دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
رینبو 6

دانلود کنید

رینبو 6

C ys al Gua d

C oa ia ew ope a o Osa, he ech ge ius of Nigh have , b i gs ew a spa e deployable shields i a ack o ei ve he ba lefield: he Talo -8 Clea Shields. C ys al Gua d is also b i gi g some cha ges o he compe i ive map pool wi h small ewo ks o Ba k, Coas li e a d Club House.

va obj = {"s a ":0,"cou ":10," ame":"s o y- empla e-ge e al-2-3","spo _id": ull,"cou _b eakpoi s": ull,"css_class":"","pi ed_id":"","ex a":{},"co ex ": ull,"dummy":false," ype":"ads","id":"2fcb7a69-f240-4b80-9729-770c6a09d39a","da a":{"loca io ":{"id":0," i le": ull," ype": ull,"effec ": ull,"fixed_image_sizes":false,"excluded_spo _ids": ull,"slick":false,"dfp":false,"sidea m_dfp":false,"commo _page":false,"h ml_ empla e": ull," ame": ull,"au oplay_speed":0,"accessibili y_ico s":false,"sizes": ull,"slick_op io s": ull,"dfp_sizes": ull},"campaig s":[],"co e _id": ull,"co e _ i le": ull,"co e _da e": ull,"co e _u l": ull,"co e _image_u l": ull},"mode":"web"}; if (!("sidea mCompo e s" i wi dow)) wi dow.sidea mCompo e s = []; wi dow.sidea mCompo e s.push(obj);

Ge e al 09.06.2021 Rai bow Rou dup Sep . 6, 2021 S o y Li ks Wa ch Now "Rai bow Rou dup" is a weekly video se ies hos ed by H-TV's Cheye e Sibley, ecappi g he week of UH A hle ics ews wi h highligh s a d sou d bi es. I was a weeke d of his o y wi h mo e o come i he fu u e!  Foo ball officially ope ed he Cla e ce T.C. Chi g Complex, playi g he fi s -eve foo ball game o campus. C oss cou y s a s of hei seaso wi h mul iple s o g pe fo ma ces. Tough week fo wome 's volleyball, bu hey e u home o hos USC his F iday a d Sa u day. Fi s oad ip of he seaso fo socce co i ues wi h a s op a Idaho o Wed esday.  #GoBows P i F ie dly Ve sio va obj = {"s a ":0,"cou ":10," ame":"s o y- empla e-boile pla e","spo _id": ull,"cou _b eakpoi s": ull,"css_class":"","pi ed_id":"","ex a":{},"co ex ": ull,"dummy":false," ype":"ads","id":"a9424d32-8f11-42ab-8006-643f99d91392","da a":{"loca io ":{"id":0," i le": ull," ype": ull,"effec ": ull,"fixed_image_sizes":false,"excluded_spo _ids": ull,"slick":false,"dfp":false,"sidea m_dfp":false,"commo _page":false,"h ml_ empla e": ull," ame": ull,"au oplay_speed":0,"accessibili y_ico s":false,"sizes": ull,"slick_op io s": ull,"dfp_sizes": ull},"campaig s":[],"co e _id": ull,"co e _ i le": ull,"co e _da e": ull,"co e _u l": ull,"co e _image_u l": ull},"mode":"web"}; if (!("sidea mCompo e s" i wi dow)) wi dow.sidea mCompo e s = []; wi dow.sidea mCompo e s.push(obj); Rela ed S o ies a d Videos va obj = {"s a ":0,"cou ":10," ame":"s o y- empla e-ge e al-2-1","spo _id": ull,"cou _b eakpoi s": ull,"css_class":"","pi ed_id":"","ex a":{},"co ex ": ull,"dummy":false," ype":"ads","id":"ba952ff4-973f-4376-972c-0c55629b688b","da a":{"loca io ":{"id":41," i le":"S o y Templa es - Ge e al 2 - Loca io 1"," ype":"si gle","effec ":" o e","fixed_image_sizes": ue,"excluded_spo _ids":[],"slick":false,"dfp": ue,"sidea m_dfp":false,"commo _page":false,"h ml_ empla e": ull," ame":"s o y- empla e-ge e al-2-1","au oplay_speed":10,"accessibili y_ico s":false,"sizes": ull,"slick_op io s": ull,"dfp_sizes":[]},"campaig s": ull,"co e _id":"s o y- empla e-ge e al-2-1","co e _ i le":"s o y- empla e-ge e al-2-1","co e _da e": ull,"co e _u l": ull,"co e _image_u l": ull},"mode":"web"}; if (!("sidea mCompo e s" i wi dow)) wi dow.sidea mCompo e s = []; wi dow.sidea mCompo e s.push(obj); Rela ed S o ies 09.21.21 Mic'd Up wi h Ta e Hull of S e g h a d Co di io i g 09.20.21 Rai bow Rou dup Sep . 20, 2021 09.13.21 Rai bow Rou dup Sep . 13, 2021 09.09.21 BTS of Ope i g Day a he Cla e ce T.C. Chi g Complex 09.08.21 Wa io Cas Ep. 20- The P ofessio al Jou ey of Raisa S om-Okimo o Rela ed Videos Now Playi g: Play Video equi e(['k ockou ', 'jque y', 'models/showcase-playe ', 'showcaseplaye embed', 'bi di g-ha dle s'], fu c io (ko, $, ShowcasePlaye ) { va vm = fu c io () { va self = his; self.da a = [{"video_id":"21WdNWjaET0","video_u l":"h ps://www.you ube.com/wa ch?v=21WdNWjaET0","video_playe ": ull,"video_ humb ail_u l":"h ps://i.y img.com/vi/21WdNWjaET0/defaul .jpg","video_ i le":"Hawai‘i Foo ball Game Week I e views vs. New Mexico S a e (09-21-21)","video_wid h":0,"video_heigh ":0,"video_da e":"2021-09-21T23:00:00-05:00","video_ a k":0,"video_ ags": ull,"video_ ype":"you ube"},{"video_id":"zXdJV7Uz7ps","video_u l":"h ps://www.you ube.com/wa ch?v=zXdJV7Uz7ps","video_playe ": ull,"video_ humb ail_u l":"h ps://i.y img.com/vi/zXdJV7Uz7ps/defaul .jpg","video_ i le":"Mic'd Up wi h Ta e Hull of S e g h a d Co di io i g","video_wid h":0,"video_heigh ":0,"video_da e":"2021-09-21T11:00:35-05:00","video_ a k":0,"video_ ags": ull,"video_ ype":"you ube"},{"video_id":"9C2sSyIGYu0","video_u l":"h ps://www.you ube.com/wa ch?v=9C2sSyIGYu0","video_playe ": ull,"video_ humb ail_u l":"h ps://i.y img.com/vi/9C2sSyIGYu0/defaul .jpg","video_ i le":"Rai bow Rou dup Sep embe 20 h, 2021","video_wid h":0,"video_heigh ":0,"video_da e":"2021-09-20T15:57:16-05:00","video_ a k":0,"video_ ags": ull,"video_ ype":"you ube"},{"video_id":"0czE8ileG E","video_u l":"h ps://www.you ube.com/wa ch?v=0czE8ileG E","video_playe ": ull,"video_ humb ail_u l":"h ps://i.y img.com/vi/0czE8ileG E/defaul .jpg","video_ i le":"Hawai'i Foo ball Pos Game P ess Co fe e ce - vs. Sa Jose S a e, 9-18-21","video_wid h":0,"video_heigh ":0,"video_da e":"2021-09-19T04:05:22-05:00","video_ a k":0,"video_ ags": ull,"video_ ype":"you ube"},{"video_id":"2aEc DpY5E","video_u l":"h ps://www.you ube.com/wa ch?v=2aEc DpY5E","video_playe ": ull,"video_ humb ail_u l":"h ps://i.y img.com/vi/2aEc DpY5E/defaul .jpg","video_ i le":"Hawaii Foo ball Game Week I e views vs. Sa Jose S a e 9-14-21","video_wid h":0,"video_heigh ":0,"video_da e":"2021-09-15T13:19:59-05:00","video_ a k":0,"video_ ags": ull,"video_ ype":"you ube"}]; self.da a.fo Each(fu c io (v) { if (v.video_ ype === "you ube") { v.showcase = ko.obse vable( ew ShowcasePlaye ({ you ube: '//you ube.com/wa ch?v=' + v.video_id, i le: v.video_ i le, compo e : 'you ube' })); } else { v.showcase = ko.obse vable( ew ShowcasePlaye ({ A chive: v.video_id })); } }); self.isVideoPlayi g = ko.obse vable(false); self.selec edVideo = ko.obse vable(); self.swi chVideo = fu c io (video) { video.showcase().au oplay = ue; if(self.selec edVideo()){ self.selec edVideo().showcase(). emovePlaye (); } self.selec edVideo(video); }; }; ko.applyBi di gs( ew vm(), $('[da a-id="69571"] . ela ed-videos-showcase-co ai e ')[0]); }); va obj = {"s a ":0,"cou ":10," ame":"s o y- empla e-ge e al-2-2","spo _id": ull,"cou _b eakpoi s": ull,"css_class":"","pi ed_id":"","ex a":{},"co ex ": ull,"dummy":false," ype":"ads","id":"a29bbd4b-900b-43b1-a2f3-561ac1f17b2b","da a":{"loca io ":{"id":0," i le": ull," ype": ull,"effec ": ull,"fixed_image_sizes":false,"excluded_spo _ids": ull,"slick":false,"dfp":false,"sidea m_dfp":false,"commo _page":false,"h ml_ empla e": ull," ame": ull,"au oplay_speed":0,"accessibili y_ico s":false,"sizes": ull,"slick_op io s": ull,"dfp_sizes": ull},"campaig s":[],"co e _id": ull,"co e _ i le": ull,"co e _da e": ull,"co e _u l": ull,"co e _image_u l": ull},"mode":"web"}; if (!("sidea mCompo e s" i wi dow)) wi dow.sidea mCompo e s = []; wi dow.sidea mCompo e s.push(obj);

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب