دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
ریاضی کلاس پنجم فصل اول

ببینید

ریاضی کلاس پنجم فصل اول

va ex PLVideo = { id: '20288968', uid: 'Y dOe', i le: 'ریاضی پنجم فصل 1 : عددنویسی و الگوها/قسمت دوم', use ame: 'amozeshe_eb edaei', use id: '7438297', visi _c : '29.1 هزار', se de _ ame: 'آموزش آنلاین ابتدایی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /20288968-3374__5248.jpg', du a io : '7:52', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '29 اسفند 1398', li k: '/v/Y dOe/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%3A_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%2F%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85', cha elId: '7438297', cha elUse ame: 'amozeshe_eb edaei', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش آنلاین ابتدایی' }; va ex Video = { id: '32224836', uid: '2R37W', i le: 'فعالیت صفحه 132 ریاضی پنجم ابتدایی', use ame: '7class.i ', use id: '8622725', visi _c : '14.5 هزار', se de _ ame: 'گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی )', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /32224836-2340__9724.jpg', du a io : '7:31', sda e: '5 ماه پیش', da e_exac : '26 فروردین 1400', li k: '/v/2R37W/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%3A_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%2F%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85', cha elId: '8622725', cha elUse ame: '7class.i ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی )', }; 7:31 ویدیو بعدی فعالیت صفحه 132 ریاضی پنجم ابتدایی از کانال گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) نرو بعدی 3:12 ریاضی پنجم / فصل اول / درس اول عدد نویسی و الگوها از کانال کودک آینده 7:39 جواب کاردرکلاس صفحه 128 ریاضی پنجم ابتدایی از کانال گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 7:37 جواب تمرین صفحه 39 ریاضی پنجم ابتدایی از کانال گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 41:55 مرور فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی از کانال کلاس ما. علی ترابی زیارتگاهی 21:06 درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی صفحه 35 از کانال oshd eam 14:28 میانگین ریاضی پنجم ابتدایی از کانال فیلم های آموزشی پایه پنجم ابتدایی 31:34 آموزش کسر ریاضی پنجم ابتدایی از کانال تدریس خصوصی مدرسانه 26:41 گنجایش ریاضی پنجم ابتدایی از کانال فیلم های آموزشی پایه پنجم ابتدایی 13:28 حجم ریاضی پنجم ابتدایی از کانال فیلم های آموزشی پایه پنجم ابتدایی fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.a738dcd4812808009d4c.bu dle.js?5aa5bbdbe7fe747c194c"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} آموزش آنلاین ابتدایی دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/20279211-5078-b.jpg"," esumeUID":"dm7Bs","du a io ":448,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =448&ca ego ies=educa io al& cha el=7438297&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0639\u062f\u062f\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0639\u062f\u062f \u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =448&ca ego ies=educa io al& cha el=7438297&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0639\u062f\u062f\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0639\u062f\u062f \u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/dm7Bs\/f\/dm7Bs.m3u8?k=bba3d"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/acb1f8125aea6b9603138bf882f62afb20279211-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5MDExZmRhYmU4NTdjMWYwMTgxOWEwNDc1OGU0MmFiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI1NzI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.8IZlIVVQS5fGTDKSzgVjip_zE0JsU7Ns7acp0Hz_KEY"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/acb1f8125aea6b9603138bf882f62afb20279211-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5MDExZmRhYmU4NTdjMWYwMTgxOWEwNDc1OGU0MmFiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI1NzI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.8IZlIVVQS5fGTDKSzgVjip_zE0JsU7Ns7acp0Hz_KEY"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/acb1f8125aea6b9603138bf882f62afb20279211-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5MDExZmRhYmU4NTdjMWYwMTgxOWEwNDc1OGU0MmFiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI1NzI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.8IZlIVVQS5fGTDKSzgVjip_zE0JsU7Ns7acp0Hz_KEY"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/20279211_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","episodes":"\u0642\u0633\u0645\u062a\u200c \u0647\u0627","wa chi g":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627","cha els":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=430428, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/acb1f8125aea6b9603138bf882f62afb20279211-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5MDExZmRhYmU4NTdjMWYwMTgxOWEwNDc1OGU0MmFiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI1NzI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.8IZlIVVQS5fGTDKSzgVjip_zE0JsU7Ns7acp0Hz_KEY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=83549, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/acb1f8125aea6b9603138bf882f62afb20279211-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5MDExZmRhYmU4NTdjMWYwMTgxOWEwNDc1OGU0MmFiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI1NzI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.8IZlIVVQS5fGTDKSzgVjip_zE0JsU7Ns7acp0Hz_KEY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=175622, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/acb1f8125aea6b9603138bf882f62afb20279211-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5MDExZmRhYmU4NTdjMWYwMTgxOWEwNDc1OGU0MmFiIiwiZXhwIjoxNjMyMzI1NzI1LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.8IZlIVVQS5fGTDKSzgVjip_zE0JsU7Ns7acp0Hz_KEY"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _168689", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ریاضی پنجم فصل 1 : عددنویسی و الگوها 61,799 آموزش آنلاین ابتدایی 159 دنبال‌ کننده 61,799 بازدید 1,135 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن ریاضی پنجم فصل 1 : عددنویسی و الگوها قسمت اول ویژه #مرور_مطالب در دوران طلایی نوروز 1399 لینک کانال تلگرام ما:h ps:// .me/ ad ise_eb edaei 1 سال پیش آموزشی # ریاضی # ریاضی پنجم ابتدایی # عدد نویسی و الگوها آموزش آنلاین ابتدایی 159 دنبال کننده دنبال کردن ریاضی پنجم دبستان،عدد نویسی و الگوها آموزش آنلاین ابتدایی 3/1 ذخیره لیست پخش 7:28 ریاضی پنجم فصل 1 : عددنویسی و الگوها آموزش آنلاین ابتدایی 2 7:52 ریاضی پنجم فصل 1 : عددنویسی و الگوها/قسمت دوم آموزش آنلاین ابتدایی 3 5:08 ریاضی پنجم فصل 1 : عددنویسی و الگوها/قسمت۳ آموزش آنلاین ابتدایی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 7:31 فعالیت صفحه 132 ریاضی پنجم ابتدایی گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 14.5 هزار بازدید 5 ماه پیش 3:12 ریاضی پنجم / فصل اول / درس اول عدد نویسی و الگوها کودک آینده 1 هزار بازدید 1 ماه پیش 7:39 جواب کاردرکلاس صفحه 128 ریاضی پنجم ابتدایی گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 6.7 هزار بازدید 5 ماه پیش 7:37 جواب تمرین صفحه 39 ریاضی پنجم ابتدایی گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) 70 هزار بازدید 10 ماه پیش 41:55 مرور فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی کلاس ما. علی ترابی زیارتگاهی 5.6 هزار بازدید 9 ماه پیش 21:06 درسنامه و حل تمرینات کتاب ریاضی پنجم ابتدایی صفحه 35 oshd eam 55 هزار بازدید 11 ماه پیش 14:28 میانگین ریاضی پنجم ابتدایی فیلم های آموزشی پایه پنجم ابتدایی 1.3 هزار بازدید 5 ماه پیش 31:34 آموزش کسر ریاضی پنجم ابتدایی تدریس خصوصی مدرسانه 1.8 هزار بازدید 11 ماه پیش 26:41 گنجایش ریاضی پنجم ابتدایی فیلم های آموزشی پایه پنجم ابتدایی 470 بازدید 5 ماه پیش 13:28 حجم ریاضی پنجم ابتدایی فیلم های آموزشی پایه پنجم ابتدایی 1.2 هزار بازدید 5 ماه پیش

گروه محتوای رشد 09 مهر، 1399

09 مهر، 1399 0 0 دیدگاه 0 بازدید فیلم تدریس ریاضی - پایه پنجم (فصل اول: عددنویسی و الگوها - مبحث ارزش مکانی اعداد) دانش‌آموزان عزیز در این فیلم تدریس می‌توانید مهم‌ترین نکات مربوط به صفحات آغازین فصل اول کتاب ریاضی، با نام عددنویسی و الگوها، را فرابگیرید. این برنامه شامل حل تمرین‌هایی است که دربرگیرنده‌ی نکات زیر هستند:  درک روابط بین ارزش مکانی رقم‌ها و طبقه‌هاتوجه به ارزش مکانی رقم‌ها در نوشتن عدد درک مفهوم اعداد از طریق گسترده نویسی

برچسب‌ها: ابتدایی ریاضیات ریاضی پایه پنجم عدد نویسی آموزش الکترونیکی آموزش مجازی مدرسه تلویزیونی یادگیری الکترونیکی ارزش مکانی فصل اول فیلم تدریس

گالری مربوط به این مقاله را با کلیک بر روی دکمه‌ی روبرو تغییر دهید. فایل‌ها و رسانه‌ها

درباره نویسنده

گروه محتوای رشد ادامه مطالب بیشتر از این نویسنده

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب