دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

تدریس فصل 3 علوم هفتم

تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 4 - بزرگترین منبع درسی در آپارات - منبع این فیلم:قلم چی

ببینید

تدریس فصل 3 علوم هفتم

va ex PLVideo = { id: '13914045', uid: 'RE43f', i le: 'تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 5', use ame: 'aya dehsaza mz', use id: '1691378', visi _c : '6 هزار', se de _ ame: 'آینده سازان', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /13914045-1515__8242.jpg', du a io : '33:32', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '07 اسفند 1397', li k: '/v/RE43f/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_-_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%3A_5', cha elId: '1691378', cha elUse ame: 'aya dehsaza mz', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آینده سازان' }; va ex Video = { id: '38901288', uid: 'DWfEX', i le: 'فصل سوم علوم هفتم_اتم ها الفبای مواد ( بخش اول)', use ame: 'Esmaeilzadeh_fa emeh6370', use id: '11238001', visi _c : '506 ', se de _ ame: 'فاطمه اسماعیل زاده', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38901288-2859__3397.jpg', du a io : '14:37', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '02 آبان 1400', li k: '/v/DWfEX/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_-_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%3A_5', cha elId: '11238001', cha elUse ame: 'Esmaeilzadeh_fa emeh6370', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فاطمه اسماعیل زاده', }; 14:37 ویدیو بعدی فصل سوم علوم هفتم_اتم ها الفبای مواد ( بخش اول) از کانال فاطمه اسماعیل زاده نرو بعدی 14:55 فصل اول علوم هفتم از کانال Hamid ezaaliakba i 30:42 مستند بی تربیت از کانال شبکه افق 14:10 فصل دوم علوم هفتم اندازه گیری از کانال فیروزه بهادرانی 19:34 علوم هفتم فصل دو از کانال majid9877 11:48 فصل دوم علوم هفتم طول و حجم از کانال محبوبه قاسمی پور 18:49 علوم هفتم چگالی از کانال majid9877 20:38 علوم هفتم فصل دوم جلسه اول از کانال رادیو محتوا @ adiomoh ava 12:56 فصل ۱ علوم هفتم از کانال Fa za eh.62 11:39 فصل اول علوم تجربی هفتم از کانال oloom7.8.9 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.9ed2126d4d65ab98b538.bu dle.js?d8e577e802052479d008"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} آینده سازان دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/13914035-9478-b.jpg"," esumeUID":"ZX2dU","du a io ":1400,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1400&ca ego ies=educa io al& cha el=1691378&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0639\u0644\u0648\u0645&keywo ds=\u0647\u0641\u062a\u0645&keywo ds=\u0634\u0645\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0639\u0644\u0648\u0645&keywo ds=\u0647\u0641\u062a\u0645&keywo ds=\u062a\u062c\u0631\u0628\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0645\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1400&ca ego ies=educa io al& cha el=1691378&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0639\u0644\u0648\u0645&keywo ds=\u0647\u0641\u062a\u0645&keywo ds=\u0634\u0645\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0639\u0644\u0648\u0645&keywo ds=\u0647\u0641\u062a\u0645&keywo ds=\u062a\u062c\u0631\u0628\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0645\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=1691378&cha el_use ame=aya dehsaza mz&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0639\u0644\u0648\u0645&keywo ds=\u0647\u0641\u062a\u0645&keywo ds=\u0634\u0645\u0627\u0631\u0647&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&keywo ds=\u0639\u0644\u0648\u0645&keywo ds=\u0647\u0641\u062a\u0645&keywo ds=\u062a\u062c\u0631\u0628\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0627\u0645\u0644","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ZX2dU\/f\/ZX2dU.m3u8?k=e13d2"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3927df6d695a22f63d0c6e08158c445213914035-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVkZDM2ZTQ0ZTg1ZGJjNzMwOTQwM2ZhNTJlMmYzYTdhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0Mzg4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.llG04vR29y6_MPGREKz_LJTLVPAMcHJV5Kas8kKaCa8"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3927df6d695a22f63d0c6e08158c445213914035-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVkZDM2ZTQ0ZTg1ZGJjNzMwOTQwM2ZhNTJlMmYzYTdhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0Mzg4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.llG04vR29y6_MPGREKz_LJTLVPAMcHJV5Kas8kKaCa8"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3927df6d695a22f63d0c6e08158c445213914035-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVkZDM2ZTQ0ZTg1ZGJjNzMwOTQwM2ZhNTJlMmYzYTdhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0Mzg4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.llG04vR29y6_MPGREKz_LJTLVPAMcHJV5Kas8kKaCa8"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/13914035_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=144168, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3927df6d695a22f63d0c6e08158c445213914035-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVkZDM2ZTQ0ZTg1ZGJjNzMwOTQwM2ZhNTJlMmYzYTdhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0Mzg4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.llG04vR29y6_MPGREKz_LJTLVPAMcHJV5Kas8kKaCa8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=62213, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3927df6d695a22f63d0c6e08158c445213914035-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVkZDM2ZTQ0ZTg1ZGJjNzMwOTQwM2ZhNTJlMmYzYTdhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0Mzg4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.llG04vR29y6_MPGREKz_LJTLVPAMcHJV5Kas8kKaCa8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=86489, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3927df6d695a22f63d0c6e08158c445213914035-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImVkZDM2ZTQ0ZTg1ZGJjNzMwOTQwM2ZhNTJlMmYzYTdhIiwiZXhwIjoxNjM1MzQ0Mzg4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.llG04vR29y6_MPGREKz_LJTLVPAMcHJV5Kas8kKaCa8"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _944459", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 4 25,837 آینده سازان 5.9 هزار دنبال‌ کننده 25,837 بازدید 529 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 4 - بزرگترین منبع درسی در آپارات - منبع این فیلم:قلم چی 2 سال پیش آموزشی # تدریس # علوم # هفتم # تجربی # کامل آینده سازان 5.9 هزار دنبال کننده دنبال کردن sa i a 9 ماه پیش عالی هستش گزارش تخلف u_9619900 11 ماه پیش خیلی خوب است ممنون تشکر گزارش تخلف علوم هفتم آینده سازان 18/17 ذخیره لیست پخش 1 34:17 تدریس کامل فصل ششم علوم هفتم - شماره: 3 آینده سازان 2 35:45 تدریس کامل فصل هفتم علوم هفتم - شماره: 2 آینده سازان 3 26:44 تدریس کامل فصل ششم علوم هفتم - شماره: 2 آینده سازان 4 34:53 تدریس کامل فصل چهارم علوم هفتم - شماره: 1 آینده سازان 5 15:05 تدریس کامل فصل هفتم علوم هفتم - شماره: 1 آینده سازان 6 13:21 تدریس کامل فصل پنجم علوم هفتم - شماره: 2 آینده سازان 7 11:11 تدریس کامل فصل ششم علوم هفتم - شماره: 1 آینده سازان 8 13:33 تدریس کامل فصل چهارم علوم هفتم - شماره: 2 آینده سازان 9 12:03 تدریس کامل فصل پنجم علوم هفتم - شماره: 1 آینده سازان 10 7:00 تدریس کامل فصل اول علوم هفتم - شماره: 1 آینده سازان 11 12:18 تدریس کامل فصل دوم علوم هفتم - شماره: 2 آینده سازان 12 26:30 تدریس کامل فصل دوم علوم هفتم - شماره: 3 آینده سازان 13 10:43 تدریس کامل فصل دوم علوم هفتم - شماره: 4 آینده سازان 14 25:18 تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 1 آینده سازان 15 22:26 تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 2 آینده سازان 16 22:20 تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 3 آینده سازان 23:20 تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 4 آینده سازان 18 33:32 تدریس کامل فصل سوم علوم هفتم - شماره: 5 آینده سازان ویدیوهای مشابه پخش خودکار 14:37 فصل سوم علوم هفتم_اتم ها الفبای مواد ( بخش اول) فاطمه اسماعیل زاده 506 بازدید 2 روز پیش 14:55 فصل اول علوم هفتم Hamid ezaaliakba i 379 بازدید 3 هفته پیش 30:42 مستند بی تربیت شبکه افق 12.9 هزار بازدید 1 هفته پیش 14:10 فصل دوم علوم هفتم اندازه گیری فیروزه بهادرانی 732 بازدید 4 هفته پیش 19:34 علوم هفتم فصل دو majid9877 261 بازدید 3 هفته پیش 11:48 فصل دوم علوم هفتم طول و حجم محبوبه قاسمی پور 127 بازدید 1 هفته پیش 18:49 علوم هفتم چگالی majid9877 223 بازدید 2 هفته پیش 20:38 علوم هفتم فصل دوم جلسه اول رادیو محتوا @ adiomoh ava 539 بازدید 2 هفته پیش 12:56 فصل ۱ علوم هفتم Fa za eh.62 199 بازدید 4 هفته پیش 11:39 فصل اول علوم تجربی هفتم oloom7.8.9 902 بازدید 4 هفته پیش

جزوات فصل 3 علوم هفتم

جزوات فصل 3 علوم هفتم خود را انتخاب کنید

آخرین مطالب