دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
روزگارانی در چوکوروا قسمت 340

ببینید

روزگارانی در چوکوروا قسمت 340

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '38029105', uid: 'e96vs', i le: 'سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 341 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا', use ame: 'ka al590', use id: '6762604', visi _c : '28.7 هزار', se de _ ame: 'کانال 590', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38029105-1735__9035.jpg', du a io : '31:40', sda e: '2 هفته پیش', da e_exac : '05 مهر 1400', li k: '/v/e96vs/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_341_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%7C', cha elId: '6762604', cha elUse ame: 'ka al590', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'کانال 590' }; va ex Video = { id: '38560833', uid: 'S39OT', i le: 'تیزینگ سریال جزیره', use ame: 'filimo', use id: '620960', visi _c : '7.1 هزار', se de _ ame: 'فیلیمو', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38560833-2088__4180.jpg', du a io : '0:32', sda e: '17 ساعت پیش', da e_exac : '21 مهر 1400', li k: '/v/S39OT/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_341_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%7C', cha elId: '620960', cha elUse ame: 'filimo', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیلیمو', }; 0:32 ویدیو بعدی تیزینگ سریال جزیره از کانال فیلیمو نرو بعدی 39:43 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 369 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 36:57 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 367 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 35:59 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 368 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 37:25 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 366 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 36:53 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 365 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 35:35 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 361 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 35:26 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 364 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 32:38 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 363 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 39:03 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 360 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا از کانال کانال 590 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} کانال 590 دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38028640-4122-b.jpg"," esumeUID":"iksY7","du a io ":2459,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2459&ca ego ies=film&use id=6762604& cha el=6762604&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2459&ca ego ies=film&use id=6762604& cha el=6762604&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6762604&cha el_use ame=ka al590&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062a\u0631\u06a9\u06cc&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0686\u0648\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0627&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/iksY7\/f\/iksY7.m3u8?k=38c69"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb33.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb33.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb31.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/38028640_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=418743, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb33.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=214161, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb33.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=290402, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=611020, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1167580, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb31.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/db2a64757992b1bc286c07847ed4a89638028640-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjRmNDcxMGJkMmM2MTdjNmI5YTg3OGRjNzMyMTY5ZTcxIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.s 3Q_CMphfBQ Pb_OezhSdIc1 au7soRfXHf xhu4ok"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _592718", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 340 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا 31,501 کانال 590 12.8 هزار دنبال‌ کننده 31,501 بازدید 458 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن دانلود و تماشای قسمت 340 سریال ترکی روزگارانی در چوکوروا با دوبله فارسی، بالاخره دمیر از سفر با خانم دکتر برمی گردد و متوجه می شود که زلیخا گم شده است. دمیر پلیس را هم در جریان می گذارد و آن ها به دنبال زلیخا می گردند. بالخره دمیر زلیخا را پیدا می کند و... . ================= دنیایی از کلیپ های باحال از سریال های در حال پخش، پشت صحنه،آهنگ ها، صحنه های حساس و حذف شده را در اینستاگرام کانال 590 ببینید: h ps://www.i s ag am.com/ka al590 لطفا کانال 590 دوبله را دنبال کنید و به ما در تلگرام نیز بپیوندید : h ps:// .me/ka al7apa a 2 هفته پیش فیلم # چوکوروا # روزگارانی در چوکوروا # سریال چوکوروا # سریال # سریال ترکی کانال 590 12.8 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش ami eza.az 4 روز پیش عالی گزارش تخلف u_11911370 1 هفته پیش چدن میدونم پیامها صدا ندارن برای همین وگرنه نمی دادم .ببنید راست میگن اینها محتوهای خوبی ندارن گزارش تخلف u_11911370 1 هفته پیش فیلم بدی است گزارش تخلف u_11911370 1 هفته پیش فیلم بدی است گزارش تخلف u_11814742 2 هفته پیش یه بغل کردن سانسورمیکنیددرصورتی توماهواره وشبکه های اجتماعی همه حتی کودکان دگه چشم ودلشون بازشده که شمابغل کردن هم سانسورمیکنید گزارش تخلف u_11893027 2 هفته پیش لطفا قسمت ۳۴۴ گزارش تخلف shaya game yaa 2 هفته پیش سلام اقا 590 ^_^ گزارش تخلف i.m 2 هفته پیش خیلی ممنون گزارش تخلف u_11526355 2 هفته پیش لطفا دو قسمت دیگه هم بزارین گزارش تخلف u_11778540 2 هفته پیش خیلی ممنون عزیزم چیمیشد شش قسمت میزاشتی گزارش تخلف u_11526355 2 هفته پیش ممنون خوشگلا گزارش تخلف چوکوروا از 301 تا 400 کانال 590 70/39 ذخیره لیست پخش 15 34:03 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 316 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 16 55:06 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 317 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 17 48:12 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 318 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 18 45:42 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 319 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 19 36:31 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 320 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 20 44:53 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 321 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 21 36:58 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 322 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 22 44:39 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 323 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 23 39:50 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 324 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 24 33:32 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 325 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 25 35:33 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 326 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 26 26:38 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 327 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 27 34:30 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 328 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 28 49:02 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 329 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 29 38:32 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 330 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 30 32:09 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 331 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 31 32:36 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 332 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 32 52:29 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 333 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 33 43:54 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 334 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 34 38:30 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 335 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 35 35:46 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 336 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 36 34:46 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 337 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 37 39:35 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 338 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 38 38:28 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 339 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 40:59 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 340 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 40 31:40 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 341 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 41 40:54 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 342 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 42 40:41 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 343 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 43 36:21 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 344 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 44 39:11 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 345 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 45 40:35 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 346 با دوبله فارسی(اصلاح شده)|سریال ترکی چوکوروا کانال 590 46 40:25 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 347 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 47 42:12 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 348 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 48 30:15 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 349 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 49 38:05 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 350 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 50 37:20 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 351 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 51 37:36 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 352 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 52 35:23 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 353 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 53 40:07 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 354 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 54 41:30 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 355 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 55 41:30 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 356 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 56 37:09 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 357 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 57 43:30 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 358 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 58 46:16 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 359 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 59 39:03 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 360 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 60 35:35 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 361 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 61 34:37 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 362 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 62 32:38 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 363 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 63 35:26 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 364 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 64 36:53 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 365 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:32 تیزینگ سریال جزیره فیلیمو 7.1 هزار بازدید 17 ساعت پیش 39:43 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 369 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 7.7 هزار بازدید 1 روز پیش 36:57 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 367 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 8.9 هزار بازدید 3 روز پیش 35:59 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 368 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 11.2 هزار بازدید 3 روز پیش 37:25 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 366 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 11.9 هزار بازدید 4 روز پیش 36:53 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 365 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 8.1 هزار بازدید 4 روز پیش 35:35 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 361 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 10.8 هزار بازدید 6 روز پیش 35:26 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 364 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 14.1 هزار بازدید 6 روز پیش 32:38 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 363 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 9.1 هزار بازدید 6 روز پیش 39:03 سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 360 با دوبله فارسی | سریال ترکی چوکوروا کانال 590 13.3 هزار بازدید 6 روز پیش

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 340: روزگارانی در چوکوروا روایت دو جوان به نام‌های ییلماز (اوغور گونش)و زلیخا (هلال آلتینبیلک) در دهه هفتاد میلادی در استانبول عاشق هم هستند. زلیخا به همراه برادر و خواهر زاده اش زندگی می‌کند و ییلماز یک پسر فقیر است که به همراه استادش زندگی و کار می‌کند، زلیخا خیاط است و دلش می‌خواهد با معشوقش ییلماز ازدواج کند. برادر زلیخا اهل قمار است و روی زلیخا قمار می‌کند و در قمار می‌بازد وقتی ایلماز این مسئله را متوجه می‌شود، دست به کشتن مردی می زند که با برادر زلیخا قمار کرده‌است و می‌خواهد زلیخا را ببرد. ایلماز برای اینکه گیر پلیس نیفتد می‌خواهد از استانبول برود اما زلیخا هم با او می‌رود و هر دو به شهری در جنوب ترکیه بنام آدانا فرار می کنند. محصولات شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 340 دانلود سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت 340

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب