دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

توضیح تقسیم کسرها کلاس ششم

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '39799138', uid: 'w aLF', i le: 'مقایسه کسر با صورت و مخرج نابرابر.صفحه 37ریاضی چهارم', use ame: '4 ilofa ', use id: '7553455', visi _c : '434 ', se de _ ame: 'کلاس چهارم نیلوفر', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39799138-7706__8188.jpg', du a io : '18:03', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '01 آذر 1400', li k: '/v/w aLF', cha elId: '7553455', cha elUse ame: '4 ilofa ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'کلاس چهارم نیلوفر', }; 18:03 ویدیو بعدی مقایسه کسر با صورت و مخرج نابرابر.صفحه 37ریاضی چهارم از کانال کلاس چهارم نیلوفر نرو بعدی 13:31 تفریق دو کسر با مخرج نامساوی.صفحه ی 37ریاضی چهارم دبستان از کانال کلاس چهارم نیلوفر 15:25 تدریس تقسیم کسر برکسر با شکل و محور در ریاضی ششم از کانال la ifeh sha ififa d 14:44 تقسیم کسر بر عدد صحیح وبرعکس با شکل و محور در ریاضی ششم از کانال la ifeh sha ififa d 6:09 روش اول تقسیم کسر: هم مخرج کردن از کانال Ma sou kazazi 2:23 تقسیم کسر با مخرج مساوی از کانال اسکندر علیجانی علیجانوند - آموزگار ابتدایی 4:26 ریاضی ششم تقسیم کسر با مخرج مساوی و نا مساوی از کانال Bahma .pa ahi 22:53 تقسیم کسر بر کسر با مخرج های غیر بخش پذیر از کانال somayeh.sabiee 17:21 تقسیم کسرها با مخرج مشترک . صفحه 32 ریاضی ششم از کانال a.fagha omali 7:19 تقسیم کسر ها با شکل از کانال abalfazl4vahid fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25974285-9201-b.jpg"," esumeUID":"JgOBf","du a io ":422,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =422&ca ego ies=educa io al& cha el=7753334&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0636\u0631\u0628&keywo ds=\u0645\u0639\u06a9\u0648\u0633&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =422&ca ego ies=educa io al& cha el=7753334&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0636\u0631\u0628&keywo ds=\u0645\u0639\u06a9\u0648\u0633&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7753334&cha el_use ame=sheshomsaboo i99&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0636\u0631\u0628&keywo ds=\u0645\u0639\u06a9\u0648\u0633&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0633\u0631\u0647\u0627","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/JgOBf\/f\/JgOBf.m3u8?k=810e8"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9c9a2786f40a1875318ae93c93a2e4b825974285-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMyOTJkNDQ1MTJiODNlMmQzNzVhYWRkMjRlNzBjYjcyIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lcVqxj4abz3uduzv q1wb2piBRMCl eaGd- 1IIcmVI"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9c9a2786f40a1875318ae93c93a2e4b825974285-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMyOTJkNDQ1MTJiODNlMmQzNzVhYWRkMjRlNzBjYjcyIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lcVqxj4abz3uduzv q1wb2piBRMCl eaGd- 1IIcmVI"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9c9a2786f40a1875318ae93c93a2e4b825974285-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMyOTJkNDQ1MTJiODNlMmQzNzVhYWRkMjRlNzBjYjcyIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lcVqxj4abz3uduzv q1wb2piBRMCl eaGd- 1IIcmVI"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9c9a2786f40a1875318ae93c93a2e4b825974285-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMyOTJkNDQ1MTJiODNlMmQzNzVhYWRkMjRlNzBjYjcyIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lcVqxj4abz3uduzv q1wb2piBRMCl eaGd- 1IIcmVI"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/25974285_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=605685, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9c9a2786f40a1875318ae93c93a2e4b825974285-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMyOTJkNDQ1MTJiODNlMmQzNzVhYWRkMjRlNzBjYjcyIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lcVqxj4abz3uduzv q1wb2piBRMCl eaGd- 1IIcmVI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=229595, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9c9a2786f40a1875318ae93c93a2e4b825974285-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMyOTJkNDQ1MTJiODNlMmQzNzVhYWRkMjRlNzBjYjcyIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lcVqxj4abz3uduzv q1wb2piBRMCl eaGd- 1IIcmVI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=352432, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9c9a2786f40a1875318ae93c93a2e4b825974285-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMyOTJkNDQ1MTJiODNlMmQzNzVhYWRkMjRlNzBjYjcyIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lcVqxj4abz3uduzv q1wb2piBRMCl eaGd- 1IIcmVI","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=990766, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9c9a2786f40a1875318ae93c93a2e4b825974285-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjMyOTJkNDQ1MTJiODNlMmQzNzVhYWRkMjRlNzBjYjcyIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjQ2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lcVqxj4abz3uduzv q1wb2piBRMCl eaGd- 1IIcmVI"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _505898", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش ریاضی ششم - تقسیم کسر ها با مخرج مشترک 35,338 sheshomsaboo i 1.5 هزار دنبال‌ کننده 35,338 بازدید 818 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش آموزشی # آموزش ریاضی ششم # تقسیم کسرها در ریاضی شش # آموزش تقسیم کسرها # amoozesh iyazi sheshom # amoozesh aghsim kas ha # aghsim kas ha da iyazi shesh sheshomsaboo i 1.5 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش Spo _Game 1 روز پیش عالی بود گزارش تخلف u_12381970 3 روز پیش . اگه کسی هست این . رو بفرسته گزارش تخلف u_10660503 3 روز پیش خب گزارش تخلف KARIN❥ 1 هفته پیش خوب بود ممنونم گزارش تخلف Yo a g Leg 1 هفته پیش 4چشمکی خخخ گزارش تخلف melika sadeghi 1 هفته پیش سلام من تا کلاس چهارم خیلی قوی بودم اما کلاس پنجم خیلی ضعیف شدم فیلم های شما بهم کمک کرد ممنون گزارش تخلف bimaie 2 هفته پیش عالس گزارش تخلف a i 2 هفته پیش ممنون گزارش تخلف a i 2 هفته پیش سلام استاد ممنونم من ریاضی رو متوسط بودم ولی خیلی ریاضی رو خوب توضیح میدهید گزارش تخلف F.Z.M1388 2 ماه پیش وای عالی بود کل مسئله رو فهمیدم گزارش تخلف نمایش بیشتر دیدگاه ها ویدیوهای مشابه پخش خودکار 18:03 مقایسه کسر با صورت و مخرج نابرابر.صفحه 37ریاضی چهارم کلاس چهارم نیلوفر 434 بازدید 3 روز پیش 13:31 تفریق دو کسر با مخرج نامساوی.صفحه ی 37ریاضی چهارم دبستان کلاس چهارم نیلوفر 1.4 هزار بازدید 5 روز پیش 15:25 تدریس تقسیم کسر برکسر با شکل و محور در ریاضی ششم la ifeh sha ififa d 4.8 هزار بازدید 4 روز پیش 14:44 تقسیم کسر بر عدد صحیح وبرعکس با شکل و محور در ریاضی ششم la ifeh sha ififa d 4.5 هزار بازدید 4 روز پیش 6:09 روش اول تقسیم کسر: هم مخرج کردن Ma sou kazazi 3.2 هزار بازدید 1 سال پیش 2:23 تقسیم کسر با مخرج مساوی اسکندر علیجانی علیجانوند - آموزگار ابتدایی 5.2 هزار بازدید 11 ماه پیش 4:26 ریاضی ششم تقسیم کسر با مخرج مساوی و نا مساوی Bahma .pa ahi 214 بازدید 2 هفته پیش 22:53 تقسیم کسر بر کسر با مخرج های غیر بخش پذیر somayeh.sabiee 5.4 هزار بازدید 1 سال پیش 17:21 تقسیم کسرها با مخرج مشترک . صفحه 32 ریاضی ششم a.fagha omali 1.2 هزار بازدید 2 هفته پیش 7:19 تقسیم کسر ها با شکل abalfazl4vahid 3.7 هزار بازدید 1 هفته پیش

نمونه سوال محتوای آموزشی پرسش و پاسخ آزمون آنلاین درسنامه آموزشی مدرسه یاب معلم خصوصی

درحال دریافت اطلاعات ... {{ i le }} {{ sub i le }} آخرین ویرایش {{ up_da e_jalali }} گزارش خطا ریاضی فصل 1: عدد و الگوهای عددی درس 1: الگوهای عددی درس 2: یادآوری عددنویسی درس 3: بخش‌پذیری درس 4: معرفی اعداد صحیح مرور فصل اول فصل 2: کسر درس 1: جمع و تفریق کسرها درس 2: ضرب کسرها درس 3: تقسیم کسرها درس 4: محاسبات با کسر مرور فصل دوم فصل 3: اعداد اعشاری درس 1: یادآوری درس 2: یادآوری ضرب و تقسیم درس 3: تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی درس 4: تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری مرور فصل سوم فصل 4: تقارن و مختصات درس 1: مرکز تقارن و تقارن مرکزی درس 2: دوران درس 3: محورهای مختصات درس 4: تقارن و مختصات مرور فصل چهارم فصل 5: اندازه گیری درس 1: طول و سطح درس 2: حجم و جرم درس 3: مساحت دایره درس 4: خط و زاویه مرور فصل پنجم فصل 6: تناسب و درصد درس 1: کسر، نسبت و تناسب درس 2: درصد درس 3: کاربرد درصد در محاسبات مالی درس 4: کاربرد درصد در آمار و احتمال مرور فصل ششم فصل 7: تقریب درس 1: تقریب درس 2: اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی مرور فصل هفتم $(fu c io () { app.da s(1986); $('#da sT ee').js ee({ "co e" : { // co e op io s go he e " hemes" : { "do s" : false, // o co ec i g do s be wee do s "ellipsis" : ue } } }); // ge da s id $(docume ).o ('click',".da s_bu o ",fu c io (){ id = $( his).a ('da a-id'); app.da s(id); }) // ge opic id $(docume ).o ('click',". opic_bu o ",fu c io (){ id = $( his).a ('da a-id'); app. opic(id); }) // cha ge ee i em eve $('#da sT ee').o ("cha ged.js ee", fu c io (e, da a) { // co sole.log("The selec ed odes a e:"); // ale (da a.i s a ce.ge _selec ed( ue)[0]. ex ); // p i _ (da a.i s a ce.ge _selec ed( ue)[0]); // app. opic(5) }); }); ویدیو دوره کامل آموزشی، ریاضی ششم دبستان مدرس: مهدی هاشمی مدت دوره: 11 ساعت (38 فایل) آلبوم بانک تست های آزمون آنلاین، ریاضی ششم دبستان تعداد تست: 2150 سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار مخصوص معلمان

نمونه سوالات مرتبط آزمون آنلاین 20 تست آزمون تستی سطح پیشرفته ریاضی ششم دبستان | فصل 1 تا 6 تیم مدیریت گاما آزمون آنلاین 15 تست آزمون مجازی فصل اول ریاضی پایه ششم تیم مدیریت گاما آزمون آنلاین 15 تست آزمون آنلاین ریاضی ششم | فصل 3: اعداد اعشاری تیم مدیریت گاما 3 صفحه آزمون مستمر ریاضی ششم | فصل 5 تا7 مرتضی افشاری رایـــــگان 2 صفحه آزمون مدادکاغذی ریاضی ششم دبستان نگین | فصل 1 و 2 علیرضا صابری 4 صفحه آزمون ریاضی ششم دبستان نور مهر | فصل 3: اعداد اعشاری فرشاد حیدری 3 صفحه آزمون مداد کاغذی ریاضی ششم دبستان شهید مدنی | فصل 4 و 5 و 6 مهدیس نجفی 2 صفحه آزمون مداد و کاغذی ریاضی ششم دبستان | فصل 5: اندازه گیری شهریار امیرفتحی گرجان 3 صفحه آزمون تستی ریاضی ششم دبستان | فصل 3: اعداد اعشاری شهناز شفیعی فرد رایـــــگان 6 صفحه راهنمای گام به گام ریاضی ششم | فصل3 : درس انواع زاویه ها گام به گام ریاضی ششم 2 صفحه آزمون نوبت دوم ریاضی ششم هماهنگ قیر و کارزین | خرداد 1397 + پاسخ رضوان کشاورزی 2 صفحه ارزشیابی ریاضی ششم دبستان شاهد اردبیل | فصل 6: تناسب و درصد محسن مولاپناه 3 صفحه آزمون نوبت دوم ریاضی ششم هماهنگ ناحیه 3 و 6 اصفهان | خرداد 1398 هماهنگ ششم ابتدائی $('.mai -ca ousel').flicki y({ // op io s cellAlig : ' igh ', co ai : ue, igh ToLef : ue, w apA ou d: false, pageDo s: false, cellSelec o : '.ca ousel-cell', au oPlay: false, pe ce Posi io : false }); محتواهای آموزشی مرتبط     فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ... پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم دبستان | درس 2: آداب دوستی فیلم تدریس درس 13 (عید مسلمانان) هدیه‌های آسمان ششم | جلسه دوم تدریس ص. 113 تا 114 کتاب ریاضی ششم ابتدایی | حل کار در کلاس های کسر، نسبت و تناسب موارد بیشتر ارسال فایل پرسش و پاسخ های مرتبط    سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ... ترتیب انجام عملیات ریاضی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم چگونه است؟ معنی شعر (آن تهی مغز را چه علم و خبر/که بر او هِيزم است یا دفتر) چیست؟ چگونه می توان آهن ربای الکتریکی قوي تري ساخت؟ موارد بیشتر ارسال پرسش درسنامه های مرتبط درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس ششم | درس 9: پیشرفت‌های علمی مسلمانان درسنامه آموزشی فارسی کلاس ششم | درس 17: ستاره ی روشن درسنامه آموزشی فارسی کلاس ششم | درس 15: ميوه‌ی هنر موارد بیشتر آزمون های آنلاین مرتبط آزمون تستی سطح پیشرفته ریاضی ششم دبستان | فصل 1 تا 6 آزمون مجازی فصل اول ریاضی پایه ششم آزمون آنلاین ریاضی ششم | فصل 3: اعداد اعشاری موارد بیشتر

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب