دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

اولین قسمت باب اسفنجی

اولین قسمت باب اسفنجی

ببینید

دانلود کنید

اولین قسمت باب اسفنجی

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '3958190', uid: 'NI xP', i le: 'بمب اتمی در ماینکرفت', use ame: 'a ash09151050400', use id: '383586', visi _c : '2.6 هزار', se de _ ame: 'آرش ایمنی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /3958190-4110__2126.jpg', du a io : '1:42', sda e: '5 سال پیش', da e_exac : '13 اسفند 1394', li k: '/v/NI xP', cha elId: '383586', cha elUse ame: 'a ash09151050400', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آرش ایمنی', }; 1:42 ویدیو بعدی بمب اتمی در ماینکرفت از کانال آرش ایمنی نرو بعدی 0:07 روح ته خنده از کانال آرش ایمنی 1:24 کخ ریختن ته خنده از کانال آرش ایمنی 1:23 جمشید 1 از کانال آرش ایمنی 4:09 اهنگ یاس فریاد یاس فریاس از کانال آرش ایمنی 3:25 اساسین کرید واقعی از کانال آرش ایمنی 13:09 شهر ارواح از کانال آرش ایمنی 3:36 شهر ارواح 2 از کانال آرش ایمنی 0:08 ته خنده از کانال آرش ایمنی 1:39 تیر اندازی به پلیستیشن4 از کانال آرش ایمنی fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/1351059-7527-b.jpg"," esumeUID":"jZE4S","du a io ":496,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=383586&cha el_use ame=a ash09151050400&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0628&keywo ds=\u0627\u0633\u0641\u0646\u062c\u06cc&keywo ds=\u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062c\u06cc","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=383586&cha el_use ame=a ash09151050400&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0628&keywo ds=\u0627\u0633\u0641\u0646\u062c\u06cc&keywo ds=\u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062c\u06cc","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=383586&cha el_use ame=a ash09151050400&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0628&keywo ds=\u0627\u0633\u0641\u0646\u062c\u06cc&keywo ds=\u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062c\u06cc","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ec44432b31f18198a9113c2a2511b9f41351059.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc2ZTJhNDNiNmRkYzU1ODZmZGZhMzhlZmQ0NzAyNzc2IiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z12zN5Q18xQ Zo1S1o5sq740L yeTF6JPH3HcVFzL34"," ype":"video\/mp4","label":"-","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/1351059_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=0, RESOLUTION=x","h ps:\/\/as3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/ec44432b31f18198a9113c2a2511b9f41351059.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6Ijc2ZTJhNDNiNmRkYzU1ODZmZGZhMzhlZmQ0NzAyNzc2IiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.Z12zN5Q18xQ Zo1S1o5sq740L yeTF6JPH3HcVFzL34"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _396844", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); اولین قسمت باب اسفنجی 20,751 آرش ایمنی 22 دنبال‌ کننده 20,751 بازدید 474 دانلود ویدیو دانلود ویدیو اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 7 سال پیش کارتون # اولین قسمت # باب اسفنجی # # bab esfa ji # avali ghesma آرش ایمنی 22 دنبال کننده دنبال کردن yasami j 4 ماه پیش این قسمته اولِش نیس قسمته اولِش باب اسفنجی میره خونه میخره گزارش تخلف *いぉヴぇ*/به خاطر مدارس کم فعالیت میکنم. 5 ماه پیش عشق فقط باب گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:42 بمب اتمی در ماینکرفت آرش ایمنی 2.6 هزار بازدید 5 سال پیش 0:07 روح ته خنده آرش ایمنی 1.6 هزار بازدید 6 سال پیش 1:24 کخ ریختن ته خنده آرش ایمنی 970 بازدید 6 سال پیش 1:23 جمشید 1 آرش ایمنی 2.7 هزار بازدید 6 سال پیش 4:09 اهنگ یاس فریاد یاس فریاس آرش ایمنی 2.7 هزار بازدید 6 سال پیش 3:25 اساسین کرید واقعی آرش ایمنی 8.7 هزار بازدید 7 سال پیش 13:09 شهر ارواح آرش ایمنی 1.9 هزار بازدید 7 سال پیش 3:36 شهر ارواح 2 آرش ایمنی 2.6 هزار بازدید 7 سال پیش 0:08 ته خنده آرش ایمنی 2.2 هزار بازدید 7 سال پیش 1:39 تیر اندازی به پلیستیشن4 آرش ایمنی 1 هزار بازدید 7 سال پیش

باب‌اسفنجی شلوارمکعبیلوگو باب‌اسفنجیژانرکمدی[۱]سریالکمدی بزن و بکوب[۲]ماجراجویی داستانیسازندهاستیون هیلنبرگ (۲۰۰۵–۱۹۹۹)-(۲۰۱۵–۲۰۱۸) پل تیبیت(۲۰۰۵–۲۰۱۵)[[ویسنت والر] - ](۲۰۱۸- اکنون)کارگردان هنری/ مدیر نوآوریدرک درایمون (۱۹۹۹–۲۰۰۴) وینسنت والر (۲۰۰۵-اکنون)صداپیشگانتام کنی:باب اسفنجی، گری و جوانی‌های مرد دریابیل فیجرباک:پاتریک ستارهکلنسی براون:آقای خرچنگراجر بامپاس:اختاپوسکارولین لارنس:سندیمستر لارنس:پلانکتوندی بردلی بیکر:اسکارلیومسایرینا ایروین:مادر باب اسفنجیلوری آلن:پرلمری جو کتلت: خانم پافارنست بورگناین و تیم کانوی: مرد دریا و پسر صدفیادام وست و برت وارد: جوانی‌های مرد دریا و پسر صدفیسازنده موسیقی متنهنک اسمیت میوزیکآهنگ آغازباب اسفنجی شلوار مکعبی - اجرا شده توسط پت پینیآهنگ پایان"Cie e Bob Espo ja"آهنگسازنیکلاس کار آبان اشلترکشور سازندهایالات متحده آمریکاشمار فصل‌ها۱۳شمار قسمت‌ها۵۱۱ بخش۲۶۶ اپیزودتولیدتهیه‌کنندهاستیون هیلنبرگ (خالق)مدت۱۲–۱۱ دقیقه هر بخشتولیدکنندهیونایتد پلنکتون پیکچرز نیکلودین انیمیشن استودیوزتوزیع‌کنندهام‌تی‌وی نتورکس انترنشنالپخشفرمت تصویراس‌دی‌تی‌وی (۱۹۹۹–۲۰۱۹)فول‌اچ‌دی: (۲۰۱۲–۲۰۱۹)انتشار اولیه۱ مه ۱۹۹۹ (۱۹۹۹-05-۰۱) –تاکنونپیوندهای بیرونیوبگاه باب اسفنجی شلوارمکعبی (به انگلیسی: Spo geBob Squa ePa s) یک سریال تلویزیونی انیمیشنی است که محصول شبکه نیکلودین آمریکا می‌باشد. پخش این انیمیشن از سال ۱۹۹۹ شروع شده و تاکنون ادامه دارد. فصل ۱۳ آن از اکتبر ۲۰۲۰ شروع به پخش کرد. باب اسفنجی شلوار مکعبی یک مجموعه تلویزیونی کمدی ماجراجویی متحرک آمریکایی است که توسط مربی و انیماتور علوم دریایی استیون هیلنبرگ برای نیکلودئون ساخته شده‌است. این مجموعه شرح ماجراهای شخصیت باب اسفنجی و دوستان آبزی او در شهر خیالی زیر آب بیکینی باتم است. این مجموعه پنجمین مجموعه انیمیشن پرطرفدار آمریکایی، که محبوبیت آن را به یک حق رای دادن در رسانه تبدیل کرده‌است. حق رای دادن رسانه بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد تجاری برای نیکلودئون ایجاد کرده‌است. باب اسفنجی شلوار مکعبی ماجراهای هر قسمت مستقل از سایر قسمت‌ها بوده و افزایش در رساندن مفهوم خود از انواع امکانات دیداری از قبیل نماهای نزدیک اشیا و احساسات چهره، استفاده از تصاویر واقعی، امکانات صوتی مانند بهره‌وری از تکه‌های موسیقایی و عمدتاً گفتارهای طولانی استفاده می‌کند. این انیمیشن در مجموع نامزد ۴۶ جایزه و برنده ۵۰ جایزه از جشنواره‌های گوناگون انیمیشن در سراسر دنیا شده‌است و یکی از موفق‌ترین و محبوبترین کارتون‌های تاریخ شرکت نیکلودئون می‌باشد. در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ استیون هیلنبرگ خالق باب اسفنجی بر اثر بیماری ALS درگذشت. شرکت نیکلودئون بعد از اعلام خبر درگذشت استیون هیلنبرگ اعلام کرد که همچنان مجموعه باب اسفنجی را ادامه خواهد داد. همچنان فصل ۱۳ باب اسفنجی در حال اکران است. محتویات ۱ تولید ۲ تغییر نام به باب‌اسفنجی ۳ شخصیت‌ها ۴ سینمایی‌های باب‌اسفنجی ۵ مجموعه تلویزیونی اسپین آف ۶ فصل‌ها ۷ بازی‌های ویدئویی ۸ منابع ۹ پیوند به بیرون تولید استیون هیلنبرگ در سال ۱۹۸۹ موقعی که در مقطع کارشناسی ارشد بود کتاب طنزی به نام منطقه جزر نوشت. این داستان در مورد موجودات دریایی بود که در صخره کنار دریا زندگی می‌کردند و نقش اصلی این داستان اسفنج بود. هیلنبرگ ابتدا اسفنج را شبیه به اسفنج‌های طبیعی کشید ولی بعد تصمیم گرفت که برای خنده دار به نظر رسیدن ظاهرها، شکلش را به یک مربع تغییر دهد. هیلنبرگ کار هنری خود را به مارتین اولسون که آن زمان همکارش بود نشان داد و اولسون به هیلنبرگ پیشنهاد داد که همین داستان را به عنوان نمایش سریال گونه منتها برای موجودات زیر دریا بنویسد. بعد از اعمال تغییرات و در سال ۱۹۹۶ با همکاران قدیمی اش شروع به طراحی محیط و شخصیت‌های این مجموعه کردند. تغییر نام به باب‌اسفنجی ابتدا قرار بود اسم این شخصیت پسر اسفنجی باشد اما بعد از صداگذاری کمیته حقوق نیکلودئون گفت که این اسم قبلاً در مجموعه‌های دیگری مورد استفاده قرار گرفته و استیون هیلنبرگ مجبور شد که اسم پسر اسفنجی را به نام باب‌اسفنجی تغییر دهد. شخصیت‌ها .mw-pa se -ou pu .ha o e{fo -s yle:i alic}.mw-pa se -ou pu div.ha o e{paddi g- igh :1.6em;ma gi -bo om:0.5em}.mw-pa se -ou pu .ha o e i{fo -s yle: o mal}.mw-pa se -ou pu .ha o e+li k+.ha o e{ma gi - op:-0.5em}مقالهٔ اصلی: فهرست شخصیت‌های باب‌اسفنجی شلوارمکعبی شخصیت‌های باب‌اسفنجی شخصیت اصلی کارتون باب اسفنجی است که در یک رستوران آشپز است و به کار نسبتاً ساده و یکنواخت خود بسیار علاقه‌مند است و به گل لاله حساسیت دارد.[۳] شخصیت باب اسفنجی با رفتارهای بدور از هرگونه آلایش کودکان کاملاً مطابقت دارد، او بسیار شاد و پر انرژی است. باب اسفنجی در محیط کار و زندگی خود با یک اختاپوس که شخصیتی خودخواه و هنرمند دارد و البته زندگی و طرز فکر او بسیار عقلانی‌تر از سایر افراد این سریال است و یک ستاره دریایی به نام پاتریک که صمیمی‌ترین دوست وی می‌باشد همراه است. پاتریک از هوش چندانی برخوردار نیست ولی گاهی اوقات جملاتی فراتر از عقلش می‌گوید. تفریحات مورد علاقهٔ باب اسفنجی شکار عروس دریایی و حباب بازی است. او در یک آناناس به همراه گری حلزونش زندگی می‌کند. پاتریک نزدیک‌ترین دوست باب اسفنجی است. او معمولاً موجودی کم‌خرد به تصویر کشیده می‌شود اما گاهی جملاتی فراتر از انتظار در دیالوگ‌هایش بیان می‌کند. او شغل خاصی ندارد و زیر یک سنگ زندگی می‌کند و باب اسفنجی مخارج او را تأمین می‌کند. از تفریحات مورد علاقهٔ پاتریک می‌توان به شکار عروس دریایی اشاره کرد. او و باب اسفنجی دارای قدرت تخیل بالا هستند و گاهی، برای اینکه در جعبه‌ای بنشینند و به تخیل بپردازند، چیزهایی مثل تلویزیون می‌خرند تا در جعبه‌اش بازی کنند. اختاپوس شخصیتی بدخلق، بی‌حوصله، خشمگین خودخواه و خودبرتربین دارد. او صندوق‌دار رستوران خرچنگ است و هیچ علاقه‌ای به کارش ندارد و معمولاً در شیفت کاری خود در حین اینکه سفارشی ندارد می‌خوابد. اختاپوس در زمان فراغت معمولاً نقاشی می‌کشد و کلارینت می‌نوازد با این حال او بسیار بد شانس است و همیشه پاتریک و باب‌اسفنجی باعث آزار او می‌شوند. او در همسایگی باب و پاتریک است و خانه او شبیه چهرهٔ خودش ولی با رنگ سرمه‌ای است. سینمایی‌های باب‌اسفنجی باب اسفنجی شلوار مکعبی: اولین سینمایی باب اسفنجی که در ۱۴ نوامبر سال ۲۰۰۴ اکران شد و ۱۴۰ میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد. داستان این سینمایی دربارهٔ دزدیده شدن تاج شاه نپتون و بردن به شهر ممنوعه توسط پلانکتون و پس دادن آن به شاه نپتون توسط باب اسفنجی و پاتریک است. این سینمایی از بقیه باب اسفنجی‌ها جدا است نمایش باب اسفنجی: یک مینی فیلم ۵۵ دقیقه ای است که ماجرهای مختلفی را در این مراسم بیان می‌کند که در واقع به مناسب ۱۰ مین سالگرد ساخت سریال باب اسفنجی ساخته شده. باب اسفنجی شلوارنتیس: یک روز باب اسفنجی به همراه پاتریک داشت حباب درست می‌کرد اما یه دفعه یه حباب ساخت که باب اسفنجی و پاتریک را درون آن گیر انداخت و آنها داد و بی داد می کردن و حباب رفت داخل یه غار و … فیلم باب‌اسفنجی: اسفنج بیرون از آب باب اسفنجی در خشکی: در سال ۲۰۱۱ اعلام شد که دومین سینمایی باب اسفنجی در حال ساخت است و سرانجام دومین فیلم سینمایی باب اسفنجی در فوریه ۲۰۱۵ منتشر شد و ۳۲۵ میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد. داستان این سینمایی دربارهٔ مخفی شدن ناگهانی فرمول همبرگر توسط ریش برگر و مجبور شدن شخصیت‌ها به رفتن به ساحل و خشکی است. جشن تولد بزرگ باب‌اسفنجی (۲۰۱۹) (در ایران با نام "دورهمی اسفنجی") یک مینی فیلم دیگر ۴۵ دقیقه ای که دربارهٔ تولد باب اسفنجی و رفتن باب اسفنجی با آکواریومی به خشکی است که در همین حال اهالی شهر بیکینی باتم در حال آماده کردن تجهیزاتی برای سورپرایز کردن باب‌اسفنجی اند، که به مناسب بیستمین سالگرد ساخت فیلم باب اسفنجی ساخته شده. فیلم باب‌اسفنجی: اسفنج در حال فرار (۲۰۲۰) چند ماه بعد از پایان فیلم سینمایی دوم باب اسفنجی اعلام شد که سومین فیلم باب اسفنجی در حال ساخت است و سومین فیلم سینمایی باب اسفنجی با نام باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار در پنجم نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد. داستان این فیلم دربارهٔ دزدیده شدن گری توسط پوزایدون است که باب‌اسفنجی و پاتریک برای پیدا کردن گری به یک مأموریت در شهر گمشده آتلانتیس می‌روند. این فیلم همچنین برای اولین بار منشأ دیدار باب‌اسفنجی با گری را فاش می‌کند. این سینمایی از بقیه سینمایی‌ها جدا است مجموعه تلویزیونی اسپین آف کمپ کورال مجموعه تلویزیونی پیش‌درآمد اسپین آفی از سریال باب اسفنجی است. این مجموعه تلویزیونی دارای ۱۳ قسمت است و داستان ۱۰ سالگی باب اسفنجی همراه با دوستانش در کمپ کورال را نشان می‌دهد[۴][۵][۶] در ۴ ژوئن ۲۰۱۹ اعلام شد که این سریال در حال توسعه است که باب اسفنجی ۱۰ ساله با تمام دوستانش تابستان را در اردو گاه تابستانی می‌گذراند. در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰ اعلام شد این سریال در ۴ مارس ۲۰۲۱ از سی بی اس پخش خواهد شد. و یکی دیگر از مجموع‌های اسپین اف شوی پاتریک ستاره است که پخش شده‌است فصل‌ها تا کنون سیزده فصل از این سریال ساخته و پخش شده‌است: باب‌اسفنجی شلوار مکعبی (فصل اول) باب‌اسفنجی شلوار مکعبی (فصل دوم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل سوم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل چهارم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل پنجم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل ششم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل هفتم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل هشتم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل نهم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل دهم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل یازدهم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل دوازدهم) باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (فصل سیزدهم) بازی‌های ویدئویی مقالهٔ اصلی: باب اسفنجی شلوار مکعبی (مجموعه بازی ویدئویی) منابع ↑ «با خالق باب‌اسفنجی ملاقات کنید»..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e ;paddi g-lef :1em;paddi g- igh :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} ↑ کاراکتر باب اسفنجی ↑ «۲۰ حقیقت عجیب و خنده دار دربارهٔ باب اسفنجی». زومیت. ↑ h ps://deadli e.com/2019/06/spo gebob-squa epa s-cg-a ima ed-p equel-se ies-kamp-ko al-g ee ligh ed- ickelodeo -1202626441/ ↑ Zacha y, B a do (Feb ua y 14, 2019). "Spo geBob Squa ePa s Spi offs i he Wo ks F om Nickelodeo ". Comic Book Resou ces. Re ieved Feb ua y 14, 2019..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e }.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} ↑ "Nickelodeo G ee ligh s "Kamp Ko al," O igi al A ima ed Spi off of Hi Se ies "Spo geBob Squa ePa s"". The Fu o C i ic. Ju e 4, 2019. پیوند به بیرون گفتاوردهای مربوط به باب‌اسفنجی شلوارمکعبی در ویکی‌گفتاورد  پرونده‌های رسانه‌ای مربوط به Spo geBob Squa ePa s در ویکی‌انبار  وبگاه رسمی باب‌اسفنجی شلوارمکعبی در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها (IMDb) Spo geBob Squa ePa s در تی‌وی.کام Spo geBob Squa ePa s در کرلی Spo geBob Squa ePa s در بانک اطلاعات بیگ کارتون داده‌های کتابخانه‌ای عمومی برگه‌دان مستند فراگیر (آلمان) ویاف 1 ورلدکت (از طریق ویاف) کتابخانه‌های ملی فرانسه (داده‌ها) دیگر اثر موزیک‌برینز .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوباب‌اسفنجی شلوارمکعبیشخصیت‌ها باب‌اسفنجی شلوار مکعبی پاتریک ستاره اختاپوس هشت‌پا آقای خرچنگ پلانکتون و کارن سندی چیکس خانم پاف پرل کربس مرد دریا و پسر صدفی سازندگان استیون هیلنبرگ Cas membe s Gues s a s فصل‌ها ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ Lege ds of Biki i Bo om ۸ Spo geBob's Ru away Road ip ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ قسمت‌هافصل‌های ۱ تا ۳ "درخواست کمک" "تحویل پیتزا" "راک باتم" "کریسمس کیست؟" "فریب خورده (باب‌اسفنجی شلوارمکعبی)" "گروه پر از احمق" "شیفت شب" "حرف زدن مثل دریانوردها" "فیلم آموزشی رستوران خرچنگ" "شکلات آجیلی" "اسفنج پرنده" فصل‌های ۴ تا ۶ "گری کجاست؟" "احمق‌ها و اژدهایان" "بهترین روز برای همیشه" "دوست یا دشمن" "A la is Squa ePa is" "Pes of he Wes " "Wha Eve Happe ed o Spo geBob?" "Spo geBob Squa ePa s vs. The Big O e" "To Squa ePa s o No o Squa ePa s" "مکعب یا حقیقت" "The Clash of T i o " فصل‌های ۷ تا ۹ "Spo geBob's Las S a d" "The G ea Pa y Cape " "I 's a Spo geBob Ch is mas!" "Ex eme Spo s" "Spo geBob, You' e Fi ed" "Goodbye, K abby Pa y?" فصل‌های ۱۰ تا ۱۲ "The Lege d of Boo-Ki i Bo om" "Squid Noi " "جشن تولد بزرگ باب‌اسفنجی" سایر رسانه‌هافیلم‌ها فیلم باب‌اسفنجی شلوارمکعبی فیلم باب‌اسفنجی: اسفنج بیرون از آب فیلم باب‌اسفنجی: اسفنج در حال فرار بازی‌های ویدئویی افسانه کفگیر گمشده عملیات همبرگر خرچنگی باب‌اسفنجی شلوارمکعبی:سوپر اسفنج کارمند ماه انتقام از داچمن پرنده باب‌اسفنجی شلوارمکعبی: نبرد برای بیکینی باتم باب‌اسفنجی شلوارمکعبی: نبرد برای بیکینی باتم – دوباره هیدراته شد فیلم باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (بازی ویدئویی) نور٬ دوربین٬ شلوار! انتقام جوی زرد موجودی از رستوران آقای خرچنگ باب‌اسفنجی شلوارمکعبی: شهر گمشده باب اسفنجی شلوار مکعبی: اسلم زیرشلواری باب اسفنجی شلوار مکعبی همراه نیک تونز: گلوبس آف دوم به زندگی کشیده شده: نسخه باب‌اسفنجی شلوارمکعبی یکی از بهترین: آشپزی مهمانی ساحلی باب‌اسفنجی حقیقت یا میدان (بازی ویدئویی) باب‌اسفنجی حقیقت یا میدان (بازی آرکید) قایقرانی بش باب‌اسفنجی شلوارسرگیجه موج سواری و اسکیت سفر جاده ای باب اسفنجی باب‌اسفنجی حرکت می‌کند! باب‌اسفنجی شلوارمکعبی:انتقام رباتیک پلانکتون باب‌اسفنجی شلوارقهرمانی Nick oo s Raci g Nickelodeo Pa y Blas نیک تونز: فریز فریم فرنزی Nick oo s Wi e s Cup Raci g Nick oo s Ni o Nick oo s MLB Nickelodeo Ka Race s Nickelodeo Ka Race s 2: G a d P ix آلبوم‌ها باب‌اسفنجی شلوارمکعبی: نکات برجسته تم اصلی فیلم باب‌اسفنجی شلوارمکعبی - موسیقی متن فیلم و غیره… باب‌اسفنجی شلوارمکعبی: آلبوم زرد باب‌اسفنجی شلوارمکعبی: بهترین روز برای همیشه محبوب‌ترین‌های باب اسفنجی I 's a Spo geBob Ch is mas! Album فیلم باب‌اسفنجی: اسفنج بیرون از آب باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (موزیکال) کارهای دیگر Me cha dise Spo geBob Squa ePa s T adi g Ca d Game Spo geBob Comics باب‌اسفنجی شلوارمکعبی (موزیکال) جاذبه‌ها Jimmy Neu o 's Nick oo Blas (cameo) Sa dy's Blas i g B o co Spo geBob Squa ePa s 4-D Spo geBob Squa ePa s Rock Bo om Plu ge Spo geBob Squa ePa s 4D: The G ea Jelly Rescue U ive sal's Supe s a Pa ade متفرقه رستوران آقای خرچنگ همبرگر خرچنگی Squa e Roo s: The S o y of Spo geBob Squa ePa s Spo gifo ma squa epa sii 2015 Spo geBob Squa ePa s 400 مرتبط Awa ds a d omi a io s کمپ کورال: سال‌های کودکی باب‌اسفنجی "I'm Ready" "Squidwa d Nose" "Agua" کتاب رده:باب اسفنجی برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=باب‌اسفنجی_شلوارمکعبی&oldid=33633792» رده‌ها: ادبیات داستانی زیر آبباب اسفنجیبرنامه‌های تلویزیونی به زبان انگلیسیبرنامه‌های تلویزیونی مورد اقتباس در فیلم‌هابرنامه‌های تلویزیونی مورد اقتباس در نمایشنامه‌هاتلویزیون فرنچایز شدهتمدن‌های زیر آب در ادبیات داستانیمجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی آغازشده در ۱۹۹۹ (میلادی)مجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی آمریکایی دهه ۱۹۹۰ (میلادی)مجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی آمریکایی دهه ۲۰۰۰ (میلادی)مجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی آمریکایی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)مجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی آمریکایی دهه ۲۰۲۰ (میلادی)مجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی درباره جانورانمجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی درباره سنجاب‌هامجموعه‌های تلویزیونی پویانمایی درباره ماهی‌هامجموعه‌های تلویزیونی طنز آمریکایی دهه ۲۰۱۰(میلادی)نمایش‌های تلویزیونی مورد اقتباس کمیک‌هانمایش‌های دهه ۱۹۹۰ (میلادی) نیکلودیننمایش‌های دهه ۲۰۰۰ (میلادی) نیکلودیننمایش‌های دهه ۲۰۱۰ (میلادی) نیکلودیننمایش‌های دهه ۲۰۲۰ (میلادی) نیکلودیننیکتونزمیم‌های اینترنترده‌های پنهان: Pages usi g i fobox elevisio wi h o s a da d da esمقالات دارای جعبه اطلاعاتصفحه‌هایی که از جعبه اطلاعات تلویزیون با پارامترهای نامعلوم استفاده می‌کنندپیوند رده انبار در ویکی‌داده استوبگاه رسمی متفاوت در ویکی‌داده و ویکی‌پدیاالگوی تی‌وی.کام دارای شناسه یکسان با ویکی‌دادهمقاله‌ها با پیوندهای کرلیمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های GNDمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های VIAFمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های BNFمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های MusicB ai z wo kمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های Wo ldCa -VIAF

آخرین مطالب