دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

حل صفحه 30 ریاضی ششم

این فیلم جهت استفاده همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز تهیه شده است.

ببینید

حل صفحه 30 ریاضی ششم

va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38645214', uid: 'U 4 S', i le: 'مستند بی تربیت', use ame: 'as _ v', use id: '415801', visi _c : '12.8 هزار', se de _ ame: 'شبکه افق', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38645214-3446__4440.jpg', du a io : '30:42', sda e: '1 هفته پیش', da e_exac : '24 مهر 1400', li k: '/v/U 4 S', cha elId: '415801', cha elUse ame: 'as _ v', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'شبکه افق', }; 30:42 ویدیو بعدی مستند بی تربیت از کانال شبکه افق نرو بعدی 8:33 آموزش و حل صفحه 82 ریاضی ششم ابتدایی (زهرا حیدری) از کانال zah aheida y61 16:46 صفحه 127 کتاب ریاضی ششم ابتدایی (آموزگار زهرا حیدری) از کانال zah aheida y61 11:09 آموزش و حل صفحه 70-71 ریاضی ششم ابتدایی (آموزگار زهرا حیدری) از کانال zah aheida y61 4:40 گرمایش جهانی از کانال سازمان حفاظت محیط زیست 24:01 آموزش و حل صفحه 60و61 ریاضی ششم ابتدایی ( آموزگار زهرا حیدری ) از کانال cafe fi e 0:24 اجتماعی سوم از کانال آموزش زبان و سرگرمی و سریال های باربی با آدرینا 1:15 گهرنشاط از کانال شرکت گهر نشاط سمنگان 0:59 علوم درس 3 از کانال A 102030 2:04 پایه دوم | رنگ شناسی | مربی خانم ثانی از کانال مجتمع آموزشی امام هادی (علیه السلام) fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24616376-1066-b.jpg"," esumeUID":"dWASJ","du a io ":710,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =710&ca ego ies=educa io al&use id=7418821& cha el=7418821&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627&keywo ds=\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =710&ca ego ies=educa io al&use id=7418821& cha el=7418821&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627&keywo ds=\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7418821&cha el_use ame=zah aheida y61&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627&keywo ds=\u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/dWASJ\/f\/dWASJ.m3u8?k=643b0"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/5bc914e41453f59317fb7802e0a805d224616376-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcyNTA5NDg3NTlkZDdiZmU5YTg5OTM4MTMxNTYxNDJhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0MTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ed7qN0Kml q 4 2z m9CmMKUi JHmVeCuGsTU0K7aJs"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/5bc914e41453f59317fb7802e0a805d224616376-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcyNTA5NDg3NTlkZDdiZmU5YTg5OTM4MTMxNTYxNDJhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0MTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ed7qN0Kml q 4 2z m9CmMKUi JHmVeCuGsTU0K7aJs"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/5bc914e41453f59317fb7802e0a805d224616376-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcyNTA5NDg3NTlkZDdiZmU5YTg5OTM4MTMxNTYxNDJhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0MTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ed7qN0Kml q 4 2z m9CmMKUi JHmVeCuGsTU0K7aJs"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/5bc914e41453f59317fb7802e0a805d224616376-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcyNTA5NDg3NTlkZDdiZmU5YTg5OTM4MTMxNTYxNDJhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0MTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ed7qN0Kml q 4 2z m9CmMKUi JHmVeCuGsTU0K7aJs"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/24616376_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=159508, RESOLUTION=882x360","h ps:\/\/aspb18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/5bc914e41453f59317fb7802e0a805d224616376-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcyNTA5NDg3NTlkZDdiZmU5YTg5OTM4MTMxNTYxNDJhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0MTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ed7qN0Kml q 4 2z m9CmMKUi JHmVeCuGsTU0K7aJs","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=53154, RESOLUTION=352x144","h ps:\/\/aspb18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/5bc914e41453f59317fb7802e0a805d224616376-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcyNTA5NDg3NTlkZDdiZmU5YTg5OTM4MTMxNTYxNDJhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0MTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ed7qN0Kml q 4 2z m9CmMKUi JHmVeCuGsTU0K7aJs","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=68080, RESOLUTION=588x240","h ps:\/\/aspb18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/5bc914e41453f59317fb7802e0a805d224616376-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcyNTA5NDg3NTlkZDdiZmU5YTg5OTM4MTMxNTYxNDJhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0MTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ed7qN0Kml q 4 2z m9CmMKUi JHmVeCuGsTU0K7aJs","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=184441, RESOLUTION=1176x480","h ps:\/\/aspb18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/5bc914e41453f59317fb7802e0a805d224616376-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcyNTA5NDg3NTlkZDdiZmU5YTg5OTM4MTMxNTYxNDJhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0MTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.ed7qN0Kml q 4 2z m9CmMKUi JHmVeCuGsTU0K7aJs"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _432328", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش و حل صفحه 30 ریاضی ششم ابتدایی ( آموزگار زهرا حیدری ) 60,090 zah aheida y61 17.3 هزار دنبال‌ کننده 60,090 بازدید 2,873 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن این فیلم جهت استفاده همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز تهیه شده است. 1 سال پیش آموزشی # زهرا حیدری # ششم ابتدایی # ریاضی ششم # sheshom eb edayi # iyazi sheshom # zah a heyda i zah aheida y61 17.3 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش ♡•~*lady bug a d f oze *~•♡ 2 روز پیش چقدر صداتون زیبا و مهربونه. متشکرم گزارش تخلف u_12175550 3 روز پیش خیلی ممنون گزارش تخلف si a.a ekhi.wiza d_89 1 هفته پیش عالیههههههه مرسیییییی گزارش تخلف u_10203636 6 ماه پیش مرســ خیلی عالی درس میدین ــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ ♥️♥️♥️ گزارش تخلف °✫A ime gi l✫ze o wo° 10 ماه پیش عااااالی ^^ گزارش تخلف دنیای کلیپ 10 ماه پیش عالیه خانم حیدری عزیزم خیلی خوب توضیح میدین گزارش تخلف u_9536262 10 ماه پیش خیلی عالی گزارش تخلف SquidgameO67 10 ماه پیش خیلی خوب zah aheida y61 ممنون . لطف دارین . سلامت باشین . گزارش تخلف حدیثه فریدی 11 ماه پیش سلام خانم بسیار فوق العاده زیبا گزارش تخلف m .X 1 سال پیش عااالییییی گزارش تخلف محمد گیم 1 سال پیش خانوم زکریا تویی زکریا اداتو در میاره گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 30:42 مستند بی تربیت شبکه افق 12.8 هزار بازدید 1 هفته پیش 8:33 آموزش و حل صفحه 82 ریاضی ششم ابتدایی (زهرا حیدری) zah aheida y61 99.8 هزار بازدید 11 ماه پیش 16:46 صفحه 127 کتاب ریاضی ششم ابتدایی (آموزگار زهرا حیدری) zah aheida y61 126.2 هزار بازدید 1 سال پیش 11:09 آموزش و حل صفحه 70-71 ریاضی ششم ابتدایی (آموزگار زهرا حیدری) zah aheida y61 84.3 هزار بازدید 11 ماه پیش 4:40 گرمایش جهانی سازمان حفاظت محیط زیست 2.1 هزار بازدید 2 هفته پیش 24:01 آموزش و حل صفحه 60و61 ریاضی ششم ابتدایی ( آموزگار زهرا حیدری ) cafe fi e 5 هزار بازدید 10 ماه پیش 0:24 اجتماعی سوم آموزش زبان و سرگرمی و سریال های باربی با آدرینا 0 بازدید 27 دقیقه پیش 1:15 گهرنشاط شرکت گهر نشاط سمنگان 2 بازدید 27 دقیقه پیش 0:59 علوم درس 3 A 102030 2 بازدید 27 دقیقه پیش 2:04 پایه دوم | رنگ شناسی | مربی خانم ثانی مجتمع آموزشی امام هادی (علیه السلام) 2 بازدید 27 دقیقه پیش

جواب کار در کلاس صفحه ۳۰ ریاضی ششم ❤️ [ گام به گام + راه حل کامل و درست ]

جواب کار در کلاس صفحه 30 ریاضی ششم را در ادامه برای شما عزیزان قرار دادیم.  دقیق و درست ترین جواب ها را در ادامه می توانید ببینید.  این جواب ها توسط معلمین عزیز تهیه شده اند. در سه تصویر می توانید جواب ها را به صورت کامل ببینید. با بخش آموزش از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.  پیداکردن سریع جواب های کار در کلاس و تمرین هادانش آموزای عزیز که دنبال جواب کاردرکلاس و تمرین ها هستید ، ما همه ی جواب ها رو توی سایتمون گذاشتیم.  اگر میخوایید سریع جواب ها رو پیدا کنید فقط کافیه وقتی که توی گوگل سرچ می کنید ، اخر عبارتی که می نویسید کلمه باحال مگ رو هم بنویسید تا سایت ما همون اول بیاد و سریع جواب رو پیدا کنید.  مثلا : جواب فعالیت صفحه 71 ریاضی ششم باحال مگ .  اینجوری سریع بهترین جواب ها رو می بینید.  بریم و جواب های این قسمت رو ببینیم. پاسخ کار در کلاس صفحه 30 ریاضی ششم دبستان  چگونه در درس ریاضی قوی شویم ؟ ریاضی یکی از درس هایی است که به تمرین زیادی نیاز دارد.  اگر یک بار این درس را خواندید برای دفعات بعدی حتما تمرین ها را مجدد حل کنید.  حل مجدد باعث می شود به مشکلات خود در این درس پی ببرید. اگر در کنار کتاب درسی ، چند کتاب کمک درسی هم داشته باشید باعث می شود تسلط شما بر این درس بیشتر شود.  مطالعه در زمان کرونا و با استفاده از اینترنت با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ، تمامی مدرسه ها به صورت آنلاین برگزار می شوند.  دانش آموزان با تبلت ، لپ تاپ و موبایل می توانند به کلاس درس دسترسی داشته باشند.  حتما نکاتی را برای استفاده بهتر و یادگیری بهتر رعایت کنید. پیشنهادی : جواب تمرین صفحه 30 و 31 ریاضی ششم اگر در حال درس خواندن هستید ، سعی کنید تمرکز کنید و به جز زمان کلاس های آنلاین اینترنت را خاموش کنید.  اینترنت باعث کاهش تمرکز می شود.  افزایش تمرکز کودکسعی کنید تمرکز کودک خود را در موقع تمرین ها افزایش دهید.  این کار به مرور باعث می شود کودک توانایی زیادی در حل مسائل داشته باشد.  از روش های مختلف برای این کار می توانید استفاده کنید. پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه 32 ریاضی ششم بازی های فکری ، تشویق کودک به حل سوالات مختلف ، تمرکز بر روی چیز های مختلف مثلا یک میوه خاص و … می تواند به تمرکز کودک کمک زیادی کند.  فاصله های زمانی برای مطالعهمطالعه را در زمان های پیوسته و کوتاه انجام دهید.  مثلا هر نیم ساعت یک بار استراحت کنید تا مغز شما بتواند به خوبی اطلاعات جدید را دریافت کند.  از طرفی در این مدل مطالعه ، تمرکز بالا می رود و یادگیری هم افزایش می یابد. پیشنهادی : جواب کار در کلاس صفحه 32 ریاضی ششم  حتما در بین زمان های مطالعه به خوبی استراحت کنید تا قدرت یادگیری شما افزایش یابد.  استراحت نقش مهمی در مطالعه دارد.  اهمیت آرامش ذهنی در مطالعه ذهن ما اگر آرام باشد برای یادگیری آماده است.  معمولا ذهن در حالت آرام توانایی زیادی دارد پس سعی کنید استرس را از خود دور کنید و تمرکز کنید.  اگر ذهن شما درگیر موضوع خاصی است سعی کنید چند دقیقه تمرکز کنید و آن موضوع را از ذهن خود خارج کنید.  تاریخچه ریاضی تاریخچه ریاضی به 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد.  همچنین جالب است بدانید این درس شاخه های زیادی دارد. منبع : باحال مگ

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب