دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

سامانه اطلاع رسانی قوه قضاییه

× No ice: JavaSc ip is o e abled. Please E able JavaSc ip .

E glish español

P evious Nex All s a e cou houses a e ope o he public. Visi o s o lo ge eed a appoi me o a scheduled ma e i o de o e e a cou house. Judges a d cou s aff a e wo ki g o -si e each day. Mo e cou ma e s a e bei g co duc ed i pe so , i cludi g some ju y ials. Judges ca schedule a i -pe so p oceedi g based o he fac s a d ci cums a ces i a y case. The cou s co i ue o co duc ma e s emo ely. See he video fo ips o p epa i g fo a emo e cou hea i g. Visi ou COVID-19 i fo ma io page fo he la es upda es o ou cou ope a io s. Also view ou special publica io o he Cou ’s espo se o COVID-19. Ob e ga ayuda     |    Ma de Èd     |     도움을 받으세요    |    Pomoc    |    Ob e Ajuda   | الحصول على مساعدة Fo mo e i fo ma io abou COVID-19 co o avi us, visi h ps://covid19. j.gov/ o NJ.gov/heal h o call he 24-hou public ho li e a 1-800-222-1222 New legisla io effec ive Augus 4, 2021 allows ce ai eligible eside ial e a s o have hei la dlo d e a case dismissed if hey submi a ce ifica io p ovided by he Depa me of Commu i y Affai s. La dlo ds ca eques ei s a eme of a complai ha has bee dismissed. Mo e i fo ma io , a d he ce ifica io , is available a h ps://covid19. j.gov/pages/ e e . While e a s could be p o ec ed f om evic io , hey s ill mus pay hei e . Housi g, Legal, a d U ili ies Assis a ce Du i g COVID-19 Wha o Expec a he Cou house No ice - COVID-19 - Requi eme o Wea Masks a d Mai ai Social Dis a ci g i Judicia y A eas of Cou Loca io s Safe y P ecau io s fo E e i g Cou Buildi gs (Video) COVID-19 Guida ce fo A o eys a d Li iga s No ice - Cou Access - All S a e Cou Loca io s o Reope o he Public as of Mo day, Augus 2, 2021; O -Si e S aff P ese ce o I c ease o 100% as of Sep embe 7, 2021 No ice – COVID-19 – C imi al a d Civil Ju y T ials – Public I fo ma io a d Guida ce Pu sua o he Sup eme Cou ’s May 11, 2021 O de Vi ual Civil Ju y T ials Du i g COVID-19 All Covid-19 No ices Judicia y Celeb a es Na io al Adop io Day Wa ch he 2021 Adop io Day video. Judicial Co fe e ce o Ju y Selec io Judicial Co fe e ce Page Read he P ess Release Guide o he Judicial Co fe e ce o Ju y Selec io Judicial Co fe e ce No ice o he Ba a d Public (Oc . 19, 2021) Judicial Co fe e ce No ice o he Ba a d Public (Sep . 28, 2021) Ma ijua a Reco d Expu geme The Ma ijua a Dec imi aliza io Law, which ook effec July 1, 2021, equi ed he expu geme of ce ai ma ijua a a d hashish cases. As a esul , he Sup eme Cou has o de ed ha housa ds of cases be expu ged. Au oma ic Expu geme of Ce ai Ma ijua a o Hashish Cases New Je sey Judicia y Expu ges Mo e ha 360,000 Ma ijua a Offe ses Use he Judicia y’s o li e expu geme sys em o expu ge o he cases La dlo d Te a Se vices a d Resou ces While ma y cou eve s a e e u i g o a i -pe so fo ma , he NJ Cou s a e co i ui g o use usi g ew ech ology a d c ea ive solu io s o e su e a ope doo o jus ice. Visi ou COVID-19 i fo ma io page fo he la es upda es o ou cou ope a io s. Also view ou special publica io o he Cou ’s espo se o COVID-19. No ice a d O de – La dlo d Te a – A o eys Requi ed o File i eCou s Housi g, Legal, a d U ili ies Assis a ce Du i g COVID-19 La dlo d Te a Legal I fo ma io a d Commu i y Resou ces Webi a 8-5-21 La dlo d Te a I New Je sey – A Refo med P ocess Webi a - A i oduc io o eside ial la dlo d e a efo ms a d p eview of cha ges i he e-fili g sys em. N.J. Sup eme Cou O de I s i u es Refo ms o Help Resolve La dlo d Te a Cases O de Es ablishi g he New Reside ial La dlo d Te a P ocess La dlo d Te a – Sup eme Cou Ac io : (1) Admi is a ive De e mi a io s o he Repo a d Recomme da io s of he Judicia y Special Commi ee o La dlo d Te a ; (2) Es ablishme of New Reside ial La dlo d Te a P ocess as of Sep embe 1, 2021; a d (3) Ame dme s o he Rules of Cou Judicia y Celeb a es Hispa ic He i age Mo h Wa ch he video. Sup eme Cou Ou li es New Ac io Pla fo E su i g Equal Jus ice Read he Cou 's 2021 Ac io Pla Read he Release o he Cou 's Ac io Pla Read he Cou 's 2020 Ac io Pla P evious Nex

How Do I Fi d...? ADA Accommoda io s Cou Opi io s Cou Reco ds Di ec io s Di ec o ies Law Cle k Rec ui me Lice sed A o eys Job Oppo u i ies My Cou y Cou Vi ual Museum Volu ee Oppo u i ies COVID-19 Resou ces Domes ic Viole ce Help Submi Cou Docume s O li e (JEDS) Payi g Child Suppo Scheduled Cou Eve s Ju y Se vice Tax Appeals Judicia y Pe so el Remo e Logi

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب