دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
ریاضی پایه چهارم صفحه 20

ببینید

ریاضی پایه چهارم صفحه 20

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '24976818', uid: 'xqiUc', i le: 'صفحه 21 ریاضی کلاس چهارم ابتدایی', use ame: 'a a jba .i ', use id: '7795235', visi _c : '23.7 هزار', se de _ ame: 'a a jba .i ', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /24976818-6123__5379.jpg', du a io : '7:37', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '21 شهریور 1399', li k: '/v/xqiUc/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_21_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C', cha elId: '7795235', cha elUse ame: 'a a jba .i ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'a a jba .i ' }; va ex Video = { id: '38518236', uid: 'STUsA', i le: 'ریاضی هفتم. فصل اول. قسمت پنجم. مرور راهبردها', use ame: 'Bah am160', use id: '6383028', visi _c : '247 ', se de _ ame: 'Bah am160', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38518236-5458__6824.jpg', du a io : '34:18', sda e: '1 روز پیش', da e_exac : '20 مهر 1400', li k: '/v/STUsA/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_21_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C', cha elId: '6383028', cha elUse ame: 'Bah am160', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Bah am160', }; 34:18 ویدیو بعدی ریاضی هفتم. فصل اول. قسمت پنجم. مرور راهبردها از کانال Bah am160 نرو بعدی 4:03 مرور فصل یک و شروع فصل دو علوم هفتم از کانال محبوبه قاسمی پور 13:31 تدریس ریاضی کلاس چهارم صفحه 116 مرور فصل از کانال تدریس ریاضی کلاس چهارم 3:38 ریاضی چهارم کار در کلاس صفحه ۶ از کانال Ma yam13522 4:51 ریاضی چهارم صفحه ۵ سوال ۴و۵ کار در کلاس از کانال Ma yam13522 9:13 آموزش ریاضی کلاس چهارم صفحه15 از کانال qeshm eache s4 12:36 کلاس چهارم-تدریس ریاضی-فصل هفتم -مرور فصل-ص152و153 از کانال دبستان امام هادی(ع)-صفحه دانش آموزی 15:44 آموزش مرور فصل صفحه 94 و 95 ریاضی کلاس چهارم - اندازه گیری از کانال کانال رسمی آموزش آنلاین چیمارا 11:38 تدریس ریاضی کلاس چهارم صفحه 20 مرورفصل از کانال qeshm eache s4 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24976814-3304-b.jpg"," esumeUID":"70Ebp","du a io ":637,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=7795235&cha el_use ame=a a jba .i &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0645\u0631\u0648\u0631 \u0641\u0635\u0644","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=7795235&cha el_use ame=a a jba .i &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0645\u0631\u0648\u0631 \u0641\u0635\u0644","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7795235&cha el_use ame=a a jba .i &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u06a9\u062a\u0627\u0628&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0644\u0627\u0633&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0645\u0631\u0648\u0631 \u0641\u0635\u0644","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/70Ebp\/f\/70Ebp.m3u8?k=6c035"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24976814_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=322202, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=62973, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=178108, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=419595, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=642405, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/fc7b376169fec2f656b711c78b7110c124976814-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjE5ZDVkNWVmMDkwYWQ4ZDEzNDhlNDYwN2ExMTg3M2YzIiwiZXhwIjoxNjM0MjMwMjI4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.LBX0K60A3 IfuK6 aCuyp6YA 7vYR-JVZiu6hGfyR4A"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _592600", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); صفحه 20 کتاب ریاضی کلاس چهارم 54,599 a a jba .i 1.2 هزار دنبال‌ کننده 54,599 بازدید 1,178 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن مرور فصل .در این ویدئو ما سعی داریم کل فصل یک رو مرور میکنیم و آموخته های خودمون رو محک می زنیم 1 سال پیش آموزشی # ریاضی # ریاضی کلاس چهارم # مرور فصل # iyazi # mo oo fasl # iyazi kelas chaha om a a jba .i 1.2 هزار دنبال کننده دنبال کردن he las of us 3 روز پیش عالی گزارش تخلف ریاضی کلاس چهارم a a jba .i 38/20 ذخیره لیست پخش 1 4:32 صفحه اول ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 2 6:56 صفحه دوم ریاضی کلاس چهارم ابتدایی a a jba .i 3 4:52 صفحه سوم ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 4 2:58 محصول آموزشی ریاضی کلاس چهارم ابتدایی -صفحه4 a a jba .i 5 8:11 ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 6 7:30 صفحه ی 6 ریاضی کلاس چهارم ابتدایی a a jba .i 7 10:01 صفحه 7 ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 8 5:15 صفحه 8 ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 9 6:55 صفحه 9 ریاضی چهارم a a jba .i 10 5:24 صفحه 10 ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 11 7:21 صفحه 11 ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 12 5:17 صفحه 12 ریاضی چهارم a a jba .i 13 5:50 صفحه 13 کتاب ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 14 6:16 صفحه 14 ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 15 8:57 صفحه 15 ریاضی چهارم a a jba .i 16 4:19 صفحه 16 ریاضی چهارم ابتدایی a a jba .i 17 7:49 صفحه 17 ریاضی چهارم a a jba .i 18 10:43 صفحه 18 ریاضی کلاس چهارم ابتدایی a a jba .i 19 7:38 صفحه 19 ریاضی کلاس چهارم ابتدایی a a jba .i 10:37 صفحه 20 کتاب ریاضی کلاس چهارم a a jba .i 21 7:37 صفحه 21 ریاضی کلاس چهارم ابتدایی a a jba .i 22 3:49 صفحه 22کتاب ریاضی کلاس چهارم a a jba .i 23 1:58 صفحه 23 ریاضی چهارم -فصل دوم a a jba .i 24 5:10 صفحه 24 ریاضی چهارم فصل دوم a a jba .i 25 6:47 صفحه 25 ریاضی چهارم فصل دوم a a jba .i 26 4:43 صفحه 26 ریاضی کلاس چهارم a a jba .i 27 3:45 صفحه 27 ریاضی چهارم فصل دوم a a jba .i 28 9:02 صفحه 28 ریاضی چهارم a a jba .i 29 9:37 صفحه 29 ریاضی چهارم فصل 2 a a jba .i 30 6:23 ریاضی چهارم ابتدایی صفحه 30 a a jba .i 31 8:05 ریاضی جهارم صفحه 31 a a jba .i 32 6:53 ریاضی چهارم صفحه 32 a a jba .i 33 10:03 ریاضی چهارم صفحه 33 a a jba .i 34 6:08 ریاضی چهارم صفحه 34 a a jba .i 35 8:54 صفحه 36 ریاضی چهارم a a jba .i 36 10:50 صفحه 37 ریاضی کلاس چهارم a a jba .i 37 7:08 صفحه 39 ریاضی چهارم a a jba .i 38 4:30 صفحه 38 ریاضی چهارم a a jba .i ویدیوهای مشابه پخش خودکار 34:18 ریاضی هفتم. فصل اول. قسمت پنجم. مرور راهبردها Bah am160 247 بازدید 1 روز پیش 4:03 مرور فصل یک و شروع فصل دو علوم هفتم محبوبه قاسمی پور 192 بازدید 4 روز پیش 13:31 تدریس ریاضی کلاس چهارم صفحه 116 مرور فصل تدریس ریاضی کلاس چهارم 309 بازدید 7 ماه پیش 3:38 ریاضی چهارم کار در کلاس صفحه ۶ Ma yam13522 843 بازدید 1 هفته پیش 4:51 ریاضی چهارم صفحه ۵ سوال ۴و۵ کار در کلاس Ma yam13522 542 بازدید 1 هفته پیش 9:13 آموزش ریاضی کلاس چهارم صفحه15 qeshm eache s4 246 بازدید 1 هفته پیش 12:36 کلاس چهارم-تدریس ریاضی-فصل هفتم -مرور فصل-ص152و153 دبستان امام هادی(ع)-صفحه دانش آموزی 1.4 هزار بازدید 1 سال پیش 15:44 آموزش مرور فصل صفحه 94 و 95 ریاضی کلاس چهارم - اندازه گیری کانال رسمی آموزش آنلاین چیمارا 4.3 هزار بازدید 8 ماه پیش 11:38 تدریس ریاضی کلاس چهارم صفحه 20 مرورفصل qeshm eache s4 168 بازدید 1 هفته پیش

جواب مرور فصل صفحه ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ ریاضی چهارم ❤️ [ گام به گام + راه حل کامل و درست ]

جواب مرور فصل صفحه 20 ، 21 و 22 ریاضی چهارم را در ادامه برای شما عزیزان قرار دادیم.  این جواب ها شامل فرهنگ نوشتن ، تمرین ، معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن هستند. دقیق و درست ترین جواب ها را در ادامه می توانید ببینید. گام به گام مرور فصل صفحه بیست ، بیست و یک و بیست و دوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی به همراه حل سوالات در ادامه مطلب وجود دارد. با بخش آموزش از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.  پیداکردن سریع جواب های کار در کلاس و تمرین هادانش آموزای عزیز که دنبال جواب کاردرکلاس و تمرین ها هستید ، ما همه ی جواب ها رو توی سایتمون گذاشتیم.  اگر میخوایید سریع جواب ها رو پیدا کنید فقط کافیه وقتی که توی گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه باحال مگ رو هم بنویسید تا سایت ما همون اول بیاد و سریع جواب رو پیدا کنید.  مثلا : جواب فعالیت صفحه 71 ریاضی چهارم باحال مگ .  اینجوری سریع بهترین جواب ها رو می بینید.  بریم و جواب های این قسمت رو ببینیم. پاسخ مرور فصل صفحه 20 ، 21 و 22 ریاضی چهارم دبستانحل سوال 1 و 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 مرور فصل صفحه بیست ، بیست و یک و بیست و دوم کتاب ریاضی چهارم ابتدایی ( دبستان ) :     چگونه در درس ریاضی قوی شویم ؟ ریاضی یکی از درس هایی است که به تمرین زیادی نیاز دارد.  اگر یک بار این درس را خواندید برای دفعات بعدی حتما تمرین ها را مجدد حل کنید.  حل مجدد باعث می شود به مشکلات خود در این درس پی ببرید. پیشنهادی : جواب حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم اگر در کنار کتاب درسی ، چند کتاب کمک درسی هم داشته باشید باعث می شود تسلط شما بر این درس بیشتر شود.  مطالعه در زمان کرونا و با استفاده از اینترنت با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ، تمامی مدرسه ها به صورت آنلاین برگزار می شوند.  دانش آموزان با تبلت ، لپ تاپ و موبایل می توانند به کلاس درس دسترسی داشته باشند.  حتما نکاتی را برای استفاده بهتر و یادگیری بهتر رعایت کنید.  اگر در حال درس خواندن هستید ، سعی کنید تمرکز کنید و به جز زمان کلاس های آنلاین اینترنت را خاموش کنید.  اینترنت باعث کاهش تمرکز می شود.  افزایش تمرکز کودکسعی کنید تمرکز کودک خود را در موقع تمرین ها افزایش دهید.  این کار به مرور باعث می شود کودک توانایی زیادی در حل مسائل داشته باشد.  از روش های مختلف برای این کار می توانید استفاده کنید. پیشنهادی : جواب رسم شکل صفحه 25 ریاضی چهارم بازی های فکری ، تشویق کودک به حل سوالات مختلف ، تمرکز بر روی چیز های مختلف مثلا یک میوه خاص و … می تواند به تمرکز کودک کمک زیادی کند.  فاصله های زمانی برای مطالعهمطالعه را در زمان های پیوسته و کوتاه انجام دهید.  مثلا هر نیم ساعت یک بار استراحت کنید تا مغز شما بتواند به خوبی اطلاعات جدید را دریافت کند.  از طرفی در این مدل مطالعه ، تمرکز بالا می رود و یادگیری هم افزایش می یابد. پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه 26 ریاضی چهارم  حتما در بین زمان های مطالعه به خوبی استراحت کنید تا قدرت یادگیری شما افزایش یابد.  استراحت نقش مهمی در مطالعه دارد.  اهمیت آرامش ذهنی در مطالعه ذهن ما اگر آرام باشد برای یادگیری آماده است.  معمولا ذهن در حالت آرام توانایی زیادی دارد پس سعی کنید استرس را از خود دور کنید و تمرکز کنید.  اگر ذهن شما درگیر موضوع خاصی است سعی کنید چند دقیقه تمرکز کنید و آن موضوع را از ذهن خود خارج کنید.  تاریخچه ریاضی تاریخچه ریاضی به 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد.  همچنین جالب است بدانید این درس شاخه های زیادی دارد. منبع : باحال مگ

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب