دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ترجمهگوگل

انواع ترجمه a sla eنوشتارi se _d ive_fileسندهاترجمه نوشتارشناسایی زبانشناسایی زبانانگلیسیفارسیفرانسویswap_ho izتعویض زبان‌ها (C l+Shif +S)فارسیفارسیانگلیسیفرانسویدرحال دریافت ترجمه…درحال دریافت ترجمه…نوشتار مبدأclea پاک کردن نوشتار مبدأنمایش بیشترنمایش کمترورودی گفتاری در این مرورگر پشتیبانی نمی‌شوددرحال بارگیری…ترجمه گفتارvolume_upخروجی صدا در این مرورگر پشتیبانی نمی‌شوددرحال بارکردن…s opvolume_upگوش کردن0 / 5000درحال بارکردن…روشن کردن ابزار دست‌نویسانتخاب ابزار ورودیkeyboa dنتایج ترجمهترجمهدر حال ترجمه…مکالمه‌ها براساس جنسیت ارائه شده است. بیشتر بدانیدe o _ou li eخطای ترجمهامتحان مجددs a s a _bo de ذخیره کردن ترجمهاطلاعات بیشتر درباره این نوشتار مبدأبرای اطلاعات ترجمه بیشتر، نوشتار مبدأ لازم استبستن انتخابگرترجمه ازsea chزبان‌های جستجوcloseبستن انتخابگربستن جستجوclea پاک کردن نوشتار جستجوcheckhis o yشناسایی زبانau o_awesomeزبان‌های اخیرهمه زبان‌هاcheckhis o yآذرباﻳﺠﺎﻧﻰcheckhis o yآلبانیاییcheckhis o yآلمانیcheckhis o yاردوcheckhis o yارمنیcheckhis o yازبکیcheckhis o yاسپانیاییcheckhis o yاسپرانتوcheckhis o yاستونيايیcheckhis o yاسلواکیcheckhis o yاسلونیاییcheckhis o yافریکانسcheckhis o yاکراينیcheckhis o yامهریcheckhis o yاندونزيايیcheckhis o yانگلیسیcheckhis o yاودیه (اوریه)checkhis o yاویغوریcheckhis o yایتالیاییcheckhis o yایرلندیcheckhis o yايسلندیcheckhis o yایگبوcheckhis o yباسکیcheckhis o yبرمه‌ایcheckhis o yبلاروسیcheckhis o yبلغاریcheckhis o yبنگالیcheckhis o yبوسنیاییcheckhis o yپرتغالیcheckhis o yپشتوcheckhis o yپنجابیcheckhis o yتاتارcheckhis o yتاجیکcheckhis o yتاميلیcheckhis o yتايلندیcheckhis o yترکمنیcheckhis o yترکی استانبولیcheckhis o yتلوگوcheckhis o yجاوه‌ایcheckhis o yچکcheckhis o yچواییcheckhis o yچینیcheckhis o yخمریcheckhis o yخوساییcheckhis o yدانمارکیcheckhis o yروسیcheckhis o yرومانيايیcheckhis o yزولوcheckhis o yژاپنیcheckhis o yسامواییcheckhis o yسبوانوcheckhis o yسندیcheckhis o yسواهيلیcheckhis o yسوئدیcheckhis o yسوتوcheckhis o yسودانیcheckhis o yسومالیاییcheckhis o yسینهالیcheckhis o yشوناcheckhis o yصربیcheckhis o yعبریcheckhis o yعربیcheckhis o yفارسیcheckhis o yفرانسویcheckhis o yفريسیcheckhis o yفنلاندیcheckhis o yفیلیپینیcheckhis o yقرقیزیcheckhis o yقزاقیcheckhis o yکاتالانcheckhis o yکاناراcheckhis o yکرئول هائیتیcheckhis o yکردیcheckhis o yكرسیcheckhis o yکرواتیcheckhis o yکره‌ایcheckhis o yکینیاروانداcheckhis o yگالیسیcheckhis o yگاليک اسکاتلندیcheckhis o yگجراتیcheckhis o yگرجیcheckhis o yلائوسیcheckhis o yلاتينcheckhis o yلتونيايیcheckhis o yلوگزامبورگیcheckhis o yلهستانیcheckhis o yليتوانيايیcheckhis o yمائوریcheckhis o yمالاگاسیcheckhis o yمالایالمیcheckhis o yمالايیcheckhis o yمالتیcheckhis o yمجاریcheckhis o yمراتیcheckhis o yمغولیcheckhis o yمقدونيه‌ایcheckhis o yنپالیcheckhis o yنروژیcheckhis o yولزیcheckhis o yويتنامیcheckhis o yهاواییcheckhis o yهلندیcheckhis o yهمونگcheckhis o yهندیcheckhis o yهوساcheckhis o yیدیشیcheckhis o yیوروباییcheckhis o yيونانیبستن انتخابگرترجمه بهsea chزبان‌های جستجوcloseبستن انتخابگربستن جستجوclea پاک کردن نوشتار جستجوزبان‌های اخیرهمه زبان‌هاcheckhis o yآذرباﻳﺠﺎﻧﻰcheckhis o yآلبانیاییcheckhis o yآلمانیcheckhis o yاردوcheckhis o yارمنیcheckhis o yازبکیcheckhis o yاسپانیاییcheckhis o yاسپرانتوcheckhis o yاستونيايیcheckhis o yاسلواکیcheckhis o yاسلونیاییcheckhis o yافریکانسcheckhis o yاکراينیcheckhis o yامهریcheckhis o yاندونزيايیcheckhis o yانگلیسیcheckhis o yاودیه (اوریه)checkhis o yاویغوریcheckhis o yایتالیاییcheckhis o yایرلندیcheckhis o yايسلندیcheckhis o yایگبوcheckhis o yباسکیcheckhis o yبرمه‌ایcheckhis o yبلاروسیcheckhis o yبلغاریcheckhis o yبنگالیcheckhis o yبوسنیاییcheckhis o yپرتغالیcheckhis o yپشتوcheckhis o yپنجابیcheckhis o yتاتارcheckhis o yتاجیکcheckhis o yتاميلیcheckhis o yتايلندیcheckhis o yترکمنیcheckhis o yترکی استانبولیcheckhis o yتلوگوcheckhis o yجاوه‌ایcheckhis o yچکcheckhis o yچواییcheckhis o yچینی (ساده‌شده)checkhis o yچینی (سنتی)checkhis o yخمریcheckhis o yخوساییcheckhis o yدانمارکیcheckhis o yروسیcheckhis o yرومانيايیcheckhis o yزولوcheckhis o yژاپنیcheckhis o yسامواییcheckhis o yسبوانوcheckhis o yسندیcheckhis o yسواهيلیcheckhis o yسوئدیcheckhis o yسوتوcheckhis o yسودانیcheckhis o yسومالیاییcheckhis o yسینهالیcheckhis o yشوناcheckhis o yصربیcheckhis o yعبریcheckhis o yعربیcheckhis o yفارسیcheckhis o yفرانسویcheckhis o yفريسیcheckhis o yفنلاندیcheckhis o yفیلیپینیcheckhis o yقرقیزیcheckhis o yقزاقیcheckhis o yکاتالانcheckhis o yکاناراcheckhis o yکرئول هائیتیcheckhis o yکردیcheckhis o yكرسیcheckhis o yکرواتیcheckhis o yکره‌ایcheckhis o yکینیاروانداcheckhis o yگالیسیcheckhis o yگاليک اسکاتلندیcheckhis o yگجراتیcheckhis o yگرجیcheckhis o yلائوسیcheckhis o yلاتينcheckhis o yلتونيايیcheckhis o yلوگزامبورگیcheckhis o yلهستانیcheckhis o yليتوانيايیcheckhis o yمائوریcheckhis o yمالاگاسیcheckhis o yمالایالمیcheckhis o yمالايیcheckhis o yمالتیcheckhis o yمجاریcheckhis o yمراتیcheckhis o yمغولیcheckhis o yمقدونيه‌ایcheckhis o yنپالیcheckhis o yنروژیcheckhis o yولزیcheckhis o yويتنامیcheckhis o yهاواییcheckhis o yهلندیcheckhis o yهمونگcheckhis o yهندیcheckhis o yهوساcheckhis o yیدیشیcheckhis o yیوروباییcheckhis o yيونانیترجمه سندشناسایی زبانشناسایی زبانانگلیسیفارسیفرانسویswap_ho izتعویض زبان‌ها (C l+Shif +S)فارسیفارسیانگلیسیفرانسویسندی را انتخاب کنیدیکی از این انواع فایل را بارگذاری کنید: ‎.doc،‏ ‎.docx، ‏‎.odf،‏ ‎.pdf،‏ ‎.pp ، ‏‎.pp x، ‏‎.ps،‏ ‎. f، ‏ ‎. x ،‏ ‎.xls یا ‎.xlsxمرور رایانهd ive_fileclea فایل را پاک کنیدترجمهدر حال ترجمه…در حال ترجمه…بستن انتخابگرترجمه ازsea chزبان‌های جستجوcloseبستن انتخابگربستن جستجوclea پاک کردن نوشتار جستجوcheckhis o yشناسایی زبانau o_awesomeزبان‌های اخیرهمه زبان‌هاcheckhis o yآذرباﻳﺠﺎﻧﻰcheckhis o yآلبانیاییcheckhis o yآلمانیcheckhis o yاردوcheckhis o yارمنیcheckhis o yازبکیcheckhis o yاسپانیاییcheckhis o yاسپرانتوcheckhis o yاستونيايیcheckhis o yاسلواکیcheckhis o yاسلونیاییcheckhis o yافریکانسcheckhis o yاکراينیcheckhis o yامهریcheckhis o yاندونزيايیcheckhis o yانگلیسیcheckhis o yاودیه (اوریه)checkhis o yاویغوریcheckhis o yایتالیاییcheckhis o yایرلندیcheckhis o yايسلندیcheckhis o yایگبوcheckhis o yباسکیcheckhis o yبرمه‌ایcheckhis o yبلاروسیcheckhis o yبلغاریcheckhis o yبنگالیcheckhis o yبوسنیاییcheckhis o yپرتغالیcheckhis o yپشتوcheckhis o yپنجابیcheckhis o yتاتارcheckhis o yتاجیکcheckhis o yتاميلیcheckhis o yتايلندیcheckhis o yترکمنیcheckhis o yترکی استانبولیcheckhis o yتلوگوcheckhis o yجاوه‌ایcheckhis o yچکcheckhis o yچواییcheckhis o yچینیcheckhis o yخمریcheckhis o yخوساییcheckhis o yدانمارکیcheckhis o yروسیcheckhis o yرومانيايیcheckhis o yزولوcheckhis o yژاپنیcheckhis o yسامواییcheckhis o yسبوانوcheckhis o yسندیcheckhis o yسواهيلیcheckhis o yسوئدیcheckhis o yسوتوcheckhis o yسودانیcheckhis o yسومالیاییcheckhis o yسینهالیcheckhis o yشوناcheckhis o yصربیcheckhis o yعبریcheckhis o yعربیcheckhis o yفارسیcheckhis o yفرانسویcheckhis o yفريسیcheckhis o yفنلاندیcheckhis o yفیلیپینیcheckhis o yقرقیزیcheckhis o yقزاقیcheckhis o yکاتالانcheckhis o yکاناراcheckhis o yکرئول هائیتیcheckhis o yکردیcheckhis o yكرسیcheckhis o yکرواتیcheckhis o yکره‌ایcheckhis o yکینیاروانداcheckhis o yگالیسیcheckhis o yگاليک اسکاتلندیcheckhis o yگجراتیcheckhis o yگرجیcheckhis o yلائوسیcheckhis o yلاتينcheckhis o yلتونيايیcheckhis o yلوگزامبورگیcheckhis o yلهستانیcheckhis o yليتوانيايیcheckhis o yمائوریcheckhis o yمالاگاسیcheckhis o yمالایالمیcheckhis o yمالايیcheckhis o yمالتیcheckhis o yمجاریcheckhis o yمراتیcheckhis o yمغولیcheckhis o yمقدونيه‌ایcheckhis o yنپالیcheckhis o yنروژیcheckhis o yولزیcheckhis o yويتنامیcheckhis o yهاواییcheckhis o yهلندیcheckhis o yهمونگcheckhis o yهندیcheckhis o yهوساcheckhis o yیدیشیcheckhis o yیوروباییcheckhis o yيونانیبستن انتخابگرترجمه بهsea chزبان‌های جستجوcloseبستن انتخابگربستن جستجوclea پاک کردن نوشتار جستجوزبان‌های اخیرهمه زبان‌هاcheckhis o yآذرباﻳﺠﺎﻧﻰcheckhis o yآلبانیاییcheckhis o yآلمانیcheckhis o yاردوcheckhis o yارمنیcheckhis o yازبکیcheckhis o yاسپانیاییcheckhis o yاسپرانتوcheckhis o yاستونيايیcheckhis o yاسلواکیcheckhis o yاسلونیاییcheckhis o yافریکانسcheckhis o yاکراينیcheckhis o yامهریcheckhis o yاندونزيايیcheckhis o yانگلیسیcheckhis o yاودیه (اوریه)checkhis o yاویغوریcheckhis o yایتالیاییcheckhis o yایرلندیcheckhis o yايسلندیcheckhis o yایگبوcheckhis o yباسکیcheckhis o yبرمه‌ایcheckhis o yبلاروسیcheckhis o yبلغاریcheckhis o yبنگالیcheckhis o yبوسنیاییcheckhis o yپرتغالیcheckhis o yپشتوcheckhis o yپنجابیcheckhis o yتاتارcheckhis o yتاجیکcheckhis o yتاميلیcheckhis o yتايلندیcheckhis o yترکمنیcheckhis o yترکی استانبولیcheckhis o yتلوگوcheckhis o yجاوه‌ایcheckhis o yچکcheckhis o yچواییcheckhis o yچینی (ساده‌شده)checkhis o yچینی (سنتی)checkhis o yخمریcheckhis o yخوساییcheckhis o yدانمارکیcheckhis o yروسیcheckhis o yرومانيايیcheckhis o yزولوcheckhis o yژاپنیcheckhis o yسامواییcheckhis o yسبوانوcheckhis o yسندیcheckhis o yسواهيلیcheckhis o yسوئدیcheckhis o yسوتوcheckhis o yسودانیcheckhis o yسومالیاییcheckhis o yسینهالیcheckhis o yشوناcheckhis o yصربیcheckhis o yعبریcheckhis o yعربیcheckhis o yفارسیcheckhis o yفرانسویcheckhis o yفريسیcheckhis o yفنلاندیcheckhis o yفیلیپینیcheckhis o yقرقیزیcheckhis o yقزاقیcheckhis o yکاتالانcheckhis o yکاناراcheckhis o yکرئول هائیتیcheckhis o yکردیcheckhis o yكرسیcheckhis o yکرواتیcheckhis o yکره‌ایcheckhis o yکینیاروانداcheckhis o yگالیسیcheckhis o yگاليک اسکاتلندیcheckhis o yگجراتیcheckhis o yگرجیcheckhis o yلائوسیcheckhis o yلاتينcheckhis o yلتونيايیcheckhis o yلوگزامبورگیcheckhis o yلهستانیcheckhis o yليتوانيايیcheckhis o yمائوریcheckhis o yمالاگاسیcheckhis o yمالایالمیcheckhis o yمالايیcheckhis o yمالتیcheckhis o yمجاریcheckhis o yمراتیcheckhis o yمغولیcheckhis o yمقدونيه‌ایcheckhis o yنپالیcheckhis o yنروژیcheckhis o yولزیcheckhis o yويتنامیcheckhis o yهاواییcheckhis o yهلندیcheckhis o yهمونگcheckhis o yهندیcheckhis o yهوساcheckhis o yیدیشیcheckhis o yیوروباییcheckhis o yيونانیارسال بازخوردپانل‌های کناریسابقهذخیره‌شده‌هامشارکتمحدودیت نویسه حداکثر ۵٬۰۰۰ نویسه است. برای ترجمه بیشتر، از دکمه‌های پیکان استفاده کنید.تمامقبلیبعدیتمامذخیره‌شده‌هاسابقه

a sla io -google adap ed f om Wilso Wu's package A Google T a sla e API: Fea u es T a sla e all la guages ha Google T a sla e suppo s. Suppo diffe e a ea (Suppo Chi ese use , i Chi a Mai la d could se he suffix o 'c ' o make i wo k) Suppo fo p oxy age s Live Demo wi h Nodejs I s all pm i s all a sla io -google Usage F om au oma ic la guage de ec io o Chi ese: co s  { a sla e} =  equi e('@paiva/ a sla io -google');  a sla e('This is Google T a sla e', { o: 'zh-c '}). he ( es => {    co sole.log( es. ex );    //=> 这是Google翻译    co sole.log( es.f om.la guage.iso);    //=> e }).ca ch(e  => {    co sole.e o (e );});Fo Chi ese use , y his: co s  { a sla e} =  equi e('@paiva/ a sla io -google');  a sla e('This is Google T a sla e', { o: 'zh-c ', suffix: 'c '}). he ( es => {    co sole.log( es. ex );    //=> 这是Google翻译    co sole.log( es.f om.la guage.iso);    //=> e }).ca ch(e  => {    co sole.e o (e );});Some imes, he API will o use he au o co ec ed ex i he a sla io : a sla e('This is Google T a sla ', {f om: 'e ',  o: 'zh-c '}). he ( es => {    co sole.log( es);    co sole.log( es. ex );    //=> 这是Google翻译    co sole.log( es.f om. ex .au oCo ec ed);    //=> false    co sole.log( es.f om. ex .value);    //=> This is Google [T a sla e]    co sole.log( es.f om. ex .didYouMea );    //=>  ue}).ca ch(e  => {    co sole.e o (e );});P oxyi g eques s h ough To o a o o ove come quo a limi : # use docke  image fo  To  clus e docke   u  -d -p 5566:5566 -p 4444:4444 --e v  o s=25 ma es/ o a i g-p oxyco s  { a sla e} =  equi e('@paiva/ a sla io -google');co s  {H psP oxyAge } =  equi e('h ps-p oxy-age ');  a sla e('This is Google T a sla e', {     o: 'zh-c ',    age :  ew H psP oxyAge ('h p://localhos :8118')}). he ( es => {    co sole.log( es. ex );    //=> 这是Google翻译    co sole.log( es.f om.la guage.iso);    //=> e }).ca ch(e  => {    co sole.e o (e );});API a sla e( ex , op io s) ex Type: s i g The ex o be a sla ed op io s Type: objec suffix Type: s i g Defaul : com The TLD o use. By defaul , i is com, bu a Chi ese use , i Chi a Mai la d, could se he suffix o 'c ' o make i wo k. f om Type: s i g Defaul : au o The ex la guage. Mus be au o o o e of he codes/ ames ( o case se si ive) co ai ed i la guages.js o Type: s i g Defaul : e The la guage i which he ex should be a sla ed. Mus be o e of he codes/ ames ( o case se si ive) co ai ed i la guages.js. aw Type: boolea Defaul : false If ue, he e u ed objec will have a aw p ope y wi h he aw espo se (s i g) f om Google T a sla e. age Type: objec Defaul : u defi ed A objec ep ese i g h p, h ps a d h p2 keys fo h p.Age , h ps.Age a d h p2w appe .Age i s a ce. This allows o p oxy he eques s. Re u s a objec : ex (s i g) – The a sla ed ex . f om (objec ) la guage (objec ) didYouMea (boolea ) - ue if he API sugges a co ec io i he sou ce la guage iso (s i g) - The code of he la guage ha he API has ecog ized i he ex ex (objec ) au oCo ec ed (boolea ) – ue if he API has au o co ec ed he ex value (s i g) – The au o co ec ed ex o he ex wi h sugges ed co ec io s didYouMea (booela ) – ue if he API has sugges ed co ec io s o he ex aw (s i g) - If op io s. aw is ue, he aw espo se f om Google T a sla e se ve s. O he wise, ''. No e ha es.f om. ex will o ly be e u ed if f om. ex .au oCo ec ed o f om. ex .didYouMea equals o ue. I his case, i will have he co ec io s delimi ed wi h b acke s ([ ]): a sla e('This is Google T a sla '). he ( es => {    co sole.log( es.f om. ex .value);    //=> This is [Google T a sla e]}).ca ch(e  => {    co sole.e o (e );});O he wise, i will be a emp y s i g (''). Lice se MIT

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب