دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

این جمله از کیست امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است

کتاب - دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س) - لزوم دفاع

این جمله از کیست امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است

لزوم دفاع

.da aid_123973 p.p --3 { ma gi -bo om:0p ; ex -alig : igh ; fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:18p ; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 A.p -000000 { ex -deco a io : o e; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo { fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:18p ; fo -weigh :bold; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 p.p --9 { ma gi -bo om:0p ; ex -alig : igh ; fo -family:'Times New Roma ', 'se if'; fo -size:14p ; li e-heigh :108%; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 spa .p -000001 { fo -size:14p ; fo -weigh :bold; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 p.p --9-000002 { ma gi -bo om:0p ; ex -alig : igh ; fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:14p ; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo -000003 { fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:14p ; fo -weigh :bold; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 p.p -No mal { ma gi -bo om:0p ; fo -family:'Times New Roma ', 'se if'; fo -size:12p ; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo -000004 { fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:11.5p ; fo -weigh : o mal; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo -000005 { fo -family:'Times New Roma ', 'se if'; fo -size:12p ; fo -weigh : o mal; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 p.p -No mal-000006 { ma gi -bo om:0p ; ex -alig :lef ; fo -family:'Times New Roma ', 'se if'; fo -size:9.5p ; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo -000007 { fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:9.5p ; fo -s yle:i alic; fo -weigh :bold; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 p.p -No mal-000008 { ma gi -bo om:0p ; fo -family:'Times New Roma ', 'se if'; fo -size:12p ; li e-heigh :108%; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo -000009 { fo -size:12p ; fo -weigh : o mal; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 p.p -No mal-000010 { ma gi -bo om:0p ; ex -alig :ce e ; fo -family:'Times New Roma ', 'se if'; fo -size:11.5p ; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo -000011 { fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:11.5p ; fo -s yle:i alic; fo -weigh :bold; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 spa .p -000012 { fo -size:12p ; fo -weigh : o mal; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 p.p -No mal-000013 { ma gi -bo om:0p ; fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:12p ; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 p.p -No mal-000014 { ma gi -bo om:0p ; fo -family:'Times New Roma ', 'se if'; fo -size:11.5p ; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo -000015 { fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:9p ; fo -weigh : o mal; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 spa .p -Defaul Pa ag aphFo -000016 { fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:11.5p ; le e -spaci g:-1p ; fo -weigh : o mal; ma gi :0i ; paddi g:0i ; } .da aid_123973 p.p -No mal-000017 { ma gi -bo om:0p ; fo -family:'Tahoma', 'sa s-se if'; fo -size:12p ; li e-heigh :108%; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } .da aid_123973 p.p -No mal-000018 { ma gi -bo om:0p ; ex -alig : igh ; fo -family:'Times New Roma ', 'se if'; fo -size:12p ; li e-heigh :108%; ma gi - op:0p ; ma gi -lef :0p ; ma gi - igh :0p ; } ‏‏لزوم دفاع‏ ‏‎ ‎ ‏‎ ‎ ‏‏دفاع با قرآن و سلاح‏ ‏‏جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را و با‏‎ ‎‏دست دیگر، سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع‏‎ ‎‏کنید که قدرت تفکر توطئه علیه خود را از آنان سلب نمایید. چنان با‏‎ ‎‏دوستانتان رحیم باشید که از ایثار هر‌چه دارید نسبت به آنان کوتاهی‏‎ ‎‏ننمایید.(144)‏ ‏‏1 / 1 / 59‏ ‏‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 88‎ ‏‏تقابل کامل اسلام و کفر‏ ‏‏آنچه من به ملت خودمان می خواهم بگویم این است که ملت ما باید‏‎ ‎‏متوجه باشد که اسلام است و قضایای اسلام در کار است و ما تبع‏‎ ‎‏اسلام داریم جنگ می کنیم، دفاع می کنیم و به واسطۀ اسلام داریم دفاع‏‎ ‎‏می کنیم.‌... ما تا آخر با آنها جنگ خواهیم کرد و ان‌شاءالله تعالی، پیروز‏‎ ‎‏خواهیم شد. و هر یک از دُوَل هم که با او همراهی بکند، ما هیچ ابداً‏‎ ‎‏اعتنایی نداریم به این؛ برای اینکه ما هدفمان این است که تکلیفمان را‏‎ ‎‏عمل بکنیم. تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم‏‎ ‎‏اسلام را. کشته بشویم تکلیف را عمل کرده ایم، بکشیم هم تکلیف را‏‎ ‎‏عمل کرده ایم...‏ ‏‏     شما هیچ وقت از هیچ چیز هراس نداشته باشید. شما برای حفظ‏‎ ‎‏اسلام دارید جنگ می کنید و او برای نابودی اسلام. الآن اسلام به‏‎ ‎‏تمامه در مقابل کفر واقع شده است و شما باید از اسلام پایداری کنید‏‎ ‎‏و حمایت کنید و دفاع کنید. دفاع یک امر واجبی است بر همه کس. بر‏‎ ‎‏هر کس که هر مقدار قدرت دارد، باید دفاع بکند از اسلام. الآن اینها‏‎ ‎‏هجوم کردند بر اسلام و ما باید دفاع بکنیم.(145)‏ ‏‏8 / 7 / 59‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏لزوم آمادگی دفاعی ملت‏ ‏‏اکنون، شما ای ملت بزرگ اسلامی ایران، بر سر دوراهی می باشید؛ راه‏‎ ‎‏سعادت و افتخار ابدی در سایۀ پرافتخار جهاد برای خدا و دفاع از‏‎ ‎‏کشور اسلام، و راه ذلت و ننگ ابدی؛ اگر خدای نخواسته در این جهاد‏‎ ‎‏مقدس سستی و سردی از خود نشان دهید. و من امید واثق دارم که‏‎ ‎‏ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد، و تا سقوط رژیم منحط بعث‏‎ ‎‏عراق از پای ننشینند و تا ملت شریف عراق را از اختناق و جنایاتی که‏‎ ‎‏بر آنان سایۀ شوم افکنده نجات ندهند، دست از جهاد مقدس‏‎ ‎‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 89‎ ‏‏برندارند.‌... اینجانب اولاً به ملت ایران هشدار می دهم که خود را مهیا‏‎ ‎‏کنند و اسلحه های خود را آماده کنند و به حال آماده باش باشند، که اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته محتاج به بسیج عمومی شد و امر به جهاد مقدس‏‎ ‎‏عمومی داده شد، فوراً به میدان رفته و از دین خدا و کشور اسلامی‏‎ ‎‏دفاع نمایند.(146)‏ ‏‏27 / 7 / 59‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏آماده سازی تواناییها برای جنگ‏ ‏‏ما باید مهیّا بشویم برای جنگها و ما قدرت داریم. ما جوانها را داریم،‏‎ ‎‏یک ملتی هستیم که با وحدت کلمه و با اتّکال به خدای تبارک و تعالی،‏‎ ‎‏همه چیز را ما می توانیم پیش ببریم؛ هیچ خوف از این مسائل‏‎ ‎‏نداریم.(147)‏ ‏‏12 / 8 / 59‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تقویت قوای مسلح برای دفاع‏ ‏‏امید، که از جنودالله است در خودمان زنده بکنیم. به خودمان امیدوار‏‎ ‎‏باشیم. تکیه به ارادۀ خودمان بکنیم. تبع اراده دیگران نباشیم. لکن همه‏‎ ‎‏با هم مجتمعاً این اراده را بکنیم تا کار انجام بگیرد. آنهایی که در ارتش‏‎ ‎‏هستند، در قوای مسلّح هستند، با هم هماهنگ باشند، و با هم‏‎ ‎‏بخواهند که ارتششان قوی باشد، و ارتششان قوای مسلّحه شان را‏‎ ‎‏خودشان اداره کنند. و می توانند و می بینید که توانستند و می توانند.‌...‏‎ ‎‏هم عزمتان را جزم کنید که این ملت را به جلو ببرید. این ملت را بیدار‏‎ ‎‏کنید. ارتش را تقویت کنید. دادگاهها را تقویت بکنید... اشخاصی که‏‎ ‎‏در رأس ارتش و قوای مسلّحۀ دیگر هستند تأیید کنید تا آنها بتوانند‏‎ ‎‏ارتش را اداره کنند. تا بتوانند قوای مسلّحه کارهایی که بر آنها محوّل‏‎ ‎‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 90‎ ‏‏است بخوبی انجام بدهند.(148)‏ ‏‏29 / 10 / 59‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏پشتیبانی از رزمندگان در دفاع‏ ‏‏تکلیف ملت هم این است که همین طوری که بحمدالله ، تا حالا در‏‎ ‎‏صحنه ‏‏[‏‏بوده‏‏]‏‏ است و هر قضیه ای واقع می شود بحمدالله ، اینها هستند‏‎ ‎‏در صحنه ‏‏[‏‏بماند.‏‏]‏ ‏‎     ‎‏و من گاهی وقتی اینها را، این اجتماعاتشان، و این تعهدشان را‏‎ ‎‏[‏‏که‏‏]‏‏ می بینم، برای خودم حقارت قائل می شوم؛ اگر این پاسداری‏‎ ‎‏است که در کنار سنگر نماز شب می خواند و جانش را در محل خطر‏‎ ‎‏قرار می دهد، اگر این سربازی است که در جبهه جان خودش را در‏‎ ‎‏خطر می بیند و نماز شبش را می خواند و وصیت می نویسد ـ‌آنطور‏‎ ‎‏وصیتها‌ اگر اینها مسلمان هستند، خوب، من چه می گویم؟ تکلیف‏‎ ‎‏ملت هم این است که با تمام این چیزهایی که برای حفظ اسلام‏‎ ‎‏مشغول هستند، ارتش و سپاه و همۀ این قوای مسلح که در جبهه ها‏‎ ‎‏مشغول فعالیت هستند، با آن هوای گرم و آن ناگواریها، اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏کمک کنند، همه پشتیبان باشند و اظهار کنند پشتیبانی خودشان را به‏‎ ‎‏اینها، روح بدهند به اینها.(149)‏ ‏‏10 / 4 / 60‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏دفاع، عبادتی بزرگ‏ ‏‏امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ‏‎ ‎‏است.(150)‏ ‏‏18 / 4 / 60‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 91‎ ‏‏حفظ اسلام و دفاع از ملت تکلیف است‏ ‏‏شماها توجه داشته باشید، چه پاسداران و چه سایر قوای انتظامی و‏‎ ‎‏نظامی و غیر انتظامی و چه سایر ملت، همه توجه داشته باشند که ما‏‎ ‎‏وظیفه داریم که این اسلامی که الآن به ما رسیده حفظش کنیم تا آن فرد‏‎ ‎‏آخری هم که ـ‌خدای نخواسته‌ کشته می شود، موظف برای حفظ‏‎ ‎‏اسلام، برای دفاع از ملت، دفاع از کیان اسلامی، دفاع از کشور اسلامی‏‎ ‎‏تا آن آخر زن و مرد، بچه و بزرگ مکلفند که دفاع کنند... وقتی کشور‏‎ ‎‏اسلام مورد تهدید دشمنهای اسلام است، دفاع از کشور اسلام و‏‎ ‎‏نوامیس مسلمین بر همۀ ما، بر تمام ما واجب است؛ با همۀ کوشش‏‎ ‎‏واجب است.‌... اینهایی که به سرحدات حمله می کنند به ما، ولو فرض‏‎ ‎‏بکنید که مسلمان هستند، لکن چون حمله کردند دفاع واجب است و‏‎ ‎‏کشتن آنها هم تا دفعشان واجب است. نه اینکه ما سر جنگی داریم، ما‏‎ ‎‏می خواهیم عالم در صلح باشد. ما می خواهیم همۀ مردم، همۀ‏‎ ‎‏مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش این‏‎ ‎‏نیست که اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی و تعدی کند،‏‎ ‎‏ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم! نه،‏‎ ‎‏همان طوری که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام‏‎ ‎‏است. دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور‏‎ ‎‏مسلمین یکی از واجبات است. ما داریم به این واجب عمل می کنیم.‏‎ ‎‏کشور ما دارد به این واجب عمل می کند. آنها در جبهه و دیگران در‏‎ ‎‏پشت جبهه دارند به این واجب عمل می کنند.‌... ما نمی خواهیم با‏‎ ‎‏کسی دعوا بکنیم؛ نه با عراق دعوا داریم و نه با ـ‌فرض کنید‌ جاهای‏‎ ‎‏دیگر دعوایی ما نداریم، آنها دعوا دارند. وقتی دعوا دارند تو دهنی‏‎ ‎‏می خورند و خوردند. حالا هم از هر جایی هم، همچو چیزی پیدا‏‎ ‎‏بشود، همین مردمند و همین پاسداران هستند و همین ارتش است و‏‎ ‎‏همین جوانهای زن و مرد ما، از هر جا تعدی بشود تو دهنی‏‎ ‎‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 92‎ ‏‏می خورند.‏ ‏‏     ما که اسلام را خواستیم و می خواهیم، اسلام اجازه نمی دهد که ما‏‎ ‎‏تعدی کنیم به یک کشوری، لکن فرموده است که اگر به شما تعدی‏‎ ‎‏کردند، بزنید تو دهنشان! اگر یک دسته ای از مسلمین را ـ‌در جنگهای‏‎ ‎‏سابق این هست‌ اگر یک دسته ای از مسلمین را کفار سپر قرار دادند؛‏‎ ‎‏فرض کنید که عراق فاسد، یک دسته ای از مسلمین بی گناه را سپر قرار‏‎ ‎‏داد و پشت آنها ایستاده که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که‏‎ ‎‏مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمانها شهید هستند و به‏‎ ‎‏بهشت می روند و کافرهایش کافرند و به جهنم. دفاع واجب‏‎ ‎‏است.(151)‏ ‏‏27 / 5 / 60‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ضرورت راندن دشمن‏ ‏‏اکنون بر ملت شریف و مبارز ایران است که در مقابل تمام توطئه ها و‏‎ ‎‏شرارتها بایستند و همان طور که با قیام و انقلاب خود دست قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ و تفاله های آنان را از ایران قطع کردند، برای ادامۀ انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی خود و برای اقامۀ عدل الهی از هیچ قدرتی و شرارتی هراس‏‎ ‎‏به خود راه ندهند. و بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و‏‎ ‎‏سایر قوای نظامی و انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه‏‎ ‎‏است که چون سیلی خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان‏‎ ‎‏برانند و ایران عزیز را از این خس و خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که‏‎ ‎‏نیروی ایمان پیروز است.(152)‏ ‏‏27 / 6 / 60‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 93‎ ‏‏دفاع، تکلیف شرعی و وجدانی‏ ‏‏در عین حالی که ما از جنگ گریزان هستیم، لکن دفاع، که حق هر‏‎ ‎‏انسانی است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع از کشور‏‎ ‎‏خود و دفاع از دین خود، ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرتها‏‎ ‎‏ایستاده ایم... جنگ دفاعی از تکلیفهای شرعی و وجدانی و انسانیِ‏‎ ‎‏همه است.(153)‏ ‏‏11 / 9 / 60‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏لزوم حضور در جبهه ها‏ ‏‏مادامی که در آنجا احتیاج است بر افراد؛ تمام افراد؛ تمام، بی استثنا،‏‎ ‎‏آنهایی که می توانند، قدرت دارند، برای آنها لازم است که احتیاج‏‎ ‎‏سرحدات را از حیث افراد و از حیث چیزهایی که احتیاج دارد آنجا،‏‎ ‎‏بر او تأمین کنند. البته یک واجب عینی نیست، یک واجب کفایی‏‎ ‎‏است. مادامی که احتیاج هست، بر همه واجب است. اگر یک دسته ای‏‎ ‎‏رفتند و کار را انجام دادند؛ یعنی، محتاج دیگر نبودند، از دیگران‏‎ ‎‏ساقط است، ولی مادامی که احتیاج است، به تمام افراد عیناً واجب‏‎ ‎‏است، لکن یک دسته ای اگر کار را انجام دادند، از دیگران ساقط‏‎ ‎‏می شود.(154)‏ ‏‏17 / 5 / 61‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏وجوب شرعی حفظ ثغور اسلام‏ ‏‏الآن جبهه ها احتیاج به افراد دارد. در جبهه ها باید افراد بروند. این یک‏‎ ‎‏واجب شرعی الهی است، منتها واجب کفایی. به همه واجب است،‏‎ ‎‏مگر اینکه به اندازۀ کفایت حاصل شده باشد. هر که می تواند، قدرت‏‎ ‎‏دارد، بر او واجب است. و اگر به اندازۀ کفایت به طوری که سران‏‎ ‎‏نظامی، از سران پاسداران و سران ارتش و اینها گفتند دیگر احتیاج‏‎ ‎‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 94‎‏نیست، آن وقت از همه ساقط می شود. ما باید این مطلب را درست‏‎ ‎‏توجه به آن داشته باشیم که ما در حال جنگیم و در حال دفاع و اگر‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ سستی بکنیم، یک مِثلِ اسرائیلی ـ‌خدای نخواسته‌‏‎ ‎‏به ما حمله می کند و ما اگر سستی کنیم، بر ما چیره می شود. ما از حالا‏‎ ‎‏باید جلویش را بگیریم. ما تا هر حدی که رفته ایم، همه دفاع بوده. الآن‏‎ ‎‏هم دفاع می کنیم.‌... آقایان نمایندگان محترم مردم هم باید این فکر را‏‎ ‎‏بکنند. ما بین راه هستیم. اگر اینجا احتیاج باشد به نمایندگانی که بروند‏‎ ‎‏در جبهه ها و مردم را نصیحت بکنند، آن وقت تصور این را بکنند که‏‎ ‎‏آیا یک سفر مستحبی حج باید بروند یا یک سفر ـ‌تقریباً‌ واجب به‏‎ ‎‏طرف جبهه ها و نصیحت آنها و دلداری به آنها. الآن چند روز است که‏‎ ‎‏به من مکرر گفته شده است که دارد مملکت برای این توجهی که‏‎ ‎‏دارند به سفر حج، فلج می شود. و کلای مجلس می خواهند همه‏‎ ‎‏مشرف شوند؛ 140 نفر یا بیشتر مشرف بشوند. البته عذر دارند،‏‎ ‎‏می گویند آقای هاشمی فرمودند که این تعطیلی آنهاست، لکن ما فکر‏‎ ‎‏این را بکنیم که ما امروز تعطیل داریم؟ ما امروز می توانیم در این‏‎ ‎‏وضعی که کشور ما دارد، استفاده از تعطیل بکنیم؟ و شورای قضایی‏‎ ‎‏هم می گویند بسیاریشان می روند. شورای نگهبان هم، خوب، ایشان‏‎ ‎‏هم می روند و از سایر قشرها هم همین طور. اگر واجب باشد مکه،‏‎ ‎‏خوب، هیچ کس جلویش را نمی تواند بگیرد؛ باید هم بروند، اگر حج‏‎ ‎‏فریضه باشد، مگر اینکه یک فریضۀ بالاتر از آن باشد با حفظ ثغور‏‎ ‎‏اسلام که همۀ فرائض را کنار می گذارد.‏ ‏‏     این را من عرض کردم باز هم به بعضی آقایان که اینجا تشریف‏‎ ‎‏داشتند که با اینکه قتل نفس مؤمن از همۀ گناهان کبیره، شاید بعد از‏‎ ‎‏شرک بالله ، بالاتر باشد؛ قتل نفس مؤمن بی گناه، لکن اسلام؛ همین‏‎ ‎‏اسلامی که این قدر راجع به مؤمنین سفارش فرموده است و تحذیر از‏‎ ‎‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 95‎‏قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دستۀ از‏‎ ‎‏همین مؤمنین، از همین مسلمین، از همین فقها، از همین ـ‌عرض‏‎ ‎‏بکنم ـ‌دانشمندان را کفار جلو قرار دادند و سپر قرار دادند برای‏‎ ‎‏خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید؛ اینها با آنها،‏‎ ‎‏اینها همه شهیدند و به بهشت می روند، آنها هم جهنم؛ برای اینکه‏‎ ‎‏حفظ ثغور اسلام است؛ حفظ نظام اسلام است؛ حفظ ثغور اسلام‏‎ ‎‏است. حفظ ثغور اسلام جزء فرایضی است که هیچ فریضه ای بالاتر از‏‎ ‎‏آن نیست؛ حفظ اسلام است.‏ ‏‏     آقایان توجه کنند! خودشان همه دانشمند هستند، همه توجه به‏‎ ‎‏مسائل دارند؛ که البته بعضی مسائل دیگر هست، من نمی خواهم‏‎ ‎‏بگویم که موجب نگرانی است، ولی خودتان توجه بکنید که آیا با این‏‎ ‎‏وضعی که کشور ما دارد. اینطور کوچ کردن به جوار بیت الله با آن همه‏‎ ‎‏ثوابهایی که دارد، بر غیر اشخاصی که واجب عینی است، آیا الآن‏‎ ‎‏صلاح می دانند آقایان که این مملکت را به حال تعطیل درآورند؟ و‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ یک وقت یک صدمه ای وارد بشود به کشورتان،‏‎ ‎‏علاوه بر یک نگرانیهای دیگری که هست. در هر صورت، توجه به‏‎ ‎‏این بکنید که انگیزه ای که در قلب شما برای رفتن حج هست، چه‏‎ ‎‏هست؟ این است که به ثواب عالی برسید؟ آن وقت ببینید ثواب اینکه‏‎ ‎‏به حج بروید یا ثواب اینکه برای مسلمین خدمت بکنید، کدام بیشتر‏‎ ‎‏است؟ برای حدود و ثغور اسلام خدمت بکنید، کدام بیشتر است؟‏‎ ‎‏تحصیل علم از اموری است که واجب کفایی است و از امور مهم‏‎ ‎‏است، لکن اگر ما یک وقت احتیاج داشتیم به اینکه علما و افراد مستعد‏‎ ‎‏الآن تحصیل علم را کنار بگذارند و بروند در جبهه ها و دلداری بدهند‏‎ ‎‏به اینها، هدایت کنند اینها را یا بروند به شهرهای دور افتاده و هدایت‏‎ ‎‏کنند آنها را، این مستحب بسیار بزرگ را باید کنار بگذارند، بروند آن‏‎ ‎‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 96‎ ‏‏کار را انجام بدهند؛ برای اینکه آن واجب است.(155)‏ ‏‏9 / 6 / 61‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏لزوم وحدت در دفاع از کیان اسلام‏ ‏‏برادران و خواهران مذاهب گوناگون، همه دست در دست یکدیگر‏‎ ‎‏بگذارند و از حیثیت و کیان اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنند و از‏‎ ‎‏این هیاهوها نترسند، که ما شکست نمی خوریم.(156)‏ ‏‏3 / 11 / 61‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏حمایت از دولت در دفاع‏ ‏‏دولت جمهوری اسلامی که متصدی ادارۀ کشور است و در هر‏‎ ‎‏پیشامدی موظف است اقدام مقتضی نماید، در وضع کنونی بدون‏‎ ‎‏کمک ملت، توانایی رفع تمام گرفتاریها را ندارد، و برای ادارۀ نظام‏‎ ‎‏جمهوری و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشکلات جنگ که حجم‏‎ ‎‏آن بسیار عظیم است،احتیاج به کمک دارد. و چون پای دفاع از‏‎ ‎‏اعراض و نفوس و اموال کشور و حفظ اسلام درمیان است، بر همه‏‎ ‎‏کس واجب است که به مقدار کفایت، از خطر عظیم و هجوم اجانب به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین، کمک نماید. و این تکلیفی است که بیشتر متوجه‏‎ ‎‏است به طبقۀ مرفه و ثروتمند و پس از آنان به طبقۀ متوسط به حسب‏‎ ‎‏احوال آنها،نه طبقۀ مستمند و ضعیف که درآمدشان به مقدار اعاشۀ‏‎ ‎‏آنهاست، گر‌چه این قشر از تمام قشرها خدمتشان بیشتر است...‏‎ ‎‏مسأله جنگ دفاعی که در رأس امور است و ملت متعهد کمک به آن را‏‎ ‎‏برای خود یک امر لازم می داند و دولت در رابطه با آن حقاً تمام‏‎ ‎‏کوشش را می کند، لکن تذکر و تکرار در امور مهم، لازم است، و باید‏‎ ‎‏هر روز ابعاد کمک به جبهه ها را بیشتر گسترش دهد و تا فتح نهایی‏‎ ‎‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 97‎ ‏‏ان شاءالله تعالی برنامۀ دفاع را در رأس همۀ برنامه ها قرار دهد.(157)‏ ‏‏22 / 11 / 61‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏لزوم دفع دشمن از شهرها‏ ‏‏بر همۀ ما واجب است که دفاع کنیم از کشور خودمان؛ و دفاع این است‏‎ ‎‏که ما دشمن را تا آنجا برسانیم و برانیم که نتواند با موشکهای خودش‏‎ ‎‏شهرهای ما را بکوبد.‌... بنابراین، ما چون مدافع هستیم بر همۀ ما یک‏‎ ‎‏امر واجب است، منتها هر کسی دفاع را به یک نحوی باید بکند.‏ ‏‏     ‏‏... ما ایستاده ایم در مقابل دفاع از کشور خودمان و دفاع از اسلام‏‎ ‎‏عزیز در مقابل هر مهاجم. مهاجم می خواهد ابرقدرت باشد،‏‎ ‎‏می خواهد قدرت کم، فرقی در نظر ما نیست. ما واجب است برایمان‏‎ ‎‏دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع کنیم از کشور‏‎ ‎‏اسلامی خودمان و مادامی که در حال دفاع هستیم، با هر قدرتی که‏‎ ‎‏بخواهد هجمه بکند بر ما، مقابله می کنیم و هیچ هراس نداریم؛ غایت‏‎ ‎‏امر این است که ما در راه خدا شهید می شویم و این غایت آمال‏‎ ‎‏جوانهای ماست. و من امیدوارم که این قدرت محفوظ بماند و شما با‏‎ ‎‏همین قوه و قدرت پیش بروید. و چون در حال دفاع هستیم، مادامی‏‎ ‎‏که جبهه ها احتیاج دارند به اینکه کمک بشود برایشان، بر همه واجب‏‎ ‎‏است که در جبهه بروند و دفاع کنند.(158)‏ ‏‏21 / 1 / 62‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏دفاع بزرگترین تکلیف الهی‏ ‏‏برادران! ما امروز گرفتار تمام قدرتهای شیطانی بشر هستیم؛ ما باید‏‎ ‎‏توجه بکنیم به اینکه تکلیف الهی ما در امروز که همه به ما حمله‏‎ ‎‏کرده اند چی است. تمام اقشار ملت از آنهایی که در سطح کشور‏‎ ‎‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 98‎ ‏‏کارفرما هستند و دست اندرکاران دولتی هستند، آنهایی که قوۀ قضایی‏‎ ‎‏به آنها محول است، آنهایی که کارهای دیگر بر آنها محول است،‏‎ ‎‏آنهایی که پاسداری از مرزها بر آنها محول است مثل ارتش و غیره،‏‎ ‎‏آنهایی که همه چیز بر آنها محول است و سایر قشرهای ملت مکلفند‏‎ ‎‏به اینکه اسلام را حفظ کنند، مکلفند به اینکه جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏حفظ کنند؛ و این تکلیف، تکلیفی است که از بزرگترین تکالیفی است‏‎ ‎‏که اسلام دارد.(159)‏ ‏‏21 / 2 / 62‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ایستادگی با تمام قدرت‏ ‏‏باید با قدرت به پیش برویم و با قدرت با همۀ کسانی که به ما‏‎ ‎‏می خواهند تجاوز و تعدی کنند مبارزه کنیم. و زندگی آبرومند‏‎ ‎‏نداشتن و زندگی زیربار بودن، هزار مرتبه از اینکه انسان بمیرد، مردن‏‎ ‎‏بر او شرف دارد.‏ ‏‏     من به ملت ایران عرض می کنم، به همه، به همه قشرها، به قوای‏‎ ‎‏مسلح، به همۀ قشرهای قوای مسلح، به همۀ قشرهای قوای مسلح‏‎ ‎‏عرض می کنم که مصمم باشید و مجهز باشید و هر روز قویتر کنید‏‎ ‎‏خودتان را. و ملت هم هر روز برای پشتیبانی، دفاع از اسلام بیشتر‏‎ ‎‏مصمم بشود و برای جنگ بیشتر مهیا شود که دفاع از اسلام است،‏‎ ‎‏دفاع از نوامیس مسلمین است، دفاع از قرآن کریم است، دفاع از ملت‏‎ ‎‏ایران است، و ملتهای دیگر است. و ما باید با قدرت بایستیم و هیچ‏‎ ‎‏عقب‌نشینی نکنیم.(160)‏ ‏‏21 / 3 / 62‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 99‎ ‏‏عدم خستگی از دفاع‏ ‏‏این جوانهای ما می دانند که اگر خدای نخواسته، صدام غلبه پیدا کند به‏‎ ‎‏این کشور چه خواهد کرد و با همه چیز مردم چه خواهد کرد. این‏‎ ‎‏جوانهای غیوری که یک همچو احساسی دارند می نشینند تو‏‎ ‎‏خانه شان و می گویند که خسته شده ایم از جنگ؟! از چی خسته‏‎ ‎‏شده اند؟ از دفاع از نوامیسشان خسته شده اند؟! از دفاع از کشورشان‏‎ ‎‏خسته شده اند؟! از دفاع از اسلام خسته شده اند؟! از چه خسته‏‎ ‎‏شده اند؟... شماها که باید تبلیغ کنید از این اسلام، تبلیغ کنید از این‏‎ ‎‏دیانت، تبلیغ کنید از این کشور، دفاع کنید از این کشور با قلمتان، با‏‎ ‎‏صحبتتان، با چی، هی اشکال، اشکال، اشکال، برای چی؟ شما چی کم‏‎ ‎‏دارید که اشکال می کنید؟ این مردم، این مستضعفین، این بیچاره ها،‏‎ ‎‏این جنوب شهری های همۀ کشور ما اینطور دارند جانفشانی برای‏‎ ‎‏اسلام می کنند و هیچ هم اظهار خستگی نکرده اند. الآن هم وقتی که‏‎ ‎‏می بینید فوج فوج حرکت می کنند به جبهه ها برای جنگ و برای دفاع‏‎ ‎‏از اسلام، اینها ملت نیستند؟ این جوانها که دارند می روند جزء این‏‎ ‎‏ملت نیستند؟ ملت اینجا، ملتی باشد که از امریکا باید بیاید؟ بیدار‏‎ ‎‏بشوید یک قدری، توجه کنید یک قدری به مسائل.(161)‏ ‏‏25 / 5 / 62‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏پایداری در جنگ و دفاع‏ ‏‏مردم باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از توطئه ها به‏‎ ‎‏خود هراس راه ندهند که اگر کمی عقب بنشینند، باید دست از اسلام‏‎ ‎‏بکشیم و تکلیف ما برخلاف این است.(162)‏ ‏‏18 / 6 / 63‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 100‎ ‏‏لزوم دفاع از فرهنگ اسلامی‏ ‏‏شما خانمها، شما زنها توجه به این معنا داشته باشید که همان طوری‏‎ ‎‏که بر مردها در جبهه لازم است که جلو بروند و پیشقدم باشند، شما‏‎ ‎‏هم در خارج، در پشت جبهه باید کمک کنید و مهیا بشوید که چنانچه‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ یک وقت دفاع عمومی واجب شد بر همه؛ یعنی،‏‎ ‎‏همۀ ما بی استثنا، هر کس قدرت دارد بی استثنا، دفاع بر او واجب شد،‏‎ ‎‏مهیا باشید از برای دفاع. و البته سنگر علم هم یک سنگر دفاعی است،‏‎ ‎‏دفاع از همۀ فرهنگ اسلام. شما می دانید که فرهنگ اسلام در این‏‎ ‎‏مدت مظلوم بود، در این مدت چند صد سال، بلکه از اول بعد از‏‎ ‎‏پیغمبر ـ‌سلام الله علیه‌ تا برسد به حالا، فرهنگ اسلام مظلوم بود،‏‎ ‎‏احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را باید زنده کرد. و شما خانمها‏‎ ‎‏همان طوری که آقایان مشغول هستند، همان طوری که مردها در جبهۀ‏‎ ‎‏علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که خداوند به همۀ شما توفیق عنایت کند و در این سنگر هم‏‎ ‎‏پیشروی کنید و دعا کنید که آنهایی که در جبهه ها مشغول به دفاع از‏‎ ‎‏کشور خودشان و از اسلام هستند، آنها هم ان شاءالله ، پیروز باشند.(163)‏ ‏‏11 / 12 / 64‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ضرورت هر نوع خدمتی در دفاع‏ ‏‏امروز به همۀ ما واجب است که دفاع کنیم. هر کس می تواند جبهه باید‏‎ ‎‏برود، هر که نمی تواند در پشت جبهه کمک بکند.(164)‏ ‏‏4 / 1 / 65‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏وجوب حضور نیروها در جبهه ها‏ ‏‏ملت عزیز ایران هم، که در تمامی صحنه ها خود را ملزم به ادای‏‎ ‎‏تکلیف الهی و دفاع از دستاوردهای آن می دانند، باید متوجه باشند که‏‎ ‎ ‏‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 101‎ ‏‏امروز پر کردن جبهه های نبرد از نیروهای آموزش دیده و آمادگی‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و ایران برای همۀ قشرها از اهمّ واجبات الهی است، که‏‎ ‎‏هیچ چیز دیگر مانع از انجام آن نمی شود... از ملت عزیز می خواهم که‏‎ ‎‏جبهه ها و پشت جبهه ها را گرم نگه دارند، تا با لطف و عنایت خداوند‏‎ ‎‏متعال و دعای خیر حضرت ولی امر ـ‌ارواحنا فداه‌ شاهد موفقیت‏‎ ‎‏بیشتر در انجام فریضۀ دفاع الهی باشیم.(165)‏ ‏‏15 / 1 / 65‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مشارکت مردم در دفاع از اسلام‏ ‏‏همۀ ملت ایران باید در این امر شرکت داشته باشند... مسألۀ اسلام‏‎ ‎‏است. مسأله اسلام؛ یعنی، بر زن و مرد این کشور واجب است که دفاع‏‎ ‎‏کنند، هرکس به اندازه ای که تواند باید دفاع بکند و این دفاع را باید‏‎ ‎‏تعقیب بکنیم تا ان شاءالله ، به پیروزیهایی که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهد، برسیم.(166)‏ ‏‏28 / 4 / 65‏ ‏‏*  *  *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏لزوم تقویت بنیۀ دفاعی کشور‏ ‏‏نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کیْد و مکر دشمنان غافل بمانند. در‏‎ ‎‏هر شرایطی باید بنیۀ دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد. مردم ما،‏‎ ‎‏که در طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت‏‎ ‎‏دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران‏‎ ‎‏در شیوه ها و شکلهای مختلف را جدیتر بدانند. و فعلاً چون گذشته‏‎ ‎‏تمامی نظامیان، اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه ها برای دفاع در‏‎ ‎‏برابر شیطنت استکبار و عراق به مأموریتهای خود ادامه دهند.(167)‏ ‏‏29 / 4 / 67‏ ‏‎کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)ذخیرهنسخه چاپی ارسال به دوستان Facebook Twi e Google+ تلگرام صفحه 102‎

صفحه بعدی

امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است را از سایت پست روزانه دریافت کنید.درس دوم : تهاجم و دفاع1- امام خمینی (ره) در زمان دفاع مردم از دین و سرزمینشان چه فرمودند؟«امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است.»2- اگر مرزبانان آبی در مرزهای آبی کشور پهناور ما آماده نباشند ، چه خطراتی کشور را تهدید می کند؟الف- دشمن به راحتی به مرزهای آبی نفوذ می کندب-قاچاق کالا و سوخت به آسانی صورت می گیردج- شهر های ساحلی در معرض تهدید قرار می گیرند.د: اطلاعی از نیروهای خارجی نزدیک مرز به دست نمی آیدو نمی توان به موقع تصمیم مناسبی اتخاذ نمود..3- تهاجم به چه معناست؟*به معنای شبیخون ، هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است.4- معمولاً قبل از تهاجم ،کشور تهدید کننده چه کاری انجام می دهد؟و چه زمانی تهاجم صورت می گیرد ؟با ایجاد ترس ، میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش می کند.اگر این کشور در آمادگی کامل نبود ، آن وقت تهاجم آغاز می شود.5-معمولاً دشمن قبل از تهاجم چه کاری انجام می دهد؟تحریم6- آمادگی دفاعی چیست؟*به هرگونه آمادگی در مقابل شبیخون ، هجوم و حمله دشمن به کشور (تهاجم دشمن ) آمادگی دفاعی گفته می شود.7-نمونه هایی از آمادگی اعتقادی ، روحی و روانی را بنویسید؟الف-شرکت در مجالس مذهبیب- بالا بردن علم و معرفت و به موقع تصیم مناسب را اتخاذ نماییدج-در همه کارها بر خداوند توکل نماییم8- نمونه هایی از آمادگی نظامی ، سیاسی و اقصادی را بنویسید؟الف- ساختن وسایل نظامی جدید و کارآمدب-استفاده از رزمایش های مختلف در خاک و هوا و آبج-خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادید-آشنایی با مسایل روز دنیا9- تهاجم به چند شکل انجام می شود آنها را نام ببررید؟*1- نظامی(سخت)     2- فرهنگی10- تهاجم نظامی چگونه است ؟با مثال.*دشمن با ابزارهای مادی مانند: هواپیما ، تانک و سرباز  به قصد اشغال یک کشور اقدام به حمله نظامی می کند.مانند: تهاجم رژیم بعثی عراق به ایران(1367-1359)11-در تهاجم فرهنگی چه کاری صورت می گیرد؟دشمن با ابزار های غیرنظامی دست به حمله می زند . ابزار دشمن در این شکل از تهاجم ، ابزار و وسایل فرهنگی است.12- تفاوت تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی چیست؟چهار مورد*الف)هدف از تهاجم نظامی، اشغال سرزمین و خاک است ولی هدف در تهاجم فرهنگی ، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم استب)در تهاجم نظامی از ابزار توپ ، موشک و... استفاده می شود ولی در تهاجم فرهنگی از امواج ماهواره ای و سایر رسانه ها استفاده می شود.ج)زمان تهاجم نظامی معمولاً کوتاه مدت است ولی در تهاجم فرهنگی تدریجی ، بلند مدت و نامحدود است.د)در تهاجم نظامی تلفات انسانی و زیان های اقتصادی زیاد است ولی در تهاجم فرهنگی فساد اخلاقی و شیوع مواد مخدرو... زیاد است.13- کدامیک از تهاجم ها خطرناک تر است؟تهاجم فرهنگی14-چه زمانی جنگ اتفاق می افتد؟زمانی که تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر صورت بگیرد.15-جنگ را تعریف کنید؟*نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.16-دلیل جنگ های اوّلیّه چه بود؟ و عمدتاً برای چه می جنگیدند؟در ابتدا جنگ ها دلایل ساده و مشخصی داشت و عمدتاً دو طرف برای به دست آوردن غنایم ، قدرت نمایی و مقابله به مثل (تلافی کردن حملات قبلی ) با یکدیگر می جنگیدند.17- دلایل شروع جنگ هابزرگ در طول تاریخ را بنویسید.الف -طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی؛ب- تحت تسلط قرار دادن کشورهای دیگر؛ج- اختلافات مرزی و منطقه ای؛د- اختلافات سیاسی، قومی، مذهبی و …؛ه- روحیه خودخواهی و قدرت طلبی حاکمان.18- در جنگ چه اتفاقاتی می افتدکه اکثریت انسان ها با آن مخالفند؟جنگ امر خوشایندی نیست و عموم انسان های عاقل آن را دوست ندارند و مخالف وقوع جنگ هستند، زیرا می دانند افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و معنوی هر دو طرف وارد می شود.19- دفاع از سرزمین و اعتقادات باعث چه می شود؟*زمینه بروز دلاوری در جوانان را فراهم می سازد و باعث گسترش اخلاق جوانمردانه ، تقویت روحیه سلحشوری و از خود گذشتگی مردم می شود.20-معمولاً چه افرادی در جنگ تبدیل به قهرمان ملات خود می شوند؟بهترین و با انگیزه ترین افراد از سرزمینشان تا پای جان دفاع می کنند و تبدیل به  قهرمانان ملت خود می شوند.21- چگونه عزت و سربلندی و رسیدن به کمال به دست می آید؟با مقاومت در برابر تجاوز گران22- قرآن کریم در مورد اهمیّت دفاع چه می فرماید؟(آیه 40، سوره حج )*اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ، کلیساها ، کنسیه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود ، ویران می شد.23- دفاع چیست؟ *به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات ، اعتقادات ، سرزمین و ...خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ، انجام می دهد.24-چگونه انسان مسلمان نوع و شیوه دفاع خود در برابر تهدیدات را انتخاب می کند؟*متناسب با شرایط زمانی ، مکانی و چگونگی خطر و ... انتخاب می کند. و علاوه بر دفاع از جسم ، جان و امور مادی ، از امور معنوی دفاع می کند.25-ملت ها برچه اساس در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند؟هرملتی براساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و اراده خویش در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند.26- خداوند در آیه 249 از سوره بقره چه می فرماید؟«چه بسا گروه اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.»27- چند نمونه از دفاع و پیروزی گروه ها و کشورهای کوچک تر در مقابل قدرت های بزرگ تر را بیان کنید.الف) ویتنام در مقابل آمریکاب) امام خمینی (ره) در برابر شاهج) حزب ا... لبنان در مقابل اسرائیل28- چند نمونه ازآثار و نتایج دفاع دربرابرتهاجم بیگانگان را بنویسید.۱ - حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه؛۲ - سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان؛۳ - پیش گیری از طمع و تجاوز سایر کشورها؛۴ - جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران؛۵ - جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه.29-ادامه حیات هرملتی به چه چیزی بستگی دارد؟به توانایی و اراده آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد.30- در تهاجم وحشیانه صدام به ایران اسلامی، مردم ایران چرا از کشور دفاع کردند؟مردم ایران به پاخاستند و قهرمانانه از سرزمین، شرف، ناموس، اعتقادات و… خود دفاع کردند و تجاوزگران را با ذلت و خواری به بیرون راندند.31-سوالات جاخالیمنبع مطلب : amadagidafaie.blogfa.comمدیر محترم سایت amadagidafaie.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.سوالات درس آمادگی دفاعیسئوالات چهارگزینه ای درس به درس کتاب دفاعی سوم راهنمائی 91(اصلاح شده)نمونه سئوالات درس آمادگی دفاعی (درس 1 : امنیت،تهدید،تهاجم)1)خداوند در آیه ۲۸ از سوره رعد قرآن کریم در وصف مؤمنین چه فرموده است؟الف) ما معتقدیم که ریشه و سرچشمه ی امنیت ایمان به خدا است؛ب) خداوند به انسان امنیت عطا کرده تا در سایه ی آن، در جهت بندگی و رضایت آفریدگار خویش حرکت کند.ج) آنان که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیردد) امنیت یکی از نعمت های بزرگی که خداوند به انسان عطا کرده2) در ساده ترین تعریف، امنیت یعنی چه؟الف) امنیت یکی از نعمت های بزرگی که خداوند به انسان عطا کردهب) امنیت یکی از نیازهای فطری انسان استج )به معنی در امان بودن از آسیب هاد) دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود دارد.3 )یکی از مهمترین دلائلی که باعث شده آدمیان به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کنند............... بوده است؟الف) نداشتن دلهره،ب) نیاز آن ها به امنیت مشترکج) مهم ترین نیازهای فطری و ضروری انساند) انسان به دنبال به دست آوردن و حفظ امنیت خود4 -در گذشته های دور، نقش خطرات............... علیه امنیت انسان ها بیشتر و بارزتر بود. اما امروزه نقش خطرات..........افزایش یافته است.الف) طبیعی--- انسانی ب) نظامی ----- فرهنگیج) انسانی--- طبیعی د) اقتصادی ----سیاسی5- امروزه عواملی که می توانند آرامش افراد را از بین ببرند، بخاطر.................. بسیار زیادتر شده اند.الف) ناامنی ها ی داخلیب) گسترش فناوری و ابزارهای صنعتی ساخت بشر،ج) ناامنی ها ی خارجید) امنیت اجتماعی و فرهنگی6-کدام مثال ها در مورد ناامنی ها ی داخلی و خارجی(به ترتیب )صحیح است؟الف) هرج و مرج، شورش، جدایی طلبیب) تحریم های اقتصادی، هرج و مرجج) هرج و مرج، تحریم های اقتصادی،د) تحریم های اقتصادی، تبلیغات منفی رسانه های بیگانه7) در کدام امنیت :« توان پاسداری و دفاع مردم یک کشور از سرزمین و شهروندان خود به وسیلۀ ابزارهای دفاعی امکان پذیر می شود»الف) امنیت نظامی ب) امنیت اقتصادیج) امنیت سیاسی د) امنیت اجتماعی و فرهنگی8 -علائم امنیت اقتصادی در کدام گزینه صحیح است؟الف) گرم شدن هوای کرهٔ زمینب) حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مانند زبان،ج) داشتن ثبات اقتصادی ، تأمین رفاه اقتصادید) جلوگیری از هرج و مرج سیاسی9-کدام نوع امنیت سبب می شود که بیگانگان به جای مردم تصمیم نگیرند و مردم بتوانند سرنوشت خویش را تعیین کنند.الف) امنیت نظامی ب) امنیت اقتصادیج) امنیت سیاسی د) امنیت اجتماعی و فرهنگی10) وقتی که یک ملت توانایی حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مانند زبان، مذهب، آداب و رسوم، نوع پوشش و … خود را داشته باشد دارای امنیت................. است.الف)امنیت نظامی ب) امنیت اقتصادیج) امنیت سیاسی د) امنیت اجتماعی و فرهنگی11-از جمله موارد ناامنی زیست محیطی در کدام گزینه ذکر نشده است؟ الف) گرم شدن هوای کره زمین ب) وقوع سیلاب های بزرگ،ج) غرق شدن در فرهنگ بیگانه د) از بین رفتن جنگل ها12 - تهدیدات از جهت منشأ انسانی چگونه تقسیم بندی شده اند؟الف)تهدیدات طبیعی و انسانی ب) تهدیدات سیاسی و نظامیج)تهدیدات سخت ونرم د)تهدیدات نظامی و فرهنگی13- تهدید در مقابل ................... قرار دارد.الف)تهاجم ب)حمله نظامیج ) امنیت د)خطرات انسانی14- در تهدید سیاسی قدرت های مداخله گر از طریق تهدید به .................می کوشند به اهداف خودشان دست پیدا کنند.الف) حمله نظامی ب) ایجاد ترسج) فساد د) براندازی15-تهدید به لشکرکشی مستقیم و تجاوز به کشوری دیگر ..................نام دارد.الف) تهدیدات نظامی و فرهنگی ب) تهدید نظامیج) تهدیدات سیاسی و نظامی د) تهدیدات نرم16- فقر و عقب ماندگی می تواند یکی از مهم ترین تهدیدات .............علیه هر کشوری باشد.الف) تهدیدات فرهنگی ب) تهدید نظامیج) تهدیدات سیاسی د) تهدیدات اقتصادی17- قدرت های بیگانه معمولاً در زمینه تهدیدات ................از ابزار رسانه ای ،ماهواره ، اینترنت، فیلم های سینمایی استفاده می کنند.الف) تهدیدات فرهنگی ب) تهدید نظامیج) تهدیدات سیاسی د) تهدیدات اقتصادی18- در تهاجم ............ یکی از اهداف، اشغال سرزمین و خاک موردنظر است. در تهاجم ............... اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم، هدف اصلی دشمن است.الف) نظامی ----- فرهنگی ب) اقتصادی ----سیاسیج) سیاسی ----- نظامی د) سخت ------ نرم19 - حملۀ یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین چیست.؟الف) تهاجم ب)حمله نظامیج)تهدید د)خطرات انسانیسئوالات چهار گزینه ای درس دوم دفاعی :جنگ ودفاع 11- کدام گزینه در تعریف جنگ صحیح است؟الف)حمله وهجوم یک کشور به کشور دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سر زمین است.ب) اگر کشوری ،کشور دیگری را تهدید به حمله نظامی کند.ج) نبرد خشن و مسلحا نه ای که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.د) تهاجم وحشیانه صدام به ایران اسلامی2-دلایل شروع جنگ ها ی بزرگ در طول تاریخ در کدام گزینه صحیح نیست؟الف) به دست آوردن غنایم ب) تحت تسلط قرار دادن کشورهای دیگرج) اختلافات سیاسی، قومی، مذهبی د) اختلافات مرزی و منطقه ای3-عموم انسان های............ آن را دوست ندارند و مخالف وقوع جنگ هستند،الف)عاشق ب)عاقلج)قدرت طلب د) خودخواه4-دفاع از سرزمین و اعتقادات باعث گسترش.............الف) دلاوری جوانان می شود.ب) ایستادگی و مقاومت می شود.ج) کشته شدن بهترین و با انگیزه ترین افرد از سرزمینشان می شودد) اخلاق جوانمردانه و تقویت روحیه سلحشوری و از خود گذشتگی می شود.5-به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات اعتقادات، سرزمین و… خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند، انجام می دهد.الف) دفاع غریزی ب) دفاعج) دفاع آگاهانه د) آمادگی دفاعی6-به دفاعی که ناخودآگاه انجام می شود و در بین تمام موجودات زنده مشترک است.الف) دفاع غریزی: ب) دفاعج) دفاع آگاهانه د) آمادگی دفاعی7-دفاع .............فقط در مورد جسم و جان و امور مادی صورت نمی گیرد بلکه شامل ارزش های معنوی هم می شود.الف) دفاع غریزی ب) دفاعج) دفاع آگاهانه د) آمادگی دفاعی8-خداوند در آیه ۲۴۹ از سوره بقره چه گروهی راهنگا م دفاع پیروز معرفی میکند؟الف) مردم در برابر تهاجم بیگانگان به کشورشان ایستادگی و مقاومت کنند.ب) هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درک کند.ج) انسان ها ی که امنیت و آرامش را دوست دارند.د) گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروزمی شوند.9- این سخن از کیست؟«دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست.»الف)مقام معظم رهبری ب)امام خمینیج)شهید چمران د)پیامبر اسلام (ص)10-امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است»الف) مقام معظم رهبری ب)امام خمینیج)شهید چمران د)پیامبر اسلام (ص)سئوالات چهار گزینه ای درس سوم دفاع:انقلاب اسلامی،تداوم نهضت عاشورا1- کدام گزینه در بیان ریشه های انقلاب اسلامی صحیح است؟الف) پرستش خدای یگانه و مبارزه با شرک و بت پرستیب) اعتقاد به مکتب انسان ساز اسلام و الگو قرار دادن پیامبر(ص)و امامان (ع)ج). در دوستی پیامبر و اهل بیت آن حضرتد)مکتب امام حسین (ع )و قیام عاشوا2- مردم با ایمانِ میهن ما نمی توانند در مقابل ظلم وبی عدالتی و اهانت به اعتقادات دینی خود ساکت بمانند.زیرا درس...الف) پیروی از مراجع دین و مبارزه پنهان و آشکاربافساد و بی عدالتی را آموختندب) گفتار رسول گرامی اسلام (ص )و امامان برای آن ها الگو و سرمشق زندگی می باشدج ) عزت و آزادگی را از مکتب امام حسین (ع) و قیام عاشورا آموخته اندد) مکتب پیامبران الهی مردم را به عدالت خواهی، صلح و دوستی، دعوت نموده است.3- نمونه هایی بی اعتنایی و بی احترامی شاه و به احکام و قوانین اسلام در کدام گزینه صحیح ذکر شده است. الف)ایجاد مراکز فروش و مصرف مشروبات الکلیب) از نعمت آب آشامیدنی سالم بی بهره بودند.ج) از تحصیل در دوره ابتدایی هم محروم بودند.د) عدم حمایت از تولیدات بومی و داخلی،4- زمینه های وقوع انقلاب اسلامی در کدام گزینه صحیح ذکر نشده است.الف) دوستی با رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین ب) دیکتاتوری شاهج) وابستگی اقتصادی به بیگانگان د) عدم وابستگی به قدرت های بیگانه5- ویژگی های انقلاب اسلامی ایران در کدام گزینه صحیح ذکر شده است.الف) دوستی با رژیم اشغالگر سرزمین فلسطینب) وحدت و یکپارچگی مردمج) وابستگی اقتصادی به بیگانگاند) وابستگی انقلاب اسلامی به قدرت های بیگانه6- صاحب نظران سیاسی دنیا کدام موردرا یکی از ویژگی های بزرگ انقلاب اسلامی می دانند.؟الف ) پیشگامی روحانیتب) عدم وابستگی به قدرت های بیگانهج) وحدت و یکپارچگی مردمد) استقلال سیاسی انقلاب ایران و عدم وابستگی انقلاب به بیگانگان7- نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی در کدام گزینه صحیح ذکر شده است.الف) وحدت و یکپارچگی مردمب) بیداری ملت هاج) پیشگامی روحانیتد) استقلال سیاسی انقلاب ایران و عدم وابستگی آن به بیگانگان8-کدام دستاورد انقلاب اسلامی باعث تأثیرپذیری و الگوگیری ملت های مظلوم دنیااز جمهوری اسلامی ایران شده است؟الف) استقرار اسلام ب) شکوفایی و پیشرفت علمیج) بیداری ملت ها د) کمک های همه جانبه از مظلومان در سراسر جهان۹-با پیروزی انقلاب اسلامی چه نتایجی در زمینه ی استقرار نظام جمهوری اسلامی با رأی مردم به بار آمده است؟الف) احیای نمازهای جمعه و جماعتب) آبرسانی و برق رسانی به مناطق روستایی و محرومج) دست یابی به فناوری هسته اید) ملت های فلسطین، لبنان، افغانستان با اشغالگران کشورشان مبارزه کنند.10-در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن............ برای نابودی انقلاب است.الف) گسترش بی حجابی و بی بند وباری . ب) محاصره اقتصادیج) کودتا د) جنگ نرم11- رمز پیروزی انقلاب ما ............آن است که در پرتو.......... حاصل می شود.الف) بصیرت و هوشیاری---- حفظ و ادامۀ انقلابب) پیروی از رهبری ----ایمان به خداج) حفظ و ادامۀ ی انقلاب – بصیرت و هوشیارید) ایمان به خدا،------ پیروی از رهبری12-ما دانش آموزان با اعتقاد به قرآن کریم با خدای خود عهد می بندیم تا با استفاده از تفکر و کسب علم و با اخلاق نیکو و عمل صالح، زمینه ساز… باشیم.الف) پیروی از رهبری . ب) وحدت مردمج) حفظ و ادامۀ انقلاب د) ظهور حجت حق حضرت مهدی(ع)1-طرح تشکیل ارتش بیست میلیونی (بسیج) را چه کسی و در چه تاریخی............صادر نمود؟الف) امام خمینی -سی و یک شهریور ماه1359ب) امام خمینی -5آذر 1358ج) مقام معظم رهبری -اردیبهشت ماه سال 1358د) فرمانده کل سپاه -چهارم آبان ماه58 ۱۳۲-این سخن از کیست ؟«بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این امت، و برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند»الف) شهید مرتضی مطهری، ب)امام خمینی (ره)ج) حضرت آیت الله خامنه ای د) حضرت علی (ع)3- نیروهای بسیجی در چه شرایطی (از مشکلات کشور پس از انقلاب )به کمک ارتش و سپاه پاسداران برای ورود به یک جنگ گسترده شتافتند؟الف) در آن زمان که همه دشمنان به کمک صدام شتافتند.ب) در آن زمان که صدام تمام امکانات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ر ا در اختیارد اشت.ج) سلاح نیروهای بسیجی ایمان، اعتقاد، ایثار و فداکاری بود.د) تجهیزات مناسب، نیروی انسانی کافی و آمادگی لازم را ارتش و سپاه نداشتند.4- اوواحد اطلاعات و عملیات سپاه را به منظور دست یابی به اطلاعات دقیق از مواضع نیروهای دشمن راه اندازی کرد؟الف) حسن باقری ب) سرلشکر رحیم صفویج) شهید علی صیاد شیرازی د) سرلشکر محمدولی قرنی5- حسن باقری به عنوان فرمانده عملیات ثامن الائمه در شکستن محاصره کدام شهر نقش مؤثری ایفا کرد.الف) شهر مرزی مهران ب) آبادانج) سوسنگرد د) بستان6-طراحی کدام عملیات بزرگ در دوران دفاع مقد س توسط شهید باقری انجام گردید؟الف) عملیات ثامن الائمه ب) عملیات های فتح المبین،ج) بیت المقدس د) رمضان7- سرانجام حسن باقری در کدام منطقه عملیاتی دفاع مقدس به شهادت می رسد؟الف) عملیات های فتح المبین، ب) منطقه عملیاتی فکهج) بیت المقدس د) عملیات ثامن الائمه8- وظیفه مهم سازمان بسیج و نیروهای بسیجی پس از پایان جنگ تحمیلی کدام است؟الف) دفاع در برابر ظالمین ب) در مقابل متجاوزین پایداری کنند.ج) حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی د) مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان9-به میزان 6000 3نفراز........... کشورمان، در طول ۸ سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند.؟الف) بسیج دانشجویی ب) ، بسیج فرهنگیانج) همه گروه های مردمی د) دانش آموزان10- یکی از فعالیت های مهم بسیج دانش آموزی که با هدف آشنا کردن دانش آموزان با ارزش های دفاع مقدس از طریق مشاهده مناطق عملیاتی صورت می گیرد. برگزاری ......استالف) اردوهای راهیان نورب) جلسات تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزانج)اردوهای جهادی در روستاهای مناطق محرومد) کلاس های تقویت توان علمی دانش آموزان11-بسیج درزمینه ی فعالیت های علمی و پژوهشی چه تلاشی می کند؟الف) تشویق و معرفی مخترعان و متفکران بسیجیب ) تلاش در جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مردمج ) فعالیت در زمینه گسترش امر به معروف و نهی از منکرد) برگزاری اردوهای جهادی12- بسیج درزمینه ی فعالیت های فرهنگی و هنریچه تلاشی می کند؟الف) تشویق و معرفی مخترعان و متفکران بسیجیب) تلاش در جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مردمج) فعالیت در زمینه گسترش امر به معروف و نهی از منکرد) برگزاری اردوهای جهادی13- بسیج درزمینه ی فعالیت های سیاسی چه تلاشی می کند؟الف) همکاری در امدادرسانی به آسیب دیدگانب) کشف و پرورش استعدادهای علمی کشورج) برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنرید) حضور در صحنه های مهم انتخابات، راهپیمایی ها، نمازهای جمعه14-بسیج درزمینه ی فعالیت های سازندگی و امدادرسانی چه تلاشی می کند؟الف) تقویت ورزش قهرمانی متناسب با فرهنگ اسلامیب) فعالیت در زمینه گسترش امر به معروف و نهی از منکرج) تلاش در جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مردمد) برگزاری اردوهای جهادی15-بسیج درزمینه ی فعالیت های ورزشی چه تلاشی می کند؟الف) تقویت ورزش قهرمانی متناسب با فرهنگ اسلامی؛ب) فعالیت در زمینه گسترش امر به معروف و نهی از منکرج) تلاش در جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مردمد) برگزاری اردوهای جهادی16- تلاش درجهت تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص مربوط به کدام فعالیت بسیج است؟الف) فعالیت های سازندگی و امدادرسانی ب) فعالیت های فرهنگی و هنریج) فعالیت های علمی و پژوهشی د) فعالیت های سیاسی17-ترویج فرهنگ جوانمردی از وظایف بسیج در چه زمینه ای می باشد؟الف) فعالیت های سازندگی و امدادرسانی ب) فعالیت های فرهنگی و هنریج) فعالیت های علمی و پژوهشی د) فعالیت های ورزشی18-مفهوم واژه............................ با دفاع از اصول و ارزش های دینی، مقاومت در برابر دشمنان، پایداری در مقابل متجاوزان و ایثار و فداکاری برای حفظ استقلال و سربلندی میهن ما درهم آمیخته است.الف) دفاع مقدس، ب) بسیجج) سپاه د)بسیجی19- سرداررحیم صفوی معتقد است که شهید ..................... به حق یکی از نوابغ جنگ تحمیلی است.الف)مهدی باکری ب) حسن باقریج) شهید علی صیاد شیرازی د) سرلشکر محمدولی قرنی1-ارتش صدام درچه تاریخی تهاجم نظامی به کشور ما را آغازکرد؟الف) ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ ب) چهارم آبان ماه ۱۳60ج) مهر ماه ۱۳60 د)4 شهریور ماه ۱۳۵۹2-خرمشهر پس از چند روز و در چه تاریخی به اشغال ارتش متجاوز بعثی عراق در آمد؟الف)پس از ۳ روز-- چهارم آبان ماه ۱۳59ب) پس از ۳۴ روز--- مهر ماه0 ۱۳۶ج) پس از ۳۴ روز---چهارم آبان ماه ۱۳59د) پس از۳ روز --- مهر ماه0 ۱۳۶3- با شکستن محاصره آبادان در عملیات .....................بن بست طولانی جنگ خلیج فارس را رزمندگان با تارو مار کردن عراقی ها در هم شکستند؟الف)عملیات خیبر ب)عملیات ثامن الائمهج)عملیات بیت المقدس د)عملیات فتح المبین4- عملیات بیت المقدس به منظور آزادسازی ..................... آغاز شد.الف)هویزه ب)آبادان ج)خوزستان د)خرمشهر5-در این عملیات جزیره مجنون به مساحت ۱۶۰ کیلومتر مربع آزاد شد.الف) عملیات خیبر ب)عملیات ثامن الائمهج)عملیات بیت المقدس د)عملیات فتح المبین6-در عملیات ................. شهر مرزی مهران از متجاوزین پس گرفته شد.الف)عملیات کربلای 1 ب) عملیات ثامن الائمهج)عملیات بیت المقدس د)عملیات فتح المبین7-در عملیات ........................ که در منطقه شلمچه انجام شد و ۴۵ روز طول کشید، ماشین جنگی دشمن منهدم شد.الف) عملیات کربلای 1 ب) عملیات ثامن الائمهج)عملیات کربلای 5 د)عملیات فتح المبین8-در مرداد ماه سال ............. با پذیرش قطعنامه............. توسط ایران و عراق، جنگ هشت ساله به پایان رسید.الف)1367 - 567 ب)1367 -1975ج)1367 -598 د)1375 –1789- مهم ترین هدف دشمنان از تحمیل جنگ هشت ساله..........................، بود.الف) منحرف کردن نظام جمهوری اسلامی ایرانب) ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایرانج) از بین بردن حقّ حاکمیت ایران بر اروند رودد) جداکردن خوزستان از میهن عزیز ما10-در دوران هشت سال دفاع،پایگاه بزرگی که در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اعزام نیروهای بسیجی، جمع آوری کمک های مردمی و … برای کمک به مدافعان میهن فعالیت داشت کدام است؟الف)پایگاه بسیج ب) مساجدج)جمعیت هلال احمر د)حسینیه ها11- هدف ددشمنان مااز لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر(بین ایران وعراق ) .......................... بود.الف) جداکردن خوزستان از میهن عزیز ماب) تهاجم نظامی به کشور ما در ۳۱ شهریور ماه ۱۳59ج) ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایراند) از بین بردن حقّ حاکمیت ایران بر اروند رود12-دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس در کدام گزینه صحیح نیست؟الف) تولد تفکر بسیجیب) پیشرفت در صنایع دفاعی کشورج) استقامت ما در برابر ظالمیند) ترویج فرهنگ ایثار و شهادت13- مردم ما علاوه بر زیان های اقتصادی در دوران دفاع مقدس چه خسارت های دیگری را متحمل شدند؟الف)بخشی از خاک میهن مان در اشغال متجاوزان باقی ماندب) سرمایه های معنوی فراوانی را از دست دادندج) استقلال و تمامیت ارضی کشور را از دست دادندد) قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفتند14- چراخرمشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در طول هشت سال دفاع مقدس شد؟الف). زیرا پیر و جوان خرمشهری برای حفظ این شهر مقاومت کردند.ب) رزمندگانی که از شهرهای مختلف ایران خود را به آنجا رسانیدند در مقابل چند لشکر مجهز به توپ و تانک دشمن برای حفظ این شهرجنگیدند.ج) پیر و جوان خرمشهر ورزمندگانی که از شهرهای مختلف به آنجا رسیدند در مقابل چند لشکر برای حفظ این شهر مقاومت کردند.د)پس ا ز ۳۴ روز مقاومت و پایداری به اشغال ارتش صدام درآمد.15- تهاجم و تجاوز سراسری صدام به مرزهای جنوب و غرب سرزمین مابه طول بیش از............. بود.الف) ۶۰ 1کیلومتر ب) ۱۸۰۰۰کیلومترج) ۱۲۰۰ کیلومتر د) ۴۲۰۰۰کیلومتر16- یکی از رزمندگان خرمشهری، نوجوان ۱۴ ساله ای به نام ............بود که با وجود سن کم و جثهٔ کوچک، مردانه در مقابل دشمن ایستادگی کرد؟الف) حسن باقری ب) مهدی باکریج) بهنام محمدی د) حمید باکری1-روزبه وقتی ....................................، پیامبر (ص) اورا سلمان نامید.الف) توسط پیامبر خدا از بند بردگی آزاد شد.ب)گفت می خواهم یکی از یاران و اصحاب شما باشم.ج)گفت اسلام را به من عرضه کن.د) اولین نمازش را پشت سر رسول خدا خواند.2- چرا پیامبر (ص) سلمان را اینگونه خواند« سلمان از ما اهل بیت است»الف) زیرا مهاجر وانصار دوست داشتند سلمان را از خود بدانند.ب) زیرابهشت مشتاق او است.ج) ای قریشیان! نسب افتخارآمیز هرکس دین اوستد) دوست داشتند که سلمان را از خود بدانند3-ارزش و اعتبار سلمان نزد پیامبر(ص) با کدام سخن ایشان بیشتر گردید؟الف) اصل و ریشهٴ هرکس عقل و فهم اوست.ب) ای قریشیان! نسب افتخارآمیز هرکس دین اوست.ج) سلمان از ما اهل بیت است.د) بهشت. مشتاق سه نفر است ای علی(ع) پس از تو سلمان فارسی است4-پس از فتح ایران، خلیفه دوم با مشورت امام علی (ع)سلمان را به..................... منصوب کرد.الف) استانداری مدائن ب)حکومت شامج)حکومت اصفهان د)مشاور ی امین درخدمت اسلام5- پیامبر خدا در سخنانش فرموده بودبهشت مشتاق سه نفر است آنها چه کسانی هستند؟الف)علی،، عمار یاسر، ابوذر ب) سلمان، عمار یاسر، ابوذرج) عمار یاسر، ابوذر و مقداد. د) علی (ع)،سلمان، عمار یاسر6- یکی از بزرگ مردانی که برای آبادانی و سرافرازی میهن، گسترش دین و عدالت، رهایی کشور از مستبدان داخلی و استقلال ایران در مقابل نفوذ و دخالت بیگانگان تلاش فراوان نموده اند................... می باشد.الف) عباس بابائی ب) مهدی باکریج) رئیس علی دلواری، د) سلمان7-در دوران معاصریکی از انسان های آزاده ای که در مقابل دین ستیزی و ظلم و ستم حاکمان پهلوی ایستادند...........نام داشتند.الف) سلمان ب ) مهدی باکریج) عباس بابائی د) شهید سیدعلی اندرزگو8-در دوران دفاع مقدس...................... فرمانده لشکر عاشورا (ارومیه) بود.الف)عباس بابائی ب)علی باکریج) حمید باکری د) مهدی باکری9-مهدی باکری در جریان ....................... وقتی گلوله ای به سرش اصابت می کندو گلوله آر.پی.جی دشمن به قایق او اصابت می کند به شهادت می رسد.الف) عملیات ثامن الائمه ۲۵ اسفند61 ۱۳ب) عملیات بدر ۲۵ اسفند62۱۳ ج) عملیات کربلای ۲۵ اسفند63 ۱۳د) عملیات فتح المبین ۲1 اسفند62 ۱۳10-این سخن از کیست ودر باره کدام شهید است ؟«اگر نمی توانید پیکر همه شهدایی را که مانده اند بیاورید، بگذارید برادر من هم بماند. این طوری روح اوهم راضی تر است»الف )عباس بابائی در باره شهید احمد کاظمیب)علی باکری در باره شهید احمد کاظمیج) حمید باکری در باره علی باکرید) مهدی باکری در باره حمید باکری11-عباس بابایی وقتی به ایران برگشت پس از شروع جنگ تحمیلی، با درجه سرهنگی.................................. شد.الف) فرمانده پایگاه هوایی اصفهانب) معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانج) برای تکمیل دوره خلبانی به آمریکا اعزامد) فرمانده پایگاه هوایی تبریز12-«مکۀ من این مرز و بوم است. مکۀ من آب های گرم خلیج فارس و کشتی هایی است که باید سالم از آن عبور کنند» این سخن از کیست؟الف) عباس بابائی ب)علی باکریب) حمید باکری د) مهدی باکری13-سرانجام عباس بابایی آخرین پروازش را در روز عید قربان...........................انجام می دهد.الف) جمعه 25 مرداد ماه سال ۱366 ب) جمعه ۱۵ مرداد ماه سال ۱366ج) ۲۵ اسفند62 ۱۳ د) آذر ماه سال ۱۳6نمونه سئوالات چهار گزینه ای درس آمادگی دفاعی :درس7 زنان مبارز :1-زنان در عصر حاضر، علاوه بر اینکه در خانه به عنوان همسر و مادر نقش اساسی در رشد خانواده و تربیت فرزندان دارند، در جامعه نیز ...................... مشغول فعالیت اند.الف) به هنگام نبرد ب) به هنگام پیشرفت کشورشانج) همپای مردان د) به ایجاد وحدت مسلمانان2-از زنان تأثیرگذار در تاریخ زندگی انسان هاکه در آیات نورانی قرآن کریم هم نام برده شده است..........................می توان مثال زد.الف) دختر رسول گرامی اسلام(ص) ب) آسیه همسر فرعونج) حضرت زینب (س) د) زنی به نام نسیبه3- نقش اساسی زنان در جنگ ها و دفاع از اسلام در کدام گزینه درست نیست؟الف) خارج کردن شهدا از منطقه نبرد به پشت جبههب) رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگانج) شرکت در نبرد مستقیم با دشمند) حفظ و گسترش و دفاع از اعتقادات دینی4-زنی به نام .............................در جنگ اُحُد حضور داشت و در دفاع از اسلام و پیامبر ص) دوازده جای بدنش با نیزه و شمشیر دشمنان اسلام، زخمی شد.الف) حضرت خدیجه ب) آسیه ج) حضرت زینب (س) د) نسیبه5-این سخن از کدام زنان قهرمان تاریخ ودر چه موردی بیان گردیده است؟«جز زیبایی چیزی ندیدم».الف) حضرت زینب (س) در مورد کاروان اسراءب) حضرت زینب (س) در حضور جمعی از زنان کوفه که متوجه خطای خود شدند.ج) حضرت زینب (س)درمورد شهدای کربلاد) حضرت فاطمه (س)درمورد روشنگری واقعه کربلا6-حضرت زینب (س)در پاسخ یزید که مدعی بود ما انتقام کشته شدگان جنگ بدر را از خاندان محمد (ص) گرفتیم چه پاسخی داد؟الف) بدان که به زودی تو نیز به جمع آنان خواهی پیوست.ب) آنان کسانی بودند که خداوند شهادت را برایشان مقدر کرده بود پس به سوی آرامگاهشان شتافتند.ج). هرگز نمی توانی ذکر ما را از یادها ببری. تو هرگز نخواهی توانست که این لکه ننگ و ذلت را از دامن خود پاک کنی.د) بدانید و آگاه باشید که بد توشه ای برای آخرت خود پیش فرستاده اید.7-خانم .......................از زنان مبارزاست که پس از چند سال شکنجه در زندان های رژیم شاه در اردوگاه های نظامی فلسطین به چریکی تمام عیار تبدیل شد.الف)صدیقه حکمت ب) مریم فرهانیانج) مرضیه حدیدچی د) سیده زهرا حسینی8-پس از هجرت امام خمینی از عراق به فرانسه، خانم در تمام مدت حضور حضرت امام در نوفل لوشاتو، مسئولیت................. بنیانگذار انقلاب اسلامی را بر عهده داشت.الف) دراردوگاه های فلسطین مشاور نظامی ب) امور داخلی محل استقرارج) با کمک انقلابیون وظیفه دفاع از آن د) مبارزات در داخل و خارج از کشور،9- شهید فرهانیان برای مدد کاری به خانواده شهدا و رسیدگی به وضعیت آن ها به روستاها و مناطق اطراف............... می رفت .الف)آبادان ب)خرمشهرج)منطقه ی جنگی د) بیمارستان شرکت نفت10-شهید فرهانیان سرانجام در ۱۳ مرداد سال ۱۳۶۳ در حالی که به قصد انجام خواسته مادر شهید به گلستان شهدای..............رفته بود مورد اصابت گلوله خمپاره ارتش صدام قرار می گیرد و روح بزرگش به شهدای اسلام می پیوندد.الف) آبادان ب)خرمشهرج)منطقه ی جنگی د) بیمارستان شرکت نفتسئوالات چهار گزینه ای درس هشتم دفا عی: پدافند غیر عامل1 -انسان ها در طول زندگی خود با چه نوع حوادثی روبه رو می شوند؟الف)حوادث نظامی و غیر نظامی ب)حوادث آگاهانه و غریزیج) حوادث طبیعی و غیرطبیعی د)حوادث انسانی و غیر انسانی2-درکدام گزینه هر دو حادثه طبیعی است؟الف)سیل و آلودگی هوا ب) زلزله، طوفان های سهمگینج) انفجار، ترور د) جنگ،سونامی3-قلعه فلک الافلاک در خرم آباد،کدام یک از شیوه های رایج دفاعی در زمان های قدیم بوده است؟الف) اماکن مستحکم ب) ایجاد خندقج) ایجاد قلعه د) مخفی گاه های طبیعی4-اقداماتی که بدون استفاده از تجهیزات جنگی از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به مراکز حیاتی و مهم کشور جلوگیری نموده را می نامند؟الف)دفاع ب)دفاع عامل ج)دفاع غیر عامل د)آفند5-فرق اساسی دفاع عامل وغیر عامل چیست؟الف) دفاع برای مقابله با حمله ها و هجوم ها،استب) دفاع عامل یا مستقیم مخصوص زمان جنگ استج) دفاع عامل بدون دخالت انسان انجام می شود دد) دفاع غیرعامل به منظور دفع حملات و اقدامات جنگی دشمن6-پس از آن که در جنگ جهانی دوم زیان های زیادی به بخش های مختلف کشور آلمان وارد شد، گسترش................... در برنامه های رسمی این کشور قرار گرفت.الف) پارکینگ های زیرزمینی ب) پدافند غیرعاملج) دفاع عامل د) ساخت پناهگاه های مقاوم در برابر انفجارات اتمی7-در این کشور تعدادی از مراکز بازدید عمومی مانند موزه هادر پناه گاه های زیرزمینی قرار دارد.الف) آلمان ب) روسیه ج) سوئیس د)ایران8-دومنظوره کردن بسیاری از مراکز و تأسیسات مانند خطوط راه آهن زیرزمینی، گسترش پدافند غیرعامل را در برنامه های رسمی این کشور قرارداده است؟.الف) آلمان ب) روسیه ج) سوئیس د)ایران9-صلح آمیزترین و اثربخش ترین روش دفاعی کدام است.الف)دفاع ب)دفاع عامل ج)دفاع غیر عامل د)آفند10-اهداف اساسی پدافند غیرعامل در کدام گزینه صحیح ذکر نشده است؟الف) توان دفاعی کشور افزایش یابد،ب) روحیه مقاومت ملی تقویت شودج) موفقیت در عرصه های فناوری های نویند) آسیب های حملات احتمالی دشمن به حداقل برسد.11-مجموعه اقداماتی است که با استفاده از آن ها می توان به اهداف پدافند غیرعامل دست یافت.الف) استتار ب) اصول پدافند غیرعاملج) مقاوم سازی و استحکامات د) دفاع پدافند عامل12-استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی مربوط به کدام روش دفاع غیر عامل است؟الف)اختفاء ب)استتار ج)فریب د)پراکندگی13-اقداماتی گفته می شود که از قرارگرفتن تأسیسات، تجهیزات و نفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیری به عمل می آورد.الف) اختفاء ب)استتار ج)فریب د)پراکندگی14-پنهان کردن هواپیماهای جنگی در تونل. مربوط به کدام روش دفاع غیر عامل است؟الف) اختفاء ب)استتار ج)فریب د)پراکندگی15-هم رنگ و هم شکل کردن تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی با محیط اطراف به گونه ای که شناسایی آن برای دشمن بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن باشد را چه می نامند؟الف) اختفاء ب)استتار ج)فریب د)پراکندگی16-در جریان هجرت پیامبر(ص )از مکه به مدینه با استفاده از ....................که از اصول پدافند غیرعامل است دشمنان رسول گرامی اسلام نتوانستند به آن حضرت دسترسی پیدا کنند.الف) مکا ن یابی ب) استتار اختفاءج) فریب پراکندگی د) اختفا و فریب17-برای اینکه تأسیسات حیاتی و مهم کشور در دشت های هموار، کنار بزرگراه ها و جاده های اصلی و در نزدیکی مرزها موجب شناسایی و آسیب پذیری در برابر تهدیدات دشمنان نشوداز کدام روش دفاع غیر عامل باید استفاده کرد؟الف) مقاوم سازی و استحکامات ب)مکان یابیج)فریب د)پراکندگی18-ساخت پناهگاه های عمومی در شهرها مربوط به کدام روش دفاع غیر عامل است؟الف) مقاوم سازی و استحکامات ب)مکان یابیج)فریب د)پراکندگی19-گسترش پدافند غیرعامل در کشور ما پس از ................... و در سایر کشورهاپس از ......................... در برنامه های رسمی این کشورها قرار گرفت.الف) جنگ جهانی دوم -------------- پیروزی انقلاب اسلامی،ب) پیروزی انقلاب اسلامی،------------- -جنگ جهانی دومج) قانونی کردن ضوابط پدافند غیرعامل در طرح های ملی----------------جنگ جهانی دومد) زیان های زیادی که به بخش های مختلف کشوروارد شد------------ انسجام مردم در مقابل تهدیدات پایانسئوالات چهار گزینه ای درس نهم دفا عی: جنگ نرم1-برنامه های استکبار جهانی علیه ملّت ایران درسخنان مقام معظم رهبری به ترتیب در کدام گزینه صحیح ذکر شده است؟الف) اول جنگ روانی و دوم مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی سوم جنگ قتصادی.ب) اول جنگ روانی، و دوم جنگ قتصادی. سوم مقابله با پیشرفت و اقتدار علمیج) اول مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی و دوم جنگ قتصادی. سوم جنگ روانید) ا ا اول جنگ قتصادی. ، و دوم مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی سوم جنگ روانی2- این سخن از کیست ودر چه موردی گفته شده است؟«جنگ جنگ اراده هاست»الف)امام خمینی (ره) - جنگ نرم ب)مقام معظم رهبری - جنگ اقتصادیج)مقام معظم رهبری - جنگ نرم د)مقام معظم رهبری – تهاجم نظامی3-مهم ترین ابزار تأثیرگذاری در جنگ نرم،........................ هستند.الف) شایعه ب) شبکه های ماهواره ایج) تبلیغات د) رسانه های جمعی4-شکل های مختلف جنگ نرم در کدام گزینه صحیح ذکر شده است؟الف) تضعیف فرهنگ ،ایجاد شکاف، کاهش اعتماد به نفس ،ایجاد شک و تردیدب) جنگ روانی، جنگ رایانه ای، جنگ اینترنتی، شبکه های ماهواره ایج) جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ اینترنتی، شبکه های ماهواره اید) جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، شبکه های ماهواره ای5-خطرناک ترین نوع جنگ ها........................... است،الف) جنگ نظامی ب) جنگ اقتصادیج) جنگ روانی د)جنگ سخت6- جنگ ................. به گونه ای طراحی شده است که به تدریج و قدم به قدم فرهنگ،اعتقادات، افکار و حتی نوع پوشش افراد جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد، به سمتی تمایل پیدا کندکه خواست برنامه ریزان تأمین گردد.الف) - جنگ نرم ب) جنگ اقتصادیج) جنگ روانی د) جنگ رایانه ای7-امروزه بخش مهمی از جنگ روانی علیه اسلام و انقلاب اسلامی از طریق اقدامات رسانه ای و ماهواره ای استکبار جهانی به سرکردگی ................ است.الف) اسرائیل ب)آمریکاج) رسانه های جمعی د) شبکه های ماهواره ای8-جنگ روانی شامل هر نوع اقدامی است که به منظور نفوذ در فکر و رفتار طرف مقابل و تضعیف و تخریب .....................صورت می گیرد.الف) رهبری جامعه ب) اعتماد به نفسج) فرهنگ و تمدن د) روحیهٴ آن ها9- در کدام گزینه اهداف جنگ روانی علیه اسلام و انقلاب اسلامی ایران صحیح ذکر نشده است؟الف) تضعیف فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی؛ب) ایجاد تردید در بین مردم نسبت به رهبری و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی؛ج) نوع پوشش افراد جامعهد) ایجاد چند دستگی در بین اقوام و مذاهب مختلف؛10-کدام گزینه جنگ روانی را در میان ملت های گذشته صحیح آورده است ؟الف) مغولان در هنگام جنگ زره های بزرگی می ساختند و آن ها را به عمد در مسیر می گذاشتند، تا لشکریان طرف مقابل تصور کنند که سربازان آن ها غول پیکرندب) در جنگ صفین ، رسول گرامی اسلام (ص) نزدیک مکه به یارانش دستور داد هنگام شب بر بلندی های اطراف مکه آتش های روشن کنند تا ، تصور نمایند که یک سپاه چند هزارنفره مکه را محاصره نموده استج) در زمان فتح مکه ، وقتی مالک اشتر در آستانه شکست دادن لشکریان معاویه قرار گرفت، لشکریان معاویه به منظور ایجاد شک و تردید در سپاهیان امام علی (ع) و برای فرار از شکست، قرآن ها را بر سر نیزه قرار داده و اعلام کردند که ما همه مسلمانیمد) در جنگ تحمیلی ارتش صدام علاوه بر بمباران شیمیایی رزمندگان ،بارها شهرهای بزرگ را به منظور ایجاد ترس و وحشت و تضعیف روحیه آن ها، تهدید به بمباران شیمیایی می کرد11-هدف جنگ روانی متوجه............... انسان است،الف) اراده ب) فکر ج) روح د) جسم12-روش های جنگ روانی کدامند؟الف) تبلیغات –شایعه- تحریف واقعیات- تفرقه افکنی- ترورب) استفاده از موسیقی، سرودهای رزمی، رجز خوانی -تفرقه افکنی –ترورج) تضعیف و تخریب روحیه آن ها -تبلیغات -شایعه -تحریف واقعیاتد) اقدامات رسانه ای و ماهواره ای -تبلیغات -شایعه -تحریف واقعیات13-شهادت رسول گرامی اسلام (ص )درجنگ اُحُد که توسط مسلمانان پخش شد، جزئی از .................... است؟الف) تبلیغات صحیح ب) شایعه ج) : تفرقه افکنی د) ترور14-از نظر اخلاقی و دینی براساس احکام صریح اسلامی تأیید یا سکوت در برابر آن و عدم مقابله با آن گناه محسوب می شود.الف) تضعیف و تخریب روحیه ب) تفرقه افکنیج) شایعه د) تحریف واقعیات15-«قصد ایران از پیشرفت در تکنولوژی هسته ای، استفاده غیرصلح آمیز از آن است» این خبر کدام روش جنگ روانی را در اذهان عموم مردم ایجاد می کند؟الف) تضعیف و تخریب روحیه ب) تفرقه افکنیج) شایعه د) تحریف واقعیات16-دشمنان باایجاد بدبینی بین مسلمانان و سایر ادیان الهی دیگر ازکدام روش های جنگ روانی، بهره برده اندالف) تضعیف و تخریب روحیه ب) تفرقه افکنیج) شایعه د) تحریف واقعیات17-«تهدید و تلاش برای ایجاد ترس و وحشت در مورد یک گروه یا یک کشور جهت تحت فشار قرار دادن آن ها به منظور تسلیم در برابر خواسته های طراحان آن می باشد» این تعریف کدام روش جنگ روانی است؟الف) تبلیغات صحیح ب) شایعهج) : تفرقه افکنی د) ترور18- کدام گزینه مربوط به ترور شخصیت می باشد؟الف) ترور مقام معظم رهبری در یکی از مساجد تهرانب) ترور افراد دانشمند همچون شهید علی محمدیج) نسبت دادن صفات ناروابه مقام معظم رهبری از سوی دشمناند) ترورافراد موجه، توانمند19-در یکی از بازی های رایانه ای، باید افرادی را که می گویند « الله اکبر » و « یا مهدی از پای درآورد برسد. به نظر شما طراحان این بازی کدام روش جنگ روانی را دنبال می کنند؟الف) تبلیغات صحیح ب) ترور شخصیتج) : تفرقه افکنی د) ترورشخص20-با توجه به سخن مقام معظم رهبری عبار ت مقابل را کامل کنید« در جنگ نظامی، دشمن به سراغ................... ما می آید. در جنگ روانی و آنچه که به آن جنگ نرم گفته می شود در دنیا، . دشمن به سراغ.................... می آید که آنها را منهدم کند»الف) افراد موجه، توانمند و ارزشمند یک کشور)------ فرهنگ و تمدن مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار می گیرندب) سنگرهای مرزی------سنگرهای معنویج) سنگرهای معنوی -----سنگرهای مرزید) افراد موجه، توانمند و ارزشمند یک کشور------ فرهنگ و تمدن مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار می گیرند.21-راه های مقابله با جنگ روانی در کدام گزینه صحیح نیست؟الف) شناخت دشمن و روش های تبلیغاتی آنها؛ب) جلوگیری از شایعات و اتهامات خبرگزاری های جهانیج) حضور در برنامه هایی که پیام ملت ایران را به جهانیان می رساند، مانند شرکت در راه پیمایی های روز ۲۲ بهمن، روز قدسد) کسب اطلاعات و اخبار از مراکز خبررسانی مطمئن و خودی22-چرا جنگ روانی خطرناک ترین نوع جنگ ها استالف) زیرا اندیشه، احسا س و رفتار انسان ها را مورد هدف قرارمی دهد.ب) با تضعیف روحیه و سُست کردن اراده افراد آن ها را به شکست می کشاند.ج) به تدریج و قدم به قدم فرهنگ اعتقادات، افکار و حتی نوع پوشش افراد جامعه رامورد تهاجم قرار می دهد.د) زیرا اندیشه، احسا س و رفتار انسان ها را مورد هدف قرارمی دهدو با تضعیف روحیه و سُست کردن اراده افراد آن ها را به شکست می کشاند.1-هر حرکت نظام جمع از دو جزء تشکیل شده است:الف)حرکت به چپ چپ ب)از جلو----- نظامج)حرکت به راست راست د)خبر ------- اجرا2-در این حرکت، افراد تحت فرمان، ۹۰ درجه بدن خود را به سمت چپ می چرخانند.الف)حرکت به راست راست ب)حرکت به چپ چپج) عقب گرد د)خبردار3-در این حرکت افراد تحت فرمان، ۹۰ درجه بدن خود را به سمت راست می چرخانند.الف)حرکت به چپ چپ ب)حرکت به راست راستج)عقب گرد د)خبردار4-یادگیری نظام جمع در دانش آموزان کدام تاثیر را نمی گذارد؟الف)هماهنگی او با کارهای جمعی مدرسهب)نظم بیشتر اوج)نظم او در کارهای اجتماعید)اطاعت از فرماندهی در طول خدمت سربازی5-فواید نظام جمع در کدام گزینه صحیح نیامده است؟الف)در امور اجتماعی منظم ترین نیروهای نظامیب)اطاعت از فرماندهی در طول خدمت سربازیج)هماهنگی در کارهای جمعی بایکدیگرد)پیشرفت دراجتماع6-حرکاتی که به صورت منظم ،افراد در انجام کارهای جمعی با یکدیگر هماهنگ می کنند چه نام دارند؟الف)نظام جمع ب)نظم ج) آراستن نیروها د)خبر دار7-هر حرکت نظام جمع از چند جزء تشکیل می شود؟الف)نظم و نظام جمع ب)خبر و اجرا ج) خبر و خبردار د)اجرا و خبر8- فرمانی است که برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد صادر می شودالف)از جلو نظام ب)خبردار ج)خبر د) حرکت به چپ چپ9-در این عمل، نفرات باید90 درجه روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست خود حرکت کنندالف)حرکت به چپ چپ ب)از جلو نظامج)حرکت به راست راست د) عقب گرد10-در این عمل، نفرات باید ۰9 درجه روی پاشنه پای راست و پنجه پای چپ خود حرکت کنند.الف)حرکت به چپ چپ ب)از جلو نظامج)حرکت به راست راست د) عقب گرد11-در این عمل اگرقبل از عقب گرد نفرات رو به شمال ایستاده باشند، پس از عقب گرد باید به سمت ..............بایستند.الف)شمال ب)غرب ج)شرق د)جنوب12-در این حالت پاها جفت و دست ها در امتداد پاها قرار می گیرد.الف)از جلو نظام ب)حرکت به راست راستج) عقب گرد د)خبردار13-در جنگ هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، انسان ها ........................... از ابزارهای مختلفی به عنوان وسایل جنگی استفاده می کرده اند.الف)به تناسب رشد فکری و عقلانی خود ب)براساس تحول شناخت جنگ افزارهاج )بر اساس استفاده از فناوری د)بر اساس تحول ابزارهای جنگی14-سیر تحول ابزارهای جنگی در کدام گزینه صحیح آمده است؟الف)سلاح سرد،سلاح های گرم، ماشین های جنگی، سلاح های غیرمتعارفب)استفاده از فناوری موشکی ،سلاح سرد،سلاح های گرم، ماشین های جنگیج)سلاح گرم ماشین های جنگی سلاح های غیرمتعارف استفاده از فناوری موشکید)سلاح سرد،سلاح های گرم، ماشین های جنگی استفاده از فناوری موشک15-کدام گزینه از سلاح ها ی غیر متعارف است؟الف)شیمیایی، میکروبی و هسته ای ب)هواپیما، زیر دریایی، موشک های دور بُردج)توپ و تانک د)سلاح گرم ماشین های جنگی16-چرا در عصر حاضر برخی کشورها کمتر از سلاح های غیرمتعارف در جنگ ها استفاده می کنند؟الف) یکی از محورهای مهم توانمندی دفاعی هر کشور محسوب می شود.ب) به دلیل تکیه قدرت های نظامی بر استفاده ازاین سلاح هایج) به دلیل مخالفت های جهانی با این سلاح ها و تلفات زیادی که به دنبال دارند17-ساخت و تولید این سلاح ها در کنار سایر توانمندی های دفاعی کشورمان، باعث شده تا دشمنان کمتر در فکر تهاجم نظامی به میهن عزیز ما باشند.الف)هسته ای ب)زیر دریاییج) ماشین های جنگی د)موشک های زمین به زمین و زمین به هوا18 -مهم ترین عامل توانمندی دفاعی کشور ما................................. محسوب می شود.الف) استفاده از فناوری موشک ب)نیروی انسانی با ایمانج)موشک های دور بُرد د)استفاده از جنگ الکترونیک19-سلاح انفرادی وسیله ای است که رزمنده مدافع میهن می تواند .................آن را حمل نموده و در صورت نیاز از آن استفاده نماید.الف)همگی ب)هنگام عملیات ج)گروهی د) تنهاییمنبع مطلب : g1adab.blogfa.comمدیر محترم سایت g1adab.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.جواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

مهدی 10 ماه قبل  0  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

1 پاسخ ادمین

آخرین مطالب