دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

تعزیه امام حسین رضا مشایخی

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات va ex PLVideo = false; va ex Video = { id: '12820842', uid: 'I0Sg3', i le: 'امام علی از مرحوم رضا مشایخی قودجان خوانسار قسمت اول', use ame: 'hosei papi', use id: '461513', visi _c : '4.4 هزار', se de _ ame: 'صبا رایان پاکدشت', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /12820842-5227__4665.jpg', du a io : '42:13', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '10 آذر 1397', li k: '/v/I0Sg3', cha elId: '461513', cha elUse ame: 'hosei papi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'صبا رایان پاکدشت', }; 42:13 ویدیو بعدی امام علی از مرحوم رضا مشایخی قودجان خوانسار قسمت اول از کانال صبا رایان پاکدشت نرو بعدی 15:18 پشیمانی حر از رضا مشایخی قودجان خوانسار 1382 از کانال صبا رایان پاکدشت 11:44 رضا مشایخی در طلایه داری حضرت عباس قودجان خوانسار از کانال هنر تعزیه ایران 37:39 تعزیه امام رضا قودجان خوانسار 1390 مشایخی قسمت اول از کانال صبا رایان پاکدشت 11:16 رضا مشایخی در وداع آخر - تعزیه عاشورا 87 قودجان خوانسار از کانال طنین تعزیه قودجان - خوانسار 29:29 پشت خیمه حضرت عباس قودجان خوانسار 82 از مشایخی وبرکتی از کانال صبا رایان پاکدشت 37:00 تعزیه امام حسین 81 قودجان خوانسار رضا مشایخی قسمت اول از کانال صبا رایان پاکدشت 7:11 تعزیه امام حسین علیه السلام رضا مشایخی قودجان خوانسار از کانال هنر تعزیه ایران fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37039725-3691-b.jpg"," esumeUID":"DTwpZ","du a io ":13618,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =13618&ca ego ies= eligious& cha el=554591&keywo ds=\u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647&keywo ds=\u0627\u0645\u0627\u0645&keywo ds=\u062d\u0633\u06cc\u0646&keywo ds=\u0642\u0648\u062f\u062c\u0627\u0646&keywo ds=\u062e\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0631&keywo ds=\u0631\u0636\u0627&keywo ds=\u0645\u0634\u0627\u06cc\u062e\u06cc&keywo ds=\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a&keywo ds=\u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0644&keywo ds=\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =13618&ca ego ies= eligious& cha el=554591&keywo ds=\u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647&keywo ds=\u0627\u0645\u0627\u0645&keywo ds=\u062d\u0633\u06cc\u0646&keywo ds=\u0642\u0648\u062f\u062c\u0627\u0646&keywo ds=\u062e\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0631&keywo ds=\u0631\u0636\u0627&keywo ds=\u0645\u0634\u0627\u06cc\u062e\u06cc&keywo ds=\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a&keywo ds=\u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0644&keywo ds=\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=554591&cha el_use ame=gahoo.com&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB23&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647&keywo ds=\u0627\u0645\u0627\u0645&keywo ds=\u062d\u0633\u06cc\u0646&keywo ds=\u0642\u0648\u062f\u062c\u0627\u0646&keywo ds=\u062e\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0631&keywo ds=\u0631\u0636\u0627&keywo ds=\u0645\u0634\u0627\u06cc\u062e\u06cc&keywo ds=\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a&keywo ds=\u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0644&keywo ds=\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639&keywo ds=\u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639\u0644","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/DTwpZ\/f\/DTwpZ.m3u8?k=cec4e"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3fe447a2585972c62bd6b4398e06d3ea37039725-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM2OGIxMDFmOTBmMjcyN2ZiZGE4MGNkYzc5YjRiYTAzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.z00B4oDTP5e7w0ZdO09bzEeJIKwSU14YcLdRWl5fgAs"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3fe447a2585972c62bd6b4398e06d3ea37039725-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM2OGIxMDFmOTBmMjcyN2ZiZGE4MGNkYzc5YjRiYTAzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.z00B4oDTP5e7w0ZdO09bzEeJIKwSU14YcLdRWl5fgAs"," ype":"video\/mp4","label":"240p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/37039725_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=545618, RESOLUTION=384x288","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3fe447a2585972c62bd6b4398e06d3ea37039725-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM2OGIxMDFmOTBmMjcyN2ZiZGE4MGNkYzc5YjRiYTAzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.z00B4oDTP5e7w0ZdO09bzEeJIKwSU14YcLdRWl5fgAs","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=402535, RESOLUTION=264x198","h ps:\/\/aspb32.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3fe447a2585972c62bd6b4398e06d3ea37039725-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjM2OGIxMDFmOTBmMjcyN2ZiZGE4MGNkYzc5YjRiYTAzIiwiZXhwIjoxNjM3OTA2OTc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.z00B4oDTP5e7w0ZdO09bzEeJIKwSU14YcLdRWl5fgAs"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _243887", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); تعزیه امام حسین (ع) ۱۳۸۱ قودجان خوانسار رضا مشایخی با کیفیت بالا 5,127 گروه موزیک آل یاسین شهرستان دماوند 322 دنبال‌ کننده 5,127 بازدید 85 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن تعزیه امام حسین علیه السلام در روز عاشورای حسینی سال ۱۳۸۱ در قودجان خوانسار اصفهان با اجرای بازی نقش امام حسین (ع) توسط مرحوم استاد رضا مشایخی تعزیه کامل با کیفیت بالا اساتید تعزیه ایران استاد مرحوم رضا مشایخی و استاد محمد رضایی 2 ماه پیش مذهبی # تعزیه امام حسین علیه ال # اجرای تعزیه امام حسین ع # بازیگر نقش امام حسین عل # aaziyeh emam hosei alayhe - # ej ay aaziyeh emam hosei - # baziga aghsh emam hosei ali گروه موزیک آل یاسین شهرستان دماوند 322 دنبال کننده دنبال کردن تعزیه امام حسین علیه السلام با بازی اساتيد تعزیه ایران در قودجان خوانسار اصفهان در روز عاشورای حسینی سال ۱۳۸۱ گروه موزیک آل یاسین شهرستان دماوند 0/1 ذخیره لیست پخش 3:46:58 تعزیه امام حسین (ع) ۱۳۸۱ قودجان خوانسار رضا مشایخی با کیفیت بالا گروه موزیک آل یاسین شهرستان دماوند مخفی نمودن تبلیغ ویدیوهای مشابه پخش خودکار 42:13 امام علی از مرحوم رضا مشایخی قودجان خوانسار قسمت اول صبا رایان پاکدشت 4.4 هزار بازدید 2 سال پیش 15:18 پشیمانی حر از رضا مشایخی قودجان خوانسار 1382 صبا رایان پاکدشت 12.4 هزار بازدید 3 سال پیش 11:44 رضا مشایخی در طلایه داری حضرت عباس قودجان خوانسار هنر تعزیه ایران 3.5 هزار بازدید 1 سال پیش 37:39 تعزیه امام رضا قودجان خوانسار 1390 مشایخی قسمت اول صبا رایان پاکدشت 4.6 هزار بازدید 2 سال پیش 11:16 رضا مشایخی در وداع آخر - تعزیه عاشورا 87 قودجان خوانسار طنین تعزیه قودجان - خوانسار 26.7 هزار بازدید 4 سال پیش 29:29 پشت خیمه حضرت عباس قودجان خوانسار 82 از مشایخی وبرکتی صبا رایان پاکدشت 30.9 هزار بازدید 3 سال پیش 37:00 تعزیه امام حسین 81 قودجان خوانسار رضا مشایخی قسمت اول صبا رایان پاکدشت 12.8 هزار بازدید 2 سال پیش 7:11 تعزیه امام حسین علیه السلام رضا مشایخی قودجان خوانسار هنر تعزیه ایران 3.7 هزار بازدید 10 ماه پیش

تعزیه امام حسین رضا مشایخی و بخشعلی 75 فلا

7:21 تعزیه امام حسین رضا مشایخی و بخشعلی 75 فلاورجان 6:06 تعزیه امام حسین رضا مشایخی قلعه شنبه سال 75 7:24 امام حسین رضا مشایخی 75 دلیگان 7:27 شاهکار باقر ریاضی - بخشعلی - رضا مشایخی -تعزیه علی اکبر 9:34 تعزیه امام حسین از استاد رضا مشایخی 7:42 تعزیه امام حسین رضا مشایخی در آبیک 9:34 تعزیه امام حسین رضا مشایخی در قزوین 10:34 تعزیه امام حسین رضا مشایخی در زاینده رود 9:27 تعزیه امام حسین رضا مشایخی 88 کلیشاد 9:33 تعزیه امام حسین رضا مشایخی سال 88 در خوانسار 8:07 تعزیه امام حسین از استاد رضا مشایخی - حتما تماشا کنید 7:41 تعزیه بسیار زیبا امام حسین رضا مشایخی در آبیک - عااالی 6:13 غلام ترک مرحوم رضا مشایخی در تعزیه امام حسین(ع) 1390 قودجان 7:35 رجز خانی مرحوم رضا مشایخی در تعزیه امام حسین (ع) 1377 قودجان 9:27 تعزیه امام حسین رضا مشایخی 74 خوانسار - حتما ببینید 9:29 تعزیه امام حسین رضا مشایخی 89 خوانسار - عالی و بینظیر 12:30 تعزیه امام حسین رضا مشایخی و احمد - حتما ببینید - عالی 9:28 تعزیه امام حسین رضا مشایخی 84 زیاران - عالی حتما ببینید 7:27 علی اکبر باقر ریاضی . استاد مشایخی . بخشعلی ایوبی 75 7:25 شاهکار بخشعلی و استاد مشایخی - تعزیه حبیب ابن مظاهر 7:45 شاهکار مشایخی - صفری - بخشعلی در تعزیه چوپان 84 زیاران 7:41 چوپانی رضا مشایخی و بخشعلی در آبیک 7:48 چوپانی رضا مشایخی و بخشعلی در زیاران 7:06 نوحه-تعزیه -حسین حسنی-به یاد رضا مشایخی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب