دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

بافت حصیری با دو میل

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = { id: '29227634', uid: '54l9T', i le: 'مدل بافت دومیل.پترن دومیل.آموزش بافت دومیل', use ame: 'amuzesh. ayga ', use id: '9158530', visi _c : '5.3 هزار', se de _ ame: 'آموزش رایگان', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /29227634-8417__6753.jpg', du a io : '4:33', sda e: '10 ماه پیش', da e_exac : '02 بهمن 1399', li k: '/v/54l9T/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84.%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84.%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84', cha elId: '9158530', cha elUse ame: 'amuzesh. ayga ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش رایگان' }; va ex Video = { id: '29315341', uid: 'Wpm6q', i le: 'پترن دومیل. مدل دومیل حصیری. آموزش بافتی دومیل.ایده بافتنی', use ame: 'amuzesh. ayga ', use id: '9158530', visi _c : '6 هزار', se de _ ame: 'آموزش رایگان', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /29315341-9038__8337.jpg', du a io : '2:31', sda e: '10 ماه پیش', da e_exac : '04 بهمن 1399', li k: '/v/Wpm6q/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84.%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84.%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84', cha elId: '9158530', cha elUse ame: 'amuzesh. ayga ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش رایگان', }; 2:31 ویدیو بعدی پترن دومیل. مدل دومیل حصیری. آموزش بافتی دومیل.ایده بافتنی از کانال آموزش رایگان نرو بعدی 6:24 آموزش مدل بافت دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل|پترن دومیل از کانال آموزش رایگان 8:43 آموزش مدل دومیل|پترن دومیل|ایده بافت ژاکت|آموزش رایگان بافتنی با دومیل از کانال آموزش رایگان 4:43 پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی| ایده بافت دومیل| از کانال آموزش رایگان 5:10 پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل| ایده بافت پلیور از کانال آموزش رایگان 7:53 پترن دومیل | آموزش رایگان بافتنی با دومیل|مدل بافت پلیور از کانال آموزش رایگان 9:49 آموزش رایگان بافتنی| آموزش بافتنی|پترن دومیل|مدل بافتنی | ایده بافت دومیل از کانال آموزش رایگان 6:00 آموزش رایگان بافتنی با دومیل|پترن دومیل|ایده بافتنی|مدل بافت مردانه از کانال آموزش رایگان 7:51 آموزش مدل دومیل|آموزش بافتنی| پترن دومیل| ایده بافت ژاکت|آموزش رایگان بافتنی از کانال آموزش رایگان 6:43 آموزش مدل بافت توری| آموزش رایگان بافتنی |پترن دومیل از کانال آموزش رایگان fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/28962074-3011-b.jpg"," esumeUID":"V1q6Y","du a io ":230,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =230&ca ego ies=a & cha el=9158530&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0628\u0627\u0641\u062a&keywo ds=\u062d\u0635\u06cc\u0631\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644|\u0628\u0627\u0641\u062a&keywo ds=\u062d\u0635\u06cc\u0631\u06cc|\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0628\u0627\u0641\u062a\u0646\u06cc&keywo ds=\u0628\u0627\u0641\u062a \u062d\u0635\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u0641\u062a \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646&keywo ds=\u067e\u062a\u0631\u0646 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644&keywo ds=\u0645\u062f\u0644 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644 \u0628\u0627\u0641\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u0641\u062a \u062d\u0635\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =230&ca ego ies=a & cha el=9158530&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0628\u0627\u0641\u062a&keywo ds=\u062d\u0635\u06cc\u0631\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644|\u0628\u0627\u0641\u062a&keywo ds=\u062d\u0635\u06cc\u0631\u06cc|\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u0628\u0627\u0641\u062a\u0646\u06cc&keywo ds=\u0628\u0627\u0641\u062a \u062d\u0635\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u0641\u062a \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646&keywo ds=\u067e\u062a\u0631\u0646 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644&keywo ds=\u0645\u062f\u0644 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644 \u0628\u0627\u0641\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u0641\u062a \u062d\u0635\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0644&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/V1q6Y\/f\/V1q6Y.m3u8?k=40e86"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb24.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/877b38bf837d722d887b6e6e79ef194e28962074-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYwNTg3OTYzZmRmMzgxMWY2MDhkNGQzNTBlN2Y3Mjc3IiwiZXhwIjoxNjM3ODU5OTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.4qgN7pC_YeAikYcQEfqoK_PDHCuaPTg2OCc3 q3lmOY"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb24.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/877b38bf837d722d887b6e6e79ef194e28962074-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYwNTg3OTYzZmRmMzgxMWY2MDhkNGQzNTBlN2Y3Mjc3IiwiZXhwIjoxNjM3ODU5OTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.4qgN7pC_YeAikYcQEfqoK_PDHCuaPTg2OCc3 q3lmOY"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb24.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/877b38bf837d722d887b6e6e79ef194e28962074-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYwNTg3OTYzZmRmMzgxMWY2MDhkNGQzNTBlN2Y3Mjc3IiwiZXhwIjoxNjM3ODU5OTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.4qgN7pC_YeAikYcQEfqoK_PDHCuaPTg2OCc3 q3lmOY"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/28962074_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=797815, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb24.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/877b38bf837d722d887b6e6e79ef194e28962074-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYwNTg3OTYzZmRmMzgxMWY2MDhkNGQzNTBlN2Y3Mjc3IiwiZXhwIjoxNjM3ODU5OTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.4qgN7pC_YeAikYcQEfqoK_PDHCuaPTg2OCc3 q3lmOY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=280028, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb24.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/877b38bf837d722d887b6e6e79ef194e28962074-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYwNTg3OTYzZmRmMzgxMWY2MDhkNGQzNTBlN2Y3Mjc3IiwiZXhwIjoxNjM3ODU5OTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.4qgN7pC_YeAikYcQEfqoK_PDHCuaPTg2OCc3 q3lmOY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=473575, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb24.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/877b38bf837d722d887b6e6e79ef194e28962074-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYwNTg3OTYzZmRmMzgxMWY2MDhkNGQzNTBlN2Y3Mjc3IiwiZXhwIjoxNjM3ODU5OTQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.4qgN7pC_YeAikYcQEfqoK_PDHCuaPTg2OCc3 q3lmOY"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _72813", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش بافت حصیری دومیل|بافت حصیری|آموزش بافتنی 8,281 آموزش رایگان 329 دنبال‌ کننده 8,281 بازدید 53 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن پیج اینستاگرام منو دنبال کنید amuzesh. ayga 10 ماه پیش هنری # بافت حصیری دومیل # آموزش بافت دومیل رایگان # پترن دومیل # مدل دومیل بافی # آموزش بافت حصیری با دومیل # baf hasi i domil # amoozesh baf domil ayga # amoozesh baفت hasi i ba domil آموزش رایگان 329 دنبال کننده دنبال کردن مدل بافتنی دومیل آموزش رایگان 32/26 ذخیره لیست پخش 2 5:25 ایده بافت پلیور شال و کلاه | آموزش مبتدی بافتنی | پترن دومیل آموزش رایگان 3 5:56 مدل بافت ژاکت | ایده بافت | شالگردن بافت | پلیور بافت آموزش رایگان 4 8:29 ایده بافتنی | مدل بافتنی | پترن دومیل آموزش رایگان 5 5:14 آموزش دو رنگ بافی با دومیل | آموزش بافتنی| آموزش رایگان بافتنی| پترن دومیل آموزش رایگان 6 5:04 آموزش مدل بافتنی با دومیل| آموزش ایده بافتنی|پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی آموزش رایگان 7 4:56 آموزش بافت مدل دومیل |پترن دومیل | آموزش بافتنی| ایده بافت با دومیل آموزش رایگان 8 9:49 آموزش رایگان بافتنی| آموزش بافتنی|پترن دومیل|مدل بافتنی | ایده بافت دومیل آموزش رایگان 9 7:51 آموزش مدل دومیل|آموزش بافتنی| پترن دومیل| ایده بافت ژاکت|آموزش رایگان بافتنی آموزش رایگان 10 4:28 آموزش بافتنی با دومیل| آموزش بافتنی|پترن دومیل |ایده بافت دومیل آموزش رایگان 11 8:43 آموزش مدل دومیل|پترن دومیل|ایده بافت ژاکت|آموزش رایگان بافتنی با دومیل آموزش رایگان 12 4:43 پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی| ایده بافت دومیل| آموزش رایگان 13 7:50 پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل|ایده بافتنی| مدل بافت ژاکت آموزش رایگان 14 6:00 آموزش رایگان بافتنی با دومیل|پترن دومیل|ایده بافتنی|مدل بافت مردانه آموزش رایگان 15 5:10 پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل| ایده بافت پلیور آموزش رایگان 16 6:38 آموزش رایگان بافتنی|پترن دومیل|مدل بافت زنانه آموزش رایگان 17 6:38 پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل| ایده بافتنی با دومیل آموزش رایگان 18 6:24 آموزش مدل بافت دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل|پترن دومیل آموزش رایگان 19 7:53 پترن دومیل | آموزش رایگان بافتنی با دومیل|مدل بافت پلیور آموزش رایگان 20 4:54 آموزش رایگان بافتنی| پترن دومیل| ایده بافت ژاکت و پلیور آموزش رایگان 21 4:08 بافت دومیل |بافت توری دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل آموزش رایگان 22 6:43 آموزش مدل بافت توری| آموزش رایگان بافتنی |پترن دومیل آموزش رایگان 23 4:05 دو رنگ بافی| آموزش رایگان بافتنی با دومیل| ایده های بافت دومیل آموزش رایگان 24 6:56 آموزش بافتنی با دومیل|مدل بافت ژاکت|ایده بافت 2021 آموزش رایگان 25 4:13 ایده و مدل بافتنی 2021| پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل آموزش رایگان 3:50 آموزش بافت حصیری دومیل|بافت حصیری|آموزش بافتنی آموزش رایگان 27 4:33 مدل بافت دومیل.پترن دومیل.آموزش بافت دومیل آموزش رایگان 28 6:31 جدیدترین مدل بافت دومیل. مدل بافت پلیور. پترن دومیل آموزش رایگان 29 4:45 دورنگ بافی با دومیل. آموزش مدل دومیل. دومیل بافی. پترن دومیل. بافتنی آموزش رایگان 30 2:31 پترن دومیل. مدل دومیل حصیری. آموزش بافتی دومیل.ایده بافتنی آموزش رایگان 31 0:57 آموزش باز کردن جادکمه در بافتنی. باز کردن جادگمه ژاکت. آموزش رایگان 32 3:43 آموزش رایگان بافتنی با دومیل. پترن دومیل. ایده بافتنی دومیل آموزش رایگان ویدیوهای مشابه پخش خودکار 2:31 پترن دومیل. مدل دومیل حصیری. آموزش بافتی دومیل.ایده بافتنی آموزش رایگان 6 هزار بازدید 10 ماه پیش 6:24 آموزش مدل بافت دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل|پترن دومیل آموزش رایگان 6.8 هزار بازدید 11 ماه پیش 8:43 آموزش مدل دومیل|پترن دومیل|ایده بافت ژاکت|آموزش رایگان بافتنی با دومیل آموزش رایگان 7 هزار بازدید 11 ماه پیش 4:43 پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی| ایده بافت دومیل| آموزش رایگان 5 هزار بازدید 11 ماه پیش 5:10 پترن دومیل| آموزش رایگان بافتنی با دومیل| ایده بافت پلیور آموزش رایگان 6 هزار بازدید 11 ماه پیش 7:53 پترن دومیل | آموزش رایگان بافتنی با دومیل|مدل بافت پلیور آموزش رایگان 6.7 هزار بازدید 10 ماه پیش 9:49 آموزش رایگان بافتنی| آموزش بافتنی|پترن دومیل|مدل بافتنی | ایده بافت دومیل آموزش رایگان 6 هزار بازدید 11 ماه پیش 6:00 آموزش رایگان بافتنی با دومیل|پترن دومیل|ایده بافتنی|مدل بافت مردانه آموزش رایگان 28.7 هزار بازدید 11 ماه پیش 7:51 آموزش مدل دومیل|آموزش بافتنی| پترن دومیل| ایده بافت ژاکت|آموزش رایگان بافتنی آموزش رایگان 13 هزار بازدید 11 ماه پیش 6:43 آموزش مدل بافت توری| آموزش رایگان بافتنی |پترن دومیل آموزش رایگان 6.9 هزار بازدید 10 ماه پیش

بافت حصیری با دومیل نمونه بافت دومیل ارسال شده توسط ناهید 1395/10/23 2.29k بازدید با سلام به علاقمندان هنر بافتنی. آیا تا بحال با مدل بافتی روبرو شده اید که بنظرتان بیاید خیلی زیباست و از خود بپرسید: این مدل چگونه بافته شده؟ مشتاق باشید که آنرا یاد بگیرید. یکی از این مدلها که من مدت ها دوست داشتم روش بافت آن را یاد بگیرم بافت حصیری با دومیل است. این بافت کاربرد زیادی دارد و برای بافت شال، کلاه، ژاکت و جلیقه مردانه و مانتوی زنانه بسیار مناسب است. بافتهای مورد نیاز : بافت زیر بافت رو روش بافت :  ابتدا به هر تعداد که لازم است، دانه سر می اندازیم.  تذکر مهم: تعداد دانه ها باید زوج باشد. رج رفت: 1) در موقع بافت ابتدا دانه اول را نمی بافید بلکه همانطور که دانه اول در میل سمت چپ است، میل سمت راست را از پشت وارد دانه دوم می کنید.  2) و دانه دوم را از زیر ببافید و همانطور نگه دارید. مانند تصویر زیر همچنان هیچکدام از دانه ها را از میل چپ خارج نکنید. 3) خب حالا دانه اول را ببافید. در این مرحله شما دو دانه بافته اید یعنی دو دانه در میل سمت راست ایجاد شده است و در عین حال هنوز آن دو دانه را از میل سمت چپ خارج نکرده اید. 4) پس هر دو دانه بافته شده را از میل سمت چپ خارج کنید. حالا شما دو دانه بافته شده روی میل سمت راست دارید. 5) بافت را به همین ترتیب تا آخر رج ادامه دهید. توجه : در موقع بافت دانه ها به شکل جابجا، باید نخ و دانه ها را با انگشت شصت و وسط دست چپ طوری هدایت کنید که به هم گیر نکنند و به راحتی بافته شوند. رج برگشت: 6) در رج برگشت که همه دانه ها از رو است، ابتدا دانه اول را به میل سمت راست منتقل کنید یعنی دانه اول رج را نبافید و بافت را از دانه دوم و سوم شروع کنید. 7) مثل قبل باید از دو دانه بعدی، ابتدا دانه دوم را از رو ببافید. ولی از میل سمت چپ خارج نکنید. 8) و سپس دانه اول را از رو ببافید، توجه کنید نخ باید روی کار باشد. 7) سپس هر دو دانه را از میل سمت چپ خارج کنید و بافت را تا آخر به همین ترتیب ادامه دهید. توجه : در بافت از رو (رج برگشت) یک دانه تک در اول بافت داریم و یک دانه تک ، آخر بافت داریم. اما در بافت از زیر (رج رفت) دانه ها زوج است و هیچ دانه ی تکی نداریم. این بافت واقعا خوشگله. درضمن جزو بافت هایی است که لبه های کار لول نمی شود. شاد باشید ????

برچسب ها: آموزش بافت حصیریآموزش بافت حصیری با دومیلآموزش بافتنیآموزش علایم بافتنیبافت حصیرینمونه بافت با دو میل

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید بافت مدل دانه قهوه سلام عزیزان امروز خیال دارم یه مدل زیبا به نام... آموزش بافت برگ حاشیه سلام دوستان عزیز هنربازار. بافت برگ در حاشیه جلوی لباس... آموزش بافت تک برگ سلام به عزیزان علاقمند به بافتنی.امروز یک بافت زیبا را... بافت مدل پیچ شکلاتی سلام و صد سلام به اونایی که علاقه خاصی به... بافت پاپوش با دومیل سلام و صبح بخیر به دوستای عزیز و همراهان هنرمند.امروز... بافت کلاه برگ برجسته دخترانه سلام و صد سلام به دخترای گل و هنرمند. حال...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب