آموزش 32563321 6.برای ارسال ریز نمراتم به سایر دانشگاه ها جهت مهمانی چکار کنم؟ به کارشناس رشته خود در ستاد تماس بگیرید 32563321 7.من دانشجوی سایر دانشگاه ها هستم برای اخذ نامه معرفی به بیمارستان جهت کارورزی چکار کنم؟ تماس با خانم سلیمیان در اداره آموزش 32563321 8.برای معرفی نامه به نظام وظیفه چکار کنم؟ به کارشناس رشته خود در ستاد تماس بگیرید 32563321 9.برای گواهی سفر خارج از کشور چه مراحلی باید انجام دهم ؟ چنانچه دانشجوی روزانه هستید، درخواست خود را به دانشکده اعلام نمائید بعد از ارسال نامه به ستاد، به امور حقوقی جهت ضمانت بانکی معرفی می شوید ( دانشجویان پسر نامه نظام وظیفه هم نیاز دارند). 10.شورای آموزشی چه زمانی تشکیل می شود؟ از آموزش هر دانشکده پیگیری بفرمائید، نتیجه مصوبات شورا فقط به کارشناس آموزش دانشکده تان اعلام خواهد شد. 11.جواب کمسیون پزشکی من را لطفا بدهید؟ از آموزش هر دانشکده پیگیری بفرمائید. 12.آیا امکان تغییر تاریخ امتحان می باشد؟ طبق تقویم آموزشی که ابتدای ترم به دانشکده ها اعلام شده است امکان تغییر تاریخ امتحان را نداریم. 13.من دانشجوی انتقال از خارج از کشور هستم آیا در دانشگاه البرز امکان پذیرش دارم؟ از آموزش هر دانشکده پیگیری بفرمائید ظرفیت ها به دانشکده ها اعلام می شود. دانشجویان محترم لطفا نمودار جریان فرایندها را از طریق سایت معاونت آموزشی ملاحظه فرمائید پاسخ اکثر سوالات شما در مراحل هر فرایند موجود است.  

پیوندها پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور معاونت آموزشی وزارت بهداشت استانداری البرز سامانه ارزشیابی کارکنان سامانه آموزش ضمن خدمت صندوق رفاه دانشجویی سامانه نیروی انسانی وزارت بهداشت پیوندها جشنواره علوم پزشکی رازی مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت المپیاد دانشجویی شهید بهشتی پورتال سلامت نیوز اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور پورتال Educa io i a جشنواره شهید مطهری المپیاد دانشجویی شهید بهشتی سامانه نوبت دهی مراکز درمانی سامانه نظام پیشنهادات وزارت بهداشت اطلاعات تماس کرج - میدان طالقانی - شهرک اداری - دانشگاه علوم پزشکی البرز 02632563324 دورنگار : 02632563325 اداره خدمات آموزش: 02632563321 امور هیات علمی : 02632563316 اداره آموزش مداوم: 02632563317 فناوری اطلاعات: 02632563327 مرکز مطالعات: 02634644083 Educa io @abzums.ac.i دسترسی آمار بازدید سایت :  408594 آخرین بروزرسانی سایت : 1400/07/24 09:52

6.0.9.0

گروه دورانV6.0.9.0

(fu c io ($) { $(fu c io () { va _slide Wid h_19505 = ue ? ($('#c l01_c l07_slide I emsPlace').wid h()) : 1400; //va _slide Heigh _19505 = false ? (_slide Wid h_19505 * 0.3941667) : 552; va _slide Heigh _19505 = 552;//Add by M.Ghadimi 19-08-96 _slide Wid h_19505 = Boolea ("0" == "0") ? '100%' : _slide Wid h_19505; _slide Heigh _19505 = Boolea ("0" == "0") ? '100%' : _slide Heigh _19505; if(false == ue) $('div.ws_bulle s').css('display','block'); $('#wowslide -co ai e _quie ').wowSlide ({ effec : 'slices', p ev: '', ex : '', du a io : 8 * 1000, delay: 4 * 1000, wid h: _slide Wid h_19505, heigh : _slide Heigh _19505, au oPlay: ue, s opO Hove : false, loop: false, bulle s: false, cap io : false, cap io Effec : "move", co ols: ue, images: 0 }); $('.ws- i le').css({ di ec io : ' l', ex Alig : 'jus ify' }); }); })(jQue y); $(docume ). eady(fu c io (){ if ((false)) {$('#wowslide -co ai e _quie ').css({"display": ' able'}); }//Add by M.Ghadimi 17-08-96 $('#wowslide -co ai e _quie ').css({'z-i dex': '0'});//Add by M.Ghadimi 17-08-96 va _slide Wid h_19505 = ue ? ($('#c l01_c l07_slide I emsPlace').wid h()) : 1400; va _slide Heigh _19505 = false ? (_slide Wid h_19505 * 0.3941667) : 552; _slide Wid h_19505 = Boolea ("0" == "0") ? '100%' : _slide Wid h_19505; _slide Heigh _19505 = Boolea ("0" == "0") ? '100%' : _slide Heigh _19505; $('#wowslide -co ai e _quie ').css({"wid h": _slide Wid h_19505, "heigh ": _slide Heigh _19505}); //Add wi dow esize eve by M.Ghadimi 17-08-96 $('#wowslide -co ai e _quie ').appe d("#wowslide -co ai e _quie .ws- i le * {fo : 30px 'BYeka ';colo : #000000; } #wowslide -co ai e _quie .ws- i le { backg ou d: #ffffff; li e-heigh : 0px !impo a ; }"); $().css({'fo -family': 'BYeka ', 'colo ': '#000000'}); $(wi dow). esize(fu c io (){ $('#wowslide -co ai e _quie ').hide(); va _slide Wid h_19505 = ue ? ($('#c l01_c l07_slide I emsPlace').wid h()) : 1400; va _slide Heigh _19505 = (false) ? 'au o' : (552); _slide Wid h_19505 = Boolea ("0" == "0") ? '100%' : _slide Wid h_19505; _slide Heigh _19505 = Boolea ("0" == "0") ? '100%' : _slide Heigh _19505; $('#wowslide -co ai e _quie ').show(); $('#wowslide -co ai e _quie ').css({"wid h": _slide Wid h_19505, "heigh ": _slide Heigh _19505}); }); }); $(docume ). eady(fu c io () { va owlc l01_c l04_c l02 = ew Dou a Po alSlideShowPlus(); owlc l01_c l04_c l02.ha del = $("#owl-c l01_c l04_c l02"); owlc l01_c l04_c l02.owlCo fig = {" l": ue," avTex ":["",""],"i ems":8,"au oplay": ue,"ma gi ":0,"ce e ":false,"mouseD ag": ue," ouchD ag": ue,"pullD ag": ue,"f eeD ag":false,"s agePaddi g":0,"s a Posi io ":0,"URLhashLis e e ":false,"loop":false," av": ue,"do s":false,"lazyLoad":false,"au oplayTimeou ":5000,"au oplayHove Pause":false,"sma Speed":250," avSpeed":0,"do sSpeed":0,"d agE dSpeed":0,"mouseWheel":false,"ligh Box":false,"au oHeigh ":false,"Heigh Images":"68","Wid hCo a e ":100,"A ima io Hove ":" o e","Ti leType":1}; owlc l01_c l04_c l02.owlI ems = [{"imageURL":"/_dou a po al/images/slideshow/o omasio - ew.p g;/_dou a po al/images/slideshow/o omasio - ew.p g","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19508/small_08_03_2021_16_00_40o omasio - ew.p g","TITLE":"&#1670;&#1575;&#1585;&#1711;&#1608;&#1606;","DESCRIPTION":"","ORDER":1,"I emID":6,"isHide":false,"Li k":"h p://cha goo .abzums.ac.i ","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/slideshow/se v3.p g;/_dou a po al/images/slideshow/se v3h.p g","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19508/small_06_16_2020_9_33_00se v3.p g","TITLE":"&#1575;&#1606;&#1578;&#1602;&#1575;&#1583;&#1575;&#1578; &#1608; &#1662;&#1740;&#1588;&#1606;&#1607;&#1575;&#1583;&#1575;&#1578;","DESCRIPTION":"","ORDER":2,"I emID":8,"isHide":false,"Li k":"h ps://abzums.ac.i /fa-IR/Dou a Po al/17854","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/slideshow/se v4.p g;/_dou a po al/images/slideshow/se v4h.p g","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19508/small_07_15_2020_13_05_44se v4.p g","TITLE":"&#1587;&#1575;&#1605;&#1575;&#1606;&#1607; &#1705;&#1575;&#1585;&#1705;&#1606;&#1575;&#1606; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607;","DESCRIPTION":"","ORDER":3,"I emID":4,"isHide":false,"Li k":"h ps://ka ko a .abzums.ac.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/slideshow/se v5.p g;/_dou a po al/images/slideshow/se v5h.p g","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19508/small_11_16_2020_11_43_05se v5.p g","TITLE":"&#1662;&#1575;&#1740;&#1711;&#1575;&#1607; &#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1593; &#1585;&#1587;&#1575;&#1606;&#1740; &#1705;&#1585;&#1608;&#1606;&#1575;","DESCRIPTION":"","ORDER":4,"I emID":5,"isHide":false,"Li k":"h ps://co o a.abzums.ac.i /fa-IR/co o a.abzums.ac/18369/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/slideshow/elec o ic- ew.p g;/_dou a po al/images/slideshow/elec o ic- ew.p g","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19508/small_08_03_2021_15_58_15elec o ic- ew.p g","TITLE":"&#1662;&#1740;&#1588;&#1582;&#1608;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1606;&#1740;&#1705; &#1575;&#1585;&#1576;&#1575;&#1576; &#1585;&#1580;&#1608;&#1593;","DESCRIPTION":"","ORDER":5,"I emID":2,"isHide":false,"Li k":"h ps://i .abzums.ac.i /fa-IR/i .abzums.ac/18914/","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/slideshow/email- ew.p g;/_dou a po al/images/slideshow/email- ew.p g","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19508/small_08_03_2021_15_59_55email- ew.p g","TITLE":"&#1575;&#1740;&#1605;&#1740;&#1604; &#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1740;","DESCRIPTION":"","ORDER":6,"I emID":3,"isHide":false,"Li k":"h ps://mail.abzums.ac.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/slideshow/se v1.p g;/_dou a po al/images/slideshow/se v1h.p g","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19508/small_04_03_2021_13_25_15se v1.p g","TITLE":"&#1587;&#1605;&#1575; &#1587;&#1575;&#1605;&#1575;&#1606;&#1607;","DESCRIPTION":"","ORDER":8,"I emID":524,"isHide":false,"Li k":"h ps://sama.abzums.ac.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/slideshow/se v7.p g;/_dou a po al/images/slideshow/se v7h.p g","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19508/small_08_27_2019_13_25_49se v7.p g","TITLE":"&#1575;&#1608;&#1585;&#1688;&#1575;&#1606;&#1587;","DESCRIPTION":"","ORDER":9,"I emID":7,"isHide":false,"Li k":"h ps://eme ge cy.abzums.ac.i /fa-IR/eme ge cy.abzums.ac/5782/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1}]; owlc l01_c l04_c l02.cus omS yle = { "backg ou d-colo ": ' a spa e ', "colo ": '#000000', "ma gi - op": '0px', "paddi g": '0px', "fo -family": '\'BYeka \'', "fo -size": '12px', "bo de - adius": '4px', }; owlc l01_c l04_c l02.cus omHove S yle = { "backg ou d-colo ": ' a spa e ', "colo ": '#000000' }; owlc l01_c l04_c l02.C ea eOwlCa ousel(); }); .ShowAllClass { backg ou d-colo : a spa e ; ma gi -lef :au o; ma gi - igh :au o; ex -alig :ce e ; wid h:au o; max-wid h:200px; fo -size:la ge; } $(docume ).o (" eady", fu c io () { va ma q_c l01_c l09 = ew ma quee_module(); ma q_c l01_c l09.da a_ma quee = [{"I emID":166,"ModuleID":43716,"Ma queeTex ":"&#1576;&#1607; &#1662;&#1585;&#1578;&#1575;&#1604; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1593;&#1604;&#1608;&#1605; &#1662;&#1586;&#1588;&#1705;&#1740; &#1608; &#1582;&#1583;&#1605;&#1575;&#1578; &#1576;&#1607;&#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1740; &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606;&#1740; &#1575;&#1604;&#1576;&#1585;&#1586; &#1582;&#1608;&#1588; &#1570;&#1605;&#1583;&#1740;&#1583;.","URL":"","S a Da e":"2021-05-07T00:00:00","E dDa e":"2026-05-13T00:00:00","ImgBackg ou d": ull,"co ve S a Da e":"1400/02/17"}]; ma q_c l01_c l09.da a_a ay = ["Cha ac e ByCha ac e ","2000","100","#ffffff","False","1","#2f83d6"]; ma q_c l01_c l09.selec o = '#ma kup-ma quee-c l01_c l09'; ma q_c l01_c l09.s a Ma quee(); }); اخبار دانشگاه قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 رشته های (اتاق عمل، هوشبری، مامایی)  جديد! تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۲۴   |  تعداد نظرات : ۰ اعلام نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 رشته های (اتاق عمل، هوشبری، مامایی) برگزاری جلسه پرونده الكترونیك سلامت در دانشگاه علوم پزشكی البرز  جديد! تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۲۴   |  تعداد نظرات : ۰ بازدید سرزده سرپرست دانشگاه در آخرین روز هفته دكترصیادی در سومین روز كاری خود از دو مركز واكسیناسیون در كرج به صورت سرزده بازدید كرد  جديد! تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۲۳   |  تعداد نظرات : ۰ صبح امروز سرپرست دانشگاه به اتفاق رییس اورژانس البرز با حضور در مراکز تجمیعی ولیعصر و مصلی واقع در مهرشهر کرج از نزدیک روند واکسیناسیون در این دو مرکز را مورد بررسی قرار داد بازدید سرپرست دانشگاه از بیمارستان كوثر  جديد! تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۲۴   |  تعداد نظرات : ۰ ظهر امروز دکتر صیادی به همراه معاون درمان دانشگاه از بیمارستان کوثر بازدید کرد هفته ملی سلامت بانوان ایران(سبا)  جديد! تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۲۴   |  تعداد نظرات : ۰ بزرگداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران(سبا) از 24 لغایت 30 مهر ماه با شعار زنان، مدیریت سلامت، مهار کرونا قابل  توجه فعالان قرآنی؛ قابل توجه فعالان قرآنی؛  جديد! تاريخ وقوع :  ۱۴۰۰/۰۷/۲۳   |  تعداد نظرات : ۰ ثبت نام بیست‌وششمین دوره از جشنواره قرآنی هدهد تمدید شد صفحه1از13123456...13.بعدي.برو   آرشيو اخبار میز خدمت الکترونیک معاونت درمان معاونت پژوهشی معاونت بهداشت غذا و دارو معاونت توسعه معاونت دانشجویی و فرهنگی معاونت آموزشی فناوری اطلاعات دسترسی سریع سامانه آموزش ضمن خدمت سامانه ارزشیابی کارکنان ثبت شکایات اداره بازرسی اتوماسیون اداری ایمیل اداری نوبت دهی مراکز درمانی سامانه نقل و انتقالات  لیست خدمات الکترونیک سامانه آموزش هنگام ازدواج سامانه یادگیری الکترونیک (نوید) ثبت عملکرد اعضای هیات علمی تقویم آموزشی صدور گواهی اشتغال به تحصیل سامانه صدور پروانه ها تالار گفتگو فرم اعلام تخلف کارمندان سامانه ثبت پیشنهادات سامانه صدور گواهی تدریس دفتر توسعه فناوری سلامت مرکز رشد و فناوری سلامت کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش سامانه علم سنجی کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی البرز خدمات شناسه دار دانشگاه سامانه پژوهشیار سامانه جامع مدیریت دانش شناسنامه خدمات الکترونیک سامانه مدرسین سامانه نیروهای طرحی مناقصه و مزایده سامانه طبقه بندی مشاغل اتوماسیون تغذیه اتوماسیون خوابگاهی سامانه تدارکات الکترونیک لاگ بوک الکترونیک (طبیب) اداره کتب و انتشارات دانشگاه تسهیلات دانشجویی پرتال بسیج دانشجویی مرکز اطلاع رسانی دارویی صندوق رفاه دانشجویی بسیج جامعه پزشکی نقل و انتقال دانشجویان شاهد پیمانکاران محروم از معاملات   اولین جشنواره ابداعات و اختراعات   پایگاه جامع اطلاع رسانی کرونا در البرز   دومین همایش استانی بهره وری و نوآوری در حوزه ی سلامت   هر خانه یک پایگاه سلامت   دریافت بنر های آموزشی کرونا سازمان ها $(docume ). eady(fu c io () { va owlc l01_c l06_c l02 = ew Dou a Po alSlideShowPlus(); owlc l01_c l06_c l02.ha del = $("#owl-c l01_c l06_c l02"); owlc l01_c l06_c l02.owlCo fig = {" l": ue," avTex ":["",""],"i ems":6,"au oplay": ue,"ma gi ":0,"ce e ":false,"mouseD ag": ue," ouchD ag": ue,"pullD ag": ue,"f eeD ag":false,"s agePaddi g":0,"s a Posi io ":0,"URLhashLis e e ":false,"loop": ue," av": ue,"do s":false,"lazyLoad":false,"au oplayTimeou ":5000,"au oplayHove Pause":false,"sma Speed":250," avSpeed":0,"do sSpeed":0,"d agE dSpeed":0,"mouseWheel":false,"ligh Box":false,"au oHeigh ":false,"Heigh Images":"56","Wid hCo a e ":100,"A ima io Hove ":" o e","Ti leType":0}; owlc l01_c l06_c l02.owlI ems = [{"imageURL":"/_dou a po al/images/ ewcus ome s/cus ome 6.jpg","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19517/small_11_18_2019_10_24_49cus ome 6.jpg","TITLE":"","DESCRIPTION":"","ORDER":1,"I emID":25,"isHide":false,"Li k":"h ps://www.abzums.ac.i /fa-IR/Dou a Po al/12722/page/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/ ewcus ome s/cus ome 2.jpg","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19517/small_cus ome 2.jpg","TITLE":"","DESCRIPTION":"","ORDER":2,"I emID":21,"isHide":false,"Li k":"","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/ ewcus ome s/cus ome 1.jpg","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19517/small_cus ome 1.jpg","TITLE":"New Slide","DESCRIPTION":"","ORDER":3,"I emID":20,"isHide":false,"Li k":"","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/ ewcus ome s/cus ome 3.jpg","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19517/small_11_18_2019_10_28_41cus ome 3.jpg","TITLE":"New Slide","DESCRIPTION":"","ORDER":10,"I emID":19,"isHide":false,"Li k":"h p://behdash .gov.i /","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/ ewcus ome s/cus ome 4.jpg","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19517/small_11_18_2019_10_29_24cus ome 4.jpg","TITLE":"New Slide","DESCRIPTION":"","ORDER":11,"I emID":22,"isHide":false,"Li k":"h ps://www.albo z.i ","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1},{"imageURL":"/_dou a po al/images/ ewcus ome s/cus ome 5.jpg","Thumb ailImageU l":"/_Dou a Po al/SlideShowPlus/19517/small_03_01_2021_7_23_38cus ome 5.jpg","TITLE":"New Slide","DESCRIPTION":"","ORDER":12,"I emID":23,"isHide":false,"Li k":"h ps://www.abzums.ac.i /fa-IR/Dou a Po al/12723/","S a Da e": ull,"E dDa e": ull,"Li kTa ge Type":1}]; owlc l01_c l06_c l02.cus omS yle = { "backg ou d-colo ": ' a spa e ', "colo ": '#000000', "ma gi - op": '0px', "paddi g": '0px', "fo -family": '\'BYeka \'', "fo -size": '12px', "bo de - adius": '4px', }; owlc l01_c l06_c l02.cus omHove S yle = { "backg ou d-colo ": ' a spa e ', "colo ": '#000000' }; owlc l01_c l06_c l02.C ea eOwlCa ousel(); });

لینک های ویژه بسیج جامعه پزشکی پرتال پلیس فتا لینک پروژه اشتغال مهارت محور بازرسی و پاسخگویی به شکایات طب سنتی لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور لیست ادارات استان البرز لینک های ویژه سامانه اعلام تخلفات کارمندان بانک رفاه اداره کل انتقال خون استان البرز سازمان نظام پزشکی کرج بیانیه سطح توافق خدمات بیانیه حریم خصوصی راهبرد مشارکت دستگاه آدرس ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه: سامانه پیامکی : 10000505 تلفن گویای دانشگاه :34197000-026 کرج - میدان طالقانی،بلوار طالقانی شمالی، شهرک اداری، دانشگاه علوم پزشکی البرز - کد پستی : 3149779453 i fo@abzums.ac.i   فرم انتقادات و پیشنهادات آمار بازدید سایت :  3405875 آخرین بروزرسانی سایت : 1400/07/24 20:52 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز می باشد // page zoom --add by m.shaba i-- va pg_scale = 100; $('#pg-zoom').p epe dTo('body'); $('body>fo m').css({' a si io ':'.5s',' a sfo m-o igi ':' op igh '}); fu c io pgZoom (zoom) { if (zoom !== 100) { pg_scale += zoom; if (pg_scale = 120) { pg_scale = 120; };//$('.pgz-pls').addClass('dis') } else { $('.pgz-pls'). emoveClass('dis') }; $('body>fo m').a ima e({zoom:pg_scale + '%'}); $('body>fo m').css('-moz- a sfo m','scale(' + (pg_scale / 100) + ')'); } else { $('body>fo m').a ima e({zoom:'100%'}).css('-moz- a sfo m','scale(1)'); // $('#zoom-box a'). emoveClass('dis'); pg_scale = 100; } //if (pg_scale == 100) { $('.pgz- ef').addClass('dis') } else { $('.pgz- ef'). emoveClass('dis') }; $('#pg-zoom .zoom- x '). ex ((pg_scale / 100) + 'x'); };

6.0.9.0

گروه دورانV6.0.9.0

آخرین مطالب