دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
ردمی 9a

ردمی 9a

va ba e =JSON.pa se('{"id":80295,"adve iseme s":[{" i le":"بنر : مدیران خودرو : b2","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;div&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://mvmco.o g/a izo5/?u m_sou ce=Display&u m_medium=Display-ba e &u m_campaig =Zoomi &quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;B2-Mvmco&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/8/ba e - ewa izo5 -300x250.gif&quo ; al =&quo ;مدیران خودرو بنر&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/div&g ;","g oupName": ull,"isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":366},{" i le":"بنر :: لپ&zw j;تاپ سرویس ::&zw j; B4","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;div&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://www.lpsg oup.co/&quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;pic u e&g ;&l ;sou ce media=&quo ;(max-wid h:768px)&quo ; s cse =&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/6/ba e -lap opse vice-300x250.gif&quo ; /&g ;&l ;sou ce media=&quo ;(max-wid h:1920px)&quo ; s cse =&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/6/ba e -lap opse vice-250x250.gif&quo ; /&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive ce e -block Tabligh&quo ; id=&quo ;B4-LAPTOPSe vice&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/6/ba e -lap opse vice-250x250.gif&quo ; /&g ;&l ;/pic u e&g ;&l ;/a&g ;&l ;/div&g ;","g oupName":"g oupName1","isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":621},{" i le":"بنر :: همکاران سیستم:: B7 :: نمایش ۵۰ درصد با زومیت","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;p s yle=&quo ;clea : bo h;&quo ;&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://www.sys emg oup. e /p oduc s/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c/?u m_sou ce=zoomi &u m_medium=ba e &u m_campaig =p omo io &quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;D3-Hamka a 50&quo ; s yle=&quo ;display: block; ma gi - igh : au o; ma gi -lef : au o;&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/9/ba e -hamka a sys em- ew-1300x100.gif&quo ; al =&quo ;بنر همکاران سیستم + نمایش ۵۰&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/p&g ;","g oupName":"ZB7G oup","isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":656},{" i le":"بنر :: کوین نیک :: B3","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;div&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://coi ik.com/?u m_campaig =1400q1&u m_sou ce=zoomi &u m_medium=ba e &u m_co e =c yp oexcha ge&quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;pic u e&g ;&l ;sou ce media=&quo ;(max-wid h:600px)&quo ; s cse =&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/4/ba e -coi ik-300x250.gif&quo ; /&g ;&l ;sou ce media=&quo ;(max-wid h:1920px)&quo ; s cse =&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/4/ba e -coi ik-300x250.gif&quo ; /&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive ce e -block Tabligh&quo ; id=&quo ;B3-Coi ik&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/4/ba e -coi ik-300x250.gif&quo ; /&g ;&l ;/pic u e&g ;&l ;/a&g ;&l ;/div&g ;
&l ;div&g ;&l ;/div&g ;","g oupName": ull,"isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":423},{" i le":"بنر :: ماتریس :: B2 :: موبایل","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;div&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://ma is.co.i /lp/ oshiba2/ oshiba.h ml&quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;B2-Ma isMobile&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/7/ca vio-gami g-300x250.gif&quo ; al =&quo ;ماتریس بنر توشیبا3&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/div&g ;","g oupName": ull,"isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":637},{" i le":"بنر :: نتربیت :: B7","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;p s yle=&quo ;clea : bo h;&quo ;&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://ava g.i / e wo k-lms/&quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;B7-Ava gGo&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/9/ba e -ava g-go-1300x100.gif&quo ; al =&quo ;بنر&zw j; آونگ&quo ; s yle=&quo ;floa : igh ;&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/p&g ;","g oupName":"ZB7G oup","isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":663},{" i le":"بنر :: تکنولایف :: P2","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;p s yle=&quo ;clea : bo h;&quo ;&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://www. ech olife.i /fes ival/?u m_sou ce=zoomi -ad&u m_medium=ba e D2&u m_campaig =AdBa e s-206meh &quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;P2-Techo life&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/9/ba e -ca -seco d-edi io -300x250.gif&quo ; al =&quo ;تکنولایف&quo ; s yle=&quo ;floa : igh ;&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/p&g ;","g oupName": ull,"isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":576}]}') va modelI i ialize = ew ModelI i ialize ();va ba e sAsJso =modelI i ialize .Ge ("ba e sAsJso ");ba e sAsJso .ba e s.push(ba e );modelI i ialize .Se ("ba e sAsJso ",ba e sAsJso );

va ba e =JSON.pa se('{"id":80254,"adve iseme s":[{" i le":"بنر ::&zw j;موبودیجی :: P1","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;p s yle=&quo ;clea : bo h;&quo ;&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://www.mobodigi.i /&quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;P1-MoboDigi&quo ; s yle=&quo ;display: block; ma gi - igh : au o; ma gi -lef : au o;&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/8/ba e -mobodg-970x250.gif&quo ; al =&quo ;موبودیجی خرید آنلاین بنر&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/p&g ;","g oupName": ull,"isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":646}]}') va modelI i ialize = ew ModelI i ialize ();va ba e sAsJso =modelI i ialize .Ge ("ba e sAsJso ");ba e sAsJso .ba e s.push(ba e );modelI i ialize .Se ("ba e sAsJso ",ba e sAsJso );

va ba e =JSON.pa se('{"id":80263,"adve iseme s":[{" i le":"بنر :: تکنولایف :: ۳۳ درصد :: استیکی محصولات ","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;div&g ;&l ;/div&g ;
&l ;div&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps://www. ech olife.i /fes ival#pa 3?u m_sou ce=zoomi -ad&u m_medium=ba e D2&u m_campaig =AdBa e s-ipho e13&quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;PS-Tech olife33&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/9/ba e - ek olife-ipho e-13-468x60.gif&quo ; al =&quo ;استیکی تکنولایف کسری پارس&quo ; s yle=&quo ;floa : igh ;&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/div&g ;","g oupName":"Tech oS icky","isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":600},{" i le":"بنر :: تکنولایف :: 66 درصد :: استیکی محصولات ","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;div&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps:// ech olife.i /fes ival/?u m_sou ce=zoomi -ad&u m_medium=ba e S icky&u m_campaig =AdBa e s-206meh &quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;PS-Tech olife&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/9/ba e -ca -seco d-edi io -468x60.gif&quo ; al =&quo ;تکنولایف بنر استیکی&quo ; s yle=&quo ;floa : igh ;&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/div&g ;","g oupName":"Tech oS icky","isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":599},{" i le":"بنر :: تکنولایف :: استیکی محصولات ","body":"&l ;!-- oEdi o --&g ;
&l ;div&g ;&l ;a h ef=&quo ;h ps:// ech olife.i /fes ival/?u m_sou ce=zoomi -ad&u m_medium=ba e S icky&u m_campaig =AdBa e s-206meh &quo ; a ge =&quo ;_bla k&quo ; el=&quo ; ofollow&quo ;&g ;&l ;img class=&quo ;img- espo sive Tabligh&quo ; id=&quo ;PS-Tech olife&quo ; s c=&quo ;h ps://cd 01.zoomi .i /2021/9/ba e -ca -seco d-edi io -468x60.gif&quo ; al =&quo ;تکنولایف بنر استیکی&quo ; s yle=&quo ;floa : igh ;&quo ; /&g ;&l ;/a&g ;&l ;/div&g ;","g oupName":"Tech oS icky","isAc ive": ue,"isS icky":false,"li k": ull,"li kTa ge ": ull," a k":0,"sho Key": ull,"se ializedPosi io s": ull,"weigh ":0,"id":575}]}') va modelI i ialize = ew ModelI i ialize ();va ba e sAsJso =modelI i ialize .Ge ("ba e sAsJso ");ba e sAsJso .ba e s.push(ba e );modelI i ialize .Se ("ba e sAsJso ",ba e sAsJso );

ردمی 9 ای شیائومیXiaomi Redmi 9A از 2,599,000 تومان مشاهده ارزان ‌ ترین قیمت گزارش مشکل در اطلاعات محصول لطفا راهنمایی کنید کدام بخش از اطلاعات محصول به اشتباه وارد شده است ارسال 7 امتیاز کاربر شما هم امتیاز دهید الان دارم می‌خواهم بخرم قبلا داشتم ردمی 9 ای شیائومیXiaomi Redmi 9Aدر : موبایل از : شیائومی از 2,599,000 تومان مشاهده ارزان‌ترین قیمت6.53 اینچ 720x1600 پیکسل2 گیگابایت رم MediaTek Helio G2513 مگاپیکسل سلفی 5 مگاپیکسل5000 میلی آمپر ساعت لیتیوم پلیمری7 امتیاز کاربر شما هم امتیاز دهید

mobile.i - مرجع موبایل ایران خانه ارتباط با ما تبلیغات همکاری تبلیغات mobilei . u (fu c io ($) { va d = Ma h.floo (Ma h. a dom() * 2); if ( d === 0) { $('# opb').h ml( ''); } else { $('# opb').h ml( ''); } }); .me u_b_i fo { display: block; wid h: 15px; heigh : 250px; floa : lef ; backg ou d: #eee u l(/s a ic/css/ hemes/v2/images/allsp i es.p g) -313px -254px !impo a ; } .me u_b { ma gi : 0 !impo a ; paddi g: 0 !impo a ; bo de -bo om: o e !impo a ; } گوشی موبایل mobilei . u (fu c io (i){ va i = Ma h.floo (Ma h. a dom() * 2); va ba e s = [ '', '' ]; jQue y('#me u_b').appe d(ba e s[i]); }); برندهای موبایل اپل سامسونگ هواوی آنر نوکیا شیائومی سونی اچ تی سی لنوو موتورولا گوگل مایکروسافت بلک بری ایسوس اوپو وان پلاس ال جی کاترپیلار ویوو میزو زد تی ای جی ال ایکس آلکاتل بلو ادامه... جدیدترین و پرطرفدارترین گوشی ها موبایل یاب مقایسه گوشی های موبایل قیمت گوشی های موبایل ویترین فروشگاه ها بررسی تخصصی گوشی های موبایل گوشی های فروشی کاربران درج آگهی رایگان فروش گوشی تبلت برندهای تبلت اپل سامسونگ سونی ایسوس ال جی مایکروسافت گوگل هواوی ایسر موتورولا آمازون اچ تی سی دل بلک بری نوکیا لنوو شیائومی جی ال ایکس آنر ادامه... جدیدترین و پرطرفدارترین تبلت ها موبایل یاب (تبلت) مقایسه تبلت ها قیمت تبلت ها بررسی تخصصی تبلت ها تبلت های فروشی کاربران درج آگهی رایگان فروش تبلت ساعت هوشمند برندهای ساعت های هوشمند اپل سامسونگ هواوی آنر شیائومی ال جی اوپو ویوو زد تی ای جدیدترین ساعت های هوشمند موبایل یاب (ساعت هوشمند) مقایسه ساعت های هوشمند قیمت ساعت های هوشمند ساعت های هوشمند فروشی کاربران درج آگهی رایگان فروش ساعت هوشمند سیم کارت سیم کارت های فروشی کاربران درج آگهی رایگان فروش سیم کارت گالری تصاویر پس زمینه موبایل (Wallpape s) زنگ موبایل (Ri g o es) فعالان موبایل فروشگاه های موبایل به روزترین واحدها خرید و فروش گوشی و تبلت خرید و فروش سیم کارت خدمات امور مشترکین گارانتی های موبایل لوازم جانبی موبایل نرم افزارهای موبایل تعمیرات موبایل قطعات موبایل آموزشگاههای موبایل خدمات SMS ثبت نام در فهرست ویترین فروشگاه ها آگهی ها درج آگهی رایگان فروش گوشی درج آگهی رایگان فروش تبلت گوشی های فروشی کاربران تبلت های فروشی کاربران درج آگهی رایگان فروش سیم کارت سیم کارت های فروشی کاربران تبلیغات در سایت اخبار و خواندنیها ثبت نام ورود کاربران نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید ایمیل : کلمه عبور : کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ و یا ورود از طریق: Yahoo

مرجع موبایل ایران مشخصات گوشی های موبایل شیائومی شیائومی Xiaomi Redmi 9A مشخصات گوشی موبایل شیائومی Redmi 9A مقایسه با سایر گوشی ها و تبلت ها مشخصات تصاویر (4) معرفی فروشندگان و قیمت (21) نظر کاربران (54) { "@co ex ": "h p://schema.o g", "@ ype": "P oduc ", "sku": "PRD-38977-1", "b a d": { "@ ype": "B a d", " ame": "شیائومی" }, "offe s": { "@ ype": "Offe ", "u l": "h ps://www.mobile.i /pho es/shops-38977-xiaomi- edmi-9a.aspx", "p iceCu e cy": "IRR", "p ice": "26990000", "p iceValidU il": "2021-09-24", "i emCo di io ": "h ps://schema.o g/NewCo di io ", "availabili y": "h ps://schema.o g/I S ock" }, "agg ega eRa i g": { "@ ype": "Agg ega eRa i g", "bes Ra i g": "10", "wo s Ra i g": "0", " a i gCou ": "825", " a i gValue": "6.9" }, "image": "h ps://s.mobile.i /S a ic/cache/p d/38977_0_0.jpg", " ame": "Xiaomi Redmi 9A", "desc ip io ": "مشخصات، قیمت، بررسی و تصاویر گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 آ" } Redmi 9A ردمی 9 آ سازنده: شیائومی حدود قیمت: از 2,599,000 تا 3,150,000 تومان ارزیابی کاربران: 6.9 از 10 (825 رای)   ارزیابی شما با موفقیت ذخیره گشت و پس از مدت کوتاهی منعکس خواهد شد. در حال ارسال اطلاعات... شما پیش از این رای داده بودید. اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها حذف از لیست علاقه‌مندی‌ها اخبار مرتبط (2) دسترسی سریع به سایر موارد جستجوی سریع جدیدترین های شیائومی » شیائومی 11 Li e 5G NE » شیائومی 11T P o » شیائومی 11T » شیائومی Redmi 10 P ime » شیائومی Redmi 10 » شیائومی Pad 5 P o » شیائومی Pad 5 » شیائومی Mix 4 » شیائومی Poco F3 GT » شیائومی Redmi No e 10T 5G » شیائومی Poco X3 GT » شیائومی Mi Wa ch Revolve Ac ive » شیائومی Redmi No e 8 2021 » شیائومی Poco M3 P o 5G » شیائومی Redmi K40 Gami g » شیائومی Mi 11X P o » شیائومی Mi 11X » شیائومی Mi Mix Fold » شیائومی Mi 11 P o » شیائومی Mi 11 Li e 5G » شیائومی Mi 11 Ul a » شیائومی Black Sha k 4 » شیائومی Black Sha k 4 P o » شیائومی Poco X3 P o » شیائومی Poco F3 » شیائومی Mi 10S » شیائومی Mi 11i » شیائومی Redmi No e 10 P o Max » شیائومی Redmi No e 10 » شیائومی Redmi No e 10S » شیائومی Redmi No e 10 5G » شیائومی Redmi No e 10 P o » شیائومی Mi 11 Li e » شیائومی Redmi K40 P o+ » شیائومی Redmi K40 P o » شیائومی Redmi K40 » شیائومی Redmi 9T » شیائومی Redmi No e 9T 5G » شیائومی Mi 10i 5G » شیائومی Mi 11 » شیائومی Redmi 9 Powe » شیائومی Mi Wa ch Li e » شیائومی Redmi Wa ch » شیائومی Redmi No e 9 4G » شیائومی Redmi No e 9 5G » شیائومی Redmi No e 9 P o 5G » شیائومی Poco M3 » شیائومی Redmi K30S » شیائومی Mi Wa ch Colo Spo s » شیائومی Poco C3 » شیائومی Mi 10T Li e 5G » شیائومی Mi 10T 5G » شیائومی Poco X3 » شیائومی Mi 10T P o 5G » شیائومی Poco X3 NFC » شیائومی Poco M2 » شیائومی Redmi 9i » شیائومی Mi Wa ch Revolve » شیائومی Mi 10 Ul a » شیائومی Redmi K30 Ul a » شیائومی Redmi 9 P ime » شیائومی Redmi 9C NFC » شیائومی Black Sha k 3S » شیائومی Poco M2 P o » شیائومی Redmi 9A » شیائومی Redmi 9C » شیائومی Redmi 9 » شیائومی Redmi 10X P o 5G » شیائومی Redmi 10X 5G » شیائومی Redmi K30 5G Raci g » شیائومی Poco F2 P o » شیائومی Redmi 10X 4G » شیائومی Redmi No e 9 P o » شیائومی Redmi No e 9 » شیائومی Mi No e 10 Li e » شیائومی Mi 10 You h 5G » شیائومی Mi 10 Li e 5G » شیائومی Redmi K30 P o Zoom » شیائومی Redmi No e 9S » شیائومی Redmi K30 P o » شیائومی Redmi No e 9 P o Max » شیائومی Redmi No e 9 P o I dia » شیائومی Black Sha k 3 » شیائومی Black Sha k 3 P o » شیائومی Mi 10 5G » شیائومی Redmi 8A Dual » شیائومی Mi 10 P o 5G » شیائومی Poco X2 » شیائومی Wa ch Colo » شیائومی Redmi K30 5G » شیائومی Redmi K30 » شیائومی Redmi No e 8T » شیائومی Mi No e 10 P o » شیائومی Mi Wa ch » شیائومی Mi No e 10 » شیائومی Mi CC9 P o » شیائومی Redmi 8 » شیائومی Redmi 8A » شیائومی Mi Mix Alpha » شیائومی Mi 9 P o 5G » شیائومی Mi 9 P o » شیائومی Redmi K20 P o P emium » شیائومی Mi 9 Li e » شیائومی Redmi No e 8 » شیائومی Redmi No e 8 P o » شیائومی Mi 9T P o » شیائومی Black Sha k 2 P o » شیائومی Mi A3 » شیائومی Mi CC9e » شیائومی Mi CC9 » شیائومی Mi 9T » شیائومی Redmi K20 » شیائومی Redmi 7A » شیائومی Redmi K20 P o » شیائومی Redmi No e 7S » شیائومی Redmi Y3 » شیائومی Black Sha k 2 » شیائومی Redmi 7 » شیائومی Mi Mix 3 5G » شیائومی Mi 9 Explo e » شیائومی Mi 9 SE » شیائومی Redmi No e 7 P o » شیائومی Mi 9 » شیائومی Redmi Go » شیائومی Redmi No e 7 » شیائومی Mi Play » شیائومی Black Sha k Helo » شیائومی Mi Mix 3 » شیائومی Mi 8 P o » شیائومی Redmi No e 6 P o » شیائومی Mi 8 Li e » شیائومی Mi Pad 4 Plus » شیائومی Pocopho e F1 » شیائومی Mi A2 Li e (Redmi 6 P o) » شیائومی Mi Max 3 » شیائومی Mi A2 (Mi 6X) » شیائومی Mi Pad 4 » شیائومی Redmi 6 P o » شیائومی Redmi 6 » شیائومی Redmi 6A » شیائومی Mi 8 SE » شیائومی Mi 8 Explo e » شیائومی Redmi S2 » شیائومی Mi 8 » شیائومی Black Sha k » شیائومی Redmi No e 5 AI Dual Came a » شیائومی Mi Mix 2s » شیائومی Redmi 5 Plus (Redmi No e 5) » شیائومی Redmi No e 5 P o » شیائومی Redmi 5 برندهای موبایل اپل سامسونگ هواوی آنر نوکیا شیائومی سونی اچ تی سی لنوو موتورولا گوگل مایکروسافت بلک بری ایسوس اوپو وان پلاس ال جی کاترپيلار ويوو ميزو زد تی ای جی ال ایکس سایر برندها ... آلکاتل بلو اموی بنفون بنکیو بنکیو-زیمنس برد بوش چی آ اریکسون اتن فوجیتسو زیمنس آی میت آی-موبایل اینو استیریم کیوسرا مکسون میتاک میتسوبیشی ان ای سی نئونود او تو پالم پن تک کیوتک ساژم سندو سون زیمنس تل می تلیت ثریا وی کی موبایل ودافون دبلیو ان دی اکس کیوت ایسر آمازون دل دیمو گیگابایت هایر اچ پی پاناسونیک فیلیپس پرستیژیو شارپ سونیم سونی اریکسون توشیبا ورتو تبلیغات 6.53اینچ 720x1600 13مگاپیکسل ویدیو 1080p@30 رم 2GB پردازنده 2GHz اندروید 10 a o دو سیم کارت 5000mAh li-po مشخصات عمومی شیائومی Redmi 9A شبکه 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 شبکه 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 شبکه 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE سیم کارت دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) تاریخ معرفی 2020, ژوئن 30 وضعیت موجود در بازار. عرضه شده در جولای 2020 07 بدنه شیائومی Redmi 9A ابعاد 164.9x77x9 میلیمتر (6.49x3.03x0.35 اینچ) وزن 194 گرم (6.84 oz) صفحه نمایش شیائومی Redmi 9A نوع صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ اندازه 6.53 اینچ, 102.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 81.1 درصد) وضوح 720x1600 پیکسل, 20:9 نسبت (~269 ppi تراکم) 400 i s yp. b igh ess (adve ised) زنگ شیائومی Redmi 9A بلندگو 3.5mm jack حافظه شیائومی Redmi 9A کارت حافظه میکرو اس دیXC (اسلات اختصاصی) داخل دستگاه 32GB 2GB RAM eMMC 5.1 دوربین پشت شیائومی Redmi 9A تک لنز 13 مگاپیکسل, PDAF دیگر امکانات فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما فیلم برداری 1080p@30/60fps دوربین جلو شیائومی Redmi 9A تک لنز 5 مگاپیکسل, f/2.2, 1.12µm دیگر امکانات HDR فیلم برداری فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه امکانات ارتباطی شیائومی Redmi 9A سرعت HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A شبکه بی سیم Wi-Fi 802.11 b/g/ , هات اسپات بلوتوث 5.0, A2DP, LE مادون قرمز USB mic oUSB 2.0, USB O -The-Go دیگر امکانات شیائومی Redmi 9A OS اندروید 10, MIUI 12 Chipse MediaTek هلیو G25 (12 m) CPU هشت هسته ای 2.0 GHz Co ex-A53 GPU Powe VR GE8320 (650 MHz) موقعیت یاب (GPS) دارد, wi h A-GPS رنگ بندی خاکستری, سبز, آبی حسگرها شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی باطری شیائومی Redmi 9A No - emovable Li-Po 5000 mAh ba e y شارژ 10W سایر موارد شیائومی Redmi 9A اگر به دنبال خرید گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 آ هستید برای یافتن فروشندگان و مشاهده قیمت آن در بازار به بخش فروشندگان و قیمت گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 آ مراجعه نمائید. با مراجعه به بخش معرفی گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 آ می توانید اطلاعات اولیه مناسبی را جهت آشنایی با این گوشی موبایل بدست آورید. در بخش نظرات کاربران گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 آ می توانید از تجربه و اطلاعات دیگران در مورد این گوشی موبایل بهره مند شده و یا دانسته های خود را با دیگران به اشتراک گذارید. تصاویر گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 آ شما را با شکل ظاهری این گوشی موبایل آشنا می سازد. بخش اخبار و خواندنی های گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 آ را نیز برای کسب اطلاعات گوناگون مرتبط با این گوشی از دست ندهید. برای فروش گوشی موبایل شیائومی ردمی 9 آ خود می توانید به ثبت آگهی رایگان برای آن بپردازید. تبلیغات mobilei . u (fu c io ($) { va d = Ma h.floo (Ma h. a dom() * 2); if ( d === 0) { $('# opb40').h ml( ''); } else { $('# opb40').h ml( ''); } }); اخبار و خواندنیهای Xiaomi Redmi 9A گزارش کانترپوینت از فهرست 10 گوشی پرفروش در ژانویه 2021- حاکمیت بلامنازع اپل معرفی Redmi 9A و Redmi 9C – ارزان‌قیمت‌های ردمی با جدیدترین تراشه‌های مدیاتک ادامه... ویترین فروشگاه ها به‌روزترین فروشگاه های موبایل (82 گوشی) فروشگاه آراد سیستم (تهران) (9 گوشی) فروشگاه ساری تک (تهران) (53 گوشی) فروشگاه سی ال فون (تهران) (98 گوشی) فروشگاه اینترنتی دیجی دو (تهران) (80 گوشی) فروشگاه آمیتیس (تهران) (78 گوشی) فروشگاه الزهرا (تهران) (36 گوشی) آراد موبایل (تهران) [ ثبت فروشگاه ] ادامه... تبلیغات mobilei . u (fu c io ($) { va d = Ma h.floo (Ma h. a dom() * 2); if ( d === 0) { } else { $('# opb4').h ml( ''); } });

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب