دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷

ریاضی دوم ابتدایی صفحه 48 و 49

ریاضی دوم ابتداییفصل3 اشکال هندسی صفحه 48مدرّس: محمّد آهنگرداودیمعلّم ابتدایی ناحیه2 اردبیل

ببینید

ریاضی دوم ابتدایی صفحه 48 و 49

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = { id: '26396908', uid: 'ImXO6', i le: 'ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 49', use ame: 'madavoodi', use id: '5334822', visi _c : '17.4 هزار', se de _ ame: 'محمد آهنگرداودی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /26396908-2793__4688.jpg', du a io : '2:26', sda e: '8 ماه پیش', da e_exac : '20 اسفند 1399', li k: '/v/ImXO6/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%843_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_49', cha elId: '5334822', cha elUse ame: 'madavoodi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'محمد آهنگرداودی' }; va ex Video = { id: '39845395', uid: '43FiE', i le: 'آموزش ابتدایی کشیدن چشم', use ame: 'Zz55555', use id: '7125345', visi _c : '4.3 هزار', se de _ ame: 'Zah a zs558', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39845395-2735__8279.jpg', du a io : '3:36', sda e: '4 روز پیش', da e_exac : '02 آذر 1400', li k: '/v/43FiE/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%843_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_49', cha elId: '7125345', cha elUse ame: 'Zz55555', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Zah a zs558', }; 3:36 ویدیو بعدی آموزش ابتدایی کشیدن چشم از کانال Zah a zs558 نرو بعدی 56:50 آموزش کامل و رایگان زبان انگلیسی 41 (4 مهارت اصلی، گرامر و لغت) از کانال E glish_2 8:05 تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی روش گردآوری اطّلاعات از کانال محمد آهنگرداودی 7:30 انیمیشن حركت بدن علوم پنجم ابتدایی از کانال زهرا حیدری لاکه 5:05 فارسی دوم ابتدایی مدرسه خرگوش ها بیاموز و بگو از کانال یادگیری آسان دروس دوم ابتدایی 6:48 توضیح کاربرگ هفته هشتم پنجم ابتدایی از کانال زهرا حیدری لاکه 3:44 تدریس تقریب پایه دوم ابتدایی خانم خنجری نژاد از کانال each_by_shi i 3:35 درس ششم فارسی پنجم ابتدایی_ سرود ملی از کانال زهرا حیدری لاکه 2:15 آزمایش صفحه ۴۲ علوم دوم ابتدایی، صدا چگونه تولید می شود؟ از کانال A shaAfzali 16:58 ریاضی دوم ابتدایی-اشکال هندسی از کانال سامانه آموزش مجازی (ویژه معلمین و دانش آموزان) fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26396899-1211-b.jpg"," esumeUID":"AIMO6","du a io ":141,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =141&ca ego ies=educa io al&use id=5334822& cha el=5334822&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =141&ca ego ies=educa io al&use id=5334822& cha el=5334822&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644 \u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/AIMO6\/f\/AIMO6.m3u8?k=67717"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26396899_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=101575, RESOLUTION=426x322","h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=70255, RESOLUTION=264x198","h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=196594, RESOLUTION=640x482","h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=239075, RESOLUTION=854x644","h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=301268, RESOLUTION=1000x756","h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e9af0ae8d208b7e877cf8bbcd2ca82bd26396899-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImM5MTRmMzEwNTAxYjY5MGY4ODg4YWQ0NTA2NGQ2OWQ4IiwiZXhwIjoxNjM4MTIzMTI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.De oLZY-kF1AMFIHFH08JRv11 b9clSGDmK hE AAY"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _389253", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 48 27,673 محمد آهنگرداودی 12.8 هزار دنبال‌ کننده 27,673 بازدید 595 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن ریاضی دوم ابتدایی فصل3 اشکال هندسی صفحه 48 مدرّس: محمّد آهنگرداودی معلّم ابتدایی ناحیه2 اردبیل 1 سال پیش آموزشی # آموزش # ریاضی # دوم ابتدایی # اشکال هندسی # آموزش # amoozesh # iyazi # dovom eb edayi # eshkal he desi # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # iyazi # iyazi # iyazi # iyazi # amoozesh # iyazi # amoozesh محمد آهنگرداودی 12.8 هزار دنبال کننده دنبال کردن u_10370708 1 روز پیش خیلی خوب گزارش تخلف ریاضی دوم ابتدایی فصل3 محمد آهنگرداودی 18/12 ذخیره لیست پخش 1 1:01 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 37 محمد آهنگرداودی 2 2:56 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 38 محمد آهنگرداودی 3 2:42 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 39 محمد آهنگرداودی 4 2:00 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 40 محمد آهنگرداودی 5 2:12 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 41 محمد آهنگرداودی 6 2:25 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 42 محمد آهنگرداودی 7 1:52 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 43 محمد آهنگرداودی 8 4:17 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 44 محمد آهنگرداودی 9 2:35 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 45 محمد آهنگرداودی 10 3:08 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 46 محمد آهنگرداودی 11 2:07 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 47 محمد آهنگرداودی 2:21 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 48 محمد آهنگرداودی 13 2:26 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 49 محمد آهنگرداودی 14 2:01 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 50 محمد آهنگرداودی 15 1:36 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 51 محمد آهنگرداودی 16 1:59 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 52 محمد آهنگرداودی 17 3:31 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 53 محمد آهنگرداودی 18 2:50 ریاضی دوم ابتدایی فصل3 صفحه 54 محمد آهنگرداودی مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 3:36 آموزش ابتدایی کشیدن چشم Zah a zs558 4.3 هزار بازدید 4 روز پیش 56:50 آموزش کامل و رایگان زبان انگلیسی 41 (4 مهارت اصلی، گرامر و لغت) E glish_2 15.3 هزار بازدید 3 روز پیش 8:05 تفکّر و پژوهش ششم ابتدایی روش گردآوری اطّلاعات محمد آهنگرداودی 2 هزار بازدید 6 روز پیش 7:30 انیمیشن حركت بدن علوم پنجم ابتدایی زهرا حیدری لاکه 3.2 هزار بازدید 6 روز پیش 5:05 فارسی دوم ابتدایی مدرسه خرگوش ها بیاموز و بگو یادگیری آسان دروس دوم ابتدایی 908 بازدید 6 روز پیش 6:48 توضیح کاربرگ هفته هشتم پنجم ابتدایی زهرا حیدری لاکه 1.8 هزار بازدید 4 روز پیش 3:44 تدریس تقریب پایه دوم ابتدایی خانم خنجری نژاد each_by_shi i 522 بازدید 5 روز پیش 3:35 درس ششم فارسی پنجم ابتدایی_ سرود ملی زهرا حیدری لاکه 2.8 هزار بازدید 6 روز پیش 2:15 آزمایش صفحه ۴۲ علوم دوم ابتدایی، صدا چگونه تولید می شود؟ A shaAfzali 2.4 هزار بازدید 6 روز پیش 16:58 ریاضی دوم ابتدایی-اشکال هندسی سامانه آموزش مجازی (ویژه معلمین و دانش آموزان) 6.1 هزار بازدید 1 سال پیش

شامل 2 جلسه:

قسمت 1 صفحه 48 تا 50

قسمت 2 صفحه 52