دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در شنبه ۱۴۰۰/۸/۱

ساخت رنگین کمان

در این ویدیو ما قصد داریم طرز ساخت اشعه های رنگی شبیه به رنگین کمان در خانه را آموزش دهیم با وسایل که در هر خانه ای یافت می شود

ببینید

ساخت رنگین کمان

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38657183', uid: 'pY9y ', i le: 'مخلوط اسلایم رنگین کمان', use ame: 'faezeh adma esh', use id: '3139348', visi _c : '1 هزار', se de _ ame: 'پیکاچو', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38657183-3962__2981.jpg', du a io : '3:00', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '25 مهر 1400', li k: '/v/pY9y ', cha elId: '3139348', cha elUse ame: 'faezeh adma esh', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'پیکاچو', }; 3:00 ویدیو بعدی مخلوط اسلایم رنگین کمان از کانال پیکاچو نرو بعدی 0:59 اسلایم نوتلا سطلی رنگین کمان از کانال a gi kama .shop 2:45 آنبا‌سینگ اسلایم جدید از رنگین کمان/درخواستی از کانال سلینا اولین بلاگر جنوبی 0:58 اسلایم آدامسی سفید رنگین کمان از کانال Ra gi kama 2:02 آموزش ساخت رنگین کمان در ماینکرافت از کانال برمیگردمツ 5:09 ریسینگ رنگین کمان از کانال a gi kama .shop 0:16 اموزش ساخت اسلایم/اسلایم فوق کیوت رنگین کمانی/اسلایم کیوت رنگین کمان از کانال N.I.U.S.H.A (آوای دل) 0:24 خریدام از رنگین کمان از کانال ♡So ya♡ 2:33 آموزش ساخت اسلایم رنگین کمان از کانال ♡♡Neda Slime♡♡ fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24480963-9363-b.jpg"," esumeUID":"hVlJ3","du a io ":82,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =82&ca ego ies=film& cha el=8566064&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a&keywo ds=\u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646&keywo ds=\u06a9\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a \u0627\u0634\u0639\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =82&ca ego ies=film& cha el=8566064&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a&keywo ds=\u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646&keywo ds=\u06a9\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u0627\u0646&keywo ds=\u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a \u0627\u0634\u0639\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0646\u06af\u06cc\u0646&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/hVlJ3\/f\/hVlJ3.m3u8?k=4467d"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4e7423abf24d27064dc846da0f501e0724480963-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMxNWRiYmFkMzkxOThiZWVkYmVkMzNkMmZkZjRjOGEyIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-i-kBqUky9yWj7vkIody9AYuoiCYL-Z Of3 Cxia6i0"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4e7423abf24d27064dc846da0f501e0724480963-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMxNWRiYmFkMzkxOThiZWVkYmVkMzNkMmZkZjRjOGEyIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-i-kBqUky9yWj7vkIody9AYuoiCYL-Z Of3 Cxia6i0"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4e7423abf24d27064dc846da0f501e0724480963-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMxNWRiYmFkMzkxOThiZWVkYmVkMzNkMmZkZjRjOGEyIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-i-kBqUky9yWj7vkIody9AYuoiCYL-Z Of3 Cxia6i0"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4e7423abf24d27064dc846da0f501e0724480963-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMxNWRiYmFkMzkxOThiZWVkYmVkMzNkMmZkZjRjOGEyIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-i-kBqUky9yWj7vkIody9AYuoiCYL-Z Of3 Cxia6i0"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24480963_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=209581, RESOLUTION=426x426","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4e7423abf24d27064dc846da0f501e0724480963-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMxNWRiYmFkMzkxOThiZWVkYmVkMzNkMmZkZjRjOGEyIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-i-kBqUky9yWj7vkIody9AYuoiCYL-Z Of3 Cxia6i0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=125680, RESOLUTION=264x264","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4e7423abf24d27064dc846da0f501e0724480963-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMxNWRiYmFkMzkxOThiZWVkYmVkMzNkMmZkZjRjOGEyIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-i-kBqUky9yWj7vkIody9AYuoiCYL-Z Of3 Cxia6i0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=441076, RESOLUTION=640x640","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4e7423abf24d27064dc846da0f501e0724480963-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMxNWRiYmFkMzkxOThiZWVkYmVkMzNkMmZkZjRjOGEyIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-i-kBqUky9yWj7vkIody9AYuoiCYL-Z Of3 Cxia6i0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=588825, RESOLUTION=720x720","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/4e7423abf24d27064dc846da0f501e0724480963-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMxNWRiYmFkMzkxOThiZWVkYmVkMzNkMmZkZjRjOGEyIiwiZXhwIjoxNjM0OTkxMTY3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-i-kBqUky9yWj7vkIody9AYuoiCYL-Z Of3 Cxia6i0"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _152118", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ساخت رنگین کمان در خانه 3,849 Ma da ama da ama a a 19 دنبال‌ کننده 3,849 بازدید 279 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن در این ویدیو ما قصد داریم طرز ساخت اشعه های رنگی شبیه به رنگین کمان در خانه را آموزش دهیم با وسایل که در هر خانه ای یافت می شود 1 سال پیش فیلم # رنگین کمان # آموزش ساخت رنگین کمان # رنگین کمان خانگی # ساخت اشعه های رنگین # sakh ashae - a gi Ma da ama da ama a a 19 دنبال کننده دنبال کردن mohammad 1 سال پیش مثل همیشه عالی هستن کارات ، ضمنا عکسهایی که برای ابزار لازم گذاشتی خیلی جالب و قشنگ بودن Ma da ama da ama a a ممنونم عزیزم ما با رضایت شما خوشحال میشیم امیدوارم از ویدیو های بعدی هم لذت ببرید عزیزم گزارش تخلف mohammad 1 سال پیش جالب بود موفق باشی Ma da ama da ama a a ممنونم شاد باشید گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 3:00 مخلوط اسلایم رنگین کمان پیکاچو 1 هزار بازدید 6 روز پیش 0:59 اسلایم نوتلا سطلی رنگین کمان a gi kama .shop 4.5 هزار بازدید 5 روز پیش 2:45 آنبا‌سینگ اسلایم جدید از رنگین کمان/درخواستی سلینا اولین بلاگر جنوبی 204 بازدید 2 روز پیش 0:58 اسلایم آدامسی سفید رنگین کمان Ra gi kama 229 بازدید 5 روز پیش 2:02 آموزش ساخت رنگین کمان در ماینکرافت برمیگردمツ 1.4 هزار بازدید 10 ماه پیش 5:09 ریسینگ رنگین کمان a gi kama .shop 1.6 هزار بازدید 3 هفته پیش 0:16 اموزش ساخت اسلایم/اسلایم فوق کیوت رنگین کمانی/اسلایم کیوت رنگین کمان N.I.U.S.H.A (آوای دل) 6.5 هزار بازدید 3 هفته پیش 0:24 خریدام از رنگین کمان ♡So ya♡ 176 بازدید 3 هفته پیش 2:33 آموزش ساخت اسلایم رنگین کمان ♡♡Neda Slime♡♡ 292 بازدید 2 ماه پیش

علوم پایه، فیزیک 478 بازدید احتمالاً می‌دانید که نور اطراف ما که نور سفید نامیده می‌شود در واقع از تمام رنگ‌های رنگین کمان تشکیل شده است. در این نوشتار قصد داریم به شما آموزش دهیم تا چگونه این رنگ سفید را تجزیه کنید و رنگین کمان بسازید. در حقیقت باید عنوان کرد که این مطلب به ساخت رنگین کمان اختصاص دارد. فهرست مطالب این نوشته پنهان کردن 1. چرا رنگین کمان شکل می‌گیرد؟ 1.1. رنگ‌های رنگین کمان را به ترتیب نام ببرید؟ 2. شکست نور چیست؟ 3. ساخت رنگین کمان در یک روز آفتابی چگونه است؟ 3.1. ساخت رنگین کمان با استفاده از یک آینه 3.2. ساخت رنگین کمان بدون آفتاب 3.3. ساخت رنگین کمان با استفاده از حباب 4. روش‌های مختلف ساخت رنگین کمان 4.1. ساخت رنگین کمان با روش آینه‌ای 4.2. ساخت رنگین کمان با استفاده از شلنگ آب 4.3. ساخت رنگین کمان با استفاده از چگالی آب 4.4. ساخت رنگین کمان با لیوان آب 4.5. ساخت پیشرفته تر رنگین کمان با لیوان آب 4.6. ساخت رنگین کمان با منشور 5. معرفی فیلم آموزش اپتیک (نورشناسی) فرادرس 6. جمع بندی چرا رنگین کمان شکل می‌گیرد؟ رنگین کمان‌ها در آسمان در مقابل خورشید دیده می‌شوند و در اثر شکست (خم شدن نور) و پراکندگی (تقسیم) نور خورشید در قطرات باران یا غبار ایجاد می‌شوند. نور خورشید که به باران یا غبار برخورد می‌کند به رنگ‌های تشکیل دهنده آن پراکنده یا تقسیم می شود زیرا نور در زوایای مختلف منعکس می‌شوند و در نتیجه رنگین کمان ایجاد می‌کنند. در حقیقت رنگ‌های مختلف به مقدار مختلف شکسته و خم می‌شوند. هر رنگ رنگین کمان طول موج متفاوتی دارد. رنگ‌های رنگین کمان به ترتیب عبارت از قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش هستند. برای آشنایی بیشتر با دلایل تشکیل رنگین کمان مطلب رنگین کمان چیست و رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟ | به زبان ساده را در فرادرس بخوانید. تصویر 1: رنگین کمان در آسمان رنگ‌های رنگین کمان را به ترتیب نام ببرید؟ رنگ‌های یک رنگین کمان به ترتیب عبارت از قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش هستند. شکست نور چیست؟ انکسار یا شکست نور هنگامی رخ می‌دهد که نور در هنگام عبور از ماده‌ای شفاف به عنوان مثال شیشه، منشور یا قطرات باران خم می‌شود. برای آشنایی بیشتر با شکست نور مطلب شکست نور — به زبان ساده را در مجله فرادرس مطالعه کنید. ساخت رنگین کمان در یک روز آفتابی چگونه است؟ اگر یک بطری اسپری کننده مایعات یا لوله شلنگ آب در اختیار دارید که می‌تواند آب را خوبی اسپری کند و قطرات کوچک آب را در فضا ایجاد کند، می‌توانید ساخت رنگین کمان را در یک روز آفتابی انجام دهید. در حقیقت شما با یک بطری اسپری کننده مایعات یا شلنگ آب باران مصنوعی می‌سازید. پشت به خورشید بایستید و آب را در هوا بپاشید و یا اسپری کنید، حتی شاید مجبور شوید شلنگ آبی که در دست دارید به اطراف حرکت دهید تا بهترین زاویه را برای ساخت رنگین کمان پیدا کنید. ولی سوالی که ممکن است به ذهنتان برسد این است که چگونه می‌توانید با قطرات آب رنگین کمان بسازید؟ در حقیقت در این حالت قطرات ریز آب مانند منشور عمل می‌کنند و بسته به طول موج نور را به رنگ‌های جداگانه تقسیم می کنند. نور بنفش بیشترین خمش (شکست) و کمترین میزان شکست برای نور قرمز است. تصویر 2: ساخت رنگین کمان با اسپری آب در هوا باید اضافه کرد که به صورت خاص خم شدن نور شکست و تقسیم نور به رنگین کمان رنگ پراکندگی نامیده می‌شود. اگر هوا آفتابی باشد می‌توانید از منشور برای ساخت رنگین کمان استفاده کنید. این روش و ساخت رنگین کمان با منشور را در ادامه توضیح خواهیم داد. ساخت رنگین کمان با استفاده از یک آینه یک آینه را درون یک محفظه شیشه‌ای قرار دهید و شیشه را زاویه دار کنید تا نور خورشید به آینه برخورد کند. بدین ترتیب باید بتوانید رنگین کمان را به دیوار منعکس کنید و بر روی دیوار بتابانید. ساخت رنگین کمان بدون آفتاب یک آینه را درون محفظه شیشه‌ای قرار دهید و یک نور چراغ به آن بتابانید تا زمانی که رنگین کمان را به دیوار منعکس کنید و آن را ببینید. شاید لازم باشد زاویه شیشه را تنظیم کنید تا وسیله‌ای که طراحی کرده‌اید کار کند. اگر بتوانید اتاقی را بسیار تاریک کنید ممکن است با تاباندن نور و عبور آن از منشور رنگین کمان را نیز ببینید. ساخت رنگین کمان با استفاده از حباب هنگامی که نور سفید از میان یک حباب آب که با استفاده از دستگاه‌های حباب ساز که برای بازی کودکان استفاده می‌شود، می‌تابد منعکس و پراکنده می‌شود و سبب می‌شود نور سفید به طول موج‌های مختلف تقسیم شود و این موضوع به شما امکان می‌دهد تا تمام رنگ‌های رنگین کمان را در حباب‌ها ببینید. روش‌های مختلف ساخت رنگین کمان پس از آشنایی اولیه با رنگین کمان و روش‌های ساخت رنگین کمان در این قسمت قصد داریم شش روش رایج برای ساخت رنگین کمان را توضیح دهیم. امروز رنگین کمانی در آسمان نیست و شما دوست دارید رنگین کمان ببینید؟ مشکلی نیست فقط یکی از این آزمایش‌های آسان که کودکان نیز دوست دارند انجام دهید تا رنگین کمان خود را بسازید. این روش‌ها با استفاده از انعکاس (آینه) تا شکست نور (لیوان آب) گرفته تا یادگیری در مورد چگالی، شش آزمایش علمی برای ساخت رنگین کمان است. جزئیات این روش‌ها را در ادامه توضیح می‌دهیم. برای آشنایی بیشتر با مباحث اپتیک و نورشناسی، می‌توانید فیلم آموزش اپتیک (نورشناسی) را مشاهده کنید که توسط فرادرس ارائه شده، لینک این آموزش در ادامه آورده شده است. فیلم‌های آموزشی مرتبط آموزش علوم تجربی پایه هشتم - بخش فیزیک شروع یادگیری آموزش فیزیک - پایه دوازدهم شروع یادگیری آموزش فیزیک ۲ - پایه یازدهم (مرور و حل تمرین) شروع یادگیری آموزش هندسه - پایه دهم (هندسه ۱) شروع یادگیری آموزش علوم تجربی پایه نهم - بخش فیزیک شروع یادگیری آموزش فیزیک - پایه دهم (مرور و حل تمرین) شروع یادگیری برای دیدن فیلم آموزش اپتیک (نورشناسی) + اینجا کلیک کنید. ساخت رنگین کمان با روش آینه‌ای اصول بازتاب و شکست نور را با استفاده از این آزمایش آسان می‌توان نشان داد. خمش نور یا همان شکست در اثر عبور امواج نور از آب صورت می‌گیرد. هنگامی که چراغ قوه خود را روشن می‌کنید یا لیوان شیشه‌ای خود را طوری قرار می‌دهید که نور خورشید وارد آن شود، امواج نور را خم می‌کنید و هر یک از امواج را در زاویه کمی متفاوت دچار خمش کرده و در نتیجه رنگ‌های مختلف رنگین کمان ایجاد را می‌کنید. این همان اصل اساسی است که سبب می‌شود قطرات آب و نور خورشید باعث ایجاد رنگین کمان در آسمان شود. انعکاس در حقیقت بازگشت نور از سطح آینه‌ای مانند است. برای ساخت رنگین کمان به این روش به موارد زیر نیاز دارید: یک آینه کوچک یک لیوان آب که به اندازه کافی برای نگه داشتن آینه بزرگ باشد. چراغ قوه یا نور خورشید یک تکه کاغذ سفید یا یک دیوار سفید برای ساخت رنگین کمان مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: آینه را در لیوان آب قرار دهید. چراغ‌ها را خاموش کرده و پرده ها را بکشید و اطمینان حاصل کنید که اتاق کاملاً تاریک است. چراغ قوه را به آینه بتابانید و رنگین کمان‌های کوچک و جالبی که در بالای آینه ظاهر می‌شوند را بررسی کنید. برای سرگرمی بیشتر دست خود را پشت شیشه بگذارید. ساخت رنگین کمان با استفاده از شلنگ آب در این روش نیز مانند روش قبل از شکست نور استفاده می‌کنیم. با این تفاوت که این بار به جای استفاده از آینه برای انعکاس نور، شما در اصل می‌خواهید شکل گیری طبیعی رنگین کمان را شبیه سازی کنید و باعث شوید آب در یک غبار ظریف به نور برخورد کند. برای این روش نیز به موارد زیر نیاز دارید: یک بطری اسپری کننده مایعات یا یک شیلنگ نور خورشید با این وسایل و برای ساخت رنگین کمان به روش زیر عمل کنید: شلنگ آب را باز کنید یا با دستگاه اسپری کننده مایعات آب را در فضای باز که نور آفتاب می‌تابد اسپری کنید. قطرات آب مانند قطره‌های باران عمل می‌کنند و با عبور نور خورشید از آن‌ها می‌توانید رنگین کمان بسازید. ساخت رنگین کمان با استفاده از چگالی آب با افزودن بیشتر یا کمتر قند به هر محلول آب، سطح چگالی متفاوتی ایجاد می‌کنید. با اضافه کردن رنگ به محلول داخل شیشه خواهید دید که سنگین‌ترین محلول کدام است. برای ساخت رنگین کمان رنگ‌ها را به ترتیب رنگ‌های رنگین کمان اضافه کنید و دقت کنید برای مخلوط نشدن رنگ‌ها با یکدیگر باید محلول‌ها را به آرامی به یکدیگر اضافه کنید. برای ساخت رنگین کمان به این روش به موارد زیر نیاز دارید: رنگ خوراکی قاشق هفت لیوان یا فنجان پلاستیکی (شفاف) آب ساخت رنگین کمان با لیوان آب این روش مانند روش اول ساخت رنگین کمان با استفاده از آینه است و از خم شدن مسیر نور استفاده می‌کند. برای این منظور شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت: یک لیوان آب یک تکه کاغذ نور خورشید برای ساخت رنگین کمان به این روش به صورت زیر عمل می‌کنیم: لیوان آب را در زیر نور آفتاب قرار دهید. کاغذ را در کنار آن قرار دهید. اجازه دهید نور خورشید از لیوان آب عبور کند و رنگین کمانی روی کاغذ ایجاد کند. ساخت پیشرفته تر رنگین کمان با لیوان آب برای ساخت رنگین کمان به این روش به موارد زیر نیاز دارید: یک لیوان آب یک بطری اسپری یک تکه کاغذ نور خورشید با این ابزار به روش زیر عمل کنید: لیوان آب را روی میز یا طاقچه پنجره در جایی که نور خورشید وجود دارد قرار دهید. قطعه کاغذ را در زمینی که نور خورشید می‌خورد و در کنار لیوان قرار دهید. شیشه پنجره را با آب گرم که نور خورشید از آن عبور می‌کند و به کاغذ می‌تابد اسپری کنید. لیوان و کاغذ را کمی به اطراف حرکت دهید تا رنگین کمان کوچک و مرتبی را بر روی برگه کاغذ ملاحظه کنید. ساخت رنگین کمان با منشور یکی از آسانترین روش‌های ساخت رنگین کمان استفاده از منشور است. برای ساخت رنگین کمان به این روش به موارد زیر نیاز دارید: نور آفتاب منشور شیشه‌ای کاغذ یا مقوای سفید برای ساخت رنگین کمان به این روش به صورت زیر عمل می‌کنیم: کاغذ سفید را روی زمین و زیر نور خورشید قرار می‌دهیم. منشور را کنار یا بالای کاغذ سفید قرار می‌دهیم. منشور را می‌چرخانیم و حرکت می‌دهیم تا رنگین کمان را بر روی کاغذ سفید مشاهده کنیم. در نهایت باید اضافه کرد اگر نخواهید از ویژگی‌های شکست و بازتاب نور برای ساخت رنگین کمان استفاده کنید استفاده از بادکنک‌های رنگی و ماری شکل یا نخ‌های کاموا و قرار دادن آن‌ها به ترتیب رنگ‌های رنگین کمان تصور خوبی از رنگین کمان برای دیگران فراهم می‌کند. چیزی که می‌سازید شبیه به تصویر زیر است. معرفی فیلم آموزش اپتیک (نورشناسی) فرادرس مجموعه فرادرس در تولید و تهیه محتوای آموزشی خود اقدام به تهیه فیلم آموزش اپتیک (نورشناسی) کرده است. این مجموعه آموزشی از نه درس تشکیل شده و برای دانشجویان رشته فیزیک، مهندسی فوتونیک و شیمی فیزیک و افراد علاقه‌مند به مباحث نورشناسی مفید است. پیش‌نیاز این درس آموزش ریاضی عمومی ۱ و آموزش ریاضی عمومی ۲ است. درس اول این مجموعه به انتشار نور و موج و درس دوم به انعکاس و شکست نور می‌پردازد. درس سوم به تشکیل تصویر در شکست نور و درس چهارم به شناخت وسایل نوری اختصاص دارد. در درس پنجم و ششم به ترتیب تداخل نوری و پراش نور را خواهید آموخت و در درس هفتم مفاهیم مربوط به نور قطبی بررسی می‌شود. درس هشتم این مجموعه به آموزش مفاهیم اتم و فوتون می‌پردازد و در نهایت درس نهم به مطالب پیشرفته اپتیک و نورشناسی اختصاص دارد. فیلم‌های آموزشی مرتبط آموزش بررسی فرمت های تصویری و ویدئویی و تبدیل آن ها توسط نرم افزار مبدل شروع یادگیری آموزش تایپ ده انگشتی شروع یادگیری آموزش اصول مطالعه - مهارت‌ های تند خوانی و دقیق خوانی شروع یادگیری آموزش ضبط صفحه دسکتاپ و تدوین فیلم با نرم افزار کمتازیا (Cam asia S udio) شروع یادگیری آموزش نرم افزار Mic osof Powe Poi 2016‎ شروع یادگیری آموزش افزایش تمرکز و تقویت حافظه شروع یادگیری برای دیدن آموزش اپتیک (نورشناسی) اینجا کلیک کنید. جمع بندی در این مطلب در مورد ساخت رنگین کمان صحبت کردیم. برای شروع بحث ابتدا توضیحاتی در مورد رنگین کمان، رنگ‌های رنگین کمان و دلیل ایجاد رنگین کمان بیان کردیم. در ادامه به شش روش مختلف در مورد ساخت رنگین کمان صحبت کردیم. اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند: مجموعه آموزش‌های فیزیک آموزش اپتیک (نورشناسی) مجموعه آموزش‌های ریاضیات کسوف چیست ؟ | به زبان ساده و جامع خسوف چیست ؟ | به زبان ساده و جامع فصل ها چگونه پدید می آیند؟ | به زبان ساده بر اساس رای 0 نفر آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید. ثبت نظر لینک کوتاه کپی شد به اشتراک بگذارید: منبع Red iScie ce-Spa ksRookiePa e i g سارا داستان (+) «سارا داستان»، دکتری فیزیک نظری از دانشگاه گیلان دارد. او به فیزیک بسیار علاقه‌مند است و در زمینه‌ متون فیزیک در مجله فرادرس می‌نویسد.

آخرین مطالب