دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵

حمیرا shabeh phorsetari

Listen to Shabeh Phorsetari on Spotify. Homeyra · Song · 1996.

حمیرا shabeh phorsetari

We a d ou pa e s use cookies o pe so alize you expe ie ce, o show you ads based o you i e es s, a d fo measu eme a d a aly ics pu poses. By usi g ou websi e a d ou se vices, you ag ee o ou use of cookies as desc ibed i ou Cookie Policy. ×

This b owse does ' suppo Spo ify Web Playe . Swi ch b owse s o dow load Spo ify fo you desk op.

Shabeh Pho se a i Homey a F om he Album Vahk i Khey Eshgh Miyad Sep embe 13, 2009 P.whe ("dmusic_p sw", " eady").execu e(fu c io (p sw) { if ( ull != p sw && 'fu c io ' === ypeof(p sw.showPRSW)) { p sw.showPRSW({ASIN: ""}); } }); P.whe ("dmusic_p sw", " eady").execu e(fu c io (p sw) { if ( ull != p sw && 'fu c io ' === ypeof(p sw.showPRSW)) { p sw.showPRSW({ASIN: "B002T4A3O8"}); } }); /* * Fix fo UDP-1061. Ave age cus ome eviews has a small ex a li e o hove * h ps://om i-g ok.amazo .com/x ef/s c/appg oup/websi eTempla es/ e ail/Sof li esDe ailPageAsse s/udp-i l-lock/s c/legacy.css?i dexName=Websi eTempla es#40 */ . oU de li e a:hove { ex -deco a io : o e; } P.whe ("dmusic_hqp", " eady").execu e(fu c io (dmusicHQP) { if ( ull != dmusicHQP && 'fu c io ' === ypeof(dmusicHQP.showHQP)) { dmusicHQP.showHQP({ASIN: "B002T4A3O8"}); } });

Lis e Now Buy so g $0.99 P.whe ('jQue y', 'dmusic_webs o e_pu chase_modal', 'dmusic_webs o e_bbop_popup').execu e(fu c io (jQue y, pu chaseModal, bbopPopup) { va allowBBOP = ue; va pu chaseI pu Pa ams = { "cs fToke ": "", "h mlId": "dmusic_digi al_buy_bu o _buyBox_B002T4A3O8", "ASIN": "B002T4A3O8" }; va BBOPI pu Pa ams = { "cs fToke ": "", "h mlId": "dmusic_digi al_buy_bu o _buyBox_B002T4A3O8", "ASIN": "B002T4A3O8", "cus ome BBOPEligible": (" ue" === " ue"), "clickedBu o Type": "buyBu o ", "isAlbum": (" ue" === "false"), "bu o Loca io Type": "buyBox" }; allowBBOP ? bbopPopup.buyBu o Ha dle (BBOPI pu Pa ams) : pu chaseModal.se upModalPu chaseO (pu chaseI pu Pa ams); va elem = jQue y('#'); if ( ypeof(elem) == 'objec ' && elem.le g h > 0) { va u l = elem.a ('h ef'); u l += '&js=1'; elem.a ('h ef',u l); } }); P.whe ('dmusic_amg_ad', ' eady').execu e(fu c io (amgAd) { if ( ull !== amgAd && 'fu c io ' === ypeof(amgAd.se upAMGAd)) { amgAd.se upAMGAd(); } }); P. egis e ("a f");

آخرین مطالب