دسته‌بندی‌ها

ساخت اسلایم با جوش شیرین

ببینید

ساخت اسلایم با جوش شیرین

داغترین‌ها: #کنسرت آنلاین کیهان کلهر fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=879811, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb23.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8688a502859c5b9ecc891a6c908cf56828652743-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY3ZWI4ZWI1YTYyZmYxNmZiZTBmOWMzMjM4ZmZkNjk0IiwiZXhwIjoxNjI3MzYxMDcwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.3jTYa33lxIqXf0b y Ecp8PlUUU9CI 9iAB9S0UVax0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=259341, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8688a502859c5b9ecc891a6c908cf56828652743-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY3ZWI4ZWI1YTYyZmYxNmZiZTBmOWMzMjM4ZmZkNjk0IiwiZXhwIjoxNjI3MzYxMDcwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.3jTYa33lxIqXf0b y Ecp8PlUUU9CI 9iAB9S0UVax0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=501437, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8688a502859c5b9ecc891a6c908cf56828652743-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY3ZWI4ZWI1YTYyZmYxNmZiZTBmOWMzMjM4ZmZkNjk0IiwiZXhwIjoxNjI3MzYxMDcwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.3jTYa33lxIqXf0b y Ecp8PlUUU9CI 9iAB9S0UVax0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1254738, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb23.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8688a502859c5b9ecc891a6c908cf56828652743-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY3ZWI4ZWI1YTYyZmYxNmZiZTBmOWMzMjM4ZmZkNjk0IiwiZXhwIjoxNjI3MzYxMDcwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.3jTYa33lxIqXf0b y Ecp8PlUUU9CI 9iAB9S0UVax0"]; va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '35677674', uid: 'P5wZz', i le: 'طرز تهیه کیک اسفنجی بدون فر با آرزو بدون بکینگ پودر و جوش شیرین فقط با گاز', use ame: 'AREZOO_TIME', use id: '7835120', visi _c : '714 ', se de _ ame: 'AREZOO TIME', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /35677674-5752__8391.jpg', du a io : '11:11', sda e: '4 روز پیش', da e_exac : '31 تیر 1400', li k: '/v/P5wZz', cha elId: '7835120', cha elUse ame: 'AREZOO_TIME', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'AREZOO TIME', }; 11:11 ویدیو بعدی طرز تهیه کیک اسفنجی بدون فر با آرزو بدون بکینگ پودر و جوش شیرین فقط با گاز از کانال AREZOO TIME نرو بعدی 5:27 کاوان پلاس ۱۵۰ از کانال موتورپلاس 5:51 ساخت اسلایم _ رنگ ، مایع لنز ، جوش شیرین از کانال جیرجیرک 7:23 ساخت اسلایم فقط با مایع ظرفشویی و جوش شیرین! از کانال Jimi ~BTS 4:04 اموزش اسلایم _ ساخت اسلایم با ماسک صورت مایع لنز و جوش شیرین از کانال جیرجیرک 6:05 اموزش ساخت اسلایم با دو چیز مایع دستشویی و اب و جوش شیرین از کانال Ma iam 223 6:05 آموزش ساخت اسلایم با جوش‌ شیرین و مایع دستشویی از کانال fu yclip ویدیو درخواستی قرار میدم 10:08 آموزش اسلایم _ ساخت اسلایم با ماسک صورت و جوش شیرین و مایع لنز از کانال جیرجیرک 5:51 اسلایم | اسلایم کودکان | آموزش اسلایم ( جوش شیرین و محلول یا مایع لنز ) از کانال آموزشگاه 118فایل 02128423118 3:26 آموزش اسلایم با چسب مایع و جوش شیرین!!!!قطعی از کانال ☆saha _dub☆ fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.ebbfa324c9a19c4d26da.bu dle.js?b090a6e62c39a5f9a1dc"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} mahdiapa a 1400 دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/28652743-7481-b.jpg"," esumeUID":"v 2Cg","du a io ":365,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =365&ca ego ies=educa io al& cha el=8144272&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a&keywo ds=\u0627\u0633\u0644\u0627\u06cc\u0645&keywo ds=\u0645\u0627\u06cc\u0639&keywo ds=\u062c\u0648\u0634&keywo ds=\u0627\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =365&ca ego ies=educa io al& cha el=8144272&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a&keywo ds=\u0627\u0633\u0644\u0627\u06cc\u0645&keywo ds=\u0645\u0627\u06cc\u0639&keywo ds=\u062c\u0648\u0634&keywo ds=\u0627\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=8144272&cha el_use ame=mahdiapa a 1400&p ovide =0&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a&keywo ds=\u0627\u0633\u0644\u0627\u06cc\u0645&keywo ds=\u0645\u0627\u06cc\u0639&keywo ds=\u062c\u0648\u0634&keywo ds=\u0627\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/v 2Cg\/f\/v 2Cg.m3u8?k=f18bc"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8688a502859c5b9ecc891a6c908cf56828652743-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY3ZWI4ZWI1YTYyZmYxNmZiZTBmOWMzMjM4ZmZkNjk0IiwiZXhwIjoxNjI3MzYxMDcwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.3jTYa33lxIqXf0b y Ecp8PlUUU9CI 9iAB9S0UVax0"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb26.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8688a502859c5b9ecc891a6c908cf56828652743-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY3ZWI4ZWI1YTYyZmYxNmZiZTBmOWMzMjM4ZmZkNjk0IiwiZXhwIjoxNjI3MzYxMDcwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.3jTYa33lxIqXf0b y Ecp8PlUUU9CI 9iAB9S0UVax0"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb23.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8688a502859c5b9ecc891a6c908cf56828652743-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY3ZWI4ZWI1YTYyZmYxNmZiZTBmOWMzMjM4ZmZkNjk0IiwiZXhwIjoxNjI3MzYxMDcwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.3jTYa33lxIqXf0b y Ecp8PlUUU9CI 9iAB9S0UVax0"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb23.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/8688a502859c5b9ecc891a6c908cf56828652743-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjY3ZWI4ZWI1YTYyZmYxNmZiZTBmOWMzMjM4ZmZkNjk0IiwiZXhwIjoxNjI3MzYxMDcwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.3jTYa33lxIqXf0b y Ecp8PlUUU9CI 9iAB9S0UVax0"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/28652743_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _289605", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ساخت اسلایم با مایع و جوش شیرین 9,925 mahdiapa a 1400 170 دنبال‌ کننده 9,925 بازدید 277 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن دنبال کنید دنبال می کنم این عالیه دوستون دارم 6 ماه پیش آموزشی # اموزشی mahdiapa a 1400 170 دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش کانال اسلایم سازی 6 روز پیش زنبور یه مقدار امتحان کن گزارش تخلف کانال اسلایم سازی 6 روز پیش دروغ گو اب بوراکس رفته واسه ما اورده خیلی دروغ گزارش تخلف u_11236303 3 هفته پیش واقعا درست میشه؟؟ من درست کردم نشد گزارش تخلف u_11045472 1 ماه پیش فکر کنم اونی که ریخت وگفت آبه آب نبود آب و بوراکس بود چون منم امتحان کردم نشد گزارش تخلف لایکی و تیک تاک شماره دو 1 ماه پیش من با همین مارک انجام دادم باز هم نشد گزارش تخلف u_9882700 1 ماه پیش نمیشه اصلا گزارش تخلف ⁦ಠ﹏ಠ⁩ 2 ماه پیش خوش بحالش گزارش تخلف u_10690272 3 ماه پیش من‌هنوز انجام‌ندادم‌و‌نمی دونم‌دروغه یا نه‌ولی همیشه وقتی میخاین امتحانی درست‌کنین مثلا‌برای بار اوله‌مواد کم بردارین گزارش تخلف u_10709634 3 ماه پیش سلام بچه ها داروغه من این کار رو ۵ بار انجام دادم یه سوال؟؟؟؟چرا اونا درست میکنن میشه ولی ما درست میکنیم نمیشه الکیه گزارش تخلف Wcjvks 3 ماه پیش باید توی یخچال بزاریم گزارش تخلف نمایش بیشتر دیدگاه ها ویدیوهای مشابه پخش خودکار 11:11 طرز تهیه کیک اسفنجی بدون فر با آرزو بدون بکینگ پودر و جوش شیرین فقط با گاز AREZOO TIME 714 بازدید 4 روز پیش 5:27 کاوان پلاس ۱۵۰ موتورپلاس 6 هزار بازدید 2 روز پیش 5:51 ساخت اسلایم _ رنگ ، مایع لنز ، جوش شیرین جیرجیرک 1.1 هزار بازدید 8 ماه پیش 7:23 ساخت اسلایم فقط با مایع ظرفشویی و جوش شیرین! Jimi ~BTS 5.7 هزار بازدید 8 ماه پیش 4:04 اموزش اسلایم _ ساخت اسلایم با ماسک صورت مایع لنز و جوش شیرین جیرجیرک 51.9 هزار بازدید 9 ماه پیش 6:05 اموزش ساخت اسلایم با دو چیز مایع دستشویی و اب و جوش شیرین Ma iam 223 509 بازدید 2 ماه پیش 6:05 آموزش ساخت اسلایم با جوش‌ شیرین و مایع دستشویی fu yclip ویدیو درخواستی قرار میدم 58.2 هزار بازدید 1 سال پیش 10:08 آموزش اسلایم _ ساخت اسلایم با ماسک صورت و جوش شیرین و مایع لنز جیرجیرک 2.7 هزار بازدید 8 ماه پیش 5:51 اسلایم | اسلایم کودکان | آموزش اسلایم ( جوش شیرین و محلول یا مایع لنز ) آموزشگاه 118فایل 02128423118 136 بازدید 2 ماه پیش 3:26 آموزش اسلایم با چسب مایع و جوش شیرین!!!!قطعی ☆saha _dub☆ 837 بازدید 7 ماه پیش

ساخت اسلایم با جوش شیرین

آموزش ترفند خانگی  آموزش ساخت اسلایم با جوش شیرین و شامپو در خانه با خمیر دندان ۲۶ مرداد ۱۳۹۹۲۶ مرداد ۱۳۹۹ تیم تحقیقاتی بامتن ۰ دیدگاه آموزش ساخت اسلایمدر این فیلم ما آموزش ساخت اسلایم با جوش شیرین و شامپو ضد شوره در خانه با خمیر دندان بدون بوراکس رو می بینیم که امیدواریم استفاده کامل را از این ویدیو آموزش ساخت اسلایم ببرید.ساخت اسلایم پیشنهادی!آموزش ساخت اسلایم در خانه با خمیر دندان و نمک بدون بوراکسآموزش ساخت اسلایم با جوش شیرین و شامپو در ویدیو زیر

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب