دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
جواب مرور فصل ریاضی پنجم فصل اول

ببینید

جواب مرور فصل ریاضی پنجم فصل اول

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38413141', uid: 'E3yR2', i le: 'تدریس و حل مساله تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی', use ame: 'v.k. avakoli', use id: '8998432', visi _c : '3.7 هزار', se de _ ame: 'الفبای ریاضی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38413141-7937__9654.jpg', du a io : '10:38', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '17 مهر 1400', li k: '/v/E3yR2', cha elId: '8998432', cha elUse ame: 'v.k. avakoli', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'الفبای ریاضی', }; 10:38 ویدیو بعدی تدریس و حل مساله تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی از کانال الفبای ریاضی نرو بعدی 15:22 صفحه 8 ریاضی پنجم از کانال کیف 17:37 ریاضی پنجم از کانال مقداد صفایی 15:25 آموزش تخصصی ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400 فصل اول قسمت دوم: معرفی میلیارد از کانال آموزش تخصصی پنجم ابتدایی / مدرس: علی رهایی 4:14 صفحه 6 ریاضی پایه پنجم خانم حیدری از کانال زهرا حیدری لاکه 7:33 صفحه 7 ریاضی پایه پنجم از کانال زهرا حیدری لاکه 11:49 شهر ریاضی مبحث میلیارد پایه پنجم از کانال زهرا حیدری لاکه 3:53 ریاضی پنجم معرفی میلیارد از کانال za ei. eache 20:17 توضیح اعداد اعشار ،مرور ریاضی پنجم دبستان از کانال jamali.N 9:50 فعالیت صفحه ۸ کتاب ریاضی پنجم از کانال Easyma h.aghaee fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19684891-4540-b.jpg"," esumeUID":"FY O2","du a io ":1202,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1202&ca ego ies=educa io al& cha el=5816475&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 &keywo ds= \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 &keywo ds= \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1202&ca ego ies=educa io al& cha el=5816475&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 &keywo ds= \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 &keywo ds= \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=5816475&cha el_use ame=jozveba &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062d\u0644&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 &keywo ds= \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 &keywo ds= \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/FY O2\/f\/FY O2.m3u8?k=cdc43"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c8bd168452f6f405398ce092ece6461f19684891-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlMDIzODE5ZjZmZjJhMDI5YzVlYTU3MDQ2MzgyZDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.b_l zJudNBz EGLZkVWeegb8dm CzUesPZmF1w 114"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c8bd168452f6f405398ce092ece6461f19684891-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlMDIzODE5ZjZmZjJhMDI5YzVlYTU3MDQ2MzgyZDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.b_l zJudNBz EGLZkVWeegb8dm CzUesPZmF1w 114"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c8bd168452f6f405398ce092ece6461f19684891-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlMDIzODE5ZjZmZjJhMDI5YzVlYTU3MDQ2MzgyZDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.b_l zJudNBz EGLZkVWeegb8dm CzUesPZmF1w 114"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c8bd168452f6f405398ce092ece6461f19684891-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlMDIzODE5ZjZmZjJhMDI5YzVlYTU3MDQ2MzgyZDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.b_l zJudNBz EGLZkVWeegb8dm CzUesPZmF1w 114"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19684891_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=130567, RESOLUTION=710x360","h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c8bd168452f6f405398ce092ece6461f19684891-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlMDIzODE5ZjZmZjJhMDI5YzVlYTU3MDQ2MzgyZDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.b_l zJudNBz EGLZkVWeegb8dm CzUesPZmF1w 114","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=58687, RESOLUTION=284x144","h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c8bd168452f6f405398ce092ece6461f19684891-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlMDIzODE5ZjZmZjJhMDI5YzVlYTU3MDQ2MzgyZDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.b_l zJudNBz EGLZkVWeegb8dm CzUesPZmF1w 114","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=79207, RESOLUTION=474x240","h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c8bd168452f6f405398ce092ece6461f19684891-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlMDIzODE5ZjZmZjJhMDI5YzVlYTU3MDQ2MzgyZDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.b_l zJudNBz EGLZkVWeegb8dm CzUesPZmF1w 114","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=170588, RESOLUTION=948x480","h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c8bd168452f6f405398ce092ece6461f19684891-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlMDIzODE5ZjZmZjJhMDI5YzVlYTU3MDQ2MzgyZDRkIiwiZXhwIjoxNjM0MjI4NzIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.b_l zJudNBz EGLZkVWeegb8dm CzUesPZmF1w 114"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _250179", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); حل تمرین های فصل اول ریاضی پنجم 27,465 جزوه بان 34 دنبال‌ کننده 27,465 بازدید 576 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن حل تمرین های فصل اول ریاضی پنجم 1 سال پیش آموزشی # ریاضی پنجم # آموزش ریاضی پنجم # ریاضی جزوه بان 34 دنبال کننده دنبال کردن Roya 5 ماه پیش عالیه عالی زبانشم بامزه بود گزارش تخلف u_4404329 1 سال پیش ممنونم گزارش تخلف u_7763593 1 سال پیش عالی نبود گزارش تخلف u_8402789 1 سال پیش عالی نبود گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 10:38 تدریس و حل مساله تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم ابتدایی الفبای ریاضی 3.7 هزار بازدید 5 روز پیش 15:22 صفحه 8 ریاضی پنجم کیف 18.2 هزار بازدید 5 روز پیش 17:37 ریاضی پنجم مقداد صفایی 284 بازدید 5 روز پیش 15:25 آموزش تخصصی ریاضی پنجم ابتدایی چاپ 1400 فصل اول قسمت دوم: معرفی میلیارد آموزش تخصصی پنجم ابتدایی / مدرس: علی رهایی 1.4 هزار بازدید 5 روز پیش 4:14 صفحه 6 ریاضی پایه پنجم خانم حیدری زهرا حیدری لاکه 344 بازدید 5 روز پیش 7:33 صفحه 7 ریاضی پایه پنجم زهرا حیدری لاکه 252 بازدید 4 روز پیش 11:49 شهر ریاضی مبحث میلیارد پایه پنجم زهرا حیدری لاکه 624 بازدید 6 روز پیش 3:53 ریاضی پنجم معرفی میلیارد za ei. eache 278 بازدید 2 روز پیش 20:17 توضیح اعداد اعشار ،مرور ریاضی پنجم دبستان jamali.N 250 بازدید 5 روز پیش 9:50 فعالیت صفحه ۸ کتاب ریاضی پنجم Easyma h.aghaee 110 بازدید 6 روز پیش

Pi e es is o lo ge suppo ed o his b owse (IE 8)

Please dow load a mode b owse :

Google Ch ome

Mozilla Fi efox

Mic osof Edge

Ope a

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب