دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
جواب سوال های ریاضی هفتم

جواب سوال های ریاضی هفتم

گام به گام ریاضی هفتم

فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

دانلود جامع ترین گام به گام ریاضی هفتم رایگان گام به گام هفتم توسط استادبانک آخرین بروزرسانی شنبه، 5 تیر 1400

22 674,771 اشتراک گذاری

حل المسائل ریاضی هفتم آنچه مطالعه خواهید کرد حل المسائل ریاضی هفتمچقدر استادبانک رو می‌شناسی؟ دانلود گام به گام ریاضی هفتمدانلود گام به گام دیگر درس های هفتمسرفصل های کتاب ریاضی هفتم را بشناسیدفایل گام به گام شامل چه موضوعاتی می‌شود؟آیا دانلود فایل گام به گام از اپلیکیشن استادبانک رایگان است؟آیا این گام به گام تمام فصل های کتاب را پوشش می‌دهد؟ گام به گام ریاضی هفتم مجموعه جواب تمرین های ریاضی هفتم است که تمامی مباحث کتاب ریاضی هفتم را پوشش داده است. کتاب ریاضی هفتم دارای 9 فصل است که هر فصل آن برای درک بهتر مباحث تمرین های متعددی دارد که خیلی از دانش آموزان برای پاسخگویی به خیلی از این تمرین ها، دچار مشکل می شوند. دانلود حل المسائل ریاضی هفتم یک راه مناسب برای یادگیری عمیق‌تر مطالب است. چقدر استادبانک رو می‌شناسی؟ اگه هنوز به اندازه کافی ما رو نمیشناسین یا دوست دارین بیشتر باهامون آشنا بشین ایمیلتون رو در کادر زیر وارد کنید تا با تمام خدمات استادبانک آشنا بشین. قطعا آشنایی بیشتر با ما کمک زیادی در تصمیم گیریتون میکنه.   ایمیل * ثبت درخواست آشنایی با خدمات استادبانک va sib_p efix = 'sib'; va sib_da efo ma = 'dd-mm-yyyy'; va sib_p efix = 'sib'; va sib_da efo ma = 'dd-mm-yyyy'; // Valida e & submi p ocess (fu c io ($) { va da eFo ma ; if( $("i pu [ ame='hd _ ew_fo ma ']").le g h ) { da eFo ma = sib_da efo ma ; } else { da eFo ma = 'dd/mm/yyyy'; } $('. ool ip').css({lef : '101%'}); // check if i pu ed sms value is valid fu c io isValidSms(smsField, sms) { sms = sms. eplace(/(0(?!))+/g, ""); va empSms = sms. eplace(/( |(|)|.|-)/g, ''); if ( empSms.le g h > 19 || empSms.le g h < 6) { e u false; } e u ue; } // check if i pu ed da e value is valid fu c io isValidDa e(da e) { va fil e ; if(da eFo ma == 'dd/mm/yyyy') { fil e = /^(((0[1-9]|[12]d|3[01])/(0[13578]|1[02])/((19|[2-9]d)d{2}))|((0[1-9]|[12]d|30)/(0[13456789]|1[012])/((19|[2-9]d)d{2}))|((0[1-9]|1d|2[0-8])/02/((19|[2-9]d)d{2}))|(29/02/((1[6-9]|[2-9]d)(0[48]|[2468][048]|[13579][26])|((16|[2468][048]|[3579][26])00))))$/g; } if(da eFo ma == 'dd-mm-yyyy') { fil e = /^(((0[1-9]|[12]d|3[01])-(0[13578]|1[02])-((19|[2-9]d)d{2}))|((0[1-9]|[12]d|30)-(0[13456789]|1[012])-((19|[2-9]d)d{2}))|((0[1-9]|1d|2[0-8])-02-((19|[2-9]d)d{2}))|(29-02-((1[6-9]|[2-9]d)(0[48]|[2468][048]|[13579][26])|((16|[2468][048]|[3579][26])00))))$/g; } else if(da eFo ma == 'mm-dd-yyyy') { fil e = /^(((0[13578]|1[02])-(0[1-9]|[12]d|3[01])-((19|[2-9]d)d{2}))|((0[13456789]|1[012])-(0[1-9]|[12]d|30)-((19|[2-9]d)d{2}))|(02-(0[1-9]|1d|2[0-8])-((19|[2-9]d)d{2}))|(02-29-((1[6-9]|[2-9]d)(0[48]|[2468][048]|[13579][26])|((16|[2468][048]|[3579][26])00))))$/g; } if (fil e . es (da e)) { e u ue; } e u false; } // allow o i pu digi a d + o ly fo sms fu c io valida eI ege (smsLe g h, ev ) { va heEve = ev || wi dow.eve ; va key = heEve .keyCode || heEve .which; key = S i g.f omCha Code( key ); // 0-9, +/-, space, b acke s va egex = /[ +0-9()-]/; if( smsLe g h == 'da e' ) { egex = /[ 0-9-]/; smsLe g h = 0; } if( ! egex. es (key) || smsLe g h > 19 ) { heEve . e u Value = false; key = heEve .keyCode; // ig o e i pu fo del, ab, back, lef , igh , home a d e d key if( heEve .p eve Defaul && key != 9 && key != 8 ) heEve .p eve Defaul (); } } $('#'+sib_p efix+'_embed_sig up .'+sib_p efix+'-co ai e ').fi d('.hidde -b s'). emove(); $('#'+sib_p efix+'_embed_sig up .'+sib_p efix+'-co ai e ').fi d('.message_a ea'). emove(); // add i e es lis ids fo u subsc ibe lis s pe i e es i g if( $('.sib_lis _ ow').le g h && !$('i pu [ ame=i e es Lis s]').le g h ) { va i e es Lis = ''; $('.sib_lis _ ow .sib_lis ').each(fu c io (){ i e es Lis += '~' + $( his).da a('lis id'); }); $('.sib_lis _ ow').appe d(''); } $('#'+sib_p efix+'_embed_sig up # hefo m').o ('submi ',fu c io () { va heFo m = $( his); if ( heFo m.hasClass(sib_p efix+'_p ocessi g')) { e u false; } va w appe = heFo m.closes ('.fo ms-builde -w appe '); w appe .fi d('#'+sib_p efix+'_loadi g_gif_a ea').wid h( heFo m.wid h()).heigh ( heFo m.heigh ()); va eqField = heFo m.fi d('# eq_hid').val(); va p ima yType = w appe .fi d('#p ima y_ ype').val() == 'u defi ed' ? 'email' : w appe .fi d('#p ima y_ ype').val(); if(p ima yType == 'email') { eqField = 'email' + eqField; }else{ eqField = 'SMS' + eqField; } va equi ed = eqField.spli ("~"); va se di blueFo mLa g = w appe .fi d('#'+sib_p efix+'_embed_sig up_la g').val(); va emp yE o = "Please comple e his field."; va emailE o = w appe .fi d('#'+sib_p efix+'_embed_i valid_email_message').val(); va smsE o = 'The SMS field mus co ai be wee 6 a d 19 digi s.'; va da eE o = "I valid da e fo ma "; if (se di blueFo mLa g == "f ") { emp yE o = "Me ci de empli ce champ."; smsE o = 'Le champ SMS doi co e i e e 6 e 19 chiff es.'; da eE o = "Da e de fo ma i valide"; } else if (se di blueFo mLa g == "es") { emp yE o = "Po favo , comple e es e campo"; smsE o = 'El campo SMS debe co e e e e 6 y 19 cif as.'; da eE o = "Fo ma o de fecha o v&A ilde;&iexcl;lido"; } else if (se di blueFo mLa g == "p ") { emp yE o = "P ee cha es e campo."; smsE o = 'O campo SMS deve co e e e 6 e 19 d&A ilde;&shy;gi os.'; da eE o = "O fo ma o da da a &A ilde;&copy; i v&A ilde;&iexcl;lido"; } else if (se di blueFo mLa g == "i ") { emp yE o = "Compila e ques o campo."; smsE o = 'Il campo SMS deve co e e e dai 6 ai 19 ca a e i.'; da eE o = "Il fo ma o della da a o &A ilde;&uml; valido"; } else if (se di blueFo mLa g == "de") { emp yE o = "Bi e f&A ilde;&f ac14;lle Sie dieses Feld aus."; smsE o = 'Das SMS-Feld muss 6 bis 19 Ziffe e hal e .'; da eE o = "U g&A ilde;&f ac14;l iges Da umsfo ma "; } heFo m.fi d('div.ale '). emove(); heFo m.fi d('.message_a ea'). emove(); fo (i = 0; i < equi ed.le g h; i++) { if ( equi ed[i] == 'i e es Lis ' ) { if( $('.sib_lis _ ow i pu :checkbox:checked').le g h == 0 ) { $('.sib_lis _ ow').addClass(" eedsfilled"); $('.sib_lis _ ow').appe d('x' + emp yE o + ''); } }else { va i pu = heFo m.fi d('i pu [ ame="' + equi ed[i] + '"]'); va i pu Type = i pu .a (' ype'); if (i pu Type == ' ex ' || i pu Type == ' umbe ') { if (i pu .val() == "" || i pu .val() == emp yE o ) { i pu .closes ('. ow').addClass(" eedsfilled"); i pu .closes ('. ow').appe d('x' + emp yE o + ''); } else { if ( equi ed[i] == 'email') { if ( ypeof EMAIL_REGEX != 'u defi ed' && !EMAIL_REGEX. es (i pu .val())) { i pu .closes ('. ow').addClass(" eedsfilled"); i pu .closes ('. ow').appe d('x' + emailE o + ''); i pu .val(''); } else { i pu .closes ('. ow'). emoveClass(" eedsfilled"); } } else if ( equi ed[i] == 'SMS') { if ($('#sms_p efix').le g h && $('#sms_p efix').val() == '') { i pu .closes ('. ow').addClass(" eedsfilled"); i pu .closes ('. ow').appe d('x' + emp yE o + ''); } else { i pu .closes ('. ow'). emoveClass(" eedsfilled"); } } else { i pu .closes ('. ow'). emoveClass(" eedsfilled"); } } } else if (i pu Type == ' adio') { if (i pu .is(':checked') == false) { i pu .closes ('. ow').addClass(" eedsfilled"); i pu .closes ('. ow').appe d('x' + emp yE o + ''); } } else if ( equi ed[i] == 'Cap cha' && ypeof g ecap cha != 'u defi ed') { va cap chaRespo se = g ecap cha.ge Respo se(); if (cap chaRespo se.le g h == 0) { $(".cap cha > div. ow").addClass(" eedsfilled"); $(".cap cha > div. ow").appe d('x' + emp yE o + ''); } else { $(".cap cha > div. ow"). emoveClass(" eedsfilled"); } } else { va fields = i pu .se ializeA ay(); if (fields.le g h == 0) { i pu .closes ('. ow').addClass(" eedsfilled"); } else { i pu .closes ('. ow'). emoveClass(" eedsfilled"); } } } } $(". ow").each(fu c io (){ va spa Eleme = $( his).fi d('spa '); va ele = $( his).fi d("i pu "); va ale Wid h = ele.wid h() + 10; va smsP efix = ($( his).fi d('#sms_p efix').le g h > 0 ) ? $( his).fi d('#sms_p efix').val() : ''; if ( $( his).fi d('i pu [ ame=SMS]').le g h > 0 ) { va ele_sms = $( his).fi d('i pu [ ame=SMS]'); if (!isValidSms(ele_sms, smsP efix + ele_sms.val()) && ele_sms.val() != "") { ele_sms.closes ('. ow').addClass(" eedsfilled"); ele_sms.closes ('. ow').appe d('x'+ smsE o +'' ); ele_sms.val(''); } } if(spa Eleme . ex () == da eFo ma ){ if (!isValidDa e(ele.val()) && ele.val() != ""){ ele.closes ('. ow').addClass(" eedsfilled"); ele.closes ('. ow').appe d('x'+ da eE o +'' ); ele.val(''); } } }); $('div.message_a ea bu o .close').o ('click', fu c io () { $( his).pa e (). emove(); }); if ( heFo m.fi d('i pu ').closes ('. ow').hasClass(" eedsfilled") || $(".cap cha > div. ow").hasClass(" eedsfilled")) { e u false; }else{ // submi ajax p ocess --> codi g he e va eques U l = heFo m.a ('ac io '); va pos Da a = heFo m.se ialize(); heFo m.addClass(sib_p efix+'_p ocessi g'); heFo m.pa e ().fi d('#'+sib_p efix+'_loadi g_gif_a ea').show(); heFo m.css('opaci y', '0.5'); $.ajax({ u l: eques U l, da a : pos Da a, da aType:'jso ', ype:'POST', befo eSe d:fu c io (){ }, success:fu c io (da a){ va heFo m = $('.'+sib_p efix+'_p ocessi g'); heFo m.pa e ().fi d('#'+sib_p efix+'_loadi g_gif_a ea').hide(); heFo m.css('opaci y', '1'); if (da a. esul != u defi ed) { if ((da a. esul . esul == 'success') || (da a. esul . esul == 'emailExis ') || (da a. esul . esul == 'OK') || (da a. esul . esul == 'OK_UPDATE')) { backColo = '#dff0d8'; bo de Colo = '#d6e9c6'; colo = '#3c763d'; heFo m[0]. ese (); heFo m.fi d('i pu : adio').p op('checked', false); } else { backColo = '#f2dede'; bo de Colo = '#ebccd1'; colo = '#a94442'; } va messageH ml = 'x'; if (da a. esul . esul == 'success' || da a. esul . esul == 'OK') { messageH ml += da a. esul .succcess_msg; if (da a. esul .smsExis != ''){ va smsMSG = ''; va smsNumbe = da a. esul .smsExis ; smsMSG = da a. esul .smsExis _msg.spli ('[ umbe ]'); messageH ml += '. '+smsMSG[0]+smsNumbe +smsMSG[1]; } if (da a. esul .u l_ edi ec != '') { loca io .h ef = da a. esul .u l_ edi ec ; } } else if(da a. esul . esul == 'sms_emailExis ') { va emailMSG = ''; va emailAdd ess = da a. esul .emailExis ; emailMSG = da a. esul .emailExis _msg.spli ('[add ess]'); messageH ml += '. '+emailMSG[0]+emailAdd ess+emailMSG[1]; } else if(da a. esul . esul == 'i valid_ eques ' || da a. esul . esul == 'i validEmail') { messageH ml += da a. esul .i valid_e _msg; } else if(da a. esul . esul == 'i validSms') { messageH ml += da a. esul .i validSms_msg; } else if(da a. esul . esul == 'emailExis ' || da a. esul . esul == 'OK_UPDATE') { messageH ml += da a. esul .exis _e _msg; if (da a. esul .smsExis != ''){ va smsMSG = ''; va smsNumbe = da a. esul .smsExis ; smsMSG = da a. esul .smsExis _msg.spli ('[ umbe ]'); messageH ml += '. '+smsMSG[0]+smsNumbe +smsMSG[1]; } if (da a. esul .u l_ edi ec != '') { loca io .h ef = da a. esul .u l_ edi ec ; } } else if(da a. esul . esul == 'da eFo ma ' || da a. esul . esul == ' eqMiss' ) { messageH ml += da a. esul .ge e al_e _msg; } else if(da a. esul . esul == 'i validCap cha') { messageH ml += da a. esul .ge e al_e _msg; } messageH ml += ''; heFo m.fi d('.'+sib_p efix+'-co ai e ').p epe d(messageH ml); $('div.message_a ea bu o .close').o ('click', fu c io () { $( his).pa e (). emove(); }); heFo m. emoveClass(sib_p efix+'_p ocessi g'); } } }); } e u false; }); $('#'+sib_p efix+'_embed_sig up :i pu ').o ('click',fu c io () { if ($( his).closes ('. ow').hasClass(" eedsfilled") ) { $( his).closes ('. ow').fi d('div.message_a ea'). emove(); $( his).closes ('. ow'). emoveClass(" eedsfilled"); } }); $('#'+sib_p efix+'_embed_sig up i pu [ ype= adio]').o ('click',fu c io (){ if ($( his).closes ('. ow').hasClass(" eedsfilled") ) { $( his).a ('checked', ue); $( his).closes ('. ow').fi d('div.message_a ea'). emove(); $( his).closes ('. ow'). emoveClass(" eedsfilled"); } }); // allow o i pu 0-9 a d - o ly fo da e field $("i pu ").o ('keyp ess', fu c io (eve ) { if($( his).closes (". ow").fi d("." + sib_p efix + "_da efo ma ").le g h > 0){ valida eI ege ('da e', eve ); } }); $("#SMS").o ('keyp ess', fu c io (eve ){ va le g h = $( his).val().le g h; valida eI ege (le g h, eve ); }); $("i pu [ ype= umbe ]").o ('keyp ess', fu c io (eve ) { va heEve = eve || wi dow.eve ; va key = heEve .keyCode || heEve .which; key = S i g.f omCha Code( key ); // 0-9, +/-, space, b acke s va egex = /[0-9]/; if( ! egex. es (key)) { heEve . e u Value = false; key = heEve .keyCode; // ig o e i pu fo del, ab, back, lef , igh , home a d e d key if( heEve .p eve Defaul && key != 9 && key != 8 ) heEve .p eve Defaul (); va eleRow = $( his).closes ('. ow'); va f mLa g = eleRow.closes ('.fo ms-builde -w appe ').fi d('#'+sib_p efix+'_embed_sig up_la g').val(); va umbe E o = "Please e e a umbe ."; if (f mLa g == "f ") { umbe E o = "Veuillez e e u omb e."; } else if (f mLa g == "es") { umbe E o = "Please e e a umbe ."; } else if (f mLa g == "p ") { umbe E o = "Please e e a umbe ."; } else if (f mLa g == "i ") { umbe E o = "Please e e a umbe ."; } else if (f mLa g == "de") { umbe E o = "Please e e a umbe ."; } if( !eleRow.fi d('.message_a ea').le g h) { eleRow.appe d('x' + umbe E o + '' ); } } }); $(docume ).o ('click', '.message_a ea .close', fu c io () { $( his).closes ('.message_a ea'). emove(); }); $(docume ).o ('click', '.sib-d opdow - oggle.cou y-flg', fu c io () { $(".cou y-block ul"). oggle(); }); $(docume ).o ( 'click', '.cou y-block ul li a' ,fu c io () { va code = $( his).da a('code'); va cCode = $( his).da a('c_code'); $('.sib-d opdow - oggle .cflags').a ('class','cflags'); $('.sib-d opdow - oggle .cflags').addClass(cCode); // upda e cou y p efix $('#sms_p efix').val('+' + code); $(".cou y-block ul").hide(); }); $(docume ).bi d('click', fu c io (e) { va $clicked = $(e. a ge ); if (! $clicked.pa e s().hasClass("cou y-block")) $(".cou y-block ul").hide(); }); if( $('.sms_field .cou y-block').le g h ) { va cflagsClasses = $('.sib-d opdow - oggle .cflags').a ('class').spli (' '); if(cflagsClasses[1] && cflagsClasses[1] != '') { va cou yCode = $('.sib-d opdow -me u').fi d('[da a-c_code="' + cflagsClasses[1] + '"]').da a('code'); // upda e cou y p efix $('#sms_p efix').val('+' + cou yCode); } else { $('.sib-d opdow - oggle .cflags').addClass('FR'); va cou yCode = $('.sib-d opdow -me u').fi d('[da a-c_code="FR"]').da a('code'); // upda e cou y p efix $('#sms_p efix').val('+' + cou yCode); } } // se las submi o avoid ef esh pos $("#hd _email_ x ").val( ew Da e().ge Time()); // gCap cha espo sive fu c io escale_gCap cha(){ va wid h = $('# hefo m').fi d('#gcap cha').pa e ().wid h(); if (wid h

دانلود گام به گام ریاضی هفتم

لینک دانلود 1 گام به گام ریاضی هفتم

لینک دانلود 2 گام به گام ریاضی هفتم

لینک دانلود 3 گام به گام ریاضی هفتم

لینک دانلود 4 گام به گام ریاضی هفتم

لینک دانلود 5 گام به گام ریاضی هفتم

بهترین مرجع برای دانلود گام به گام ریاضی هفتم مرجعی است که شما بتوانید تمامی جواب تمرینات کتاب درسی را بصورت درس به درس از آنجا دانلود نمایید. در اپلیکیشن استادبانک شما به جواب تمرینات ریاضی هفتم و سایر حل المسائل های درسی به صورت یکجا دسترسی دارید.

گام به گام کتابهای درسی در یک اپلیکیشن اپلیکیشن گام به گام استادبانک را به طور کاملا رایگان دانلود کنید. فایل تمامی کتاب های درسی، بیش 1600 گام به گام و 1300 نمونه سوال را یکجا و رایگان در یک اپلیکیشن داشته باشید:  دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)  لینک دریافت رایگان از Google Play  لینک آشنایی بیشتر با اپلیکیشن

آموزش ریاضی هفتم توسطِ استاد جمشیدی از اساتیدِ خوب استادبانک

فصل دوم، صفحه 22:

فصل دوم، صفحه 25 و 26:

فصل دوم، صفحه 16 :

برای دانلود گام به گام درسی ریاضی هفتم، اپلیکیشن استادبانک را دانلود و نصب کنید. تمام فایل‌های گام به گام ها در اپلیکیشن استادبانک به شکل رایگان قرار گرفته‌اند. 

 

دانلود گام به گام دیگر درس های هفتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هفتم

دریافت تمام گام به گام های هفتم

سرفصل های کتاب ریاضی هفتم را بشناسید

کتاب ریاضی هفتم دارای 9 فصل است که شامل موضوعات زیر می باشد:

هر فصل این کتاب شامل فعالیت، کار در کلاس و تمرین می باشد که دانش آموز باید آنها را حل کند. در اپلیکیشن استادبانک شما می‌توانید به شکلِ رایگان گام به گام ریاضی هفتم را دانلود کنید.

استادبانک به عنوان بزرگترین سایت تدریس خصوصی کشور شناخته می شود. استادبانک با نظارتی سخت‌گیرانه معلم‌های خصوصی خود را انتخاب می‌کند. برای استادبانک مهم است که تنها بهترین معلمان خصوصی کشور را در اختیار داشته باشد. در سایت استادبانک می‌توانید لیست بهترین معلمان تدریس خصوصی ریاضی را ببینید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب