دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در شنبه ۱۴۰۰/۸/۱

ردیف و قافیه بیت با وضویی دست ورویی تازه کرد

ادبیات کلاس هشتم فارسی ، املا ، انشا

ردیف و قافیه بیت با وضویی دست ورویی تازه کرد

فارسی هشتم : درس 1 ، پیش از این ها

 فارسی هشتم : درس 1 ، پیش از این ها بچه‌های عزیز ، بیت‌هایی که در درس اول شما ذکر شده ، تنها قسمتی از شعر « قیصر امین‌پور » است . برای این‌که بیشتر از خواندن این شعر زیبا لذت ببرید ، متن کامل این شعر نوشته شده است ، اما تنها درباره‌ی قسمت‌هایی توضیح ارائه شده که در کتاب درسی شما آمده است .  پیش از این‌ها فکر می‌کردم خداخانه‌ای دارد میان ابرها قافیه : خدا ، ابرها ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - پیش از این‌ها فکر می‌کردم 2 - خدا خانه‌ای میان ابرها دارد آرایه‌های ادبی : واج آرایی مصوت « آ »  مثل قصر پادشاه قصه‌ها خشتی از الماس ، خشتی از طلاقافیه : قصه ها ، طلا ردیف :  -  تعداد جمله‌ها : 1 - ( خانه‌ای ) مثل قصر پادشاه قصه‌ها ( دارد ) 2 - خشتی از الماس ( است ) 3 - خشتی از طلا ( است )   آرایه‌های ادبی :تشبیه خانه‌ی خدا به قصر پادشاه رکن اول تشبیه : خانه رکن دوم تشبیه : قصررکن سوم تشبیه : مثل تکرار : خشت مراعات‌نظیر : قصر و پادشاه                  الماس و طلا  فارسی ساده و روان : خانه‌ای دارد که مثل قصر پادشاهان بزرگ و باشکوه است . خشت‌های آن از جنس طلا و الماس است .پایه‌های برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرورقافیه : بلور ، غرور ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 – پایه‌های برجش از عاج و بلور ( است ) 2 - با غرور بر سر تختی نشسته ( است )  آرایه‌های ادبی :جناس بر و سر ( اختلاف در صامت بـ و سـ ) واج‌آرایی : صامت بـ  فارسی ساده و روان :جنس ستون‌های برجش از عاج و بلور است و با غرور بر تخت خود نشسته‌است .  ماه برق کوچکی از تاج او هر ستاره پولکی از تاج او قافیه : کوچکی ، پولکی ردیف : از تاج او ، در دو مصراع  تعداد جمله‌ها : 1 - ماه برق کوچکی از تاج او ( است ) 2 - هر ستاره پولکی از تاج او ( است )  آرایه‌های ادبی :تشبیه ماه به برق ماه : رکن اول برق : رکن دوم  تشبیه ستاره به پولک ستاره : رکن اول پولک : رکن دوم مراعات نظیر : ماه و ستاره  فارسی ساده و روان : ماه تنها گوشه‌ی کوچکی از تاج براق اوست و ستارگان مانند پولک روی تاج او می‌درخشند . اطلس پیراهن او آسمان نقش  روی دامن او  کهکشان رعد و برق شب ، طنین خنده‌اش سیل و طوفان ، نعره‌ی توفنده‌اشقافیه : خنده‌اش ، توفنده‌اش ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - رعد و برق شب طنین خنده‌اش ( است ) 2 - سیل و طوفان نعره‌ی توفنده‌اش ( است ) آرایه‌های ادبی : تشبیه رعدوبرق به آهنگ خنده‌ی خدا رعد و برق : رکن اول طنین خنده : رکن دوم  تشبیه سیل و طوفان به فریاد خدا سیل و طوفان : رکن اول نعره : رکن دوم  مراعات نظیر : رعد و برق ، سیل ، طوفان فارسی ساده و روان : آهنگ خنده‌هایش وحشتناک است و با فریادهایش می‌غرد و غوغا می‌کند .  دکمه‌ی پیراهن او آفتاب برق تیر و خنجر او ، ماهتابهیچ کس از جای او آگاه نیست هیچ کس را در حضورش راه نیست قافیه : آگاه ، راه ردیف : نیست و نیست  تعداد جمله‌ها : 1 - هیچ کس از جای او آگاه نیست 2 - هیچ کس را در حضورش راه نیست  آرایه‌های ادبی :تکرار هیچ کس جناس : را و راه          ( صامت ه به را اضافه شده است . )  فارسی ساده و روان : هیچ کس جایش را نمی‌داند و کسی نمی‌تواند در پیشگاهش حاضر شود . پیش از این ها خاطرم دلگیر  بود از خدا  در ذهنم این تصویربودآن خدا بی‌رحم بود و خشمگین خانه‌اش در آسمان دور از زمینقافیه : خشمگین ، زمین ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - آن خدا بی‌رحم بود  2 - و خشمگین ( بود ) 3 - خانه‌اش در آسمان ، دور از زمین ( بود )   آرایه‌های ادبی :تضاد : آسمان ≠ زمین واج آرایی : صامت خ ( تکرار خ خشونت مورد نظر شاعر را به ذهن خواننده منتقل می‌کند . )در آسمان بودن : کنایه از دور از دسترس بودن است . بود ، اما در میان ما نبود مهربان و ساده و زیبا نبودقافیه : ما ، زیبا ردیف : نبود  تعداد جمله‌ها : بود  - اما در میان ما نبود مهربان و ساده و زیبا نبود آرایه‌های ادبی :واج آرایی صامت ب واج آرایی : مصوت آ تضاد : بود ≠ نبود فارسی ساده و روان : وجود داشت اما بین ما حضور نداشت و ما نمی‌توانستیم با او ارتباط بگیریم . در دل او دوستی جایی نداشت مهربانی هیچ معنایی نداشت قافیه : جایی ، معناییردیف : نداشت و نداشت  تعداد جمله‌ها : در دل او دوستی جایی نداشت  مهربانی هیچ معنایی نداشت  آرایه‌های ادبی :واج آرایی صامت د واج آرایی مصوت ی  فارسی ساده و روان :هیچ کس را دوست نداشت و با کسی مهربان نبود . هر چه می‌پرسیدم از خود از خدا از زمین از آسمان از ابرهاقافیه : خدا ، ابرهاردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - هر چه از خود ، از خدا می‌پرسیدم 2 - از زمین از آسمان از ابرها ( می‌پرسیدم ) آرایه‌های ادبی : تکرار از مراعات نظیر زمین ، آسمان و ابر از : درباره‌ی فارسی ساده و روان : هر چه درباره‌ی خودم ، خدا و پدیده‌های آفرینش می‌پرسیدم ، زود  می‌گفتند این ، کار خداست پرس‌وجو از کار او ، کاری خطاستقافیه : خدا ، خطا ردیف : ( ا ) ست  تعداد جمله‌ها : 1 - زود  می‌گفتند 2 -  این ، کار خداست 3 – پرس‌وجو از کار او ، کاری خطاست آرایه‌های ادبی : تکرار کار فارسی ساده و روان :زود می‌گفتند : این آفریده‌ی پروردگار است و پرس‌وجو درباره‌ی کارهای او اشتباه است . هر چه می‌پرسی جوابش آتش است آب اگر خوردی  ، جوابش آتش استتا ببندی چشم ، کورت می‌کند تا شدی نزدیک ، دورت می‌کندکج گشودی دست ، سنگت می‌کند کج نهادی پای ، لنگت می‌کندتا خطا کردی ، عذابت می دهد در میان آتش آبت می‌کندبا همین قصه دلم ، مشغول بود خواب‌هایم ، خواب  دیو و غول  بودخواب می‌دیدم که غرق آتشم در دهان شعله‌های سرکشمدر دهان اژدهایی خشمگین بر سرم باران گرز آتشینمحو می‌شد نعره‌هایم بی صدا در طنین خنده‌ی خشم خدا نیت من در نماز و در دعا ترس بود و وحشت از خشم خداقافیه : دعا ، خدا ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - نیت من در نماز و در دعا ترس بود – 2 - و وحشت از خشم خدا ( بود )  آرایه‌های ادبی :مراعات نظیر نماز و دعا تکرار در  فارسی ساده و روان :من به خاطر ترس و وحشت از خدا  ، نماز می‌خواندم و دعا می‌کردم .  پیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا در ذهنم ، این تصویر بود قافیه : دلگیر ، تصویر ردیف : بود و بود  تعداد جمله‌ها : 1 - پیش از اینها خاطرم دلگیر بود 2 - از خدا در ذهنم این تصویر بود  آرایه‌های ادبی :واج آرایی : مصوت ی فارسی ساده و روان :پیش از این ، از خدا دلگیر بودم و از او این ذهنیت را داشتم . هر چه می‌کردم همه از ترس بود مثل از بر کردن یک درس بودمثل تمرین  حساب و هندسه مثل تنبیه مدیر مدرسه تلخ مثل خنده‌ای بی‌حوصله سخت ، مثل حل صدها مسئلهمثل تکلیف ریاضی سخت بود مثل صرف فعل ماضی سخت بود تا که یک شب دست در دست پدر راه افتادم به قصد یک سفرقافیه : پدر ، سفر ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - تا که یک شب دست در دست پدر به قصد یک سفر راه افتادم .آرایه‌های ادبی :تکرار : دست مراعات نظیر : قصد ، سفر ، راه  فارسی ساده و روان :تا این که یک شب به قصد سفر با پدرم به راه افتادم . در میان راه در یک روستا خانه‌ای دیدیم ، خوب و آشناقافیه : روستا ، آشنا ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - در میان راه در یک روستا خانه‌ای خوب و آشنا دیدیم . آرایه‌های ادبی : واج آرایی صامت ر  زود  پرسیدم : پدر اینجا کجاست ؟گفت : اینجا خانه‌ی خوب خداستقافیه : کجا ، خدا ردیف : ( ا ) ست  تعداد جمله ها : 1 - زود  پرسیدم 2 - پدر ، اینجا کجاست ؟ 3 - گفت : 4 - اینجا ، خانه‌ی خوب خداست  آرایه‌های ادبی :تکرار اینجا تشبیه اینجا ( مسجد ) به خانه‌ی خدا  گفت : اینجا می‌شود یک لحظه ماند گوشه‌ای خلوت ، نمازی ساده خواندقافیه : ماند ، خواند ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - گفت 2 – می‌شود 3 - اینجا یک لحظه ماند 4 - گوشه‌ای خلوت ، نمازی ساده خواند آرایه‌های ادبی : واج‌آرایی : مصوت یبا وضویی دست و رویی تازه کردبا دل خود گفت‌وگویی تازه کرد قافیه : رویی ، گفت‌وگویی ردیف : تازه کرد ، تازه کرد  تعداد جمله‌ها : 1 - با وضویی دست و رویی تازه کرد2 - با دل خود گفت‌وگویی تازه کرد  آرایه‌های ادبی :مراعات نظیر : دست ، رو ، دل  تشخیص : ( گفت و گو با دل ) گفتمش : پس آن خدای خشمگینخانه‌اش اینجاست ؟ اینجا در زمین ؟قافیه : خشمگین ، زمین ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - گفتمش 2 - پس آن خدای خشمگین خانه‌اش اینجاست ؟ 3 - اینجا در زمین ( است ) ؟ آرایه‌های ادبی :تکرار اینجا  گفت : آری خانه‌ی او بی‌ریاستفرش‌هایش از گلیم و بوریاستقافیه : بی‌ریا ، بوریا ردیف : ( ا ) ست  تعداد جمله‌ها : 1 - گفت 2 -  آری 3 – خانه‌ی او بی‌ریاست 4 – فرش‌هایش از گلیم و بوریاست آرایه‌های ادبی :جناس بی‌ریا و بوریا  فارسی ساده و روان :گفت آری خانه‌ی او بی‌آلایش و باصفاست . فرش‌هایش از گلیم و حصیر است .  مهربان و ساده و بی‌کینه استمثل نوری در دل آیینه استقافیه : بی کینه ، آیینه ردیف : است  تعداد جمله‌ها : 1 - مهربان و ساده و بی‌کینه است2 - مثل نوری در دل آیینه است آرایه‌های ادبی :تشبیه پروردگار به نور دل آیینه : تشخیص            ( دل داشتن به آیینه نسبت داده شده است . ) فارسی ساده و روان :مهربان و ساده است و با کسی دشمنی ندارد و وجودش آشکار و روشن است . عادت او نیست خشم و دشمنی نام  او نور و نشانش روشنیقافیه : دشمنی ، روشنی ردیف : -  تعداد جمله ها : 1 - عادت او خشم و دشمنی نیست 2 - نام  او نور ( است ) 3 - و نشانش روشنی ( است )  آرایه‌های ادبی : واج آرایی صامت نخشم نامی از نشانی‌های اوست حالتی از مهربانی‌های اوستقهر او از آشتی شیرین‌تر است مثل قهر مهربان مادر استدوستی را دوست معنی می‌دهد قهر هم با دوست معنی می‌دهدهیچ کس با دشمن خود قهر نیست قهری او هم ، نشان دوستی ستتازه فهمیدم خدایم این خداست این خدای مهربان و آشناستقافیه : خدا ، آشنا ردیف : ( ا ) ست  تعداد جمله‌ها : 1 - تازه فهمیدم  2 - خدایم این خداست 3 - این خدای مهربان و آشناست آرایه‌های ادبی :تکرار خدا واج آرایی مصوت آ دوستی از من به من نزدیک‌تر از رگ گردن به من نزدیک‌ترقافیه : من ، گردن ردیف : به من نزدیک‌تر ، به من نزدیک‌تر تعداد جمله ها : 1 - دوستی از من به من نزدیک‌تر ( است )  2 - از رگ گردن به من نزدیک‌تر ( است )  آرایه‌های ادبی : تکرار من تلمیح : اشاره به آیه‌ی قرآن که می‌فرماید : پروردگار ، از رگ گردن به شما نزدیک‌تر است .   آن خدای پیش از این را باد برد نام او راهم دلم از یاد بردآن خدا مثل خیال و خواب بود چون حبابی نقش روی آب بودمی توانم بعد از این با این خدا دوست باشم دوست ، پاک و بی‌ریاقافیه : خدا ، بی ریا ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1 - می‌توانم 2 - بعد از این با این خدا دوست باشم دوست ، پاک و بی‌ریا ( باشم )  آرایه‌های ادبی :تکرار : دوست  فارسی ساده و روان :بعد از این می‌توانم با این خدا دوستی صمیمی و یکدل باشم .  می‌توان با این خدا پرواز کرد سفره‌ی دل را برایش باز کرد می‌توان درباره‌ی گل حرف زد صاف و ساده مثل بلبل حرف زد چکه چکه  مثل باران  راز گفت با دو قطره صدهزاران ، راز گفت می‌توان  با او صمیمی حرف زد مثل یاران قدیمی حرف زد می‌توان تصنیفی از پرواز خواند با الفبای سکوت آواز خواند می‌توان مثل علف‌ها حرف زد با زبانی بی‌الفبا حرف زد می‌توان در باره‌ی هر چیز گفت می‌توان شعری خیال‌انگیز گفت  مثل این شعر روان و آشنا :پیش از اینها فکر می‌کردم خدا ...قیصر امین پور   برچسب‌ها: فارسی هشتم

+ نوشته شده در دوشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۵ ساعت 3:36 توسط نادری  | 

نمونه سوال محتوای آموزشی پرسش و پاسخ آزمون آنلاین درسنامه آموزشی مدرسه یاب معلم خصوصی

درحال دریافت اطلاعات ... {{ i le }} {{ sub i le }} آخرین ویرایش {{ up_da e_jalali }} گزارش خطا فارسی ستایش: به نام خدایی که جان آفرید فصل 1: زیبایی آفرینش درس 1: پیش از اینها درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر فصل 2: شکفتن درس 3: ارمغان ایران درس 4: سَفَر شکفتن فصل آزاد: ادبیات بومی (1) فصل 3: سَبکِ زندگی درس 6: راهِ نیک‌بختی درس 7: آداب نیکان درس 8: آزادگی فصل 4: نام‌ها و یادها درس 9: نوجوان باهوش، آشپز زادۀ وزیر، گریۀ امیر درس 10: قلم سحر آمیز، دو نامه درس 11: پرچم داران فصل 5: اسلام و انقلاب اسلامی درس 12: شیرِ حق درس 13: ادبیات انقلاب درس 14: یاد حسین فصل آزاد: ادبیات بومی (2) فصل 6: ادبیات جهان درس 16: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ درس 17: راه خوشبختی نیایش: الهی $(fu c io () { app.da s(413); $('#da sT ee').js ee({ "co e" : { // co e op io s go he e " hemes" : { "do s" : false, // o co ec i g do s be wee do s "ellipsis" : ue } } }); // ge da s id $(docume ).o ('click',".da s_bu o ",fu c io (){ id = $( his).a ('da a-id'); app.da s(id); }) // ge opic id $(docume ).o ('click',". opic_bu o ",fu c io (){ id = $( his).a ('da a-id'); app. opic(id); }) // cha ge ee i em eve $('#da sT ee').o ("cha ged.js ee", fu c io (e, da a) { // co sole.log("The selec ed odes a e:"); // ale (da a.i s a ce.ge _selec ed( ue)[0]. ex ); // p i _ (da a.i s a ce.ge _selec ed( ue)[0]); // app. opic(5) }); }); ویدیو دوره کامل آموزشی، فارسی هشتم دوره اول متوسطه مدرس: حمیدرضا درخشانی مدت دوره: 30 ساعت (75 فایل) آلبوم بانک تست های آزمون آنلاین، فارسی هشتم دوره اول متوسطه تعداد تست: 1439 سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار مخصوص معلمان

نمونه سوالات مرتبط آزمون آنلاین 15 تست آزمون آنلاین فصل اول فارسی هشتم تیم مدیریت گاما آزمون آنلاین 16 تست آزمون تستی درس 16 فارسی هشتم | پرندۀ آزادی، کودکان سنگ تیم مدیریت گاما آزمون آنلاین 20 تست آزمون آنلاین املای پایه هشتم استان کردستان | 24 مهر تیم مدیریت گاما 2 صفحه آزمون نوبت دوم ادبیات فارسی هشتم مدرسه کوثر اردکان | اردیبهشت 1398 الناز فلاح رایـــــگان 2 صفحه آزمون نوبت اول فارسی هشتم سری 2 | دی 1393 ابراهیم سیاحی 2 صفحه آزمونک ادبیات فارسی هشتم | درس 1: پیش از اینها طاها هدشی رایـــــگان 2 صفحه آزمون نوبت دوم نگارش فارسی هشتم مدرسۀ شهید محمد منتظری قم - خرداد 96 رضا شب خيز رایـــــگان 1 صفحه امتحان نوبت اول ادبیات فارسی هشتم شیرین شاهانی رایـــــگان 2 صفحه معنی شعر و نکات فارسی هشتم | درس 12: شیر حق سید عارف مشکات 4 صفحه آزمون تستی نوبت اول فارسی هشتم مدرسه فرهنگیان یوسفلو | دی 1399 علی بهشتی 2 صفحه آزمونک فارسی هشتم مدرسه امین جم | درس 17: راه خوشبختی و نیایش محمود حاجی پور 4 صفحه آزمون تستی املای کل کتاب هشتم مدرسه شهید محمد منتظری قم | اردیبهشت 99 مهدی باباحسینی 3 صفحه معنی لغات مهم، پاسخ خودارزیابی و فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم | درس 6: راه نیک… گام به گام فارسی هشتم $('.mai -ca ousel').flicki y({ // op io s cellAlig : ' igh ', co ai : ue, igh ToLef : ue, w apA ou d: false, pageDo s: false, cellSelec o : '.ca ousel-cell', au oPlay: false, pe ce Posi io : false }); محتواهای آموزشی مرتبط     فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ... تدریس آنلاین صفحه 57 تا 76 نگارش هشتم | درس 5 و 6 تدریس آنلاین صفحه 92 تا 95 پیام‌های آسمان هشتم | درس 11: آفت‌های زبان پاورپوینت تفکر و سبک زندگی هشتم (ویژه پسران) | فعالیت 3: اعتیاد و خطرات آن موارد بیشتر ارسال فایل پرسش و پاسخ های مرتبط    سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ... چگونه انگلیسی ام را تقویت کنم؟ چگونه مي توان بهترين راندمان توليد را داشت؟ من از همه ریاضی ام بهتره ولی در امتحان نتیجه نمی گیرم دلیلش چیست؟ موارد بیشتر ارسال پرسش درسنامه های مرتبط درسنامه آموزشی فصل سوم ریاضی کلاس هشتم | درس 4: زاویه‌های داخلی درسنامه آموزشی فصل هفتم ریاضی کلاس هشتم | درس 5: خواص ضرب و تقسیم رادیکال‌ها درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس هشتم | درس 5: آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آنها موارد بیشتر آزمون های آنلاین مرتبط آزمون آنلاین فصل اول فارسی هشتم آزمون تستی درس 16 فارسی هشتم | پرندۀ آزادی، کودکان سنگ آزمون آنلاین املای پایه هشتم استان کردستان | 24 مهر موارد بیشتر

آخرین مطالب