دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

دارالسلطنه

File:فرمان فتحعلی‌شاه قاجار درباره تولیت مسجد سلطانی دارالسلطنه قزوین.jpg

F om Wikimedia Commo s, he f ee media eposi o y Jump o aviga io Jump o sea ch File File his o y File usage o Commo s Me ada aSize of his p eview: 424 × 600 pixels. O he esolu io s: 170 × 240 pixels | 339 × 480 pixels | 543 × 768 pixels | 724 × 1,024 pixels | 1,448 × 2,048 pixels | 3,507 × 4,960 pixels. O igi al file ‎(3,507 × 4,960 pixels, file size: 5.35 MB, MIME ype: image/jpeg) File i fo ma io S uc u ed da aCap io sE glishAdd a o e-li e expla a io of wha his file ep ese sCap io sSumma y[edi ] Desc ip io فرمان فتحعلی‌شاه قاجار درباره تولیت مسجد سلطانی دارالسلطنه قزوین.jpg فارسی: فرمان فتحعلی‌شاه قاجار درباره تولیت مسجد سلطانی دارالسلطنه قزوین Da e 1219 AH Sou ce Lib a y, Museum a d Docume Ce e of I a Pa liame    Na ive ame کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی  Loca io Teh a  , I a Coo di a es 35° 41′ 22.43″ N, 51° 25′ 58.08″ E   Web page www.ical.i /e   Au ho i y co ol : Q5964764 VIAF: 316405977 LCCN:  o2003071219 Wo ldCa i s i u io QS:P195,Q5964764 h ps://www.ical.i /ical/fa/Co e /a icles/نشریات-ادواری-قدیمی-13970829154729 Au ho Fa h-Ali Shah Qaja Lice si g[edi ] This image is i he public domai because i is a me e mecha ical sca o pho ocopy of a public domai o igi al, o – f om he available evide ce – is so simila o such a sca o pho ocopy ha o copy igh p o ec io ca be expec ed o a ise. The o igi al i self is i he public domai fo he followi g easo : Public domai Public domai falsefalse This wo k is ow i he public domai i I a , because acco di g o he Law fo he P o ec io of Au ho s, Compose s a d A is s Righ s (1970) i s e m of copy igh has expi ed fo o e of he followi g easo s: The c ea o (s) died befo e 22 Augus 1980, fo wo ks ha hei copy igh expi ed befo e 22 Augus 2010 acco di g o he 1970 law. The c ea o (s) died mo e ha 50 yea s ago. (Refo ma io of a icle 12 - 22 Augus 2010) I he followi g cases wo ks fall i o he public domai af e 30 yea s f om he da e of publica io o public p ese a io (A icle 16): Pho og aphic o ci ema og aphic wo ks. I cases whe e he wo k belo gs o a legal pe so o igh s a e a sfe ed o a legal pe so . The media desc ip io page should ide ify which easo applies. Fo mo e i fo ma io please see: Commo s:Copy igh ules by e i o y/I a . You mus also i clude a U i ed S a es public domai ag o i dica e why his wo k is i he public domai i he U i ed S a es. This ag is desig ed fo use whe e he e may be a eed o asse ha a y e ha ceme s (eg b igh ess, co as , colou -ma chi g, sha pe i g) a e i hemselves i sufficie ly c ea ive o ge e a e a ew copy igh . I ca be used whe e i is u k ow whe he a y e ha ceme s have bee made, as well as whe he e ha ceme s a e clea bu i sufficie . Fo k ow aw u e ha ced sca s you ca use a app op ia e {{PD-old}} ag i s ead. Fo usage, see Commo s:Whe o use he PD-sca ag. No e: This ag applies o sca s a d pho ocopies o ly. Fo pho og aphs of public domai o igi als ake f om afa , {{PD-A }} may be applicable. See Commo s:Whe o use he PD-A ag. File his o y Click o a da e/ ime o view he file as i appea ed a ha ime. Da e/TimeThumb ailDime sio sUse Comme cu e 09:10, 23 Decembe 20193,507 × 4,960 (5.35 MB)Ha ooz ( alk | co ibs)T a sfe ed f om h ps://www.ical.i /UploadedDa a/284/ImageGalle y/Galle y1685/636944548791258871.jpg You ca o ove w i e his file.File usage o Commo s The e a e o pages ha use his file. Me ada a This file co ai s addi io al i fo ma io such as Exif me ada a which may have bee added by he digi al came a, sca e , o sof wa e p og am used o c ea e o digi ize i . If he file has bee modified f om i s o igi al s a e, some de ails such as he imes amp may o fully eflec hose of he o igi al file. The imes amp is o ly as accu a e as he clock i he came a, a d i may be comple ely w o g. O ie a io No malHo izo al esolu io 300 dpiVe ical esolu io 300 dpiSof wa e usedACD Sys ems Digi al Imagi gFile cha ge da e a d ime11:29, 6 Novembe 2012Y a d C posi io i gCe e edDa eTime subseco ds27Colo space0 S uc u ed da aI ems po ayed i his filedepic s Re ieved f om "h ps://commo s.wikimedia.o g/w/i dex.php? i le=File:فرمان_فتحعلی‌شاه_قاجار_درباره_تولیت_مسجد_سلطانی_دارالسلطنه_قزوین.jpg&oldid=382464601" Ca ego ies: Fa ′h Ali Shah Qaja Jameh Mosque of Qazvi Lib a y, Museum a d Docume Ce e of I a Pa liame Hidde ca ego ies: PD I a PD-sca (PD-I a )

دارالسلطنه/dA ossal a e/

فارسی به انگلیسیcapi al, oyal sea

لغت نامه دهخدادارالسلطنه. [ رُس ْ س َ طَ ن َ ]( ع اِ مرکب ) پایتخت. دارالخلافه. || لقب تبریز. || لقب اصفهان. || لقب تهران. || قزوین. و آن را باب الجنه نیز گویند. || لقب کابل. || لقب لاهور.|| لقب هرات. ( مسکوکات ایران رابینو ص 98 ).

فرهنگ فارسیعنوان شهر (( شماخی ) ) است .هراتپایتخت

فرهنگ عمیدپایتخت، محل اقامت پادشاه.

پیشنهاد کاربرانپایتختپایتخت؛ در دوره صفوی و قاجار، عنوان برخی شهرها که شاهزاده یا ولیعهد در آن اقامت داشتمشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شمامعنی یا پیشنهاد شما+ افزودن عکس و لینک

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب