دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

در بیت غنچه هم گفت گرچه دلتنگم مثل لبخند باز خواهم شد چه آرایه هایی وجود دارد

ادبیات هفتم ادبیات

دانلود کنید

در بیت غنچه هم گفت گرچه دلتنگم مثل لبخند باز خواهم شد چه آرایه هایی وجود دارد

فارسی هفتم : درس ۱ ، زنگ آفرینش

درس یک : زنگ آفرینش   در سرتاسر این شعر ، آرایه‌ی تشخیص داریم . چون هر یک از موجودات جنگل کارهای انسانی می‌کنند ، ویژگی انسانی دارند و آرزوهای خود را بیان می‌کنند . صبح یک روز نوبهاری بود روزی از روزهای اول ســــال بچه ها در کلاس جنگل سبز جمع بودند دور هم خوش حال قافیه : سال ، خوش حالردیف : -  تعداد جمله : ۱- صبح یک روز نوبهاری بود ۲- روزی از روزهای اول سال ( بود )۳- بچه ها در کلاس جنگل سبز ، دور هم خوش حال جمع بودند . آرایه ی ادبی : تکرار روز   بچه ها گرم گفت و گو بودند باز هم در کلاس غوغا بود هر یکی برگ کوچکی در دستباز انگار زنگ انشا بود   قافیه : غوغا ، انشا ردیف : بود تعداد جمله ها : ۱- بچه ها گرم گفت و گو بودند ۲- باز هم در کلاس غوغا بود ۳- هر یکی برگ کوچکی در دست ( داشت ) ۴- باز انگار زنگ انشا بود  آرایه ی ادبی : تشخیص : پدیده های جنگلی ، ‌‌کارهای انسانی نسبت داده است .  تا معلم زگرد راه رسیــــد      گفت با چهره ای پر از خنده:باز موضوع تازه ای داریم     آرزوی شما در آینده قافیه : خنده ، آینده ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1-تا معلم زگرد راه رسیــــد      2-با چهره ای پر از خنده گفت :3-باز موضوع تازه ای داریم     3-آرزوی شما در آینده ( چیست ) ؟  آرایه‌ی ادبی : تشخیص : به معلم که موجودی جنگلی است ، ‌‌کارهای انسانی نسبت داده است .  ز گرد راه رسیدن : کنایه از تازه از راه رسیدن   شبنم از روی برگ گل برخاست     گفت : می خواهم آفتاب شومذره ذره به آسمان بروم     ابر باشم ، دوباره آب شوم  قافیه : آفتاب ، آب ردیف : شوم  تعداد جمله‌ها : 1-شبنم از روی برگ گل برخاست     2-گفت: 3-می خواهم 4-آفتاب شوم5-ذره ذره به آسمان بروم     6-ابر باشم، 7-دوباره آب شوم  آرایه‌ی ادبی : تشخیص : حرف زدن را که ویژگی انسان است ، به شبنم نسبت داده است .  مراعات نظیر : برگ ، گل                  آسمان ، آفتاب ، ابر                   ابر ، آب  این بند اشاره به چرخه‌ی آب در طبیعت هم دارد .    دانه آرام بر زمین غلتیـد     رفت و انشای کوچکش را خواندگفت: باغی بزرگ خواهم شد     تا ابد سبز سبز خواهم ماند قافیه : خواند ، ماند ردیف : -  تعداد جمله‌ها : 1-دانه آرام بر زمین غلتیـد     2- رفت 3- و انشای کوچکش را خواند4- گفت: 5- باغی بزرگ خواهم شد     6- تا ابد سبز سبز خواهم ماند آرایه‌ی ادبی : تشخیص : حرف زدن و بیان آرزوها را که ویژگی انسان است ، به دانه نسبت داده است .  سبز ، کنایه از شاداب و سرزنده بودن تکرار : خواهم واج آرایی صامت « ب » در بیت دوم   غنچه هم گفت : گرچه دل تنگم     مثل لبخند باز خواهم شد      با نسیم بهار و بلبل و باغ     گرم راز و نیاز خواهم شد قافیه : باز ، راز و نیازردیف : خواهم شد تعداد جمله‌ها : 1-غنچه هم گفت 2- گرچه دل تنگم     3- مثل لبخند باز خواهم شد      4- با نسیم بهار و بلبل و باغ گرم راز و نیاز خواهم شد . آرایه‌ی ادبی : تشخیص : حرف زدن ، بیان آرزوها ، راز و نیاز کردن و دلتنگی را که ویژگی انسان است ، به غنچه نسبت داده است .  تشبیه : غنچه خود را به لبخند شباهت داده است . رکن اول : غنچهرکن دوم : لبخندرکن سوم : باز شدن رکن چهارم : مثل دلتنگ بودن ، کنایه از غمگین بودن  مراعات‌نظیر : نسیم ، بهار ، بلبل ، باغ       جوجه گنجشک گفت: می خواهمفارغ از سنگ بچه ها باشم  روی هرشاخه جیک جیک کنم     در دل آسمان رها باشم     قافیه : بچه‌ها ، رها ردیف : باشم  تعداد جمله‌ها : 1-جوجه گنجشک گفت: 2- می خواهم3- فارغ از سنگ بچه ها باشم  4- روی هرشاخه جیک جیک کنم     5- در دل آسمان رها باشم .  آرایه‌ی ادبی : تشخیص : حرف زدن و بیان آرزوها را که ویژگی انسان است ، به جوجه گنجشک نسبت داده است .  دل آسمان : کنایه از عمق آسمان  سنگ ، مجاز از آزار و اذیت     جوجه‌ی کوچک پرسـتو گفـت : کاش با باد رهسپار شوم      تا افق‌های دور کوچ کنم     باز پیغمبر بهار شوم قافیه : رهسپار ، بهار ردیف : شوم  تعداد جمله‌ها : 1-جوجه‌ی کوچک پرسـتو گفـت2- کاش 3- با باد رهسپار شوم 4- تا افق‌های دور کوچ کنم5- باز پیغمبر بهار شوم آرایه‌ی ادبی : تشخیص : حرف زدن و بیان آرزوها ، سفر کردن و پیام‌رسانی را که ویژگی انسان است ، به جوجه پرستو نسبت داده است .  رهسپار : کنایه از سفر کردن  جناس : با ، باد  جوجه‌های کبوتران گفتند :کاش می شد کنار هم باشیمتوی گلدسته‌های یک گنبد     روز و شب زائر حرم باشیم قافیه : هم ، حرمردیف : باشیم تعداد جمله‌ها : 1- جوجه‌های کبوتران گفتند :2- کاش 3- می شد 4- کنار هم باشیم5- توی گلدسته‌های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم آرایه‌ی ادبی : تشخیص : حرف زدن ، بیان آرزوها و زائر بودن را که ویژگی انسان است ، به جوجه‌های کبوتران نسبت داده است .  مراعات نظیر : گلدسته ، گنبد ، زائر ، حرم  تضاد : روز ≠ شب کنار هم بودن : کنایه از دوستی و همراهی   vزنگ تفریح را که زنجره زد     باز هم در کلاس غوغا شدهر یک از بچه‌ها به سویی رفت     و معلم دوباره تنها شد  قافیه : غوغا ، تنها ردیف : شد  تعداد جمله‌ها : 1-زنگ تفریح را که زنجره زد     2- باز هم در کلاس غوغا شد3- هر یک از بچه‌ها به سویی رفت     4- و معلم دوباره تنها شد  آرایه‌ی ادبی :  تشخیص : غوغا را به موجودات جنگلی ، همچنین زنگ زدن را که ویژگی انسان است ، به زنجره نسبت داده است .  مراعات نظیر : زنگ تفریح ، کلاس ، معلم  با خودش زیر لب چنین می‌گفـت :آرزوهایتان چه رنگین است !کاش روزی به کام خود برسید ؛     بچه‌ها ، آرزوی من این است!  قافیه : رنگین ، این ردیف : است  تعداد جمله‌ها : 1- با خودش زیر لب چنین می‌گفـت :2- آرزوهایتان چه رنگین است !3- کاش 4- روزی به کام خود برسید ؛     5- بچه‌ها ،6- آرزوی من این است!  آرایه‌ی ادبی : تشخیص : زیر لب حرف زدن و بیان آرزوها را که ویژگی انسان است ، به معلم که در این شعر یکی از پدیده‌های جنگل است ، نسبت داده است .  رنگین بودن : کنایه از گوناگون و دلپذیر بودن است .  

+ نوشته شده در یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۶ ساعت 19:40 توسط نادری  | 

معنی درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش ۱۱ مهر, ۱۳۹۹ آموزش ۱۳۷ کامنتآرایه های ادبی و معنی شعر درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش و حکایت اندرز پدر همراه با معنی کلمات و هم خانواده لغات و کلمه های فارسی هفتم درس اول در این نوشتار از ساینس هاب تقدیم شما خواهد شد.معنی درس اول فارسی کلاس هفتم (زنگ آفرینش)پیش از مشاهده ی معنی، ابتدا متن شعر و بیت های درس اول فارسی هفتم را با هم می‌خوانیم. شعر زنگ آفرینش سروده‌ی قیصر امین پور که در صفحه های 12، 13 و 14 کتاب فارسی هفتم آمده است.شعر زنگ آفرینش قیصر امین پورصبح یک روز نوبهاری بودروزی از روزهای اوّل سالبچّه‌ها در کلاس جنگل سبزجمع بودند دور هم، خوش‌حالبچّه‌ها گرم گفت‌وگو بودندباز هم در کلاس، غوغا بودهر یکی برگ کوچکی در دستباز انگار، زنگ انشا بودتا معلّم ز گَردِ راه رسیدگفت با چهره‌ای پر از خنده:باز موضوع تازه‌ای داریم«آرزوی شما در آینده»شبنم از روی برگِ گل، برخاستگفت: می‌خواهم آفتاب شومذرّه ذرّه به آسمان برومابر باشم، دوباره آب شومدانه آرام بر زمین غلتیدرفت و انشای کوچکش را خواندگفت: باغی بزرگ خواهم شدتا ابد سبزِ سبز خواهم ماندغنچه هم گفت: گر چه دل تنگممثل لبخند، باز خواهم شدبا نسیم بهار و بلبل باغگرم راز و نیاز خواهم شدجوجه گنجشک گفت: می‌خواهمفارغ از سنگ بچّه‌ها باشمروی هر شاخه جیک‌جیک کنمدر دل آسمان، رها باشمجوجه‌ی کوچک پرستو گفت:کاش با باد رهسپار شومتا افق‌های دور، کوچ کنمباز پیغمبر بهار شومجوجه‌های کبوتران گفتند:کاش می‌شد کنار هم باشیمتوی گلدسته‌های یک گنبدروز و شب، زائر حرم باشیمزنگ تفریح را که زنجره زدباز هم در کلاس غوغا شدهر یک از بچّه‌ها به سویی رفتو معلّم دوباره تنها شدبا خودش زیر لب، چنین می‌گفت:آرزوهایتان چه رنگین است!کاش روزی به کام خود برسید،بچّه‌ها، آرزوی من این است!قالب شعر زنگ آفرینش قیصر امین پورقالب شعر زنگ آفرینش چیست ؟✅ چهارپارهقالب شعر زنگ آفرینش قیصر امین پور چهارپاره است.تعداد جملات درس اول فارسی هفتمشعر زنگ آفرینش شامل 22 بیت و 44 مصراع می‌باشد، اما تعداد جملات درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش هم همان 44 است؟ با توجه به اینکه بعضی از مصراع‌های این شعر فعل ندارند پس تعداد جمله های کمتر از 44 عدد است. البته همانطور که در جواب کار گروهی صفحه ی 16 فارسی هفتم هم گفته شد، برخی اوقات فعل به قرینه‌ی معنوی حذف شده است.در بخش بعدی معنی شعر درس اول فارسی هفتم را مشاهده می‌کنید.معنی شعر زنگ آفرینش درس اول کلاس هفتمدر این بخش معنی شعر زنگ آفرینش درس اول پایه هفتم را به تفکیک هر بیت خواهید دید:صبح یک روز نوبهاری بودروزی از روزهای اوّل سالصبحِ یک روز از فصل بهار بود؛ یکی از روزهای ابتدای سال تحصیلی جدید.بچّه‌ها در کلاس جنگل سبزجمع بودند دور هم، خوش‌حالبچه‌های جنگلِ سبز، شاد و خوشحال در کلاس دور هم جمع شده بودند.بچّه‌ها گرم گفت‌وگو بودندباز هم در کلاس، غوغا بودبچه‌ها مشغول صحبت بودند و دوباره سر و صدا در کلاس برپا شد.هر یکی برگ کوچکی در دستباز انگار، زنگِ انشا بودهرکدام از بچه‌ها، برگه‌ای در دست داشتند و گویا دوباره زنگ انشا بود.تا معلّم ز گَردِ راه رسیدگفت با چهره‌ای پر از خنده:به محض اینکه معلم به کلاس رسید، با چهره‌ای شاد و خندان گفت:باز موضوع تازه‌ای داریم«آرزوی شما در آینده»برای درسِ انشا اینبار هم موضوع جدید داریم؛ آرزوی شما برای آیندهشبنم از روی برگِ گل، برخاستگفت: می‌خواهم آفتاب شومشبنم از روی گلبرگ بلند شد و گفت: من می‌خواهم به آفتاب تبدیل شومذرّه ذرّه به آسمان برومابر باشم، دوباره آب شومقطره قطره تبخیر شوم و به آسمان بروم تا به ابر تبدیل شوم و دوباره به آبِ باران تبدیل شوم.دانه آرام بر زمین غلتیدرفت و انشای کوچکش را خوانددانه، آهسته بر روی زمین غَلت خورد و چرخید و انشای کوتاهش را خواند.گفت: باغی بزرگ خواهم شدتا ابد سبزِ سبز خواهم ماند(دانه) در انشای خویش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز باقی می‌مانم.غنچه هم گفت: گر چه دلتنگممثل لبخند، باز خواهم شدغنچه نیز گفت: اگرچه دلتنگ هستم اما مانند لبخند، باز و شکفته می‌شوم.با نسیم بهار و بلبل باغگرم راز و نیاز خواهم شدبا نسیم و بادِ بهاری و بلبل‌های در باغ، مشغول گفت و گو می‌شوم.جوجه گنجشک گفت: می‌خواهمفارغ از سنگِ بچّه‌ها باشمجوجه گنجشک گفت: می‌خواهم از سنگ پرتاب‌کردنِ بچه‌ها در امان باشم.روی هر شاخه جیک‌جیک کنمدر دلِ آسمان، رها باشمروی شاخه‌های درختان آواز بخوانم و جیک‌جیک کنم و در آسمان، آزادانه پرواز کنم.جوجه‌ی کوچک پرستو گفت:کاش با باد رهسپار شومجوجه پرستوی کوچک گفت: ای کاش بتوانم همراهِ باد شوم.تا افق‌های دور، کوچ کنمباز پیغمبر بهار شومتا عمقِ آسمان پرواز کنم و دوباره پیام‌آورِ فصلِ بهار شوم.جوجه‌های کبوتران گفتند:کاش می‌شد کنار هم باشیمجوجه کبوترها گفتند: ای کاش می‌توانستیم دورِ همدیگر جمع شویم.توی گلدسته‌های یک گنبدروز و شب، زائرِ حرم باشیمروز و شب در داخلِ گلدسته‌های حرم، مشغول زیارت باشیم.زنگ تفریح را که زنجره زداز هم در کلاس غوغا شدهنگامی که جیرجیرک، زنگ تفریح را به صدا در آورد، دوباره در کلاس سر و صدا بر پا شد.هر یک از بچّه‌ها به سویی رفتو معلّم دوباره تنها شدبچه‌ها هرکدام به طرفی رفتند و معلم دوباره در کلاس تنها شد.با خودش زیر لب، چنین می‌گفت:آرزوهایتان چه رنگین است!(معلم) با خودش زیرِ لب زمزمه می‌کرد: چه آرزوهای زیبا و متنوعی دارید!کاش روزی به کام خود برسید،بچّه‌ها، آرزوی من این است!بچه‌ها، آرزوی من است که ای کاش همه‌ی شما روزی به آرزوی خود برسید.???? Sci-HuB.iR ????در بخش بعدی آرایه های ادبی و معنی کلمات درس اول فارسی پایه هفتم را مشاهده خواهید کرد.معنی شعر زنگ آفرینش درس اول کلاس هفتمدانلود PDF معنی بیت های درس اول فارسی هفتمبرای دانلود فایل PDF معنی شعر زنگ افرینش فارسی هفتم با حجم کم 120 کیلوبایت بر روی لینک زیر کلیک کنید:دانلود PDFآرایه های ادبی درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینشدر این بخش آرایه های شعر زنگ آفرینش را مشاهده خواهید کرد:در بیت سوم، گرم گفتگو بودند آرایه ی کنایه دارد (کنایه از: مشغول صحبت بودند):بچّه‌ها گرم گفت‌وگو بودند        باز هم در کلاس، غوغا بوددر بیت پنجم، ز گرد را رسید آرایه ی کنایه دارد (کنایه از: لحظاتی پیش وارد شد):تا معلّم ز گَردِ راه رسید                گفت با چهره‌ای پر از خنده:در بیت هفتم، آرایه تشخیص (جان بخشیدن به شبنم) به کار رفته است.در بیت هفتم، آرایه کنایه به کار رفته است (آفتاب شدن شبنم کنایه از رشد)در بیت هفتم و هشتم، آرایه مراعات نظیر (بین آفتاب و آسمان و ابر) به کار رفته است.شبنم از روی برگِ گل، برخاست     گفت: می‌خواهم آفتاب شومدر بیت نهم، آرایه تشخیص (انشا خواندن دانه که جانبخشی به اشیا محسوب می‌شود) به کار رفته است:دانه آرام بر زمین غلتید         رفت و انشای کوچکش را خوانددر بیت یازدهم، آرایه تشبیه به کار رفته است. (تشبیه شکفتن غنچه به لبخند)در بیت یازدهم، آرایه کنایه (دلتنگ لودن کنایه از غمگینی است)در بیت یازدهم، آرایه تشخیص به کار رفته است. (حرف زدن غنچه):غنچه هم گفت: گر چه دلتنگم       مثل لبخند، باز خواهم شددر بیت دوازدهم، آرایه مراعات نظیر به کار رفته است. (بین بهار و بلبل و باغ):با نسیم بهار و بلبل باغ       گرم راز و نیاز خواهم شددر بیت سیزدهم، پانزدهم و هفدهم نیز آرایه تشخیص (جان بخشی به پرندگان) به کار رفته است. در بیت هجدهم آرایه تضاد به کار رفته است (روز و شب)در بیت هجدهم آرایه مراعات نظیر به کار رفته است (بین گلدسته، گنبد، زائر، حرم):توی گلدسته‌های یک گنبد         روز و شب، زائرِ حرم باشیمدر بیت نوزدهم آرایه تشخیص به کار رفته است (نسبت دادن زدن زنگ تفریح به زنجره):زنگ تفریح را که زنجره زد       از هم در کلاس غوغا شد???? ساینس هاب ????معنی کلمات درس اول فارسی هفتممعنی واژه های سخت و کلمه های درس اول فارسی هفتم (شعر زنگ آفرینش و حکایت اندرز پدر) را در این بخش مشاهده می‌کنید:حَرَم: مکانِ زیارتیگرمِ گفتگو: مشغولِ گفتگوغوغا: آشوب و فریاد، همهمهذره ذره :کم کماَبَد: جاودانغلتید: از پهلویی به پهلوی دیگر چرخیدفارغ: آسوده، راحتاُفُق: کرانه‌های آسمان، اطرافپیغمبر: پیام‌آورگُلدسته: منارهگنبد: سقفی بزرگ که به شکل نیمکره استزائر: دیدار کننده، زیارت کنندهکام: آرزو، میل، خواستهزَنجره: نوعی حشره که از خود صدا تولید می‌کند، سیر سیرک (نوعی جیرجیرک)معنی لغات حکایت اندرز پدر درس اول فارسی هفتم ایام: جمعِ یوم، روزهاطفولیت: خردسالی، کودکیمُتعب‍ِّد: عبادت‌کننده، شکرگزاردیده: چشمرحمة الله علیه: رحمت خدا بر او بادمُصحَف: کتاب، کتابِ آسمانی (قرآن)طایفه: گروهسر بر نمی‌دارد: بیدار نمی‌شوددو گانه: نماز صبحبگزارد: به جای آوردگویی: انگاربه: بهتردر پوستین خلق افتادن: غیبت کردنهم خانواده درس اول فارسی هفتمحرم: حریم، مَحرَم، مُحَرَّمفارغ: فروغ، استفراغزائر: زیارت، زُوّارایام: یوم، یومیهطفولیت: طفل، اطفالمصحف: صحیفه، صحفسایر مطلب های پیشنهادی:جواب درس اول تفکر و سبک زندگی هفتمجواب سوالات درس اول فارسی هفتممعنی شعر ستایش هفتم یاد تو ( به انضمام آرایه های ادبی و…)حکایت اندرز پدر فارسی هفتم با معنییاد دارم که در ایام طفولیت، متعبّد و شب‌خیز بودم. شبی در خدمت پدر -رحمة الله علیه- نشسته بودم و همه شب، دیده بر هم نبسته و مُصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته.پدر را گفتم: از اینان، یکی سر بر نمی‌دارد که دوگانه‌ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده‌اند که گویی نخفته‌اند که مرده‌اند. گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، بِه از آن که در پوستینِ خلق، اُفتی.گلستان سعدیمعنی حکایت اندرز پدر پایه هفتمیادم می‌آید زمانی که خردسال بودم، بسیار عبادت می‌کردم و شب‌ها (برای عبادت بیدار می‌ماندم). شبی نزد پدر (رحمت خدا بر او باد) نشسته بودم و کل شب را بیدار بودم و قرآن می‌خواندم و گروهی هم کنارِ ما خوابیده بودند.به پدرم گفتم: یکی از این‌ها برای خواندن نماز صبح بیدار نمی‌شوند؛ آنچنان در خوابِ غفلت فرو رفته‌اند که انگار مُرده‌اند. پدرم گفت: عزیزِ پدر! خوابیدن و عبادت نکردن بهتر از بیدار ماندن و بدگویی از مردم است.امیدوارم از معنی شعر و کلمات درس اول فارسی هفتم زنگ آفرینش راضی بوده باشید. همچنین برای دسترسی به سایر دروس پایه هفتم می‌توانید از برچسب های زیر استفاده کنید. به اشتراک گذاری Facebook Twi e Li kedI Pi e es

آخرین مطالب